2023 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христо Иванов Катранджиев
Заглавие: Searching for the Roots of Contemporary Branding: Study of Cylinder Seals from the Dawn of Ancient Egypt
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Годишник на УНСС, том 1
Страници от-до: 15-57
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2022 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НП - 12019
Наименование: Генезис и съвременен европейски дискурс на брандинга
Ръководител: проф. д-р Христо Катранджиев
Колектив: доц. д-р Емил Бузов, докторант Спасимир Цветанов
Описание: Генезис и еволюция на брандинга
Начало (година): 2019
Начало (месец): 05
Край (година): 2022
Край (месец): 9
Забележка:

2019 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-8/2019
Наименование: ГЕНЕЗИС И СЪВРЕМЕНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДИСКУРС НА БРАНДИНГА
Ръководител: проф. Христо Катранджиев
Колектив: Спасимир Цветанов, Емил Бузов, Емил Любенов, Кристиян Александров
Описание: Генезис и развитие на брандинга
Начало (година): 2019
Начало (месец): 03
Край (година): 2021
Край (месец): 03
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Антония Делиставру. Христо Катранджиев, Хадем Садех, Ирене Тиликиду
Заглавие: Exploring Eethical Consumption in Different Geographical Places
Издание (наименование,том/кн./бр.№): EuroMed Journal of Business, Vol. 14 No. 3, 2019, https://doi.org/10.1108/EMJB-10-2018-0059
Страници от-до: 221-238
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Emerald
Място на публикуване (град, държава): Великобритания
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 20
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: РЕКЛАМНОТО ПОСЛАНИЕ МЕЖДУ ЕКСПРЕСИЯТА И ПРАКТИЦИЗМА
Автор/и: анонимна рецензия
Доказателство: проф. Огнян Симеонов и Редакционния съвет на Научни трудове и Годишник на УНСС
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: THE CONTROVERSIAL BEHAVIOR OF THE ROMANIAN CONSUMERS REGARDING THE SAFETY OF FLU SHOT IMMUNIZATION
Автор/и: анонимен автор
Доказателство: Assoc. Prof. DSc Pencho D. Penchev University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria 1700, Students Town Economic Alternatives journal, editor-in-chief: http://www.unwe.bg/eajournal/en
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Реинженеринг на фирмената култура - за присъждане на научната степен "доктор на науките"
Автор/и: Стоян Коев
Доказателство: http://uft-plovdiv.bg/site_files/file/DOCTORS-2017y/KOEV/S4Становище Х_Катранджиев.PDF
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА МАРКЕТИНГОВАТА ДЕЙНОСТ НА ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ /НА ПРИМЕРА НА “ОРГАХИМ” АД/
Автор/и: Лиляна Иванова Сиракова
Доказателство: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UtMC7nw6c3MJ:kr.uni-ruse.bg/index.php?r=file/download&id=6416 &cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=bg
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Извличане на комуникационни послания от когнитивното безсъзнателно
Автор/и: Саша Росенова Давидова
Доказателство: http://konkursi.unwe.bg/documents/632STANOVISHTE prof. Katrandjiev.pdf
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: DELISTAVROU, Antonia, Katrandjiev, Hristo, TILIKIDOU, Irene
Заглавие: Ethical Consumers In Greece: Who Are They?
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Annals of Spiru Haret University, Economic Series, vol. 17(3)
Страници от-до: 45-67
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Annals of Spiru Haret University
Място на публикуване (град, държава): Romania
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 33
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Hristo Katrandjiev & Antonia Delistavrou & Irene Tilikidou
Заглавие: Understanding Ethical Consumption: Types and Antecedents
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Alternatives
Страници от-до: 612-633
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): University of National and World Economy, , issue 4
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 33
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Hristo Katrandjiev & Antonia Delistavrou & Irene Tilikidou
Заглавие: Ethical Purchasing in Greece: Forms and Antecedents
Наименование на сборник: Conference organized by (ATEI) of Thessaloniki and Manchester Metropolitan University (UK), Thessalonik
Страници от-до: 325-349
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Alexander Technological Educational Institute
Място на публикуване (град, държава): Thessaloniki, Greece
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 33
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : № НИД НИ-11/2016
Наименование: Фактори за успех на продуктовите иновации в българските фирми
Ръководител: доц. д-р Красимир Маринов Маринов
Доказателство: Сектор УНСС, "Научноизследователска дейност и научни прояви", Началник сектор" - д-р Стефка Георгиева - E-mail: [email protected] Телефон: (02) 8195 253 Кабинет: 2036
Забележка: рецензия върху научно изследване

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА МАРКЕТИНГОВАТА ДЕЙНОСТ НА ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ /НА ПРИМЕРА НА “ОРГАХИМ” АД/
Автор/и: Лиляна Иванова Сиракова
Доказателство: Доц. д-р Георги Емилов Вълчев Русенски университет „Ангел Кънчев”
Забележка: рецензия на дисертационен труд за присъждане на научната и образователната степен „доктор“ по Икономика по научна специалност 05.02.18 „Икономика и управление“

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Реинженеринг на фирмената култура
Автор/и: д-р Стоян Радев Коев
Доказателство: Университет по хранителни технологии - гр. Пловдив, Стопански факултет, Катедра "Индистриален бизнес и предприемачество", р-л катедра проф. д. ик. н. Божидар Хаджиев
Забележка: присъждане на научната степен "доктор на науките"

2015 Друго

НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 22.10.2015
Място на провеждане: УНСС - София
Организатор: Факултет "Управление и администрация"
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член Организационния комитет и Програмния комитет
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 22.10.2015
Наименование на научния форум: Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление
Забележка: НАционална научна конференция

2015 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание:
Автор/и: Христо Катранджиев
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Online Visual Merchandising - Structural Elements and Optimization for Apparel Webstores
Списание/издателство/издание: Lambert Academic Publishing
Място на публикуване (град, държава): Германия
Процент участие в съавторство: 80
Страници от-до: 1-50
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Is this development and freedom? Managing sex risk behaviour in the era of HIV and AIDS at one university in South Africa
Автор/и: Kalenga Chimbala Rosemary Nelson Mandela Metropolitan University PO Box 77000 Port Elizabeth 6031 South Africa [email protected] Tel: 041 504 2344 Cell: 0795206042 Fax: 0866175890
Доказателство: Editorial Office Management Studies ( ISSN 2328-2185, USA) David Publishing Company, 1840 Industrial Drive, Suite 160, Libertyville, IL 60048, USA Website:www.davidpublisher.com or www.davidpublishing.com Email: [email protected], mana
Забележка: David Publishing Company

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: FACTORS CONTRIBUTING TO EMOTIONAL BRAND ATTACHMENT: THE CASE OF MALAYSIA PUBLIC HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Автор/и: Mona Fairuz Ramli School of Business Management,Universiti Utara Malaysia, E-mail:[email protected] Assoc. Prof. Dr. Rahim Othman Center Entreprenureship Development Intitutions, Universiti Utara Malaysia E-mail:[email protected] Assoc. Prof.
Доказателство: Editorial Office Management Studies ( ISSN 2328-2185, USA) David Publishing Company, 1840 Industrial Drive, Suite 160, Libertyville, IL 60048, USA Website:www.davidpublisher.com or www.davidpublishing.com Email: [email protected], mana
Забележка: David Publishing Company

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Analysis of selected seasonality effects in market of frozen concentrated orange juice (FCOJ) future contracts
Автор/и: Krzysztof Borowski
Доказателство: Editorial Office Management Studies ( ISSN 2328-2185, USA) David Publishing Company, 1840 Industrial Drive, Suite 160, Libertyville, IL 60048, USA Website:www.davidpublisher.com or www.davidpublishing.com Email: [email protected], mana
Забележка: David Publishing Company

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Using values to segment virtual consumers on social networking sites
Автор/и: Anonymous
Доказателство: Journal: Marketing Intelligence and Planning, Emerald Publishing Group, Manuscript ID MIP-11-2015-0223.R1
Забележка: Dr. Thomas Brashear Alejandro Co-Editor, Marketing Intelligence and Planning [email protected]

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание:
Автор/и: Христо Катранджиев, Иво Велинов
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Online Visual Merchandising - Structural Elements and Optimization for Apparel Webstores
Име на списание/издателство: Lambert Academic Publishing
Място на публикуване: Германия
Процент участие в съавторство: 80
Брой страници от-до: 1-55
Забележка:

2015 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : № НИД НИ 1 – 6/2013 г.
Наименование: Невробиологичен анализ на пазарната сила на марките (брандовете)
Ръководител: доц. д-р Христо Катранджиев
Колектив: гл. ас. ЕМИЛ ХРИСТОВ, д-р ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА, гл. ас. СТИЛИЯН ГЕОРГИЕВ, д-р КАТЯ ЕМИЛОВА СТРАХИЛОВА, д-р ПЛАМЕН МИЛЕВ, студент- магистър ПАВЛИНА ДИМИТРОВА
Описание: Основната цел на научният проект е на база на експериментално изследване да разработи нова методология за оценка на пазарната сила на брандовете, която е базирана на промените в мозъчната дейност на потребителите.
Начало: 01.04.2013
Край: 12.10.2015
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : ДФНИ-К01/13 от 4 декември 2012г.
Наименование: ТЕЛЕВИЗИЯТА В БЪЛГАРИЯ: 1954-2014 Г. ПРОГРАМИ. ЖУРНАЛИСТИКА. РЕГУЛАЦИЯ. НОВИ МЕДИИ
Ръководител: проф. дпн Легкоступ, Пламен Анатолиев, ВТУ ”Св.св. К. и Методий”
Колектив: проф. дпн Легкоступ, Пламен Анатолиев, ВТУ ”Св.св. К. и Методий”, проф. дфн Петров,Милко Димитров ,СУ ”Св. Кл. Охридски”/ВТУ, доц. д-р Иванова, Поля Иванова, СУ ”Св. Климент Охридски” и др.
Описание: Анализ на развитието на телевизията в България
Начало: 04.12.2012
Край: 04.12.2014
Забележка: телевизията

2014 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: Издания с импакт фактор
Наименование: Retailer Personality Across Different Consumer Segments: An Empirical Study
Автор/и: Manuscript ID MIP-07-2013-0116 (blind review)
Доказателство: [email protected] - Prof. Gillian Wright Associate Editor, Marketing Intelligence and Planning, [email protected]
Забележка: Journal "Marketing Intelligence and Planning"

2014 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: Издания с редколегия
Наименование: THE STRATEGIC DIMENSIONS OF POLITICAL MARKETING
Автор/и: анонимна рецензия
Доказателство: [email protected] - проф. др. ик. н. Иван Георгиев, Главен редактор
Забележка: Journal “Economic Alternatives”

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : № НИД НИ 1 – 6/2013 г.
Наименование: Невробиологичен анализ на пазарната сила на марките (брандовете)
Ръководител: доц. д-р Христо Катранджиев
Колектив: гл. ас. ЕМИЛ ХРИСТОВ, д-р ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА, гл. ас. СТИЛИЯН ГЕОРГИЕВ, д-р КАТЯ ЕМИЛОВА СТРАХИЛОВА, д-р ПЛАМЕН МИЛЕВ, студент- магистър ПАВЛИНА ДИМИТРОВА
Описание: Основната цел на научният проект е на база на експериментално изследване да разработи нова методология за оценка на пазарната сила на брандовете, която е базирана на промените в мозъчната дейност на потребителите.
Начало: 01.04.2013
Край: 12.10.2015
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : BG051PO001-3.3.07-0002
Наименование: „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“
Ръководител: доц. д-р Росен Кирилов
Колектив: доц. д-р Христо Катранджиев, д-р Пламен Милев и др.
Описание: Целта на проекта е да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите
Начало: 01.06.2013
Край: 30.10.2014
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ 1-15-2013
Наименование: Дивидентна политика на публичните дружества в България
Ръководител: доц. д-р Християн Танушев
Колектив: доц.д-р Христо Катранджиев, доц.д-р Красимир Маринов, гл. ас. д-р Георги Киранчев, гл.ас. д-р Йовка Банкова, ас.д-р Калин Крумов, ас. Христо Иванов, докторант Александра Кирова, докторант Божана Тодорова, студент Георги Стоянов, студент Велислава Хад
Описание: Анализ на дивидентната политка на публичните дружества в България
Начало: 22.04.2013
Край: 22.04.2015
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : № НИД 21.03 – 2/2010
Наименование: ЛОКАЛНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СИСТЕМИ В ЕС (СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ И БЕНЧМАРКИНГ ЗА БЪЛГАРИЯ)
Ръководител: доц. д-р Христо Иванов Катранджиев
Колектив: гл. ас. д-р Ева Цветанова; гл. ас. Лидия Станкова, проф. Клод Курле
Описание: Извършване на сравнителни анализи на опита на страни от ЕС по изграждане и функциониране на локални производствени системи и разработване на система от критерии за оценяване на тяхното въздействие върху икономическото развитие на общините
Начало: 30.11.2010
Край: 30.04.2013
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ 1-15-2013
Наименование: Дивидентна политика на публичните дружества в България
Ръководител: доц. д-р Християн Танушев
Колектив: доц.д-р Христо Катранджиев, доц.д-р Красимир Маринов, гл. ас. д-р Георги Киранчев, гл.ас. д-р Йовка Банкова, ас.д-р Калин Крумов, ас. Христо Иванов, докторант Александра Кирова, докторант Божана Тодорова, студент Георги Стоянов, студент Велислава Хад
Описание: Анализ на дивидентната политка на публичните дружества в България
Начало: 22.04.2013
Край: 22.04.2015
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Катранджиев, Хр., Т., Нецева-Порчева, Е., Костадинова, Е. Генчев
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Изследване на потребителското поведение по време на криза – промени в харченето, спестяването и ползването на заеми, ИК „Стопанство”, 2013, С.
Име на списание/издателство: ИК „Стопанство”
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 69
Брой страници от-до: 160
Забележка: 60 страници - цялостно научно ръководство на проекта и научна редакция на доклада, глава I, глава IV – т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7.1, т. 7.2, заключение, приложения и списък на използваната литература

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД 21.03-36/2009
Наименование: Изследване на потребителското поведение по време на криза – промени в харченето, спестяването и ползването на заеми
Ръководител: доц. д-р Христо Катранджиев
Колектив: катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”
Описание: Изследване на потребителското поведение по време на криза
Начало: 01.01.2009
Край: 31.12.2012
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : BG051PO001-3.3.07-0002
Наименование: „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“
Ръководител: доц. д-р Росен Кирилов
Колектив: доц. д-р Христо Катранджиев, д-р Пламен Милев и др.
Описание: Целта на проекта е да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите
Начало: 01.06.2013
Край: 30.10.2014
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : № НИД НИ 1 – 6/2013 г.
Наименование: Невробиологичен анализ на пазарната сила на марките (брандовете)
Ръководител: доц. д-р Христо Катранджиев
Колектив: гл. ас. ЕМИЛ ХРИСТОВ, д-р ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА, гл. ас. СТИЛИЯН ГЕОРГИЕВ, д-р КАТЯ ЕМИЛОВА СТРАХИЛОВА, д-р ПЛАМЕН МИЛЕВ, студент- магистър ПАВЛИНА ДИМИТРОВА
Описание: Основната цел на научният проект е на база на експериментално изследване да разработи нова методология за оценка на пазарната сила на брандовете, която е базирана на промените в мозъчната дейност на потребителите. Към настоящия момент може да се каже
Начало: 01.04.2013
Край: 12.10.2015
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : № НИД 21.03 – 2/2010
Наименование: ЛОКАЛНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СИСТЕМИ В ЕС (СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ И БЕНЧМАРКИНГ ЗА БЪЛГАРИЯ)
Ръководител: доц. д-р Христо Иванов Катранджиев
Колектив: гл. ас. д-р Ева Цветанова; гл. ас. Лидия Станкова, проф. Клод Курле
Описание: Извършване на сравнителни анализи на опита на страни от ЕС по изграждане и функциониране на локални производствени системи и разработване на система от критерии за оценяване на тяхното въздействие върху икономическото развитие на общините
Начало: 30.11.2010
Край: 30.04.2013
Забележка:

2013 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: Издания с импакт фактор
Наименование: Retailer Personality across Different Consumer Segments: An Empirical Study
Автор/и: blind review
Доказателство: Editor: Professor Gillian Wright, [email protected], EMERALD Marketing Intelligence and Planning,
Забележка:

2013 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-36/2009

Наименование: Изследване на потребителското поведение по време на криза – промени в харченето, спестяването и ползването на заеми

Ръководител: доц. д-р Христо Катранджиев

Колектив: катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”

Описание: Изследване на потребителското поведение по време на криза

Начало: 01.01.2009

Край: 31.12.2012

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-26/2009

Наименование: Въздействие на ТВ-рекламата върху вниманието, паметта и преработката на информацията при зрителите

Ръководител: проф. д-р Боян Дуранкев

Колектив: проф. Б. Дуранкев, доц. д-р Хр. Катранджиев, гл. ас. Кр. Маринов, ас. Станимир Андонов

Описание: Въздействие на ТВ-рекламата върху вниманието, паметта и преработката на информацията при зрителите

Начало: 15.04.2009

Край: 15.04.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-6/2009

Наименование: ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ, ФАКТИЧЕСКИ И ПОТЕНЦИАЛНИ КЛИЕНТИ НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ

Ръководител: доц.д-р Християн Танушев

Колектив: доц. д-р Галина Младенова, проф.д-р Боян Дуранкев, доц.д-р Христо Катранджиев, гл.ас. Йовка Банкова, докторант Калин Крумов, докторант Божана Тодорова, студенти Десислава Диманова, Евелина Георгиева

Описание: Социологическо изследване на нагласите на инвеститорите спрямо вложенията в КИС

Начало: 22.06.2009

Край: 10.12.2010

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : ETHA

Наименование: Ethical Aspects and Attitudes towards Advertising Ethical Aspects and Attitudes towards Advertising

Ръководител: доц. д-р Христо Катранджиев

Колектив: България, Италия, Унгария, Словения, Испания

Описание: General objective of the project is to identify good practices and to exchange experiences in order to improve the effectiveness of EU local and regional policies focused on marketing of local products, through the means of ethic advertising able to

Дата на подаване: 04.2011

Вх. №: предстои

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Разработка на концепция за нови стоки на потребителския пазар на Република Турция (на примера на пазара на аерозолна продукция)

Автор/и: КААН ЙОРНЕКЛИ

Доказателство: представена пред специализирано жури - РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”, РУСЕ

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: 40. Дуранкев, Б., Хр. Катранджиев, Н. Щерев, Кр. Маринов, Т. Нецева-Порчева, Н. Ванков, Кр. Балчева-Джонева, Б. Стоименова, Ключ към маркетинга – второ допълнено и преработено издание, УИ „Стопанство”, С. 2011. (457 с.)

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Ключ към маркетинга – второ допълнено и преработено издание

Име на списание/издателство: УИ „Стопанство”

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 155-208, 209-227, 228-269, 338-367

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Христо Катранджиев

Година на публикуване: 2011

Заглавие: An Empirical Investigation of Economic Crisis’s Impact on Consumer Behaviour in Bulgaria – Changes of Spending, Saving, and Bank Credit Taking

Име на списание/издателство: Quarterly Journal of Marketing, Volume 42, 2011 (February) , ISSN0354-3471, Serbia, pp.44-52

Място на публикуване: Сърбия

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 44-52

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : ISSN0354-3471

Място на провеждане: Сърбия

Организатор: University of Nish

Автор/и: Христо Катранджиев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 497-507

Дата на провеждане: юни 2011

Дата на публикуване: октомври 2011

Наименование на научния форум: Changes of Consumer Behaviour In Times of Economic Crisi Empirical Study from Bulgaria, Regionalni Razvoj I Demografski Tokovi Zemalja Jugoistočne Evrope

Тема: Changes of Consumer Behaviour In Times of Economic Crisi Empirical Study from Bulgaria

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 4566939320202

Място на провеждане: Бургаски Свободен Университет

Организатор: БСУ

Автор/и: Христо Катранджиев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 339-345

Дата на провеждане: юни 2011

Дата на публикуване: октомври 2011

Наименование на научния форум: Международна конференция „Взаимодействие теория-практика: ключови проблеми и решения”, том първи, , 2011, с.

Тема: Съвременни тенденции и методики в изследването на рекламата с ЕЕГ

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 252454565656

Място на провеждане: Ниш, Сърбия

Организатор: University of Nish

Автор/и: Христо Катранджиев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 275-287

Дата на провеждане: 14 октомври 2011

Дата на публикуване: декември 2011

Наименование на научния форум: Proceedings of the International Scientific Conference “Problems of Competitiveness of Contemporary Economies”

Тема: Тypology of Consumer Behaviour In Times Of Economic Crisis – A Segmentation Study from Bulgaria

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 13451345456

Място на провеждане: Свищов

Организатор: Стопанска Академия „Димитър А. Ценов” – Свищов

Автор/и: Катранджиев, Хр., Кирилов, Р., Милев, П.,

Процент участие в съавторство: 30

Брой страници от-до: 185-188

Дата на провеждане: октомври 2011

Дата на публикуване: октомври 2011

Наименование на научния форум: Международна научна конференция „Информационните технологии – стратегически приоритет в икономиката на знанието”, издание на , 2011, с.185-188.

Тема: Съвременни измерения в интернет маркетинга

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-36/2009

Наименование: Изследване на потребителското поведение по време на криза – промени в харченето, спестяването и ползването на заеми

Ръководител: доц. д-р Христо Катранджиев

Колектив: катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”

Описание: Изследване на потребителското поведение по време на криза

Начало: 01.01.2009

Край: 31.12.2012

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-26/2009

Наименование: Въздействие на ТВ-рекламата върху вниманието, паметта и преработката на информацията при зрителите

Ръководител: проф. д-р Боян Дуранкев

Колектив: проф. Б. Дуранкев, доц. д-р Хр. Катранджиев, гл. ас. Кр. Маринов, ас. Станимир Андонов

Описание: Въздействие на ТВ-рекламата върху вниманието, паметта и преработката на информацията при зрителите

Начало: 15.04.2009

Край: 15.04.2011

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : BG 051PO001-5.1.01-0077-C0001

Наименование: Проект: Социално предприятие „Услуги в дома и градината”, финансиран от Европейски социален фонд по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., схема BG051PO001-5.1.01, „Социално предприемачество, Пилотна фаза

Ръководител: Асоциация на доставчиците на социални услуги (АДСУ)

Колектив: членове на АДСУ и екип от институции и специалисти- подизпълнители (в т.ч. доц. Христо Катранджиев и гл.ас. Емил Христов от УНСС)

Описание: Проекта има за цел устойчиво развитие на социалното предприемачество в четири общини на страната (Айтос, Благоевград, Бяла Слатина и Велико Търново) и повишаване качеството на социалните услуги в тях, за хора с увреждания и самотно живеещи стари хора

Начало: 01.10.2010 г.

Край: 29.11.2010 г.

Забележка: Извършване на обработка на данни, маркетингови анализи и формулиране на насоки, за разработване на маркетингови стратегии, за нуждите на проекта.

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : BG051PO001 – 6.1.01

Наименование: Специализирано изследване на пазара на труда – начин за интервенции спрямо уязвимите групи и социалното им включване

Ръководител: МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Колектив: Агенция за обществени поръчки

Описание: Анализ на методиките и изследователските подходи на кандидатите за изпълнение на излседването

Начало: 03.2010

Край: 11.2010

Забележка: