Румен Йорданов Брусарски

Проф. д-р Румен Йорданов Брусарски

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 202
Кабинет: 1037
Консултации: Понеделник: 15:30 - 17:00 ч.; Вторник: 15:30 - 17:00 ч.

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Румен Брусарски
Заглавие: Облагородяване на плоския данък в България
Наименование на сборник: Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства, том I
Страници от-до: 75 - 82
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Академично издателство "Ценов"
Място на публикуване (град, държава): Свищов, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Румен Брусарски
Заглавие: 100 години личен подоходен данък в България
Издание (наименование,том/кн./бр.№): 1 / 2021
Страници от-до: 53 - 71
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Икономическа мисъл, ИИ на БАН
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Румен Брусарски
Заглавие: COVID-19 - Подходи и методи за оценка на човешкия живот
Издание (наименование,том/кн./бр.№): 2021
Страници от-до: 16 - 35
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG05SFOP001-3.004-0001
Наименование: Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт
Ръководител: Веселин Тодоров
Колектив: Румен Брусарски, Николай Величков, Кристина Стефанова
Описание: Разработване на методология за програмно бюджетиране в съдебната власт
Начало (година): 2021
Начало (месец): 06
Край (година): 2022
Край (месец): 12
Забележка:

2020 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG16RFOP001-1.001-017
Наименование: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020
Ръководител: Теодор Даскалов
Колектив: Теодор Даскалов, Румен Брусарски и др.
Описание: Анализ "разходи - ползи" на проект „Ремонт и модернизация на Младежки културен център“, гр. Ямбол
Начало (година): 2020
Начало (месец): 09
Край (година): 2020
Край (месец): 11
Забележка:

2020 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : 02.50-35
Наименование: Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект: „Изграждане на капацитет за практическо извършване на оценка на въздействието в държавната администрация“, Обособена позиция №4
Ръководител: д-р Тони Димов
Колектив: Тони Димов, Румен Брусарски и др.
Описание: Извършване на оценка на въздействието на нормативни актове в областта на социалните дейности
Начало (година): 2019
Начало (месец): 09
Край (година): 2020
Край (месец): 03
Забележка:

2020 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НИ-5/2017 г.
Наименование: Системи за финансова стабилност и фискална дисциплина на общините в България
Ръководител: проф. д-р Светлана Александрова-Златанска
Доказателство: Рецензия на завършен краен етап на научното изследване, 15.09.2020 г.
Забележка:

2020 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НИ-3/2017 г.
Наименование: Съвременни аспекти на регулирането на финансовите пазари
Ръководител: проф. д-р Йорданка Йосифова Статева
Доказателство: Рецензия на завършен краен етап на научното изследване, 02.04.2020 г.
Забележка:

2020 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НИ-5/2018 г.
Наименование: Усъвършенстване на физическата защита на ядрени обекти и съоръжения
Ръководител: гл. ас. д-р Екатерина Величкова Богомилова
Доказателство: Рецензия на завършен втори междинен етап на научно изследване, 04.07.2020 г.
Забележка:

2020 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2019 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Кръгла маса на Фискалния съвет на България „Ефективност на публичните разходи“
Място на провеждане: зала „Изток“, Народно събрание на Република България
Организатор: Фискален съвет на България
Автор/и: Проф.д-р Румен Брусарски
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 06
Тема: „За по-ефективни и ефикасни инвестиции в публичния сектор“
Забележка:

2019 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: IX-та международна научна конференция на тема „Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите“
Място на провеждане: УОБ, гр. Равда
Организатор: катедра 'Финанси', УНСС
Автор/и: Проф.д-р Румен Брусарски
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 05
Тема: „Данъчни неволи в дигиталния свят: корпоративен подоходен данък“
Забележка:

2019 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: III-та годишна международна конференция по публична администрация на тема „30 години реформи на публичното управление в Централна и Източна Европа: следващият хоризонт“
Място на провеждане: Огледална зала, Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“, София
Организатор: СУ „Св. Климент Охридски“
Автор/и: Проф.д-р Румен Брусарски
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 04
Тема: „Оценка на оценката на въздействието в Централна и Източна Европа“
Забележка:

2018 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Брусарски, Р.
Заглавие: Техника на плоския данък в Европейския съюз
Наименование на сборник: Сборник с доклади от VIII-та международна научна конференция на тема „ЕС – изместеният център и новата периферия“
Страници от-до: 31 -36
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:


2018 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Брусарски, Р.
Заглавие: Оценка на оценката на въздействието в България
Наименование на сборник: Сборник с доклади от II-та международна конференция по публична администрация на тема „Оценка на въздействието и въздействие на оценката“
Страници от-до: 146-156
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СУ „Св. Климент Охридски“
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Брусарски, Р.
Заглавие: Генезис и развитие на оценката на въздействието
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономическа мисъл, брой 1
Страници от-до: 3 – 22
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): БАН – ИИИ
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Проекти


НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : РД-08-56/11.06.2018 г.
Наименование: Цялостна предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Р. България през 2021 г.
Ръководител: Снежана Димитрова
Колектив: Снежана Димитрова, Румен Брусарски, Ирена Борисова
Описание: Цялостна предварителна оценка на въздействието съгласно Закона за нормативните актове и Нарадбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието.
Начало (година): 2018
Начало (месец): 6
Край (година): 2018
Край (месец): 12
Забележка:

2018 Друго


НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2017 Публикация


НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Брусарски, Р.
Заглавие: Оценка на въздействието
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Общ брой страници: 190
Страници от-до: 1-190
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 12
Забележка: -

2017 Друго


НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2016 Участие


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Международна научна конференция на тема: „Икономическата (не)свобода“
Място на провеждане: УОБ - Равда
Организатор: Катедра "Финанси", УНСС
Автор/и: Брусарски, Р.
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 5
Тема: „Бюджетът за регулиране – мит и/или реалност“
Забележка:

2016 Участие


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Конференция на тема "Финансовата наука – между догмите и реалността"
Място на провеждане: Варна, България
Организатор: ИУ - Варна
Автор/и: Брусарски, Р.
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 10
Тема: „Плосък данък в България – каква я мислеха, каква става?"
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Брусарски, Р.
Заглавие: "Плосък данък в България – каква я мислеха, каква става?"
Наименование на сборник: "Финансовата наука – между догмите и реалността"
Страници от-до: 1-10
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИУ Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Брусарски, Р.
Заглавие: „Бюджетът за регулиране – мит и/или реалност“
Наименование на сборник: Международна научна конференция на тема: „Икономическата (не)свобода“
Страници от-до: 1-10
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС, катедра "Финанси"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 0
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Проекти


НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 0
Наименование: Мостовете на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле“, програма „Interreg V-A Румъния – България 2014 – 2020 г.“.
Ръководител: Роман Войнски
Колектив: Р. Войнски, Р. Брусарски
Описание: Финансов анализ разходи-ползи на проекта
Начало (година): 2016
Начало (месец): 8
Край (година): 2016
Край (месец): 11
Забележка:

2016 Друго


НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2015 Участие


НИД - дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 03.02.2015
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: ФСФ
Катедра: Финанси
Доказателство: изпитен протокол
Брой: 1
Забележка: не

2015 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Брусарски, Р.
Заглавие: "Данък чипс" - ефективност за сметка на справедливостта и още нещо
Наименование на сборник: Сборник с доклади от Шеста международна научна конференция "Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна"
Страници от-до: 1-10
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2015 Проекти


НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : Д-ПУРН-4/28.08.2015 г.
Наименование: Разработване на план за управление на риска от наводения в Дунавски район за басейново управление на водите
Ръководител: Цвета Димитрова
Колектив: Ц. Димитрова, Р. Брусарски, Е. Монев, И. Рибарова
Описание: Разработване на ПУРН (анализ разходи-ползи на комбинация от мерки за управление на риска от наводнения)
Начало (година): 2015
Начало (месец): 9
Край (година): 2015
Край (месец): 11
Забележка: не

2015 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НИ 1-21/2014 г.
Наименование: Изследване на финансовата грамотност на населението в България
Ръководител: доц. д-р Лена Русенова
Доказателство: карта за оценка и рецензия
Забележка: не

2015 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НИ 1-14/2014 г.
Наименование: Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии
Ръководител: проф. д-р Димитър Димитров
Доказателство: карта за оценка и рецензия
Забележка: не

2015 Друго


НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2012 Публикация


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : няма
Място на провеждане: София
Организатор: ФСФ при УНСС
Автор/и: Брусарски, Р.Й.
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 8 /от с.548 до с.554/
Дата на провеждане: 26.10.2012
Дата на публикуване: 26.10.2012
Наименование на научния форум: Юбилейна международна научна конференция "60 години ФСФ при УНСС"
Тема: Техника на плоския личен подоходен данък
Забележка: няма

2012 Публикация


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : няма
Място на провеждане: София
Организатор: ФСФ при УНСС
Автор/и: Брусарски, Р.Й.
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 8 /от с.548 до с.554/
Дата на провеждане: 26.10.2012
Дата на публикуване: 26.10.2012
Наименование на научния форум: Юбилейна международна научна конференция "60 години ФСФ при УНСС"
Тема: Техника на плоския личен подоходен данък
Забележка: няма

2012 Публикация


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : няма
Място на провеждане: София
Организатор: ФСФ при УНСС
Автор/и: Брусарски, Р.Й.
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 8 /от с.548 до с.554/
Дата на провеждане: 26.10.2012
Дата на публикуване: 26.10.2012
Наименование на научния форум: Юбилейна международна научна конференция "60 години ФСФ при УНСС"
Тема: Техника на плоския личен подоходен данък
Забележка: няма

2012 Публикация


НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Брусарски, Р.Й.
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Плоският подоходен данък - пропорция или прогресия
Име на списание/издателство: Икономически и социални алтернативи
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 10 / от с.132 до с.141/
Забележка:

2012 Публикация


НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Брусарски, РVЙ.
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Данъчно облагане на трудовия доход в България /1990-2008г./
Име на списание/издателство: Икономическа мисъл
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 23 /от с.3 до с.25/
Забележка:

2012 Публикация


НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Брусарски, Р.Й.
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Ефикасност на ДДС в България
Име на списание/издателство: ИДЕС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 11 /от с.48 до с.58/
Забележка:

2012 Публикация


НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Брусарски, Р.Й.
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Разработване на инвестиционни проекти: подход на логическата рамка
Име на списание/издателство: Икономически и социални алтернативи
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 11 /от с.75 до с.85/
Забележка:

2012 Публикация


НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание:
Автор/и: Брусарски, Р.Й.
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Определяне на социалната норма на дисконт
Име на списание/издателство: Годишник на ИДЕС, 2012
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 30
Забележка:

2012 Публикация


НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание:
Автор/и: Брусарски, Р.Й.
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Икономически анализ "разходи-ползи"
Име на списание/издателство: ИК - УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 161
Забележка:

Година: 2012 - ДругоРабота с информационни източници


Забележка:Година: 2012 - Проект / ПрограмаУчастие в университетски проект (бр. проекти)


Номер : No.


Наименование: Устойчиво развитие и конкурентоспособност на българската икономика


Ръководител: проф. Румен Гечев


Колектив: доц. Румен Брусарски, доц. Лилия Йотова и др.


Описание: Проектът е посветен на анализ и оценка на факторите за устойчиво развитие и конкурентоспособност на икономиката


Начало: юни 2010


Край: юли 2012


Забележка:Година: 2012 - ПубликацияИзготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)


Наименование: Изясняване и развитие на коцепциите за ориентирания към резултатите бюджет


Автор/и: Петър Митев


Доказателство: рецензия


Забележка:Година: 2012 - ПубликацияИзготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)


Наименование: Публични разходи в Европейския съюз - динамика и взаимовръзка с брутния вътрешен продукт


Автор/и: Атанас Хубенов


Доказателство: рецензия


Забележка:Година: 2012 - ПубликацияИзготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)


Наименование: Смесена стопанска система: Квазипазарен сектор


Автор/и: Ивайло Беев


Доказателство: рецензия


Забележка:Година: 2010 - ДругоРабота с информационни източници


Забележка:Година: 2010 - Проект / ПрограмаУчастие в университетски проект (бр. проекти)


Номер : няма


Наименование: Проект по конкурс ИДЕИ: „Устойчиво развитие и конкурентноспособност на българската икономика”


Ръководител: проф. д.ик.н. Румен Гечев


Колектив: Център за устойчиво развитие на УНСС – София


Описание: Формиране на конкретни показатели (качествени и количествени) за измерване на устойчивото развитие (УР) в неговите четири измерения: екологично, икономическо, социално и институционално.


Начало: 01.01.2009


Край: 31.12.2011


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : Пета годишна конференция


Място на провеждане: Гранд хотел София


Организатор: Национална асоциация на общинските служители в България


Автор/и: Брусарски, Р.


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 11, 19-29


Дата на провеждане: 16.09.2010


Дата на публикуване: 15.09.2010


Наименование на научния форум: Конференция „Европейският град – градоустройство и архитектура, сигурност и финанси”


Тема: Динамика на приходите от имуществени данъци в Република България (1998 – 2009 г.)


Забележка: