Научноизследователска дейност

2024 Участие

НИД – дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка:

2024 Участие

НИД – дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 27.03.2024
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: Заповед на Зам.-ректора по НИД
Брой: 2
Забележка:

2024 Участие

НИД – дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 27.02.2024
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: Заповед на Ректора
Брой: 2
Забележка:

2024 Участие

НИД – дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 02.02.2024
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: Заповед на Ректора
Брой: 5
Забележка:

2024 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : Grant Agreement № 101069586
Място на провеждане: Porto, Portugal
Организатор: BOLSTER
Автор/и: Christina Nikolova
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 1-20
Година на провеждане: 2024
Месец на провеждане: 1
Година на публикуване: 2024
Месец на публикуване: 5
Наименование на научния форум: Mid-term conference BOLSTER
Тема: Ensuring justice in climate transition – Leaving noone behind in the EU
Забележка:

2024 Участие

НИД – дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НФ-2-2024
Място на провеждане: София
Организатор: Факултет „Икономика на инфраструктурата“
Роля в проявата /доказателства за участие/: Председател на организационния и член на програмния комитет
Година на провеждане: 2024
Месец на провеждане: 4
Наименование на научния форум: Дванадесета международна научна конференция за докторанти и студенти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“
Забележка:

2024 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Николова, Хр, Мутафчиева, В., Арнаудов, Б., Минков, Т., Йорданов, Д., Зиновиев, В., Гътовски, И., Димитров, Г.
Заглавие: Сборник с тестови въпроси за подготовка за държавен изпит на студентите от специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Учебно помагало
Страници от-до: 1-20
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2024
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 15
Забележка:

2024 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Финансови загуби на обществото от ПТП. Разходи ли са инвестициите в пътна безопасност?
Наименование на сборник: Девета годишна конференция по пътна безопасност, 19 – 20 септември 2023 г., гр. Пловдив.
Страници от-до: 1-15
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ББА „Пътна безопасност“
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2024 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНКА И ИНТЕРНАЛИЗИРАНЕ НА ВЪНШНИТЕ РАЗХОДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ЗАДРЪСТВАНИЯ
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. „Механика, транспорт, комуникации“, бр. 4/2023
Страници от-до: III-1 – III-9
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВТУ „Тодор Каблешков“
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online)

2024 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Christina Nikolova
Заглавие: IMPROVING FREIGHT EXCHANGE BUSINESS MODELS – CONSIDERATIONS AND RECOMMENDATIONS
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Yearbook of UNWE
Страници от-до: 31-53
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949;DOI: https://doi.org/10.37075/YB.2023.1.03

2024 Проекти

НИД – дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : КП-06-Н55/15 от 22.11.2021 г.
Наименование: КИТАЙСКАТА ИНИЦИАТИВА „ЕДИН ПОЯС – ЕДИН ПЪТ“ В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН: АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И РИСКОВЕТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
Ръководител: доц. д.ик.н. Георги Чанков
Колектив: колектив
Описание: Китайската инициатива „Един пояс – един път“ в Черноморския регион: анализ на възможностите и рисковете за България
Начало (година): 2022
Начало (месец): 3
Край (година): 2026
Край (месец): 3
Забележка:

2024 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : Grant Agreement № 101069586
Наименование: BOLSTER (Bridging Organizations and marginalized communities for Local Sustainability Transitions in EuRope)
Ръководител: Prof. Dr. Christina Nikolova
Колектив: prof. dr. Elka Vasileva, prof. dr. Daniela Ivanova, assoc. prof. dr. Alexander Stoyanov, assoc. prof. dr. Vladimir Zinoviev, PhD-student Nadya Parpulova
Описание: BOLSTER conceptualizes the principle of leaving no one behind by researching participatory governance models and transition guidelines based on climate justice. The project is far away from being a desk-research type of action. It involves establishi
Начало (година): 2022
Начало (месец): 9
Край (година): 2025
Край (месец): 9
Забележка:

2023 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ИНОВАЦИИТЕ В СУХОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ТЯХНОТО СТИМУЛИРАНЕ
Автор/и: Калина Атанасова Семова
Доказателство: Заповед №Р-123/20.02.2023 г. на Ректора на ВТУ „Тодор Каблешков“
Забележка:

2023 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Оптимизация на механизмите за дерегулация при сделките и преноса на електроенергия
Автор/и: Веселина Емилова Мирчева
Доказателство: Заповед №3185/25.11.2022 г. на Зам.-ректора по НИД и МС на УНСС
Забележка:

2023 Друго

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2023 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Икономически изследвания
Автор/и: Двойно сляпо анонимно рецензиране
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2023 Друго

НИД – дейност: Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: Христина Николова
Година на публикуване: 2022
Заглавие: Представяне на Научно-изследователски проект на тема: ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 ВЪРХУ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР И МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“
Списание/издателство/издание: БГ Наука, МОН
Място на публикуване (град, държава): София, България
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 1-6
Забележка: https://nauka.bg/intervyu-prof-hristina-nikolova-rakovoditel-katedra-ikonomika-transporta/

2023 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в чужбина (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: 14th International Conference on Environmental Science and Development (ICESD)
Място на провеждане: Xiamen, China
Организатор: Beijing University
Автор/и: Christina Nikolova
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2023
Месец на провеждане: 5
Тема: Internalization of External Environmental Costs of Transport as a Tool for Providing Sustainable Development
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в чужбина (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: 1st International Logistics Symposium
Място на провеждане: Edrine
Организатор: Trakya University, Turkey
Автор/и: Christina Nikolova
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2023
Месец на провеждане: 3
Тема: Еnergy transformation as a potential driver for transport recovery from the Covid – pandemic
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Тенденции и стратегии за възстановяване на икономическата и обществената система след пандемията от Covid-19
Място на провеждане: Стара Загора
Организатор: катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, УНСС
Автор/и: проф. д-р Христина Николова и д-р Дина Цоневска
Процент участие в съавторство: 50
Година на провеждане: 2023
Месец на провеждане: 3
Тема: Възможности за възстановяване и устойчиво развитие на транспортния сектор след пандемията от Ковид-19
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Тенденции и стратегии за възстановяване на икономическата и обществената система след пандемията от Covid-19
Място на провеждане: Стара Загора
Организатор: УНСС
Автор/и: проф. д-р Христина Николова и д-р Вероника Гъркова
Процент участие в съавторство: 50
Година на провеждане: 2023
Месец на провеждане: 3
Тема: Проблеми и тенденции на възстановяването на въздушния пътнически транспорт на европейско ниво след пандемията от Ковид-19
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: XV Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Място на провеждане: Несебър
Организатор: УАСГ
Автор/и: Христина Николова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2022
Месец на провеждане: 10
Тема: Външни разходи за пътна безопасност – икономически и социални аспекти и ефекти
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Мултидисциплинарен подход за осигуряване нормалното функциониране на здравните и обществени системи при пандемични вълни
Място на провеждане: Стара Загора
Организатор: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Автор/и: Христина Николова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2022
Месец на провеждане: 6
Тема: Оценка на въздействието на COVID пандемията върху устойчивостта в развитието на транспорта в България и мерки за възстановяване
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 2
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 24.10.2022
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: Заповед на Ректора
Брой: 4
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 02.02.2023
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: Заповед на Ректора
Брой: 2
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 3
Място на провеждане: Edrine
Организатор: Trakya University, Turkey
Роля в проявата /доказателства за участие/: Участник в научния комитет
Година на провеждане: 2023
Месец на провеждане: 3
Наименование на научния форум: 1st INTERNATIONAL LOGISTICS SYMPOSIUM EDIRNE
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : КП-06-ДК2/4
Място на провеждане: Стара Загора
Организатор: катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, УНСС
Роля в проявата /доказателства за участие/: Председател на организационния и програмния комитет
Година на провеждане: 2023
Месец на провеждане: 3
Наименование на научния форум: Международна научна конференция на тема: „Тенденции и стратегии за възстановяване на икономическата и обществената система след пандемията от Covid-19“
Забележка:

2023 Проекти

НИД – дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : КП-06-Н55/15 от 22.11.2021 г.
Наименование: Китайската инициатива „Един пояс – един път“ в Черноморския регион: анализ на възможностите и рисковете за България
Ръководител: доц. д.ик.н. Георги Чанков
Колектив: проф. д-р Христина Николова, проф. д-р Хубенова, доц. д-р Мариана Тиен, доц. д-р Паскал Желев, доц. д-р Елизабет Йонева
Описание: Китайската инициатива „Един пояс – един път“ в Черноморския регион: анализ на възможностите и рисковете за България
Начало (година): 2021
Начало (месец): 11
Край (година): 2024
Край (месец): 11
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Съвет за сътрудничество с научната и академичната общност към ДАБДП
Място на провеждане: София
Организатор: ДАБДП
Роля в проявата /доказателства за участие/: Заповед № 3-147/11.10.2019
Година на провеждане: 2022
Месец на провеждане: 10
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Комисия за иновации и кръгова икономика към Консултативния съвет за Европейската зелена сделка
Място на провеждане: София
Организатор: Министерски съвет
Роля в проявата /доказателства за участие/: Заповед № Р 128 от 05 юли 2022 г. от председателя на КСЕЗС
Година на провеждане: 2022
Месец на провеждане: 11
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Christina Nikolova
Заглавие: Internalization of External Environmental Costs of Transport as a Tool for Providing Sustainable Development
Издание (наименование,том/кн./бр.№): ICESD, E3S Web of Conferences
Страници от-до: 1-12
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): E3S Web of Conferences
Място на публикуване (град, държава): China
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Christina Nikolova
Заглавие: Еnergy transformation as a potential driver for transport recovery from the Covid – pandemic
Наименование на сборник: 1st International Logistics Symposium
Страници от-до: 1-12
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Trakya University, Turkey
Място на публикуване (град, държава): Edrine, Turkey
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Николова, Хр. и Цоневска, Д.
Заглавие: Възможности за възстановяване и устойчиво развитие на транспортния сектор след пандемията от Ковид-19
Наименование на сборник: Международна научна конференция на тема: „Тенденции и стратегии за възстановяване на икономическата и обществената система след пандемията от Covid-19
Страници от-до: 188-200
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Николова, Хр. и Гъркова, В.
Заглавие: Проблеми и тенденции на възстановяването на въздушния пътнически транспорт на европейско ниво след пандемията от Ковид-19
Наименование на сборник: Международна научна конференция на тема: „Тенденции и стратегии за възстановяване на икономическата и обществената система след пандемията от Covid-19
Страници от-до: 178-187
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: 123. Marianne Ryghaug, Ivana Subotički, Emilia Smeds, Timo von Wirth, Aline Scherrer, Chris Foulds, Rosie Robison, Luca Bertolini, Eda Beyazit İnce, Ralf Brand, Galit Cohen-Blankshtain, Marc Dijk, Marlene Freudendal Pedersen, Stephan Gössling, Robert
Заглавие: A Social Sciences and Humanities research agenda for transport and mobility in Europe: key themes and 100 research questions
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Transport Reviews,VOL. 43, NO. 4
Страници от-до: 755–779
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Routledge Taylor & Francis Group
Място на публикуване (град, държава): London
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 10
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Nikolova, C., Garkova, V
Заглавие: Impact Assessment of The Covid-19 Pandemic on Service Performance of Sofia Airport
Издание (наименование,том/кн./бр.№): European Journal of Sustainable Development
Страници от-до: 247-264
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): European center of Sustainable Development
Място на публикуване (град, държава): Rome, Italy
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 70
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Nikolova, C., Garkova, V
Заглавие: Evaluating the impacts of passengers‘ rights policy on the competitiveness of airlines and airport operators using the dynamic programming approach
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Ikonomicheski Izsledvania
Страници от-до: 94-114
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Института за икономически изследвания при БАН
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 70
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Външни разходи за пътна безопасност – икономически и социални аспекти
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Международни отношения, бр. 5-6
Страници от-до: 167-176
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИСМО
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николова, Хр., Минков, Т., Димитров, Г., Гъркова, В., Цоневска, Д., Господинов, И.
Заглавие: Детерминанти на търсенето на товарните превози.
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 10
Общ брой страници: 280
Страници от-до: 1-280
Процент участие в съавторство: 60
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 8
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Оценка на въздействието на COVID пандемията върху устойчивостта в развитието на транспорта в България и мерки за възстановяване
Наименование на сборник: Международна научна конференция „Мултидисциплинарен подход за осигуряване нормалното функциониране на здравните и обществени системи при пандемични вълни
Страници от-до: 7-20
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Пловдивско университетско издателство
Място на публикуване (град, държава): Пловдив
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 2738-7534 (Print) ISSN 2738-8018 (Online)

2023 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Енергийна трансформация в транспортния сектор – проблеми и проекции в контекста на възстановяването от пандемията от COVID-19
Наименование на сборник: Научна конференция на тема „ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА ЕВРОПА – СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ КОМПАС НА СВЕТА
Страници от-до: 1-20
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Christina Nikolova
Заглавие: Providing Sustainable Transport Infrastructure through Internalization of External Costs: A Case Study from South-Eastern European Countries
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Critical Infrastructure – Modern Approach and New Developments
Страници от-до: 1-20
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): IntechOpen
Място на публикуване (град, държава): London
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2023 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : Grant Agreement № 101069586
Наименование: BOLSTER (Bridging Organizations and marginalized communities for Local Sustainability Transitions in EuRope)
Ръководител: Prof. Dr. Christina Nikolova
Колектив: prof. dr. Elka Vasileva, prof. dr. Daniela Ivanova, assoc. prof. dr. Alexander Stoyanov, assoc. prof. dr. Vladimir Zinoviev, PhD-student Nadya Parpulova
Описание: BOLSTER conceptualizes the principle of leaving no one behind by researching participatory governance models and transition guidelines based on climate justice. The project is far away from being a desk-research type of action. It involves establishi
Начало (година): 2022
Начало (месец): 9
Край (година): 2025
Край (месец): 9
Забележка:

2023 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : КП-06-ДК2/4
Наименование: ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 ВЪРХУ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР И МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Ръководител: проф. д-р Христина Николова
Колектив: Христо Първанов Първанов Виолета Людмилова Мутафчиева Светла Драганова Цветкова Борислав Стефанов Арнаудов Ташко Йорданов Минков Даниел Стоянов Йорданов Илия Добромиров Гътовски Георги Георгиев Димитров Вероника Любомирова Гъркова Иван Василев Господ
Описание: През 2020 г. транспортният сектор беше изправен пред предизвикателството на ограничаването на свободата на движение и другите координирани ограничителни мерки, необходими за спасяването на човешки живот по време на пандемията от COVID-19. Тези мерки
Начало (година): 2021
Начало (месец): 3
Край (година): 2023
Край (месец): 3
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Съвет за сутрудничество с научната и академичната общност
Място на провеждане: София
Организатор: ДАБДП
Роля в проявата /доказателства за участие/: участник
Година на провеждане: 2022
Месец на провеждане: 10
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Съвет за сутрудничество с научната и академичната общност
Място на провеждане: София
Организатор: ДАБДП
Роля в проявата /доказателства за участие/: участник
Година на провеждане: 2022
Месец на провеждане: 10
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Съвет за сутрудничество с научната и академичната общност
Място на провеждане: София
Организатор: ДАБДП
Роля в проявата /доказателства за участие/: участник
Година на провеждане: 2022
Месец на провеждане: 10
Забележка:

2022 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Economic Aspects of Airport’s Security Systems (Behavioral Analysis)
Автор/и: Double blind peer review
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2022 Участие

НИД – дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 03.02.2022
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика ка инфраструктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: Заповед №98/21.01.2022
Брой: 4
Забележка:

2022 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : ТЕ019
Място на провеждане: Chengdu, China
Организатор: ICIT 2021
Автор/и: Christina Nikolova
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 1-12
Година на провеждане: 2021
Месец на провеждане: 12
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 6
Наименование на научния форум: The 9th International Conference on Information Technology: IoT and Smart City
Тема: Unified Approach for Assessing the Economic Efficiency of Investments in Transport Infrastructure Projects: a Methodological Framework
Забележка:

2022 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Christina Nikolova, Veronika Garkova
Заглавие: Evaluating the impacts of passengers‘ rights policy on the competitiveness of airlines and airport operators using the dynamic programming approach
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Studies Journal
Страници от-до: 94-117
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Bulgarian Academy of Sciences
Място на публикуване (град, държава): Sofia
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2022 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : КП-06-ДК2/4
Наименование: ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 ВЪРХУ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР И МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Ръководител: проф. д-р Христина Николова
Колектив: проф. д-р Виолета Мутафчиева, проф. д.ик.н. Христо Първанов, доц. д-р Борислав Арнаудов, доц. д-р Светла Цветкова, доц. д-р Даниел Йорданов, доц. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Илия Гътовски, гл.ас. д-р Георги Димитров, докторант Иван Господинов, докто
Описание: Основната цел на проекта е да предложи мерки за възстановяването на транспортния сектор в страната и за преодоляване на обществените и финансови последици и ограниченията, наложени от пандемията COVID-19. Постигането на тази цел ще допринесе за възст
Начало (година): 2021
Начало (месец): 3
Край (година): 2023
Край (месец): 3
Забележка:

2022 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-5/2019
Наименование: Детерминанти на търсенето на товарни превози
Ръководител: проф. д-р Христина Николова
Колектив: доц. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Георги Димитров, докторант Иван Господинов, докторант Вероника Гъркова, докторант Дина Цоневска
Описание: Изследването на търсенето на товарни транспортни услуги е необходимо, за да може да се прогнозира обема на превозите и обема на съответната товарна превозна дейност, която се осъществява от транспортните и спедиторските компании. Следва да се има пре
Начало (година): 2019
Начало (месец): 3
Край (година): 2022
Край (месец): 3
Забележка:

2022 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: CAN AUTOMOTIVE GIVE A BOOST TO THE BULGARIAN ECONOMY? A COMPREHENSIVE QUANTITATIVE AND MACROECONOMIC ANALYSIS
Автор/и: Double blind peer review
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2022 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: IMPACT OF TRANSPORT AND TECHNOLOGICAL INFRASTRUCTURE IN ATTRACTING FDI IN PAKISTAN
Автор/и: Double-blind peer review
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2022 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Използване и обработка на големи данни в транспорта – платформи и подходи
Автор/и: Любен Боянов
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2022 Друго

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2022 Друго

НИД – дейност: Подготовка на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 101069586
Наименование: BOLSTER -Bridging Organizations and marginalized communities for Local Sustainability Transitions in EuRope
Ръководител: Tilburg University
Колектив: Tilburg University (TiU) Royal Melbourne Institute of Technology Spain (RMIT-EU) University of Economics in Katowice (EUKAT) Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) CrowdHelix (CHX) University of National and World Economy (UNWE) University of R
Описание: BOLSTER will use the latest (action)-research methods and, while studying marginalized groups, regional institutions and transition plans and processes, it will design and promote novel transition guidelines and participatory governance models based
Година на подаване: 2021
Месец на подаване: 10
Вх. №: 101069586
Забележка:

2022 Друго

НИД – дейност: Подготовка на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 101069586
Наименование: BOLSTER -Bridging Organizations and marginalized communities for Local Sustainability Transitions in EuRope
Ръководител: Tilburg University
Колектив: Tilburg University (TiU) Royal Melbourne Institute of Technology Spain (RMIT-EU) University of Economics in Katowice (EUKAT) Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) CrowdHelix (CHX) University of National and World Economy (UNWE) University of R
Описание: BOLSTER will use the latest (action)-research methods and, while studying marginalized groups, regional institutions and transition plans and processes, it will design and promote novel transition guidelines and participatory governance models based
Година на подаване: 2021
Месец на подаване: 10
Вх. №: 101069586
Забележка:

2022 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова, Вероника Гъркова
Заглавие: Развитие на товарните превози по въздушен транспорт в България – тенденции и перспективи
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. „Икономически и социални алтернативи“, бр.3/2021 г.
Страници от-до: 18-36
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2022 Публикация

НИД – дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Christina Nikolova
Заглавие: Freight exchange platforms in Bulgaria and applicable business models. Publishing house of UNWE
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 7
Общ брой страници: 118
Страници от-до: 1-118
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 8
Забележка:

2022 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Търсене на товарни превози – фактори и подходи за изследване.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Научни трудове на УНСС, том 3/2021
Страници от-до: стр. 177 – 194
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: http://unwe-research-papers.org/uploads/ResearchPapers/RP_vol3_2021_No07_H Nikolova_Rcd.pdf

2022 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Перспективи за развитие и управление на железопътната инфраструктура в България.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сп. „Механика, транспорт, комуникации“, том 19, брой 1/2021 г.,
Страници от-до: стр. 0-1 – 0-13
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВТУ „Тодор Каблешков“
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: https://mtc-aj.com/article.2067.htm

2018 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 10
Място на провеждане: Несебър
Организатор: УАСГ
Автор/и: Христина Николова, Иван Кацаров
Процент участие в съавторство: 50
Страници от-до: 1-10
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Наименование на научния форум: X Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Тема: Очаквани икономически ефекти от реализацията на проект за стратегически транспортен коридор „Север-Юг“
Забележка:

2018 Участие

НИД – дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 2
Забележка:

2018 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 23
Място на провеждане: София
Организатор: ВТУ „Тодор Каблешков“
Автор/и: Христина Николова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 20-25
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Наименование на научния форум: Международна научна конференция “ТРАНСПОРТ 2017“
Тема: Внедряване на интелигентни транспортни системи във въздушния транспорт
Забележка:

2018 Участие

НИД – дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 02.02.2018
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфрсатруктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: Заповед на Ректора
Брой: 4
Забележка:

2018 Участие

НИД – дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: София
Организатор: Cosmopolis Centre for Urban Research, VUB, Brussels; УНСС, СУ „Климент Охридски“
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на организационния комитет
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 6
Наименование на научния форум: Международна научно-практическа конференция на тема „Нощният град: управление, разнообразие, мобилност“
Забележка:

2018 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Постоянна експертна комисия за наблюдение, анализ и оценка на дейността на Фонд „Научни изследвания“
Място на провеждане: София
Организатор: Министерство на образованието и науката
Роля в проявата /доказателства за участие/: заповед на Министъра на образованието № РД09-1041/02.08.2016 г.
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 11
Забележка:

2018 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Приложение на интелигентни транспортни системи във въздушния транспорт
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Механика, транспорт, комуникации
Страници от-до: 20-25
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВТУ „Тодор Каблешков“
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Транспорт и спедиция
Издание (наименование,том/кн./бр.№): 1
Страници от-до: 1-205
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Електронен учебник
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД – дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Интелигентни транспортни системи – политика и практика за внедряване
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 8
Общ брой страници: 248
Страници от-до: 1-248
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 16
Забележка:

2018 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Бенчмаркинг модел за оценка и анализ на качеството на висшето образование в Република България
Автор/и: Нина Гергова
Доказателство: Заповед № Р-313 на Ректора на ВТУ “ Тодор Каблешков“
Забележка:

2018 Друго

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2019 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 11
Място на провеждане: Несебър
Организатор: УАСГ
Автор/и: Христина Николова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 155-167
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Наименование на научния форум: XI Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Тема: Възможности и специфики при прилагането на ПЧП за реализиране на инфраструктурни проекти в транспортния сектор
Забележка:

2019 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 25
Място на провеждане: Copenhagen
Организатор: ERTICO
Автор/и: Христина Николова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 214-225
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 9
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Наименование на научния форум: 25 ITS World Cogress
Тема: Entrepreneurial environment for intelligent transport systems deployment
Забележка:

2019 Участие

НИД – дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-25/2018
Място на провеждане: София
Организатор: катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, УНСС
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на организационния комитет
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 11
Наименование на научния форум: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Забележка:

2019 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Секторен консултативен съвет „Транспорт“
Място на провеждане: София
Организатор: БСК
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на СКС
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 11
Забележка:

2019 Публикация

НИД – дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Христина Николова, Иван Кацаров, Ирена Сулай
Заглавие: Стратегически транспортни коридори – направление Юг – Севе
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп.Сп. „Транспортно строителство и инфраструктура“, 08.10. 2018 г.
Страници от-до: 12-22
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УАСГ
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 30
Забележка:

2019 Публикация

НИД – дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Транспорт и спедиция
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 6
Общ брой страници: 205
Страници от-до: 1-205
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 13
Забележка:

2019 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Kонцепцията за мобилността като услуга в контекста на политиката за устойчиво развитие на транспорта
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, бр.5/2018 г.
Страници от-до: 169-189
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Инфраструктурни такси във въздушния транспорт – проблеми и проекции
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Икономика 21, бр. 1/2019
Страници от-до: 169-189
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СА „Д.А. Ценов“
Място на публикуване (град, държава): Свищов
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Градска мобилност и интелигентни транспортни системи.
Наименование на сборник: Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“
Страници от-до: 132-141
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Възможности и специфики при прилагането на ПЧП за реализиране на инфраструктурни проекти в транспортния сектор
Наименование на сборник: XI Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Страници от-до: 155-167
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УАСГ
Място на публикуване (град, държава): гр. Несебър
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Christina Nikolova
Заглавие: Entrepreneurial environment for intelligent transport systems deployment
Наименование на сборник: 25th ITS World Congress
Страници от-до: 214-225
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ERTICO
Място на публикуване (град, държава): Copenhagen
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-5/2019
Наименование: Детерминанти на търсенето на товарни превози
Ръководител: проф. д-р Христина Лазарова Николова
Колектив: гл.ас. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Георги Димитров, докторант Вероника Гъркова, докторант Иван Господинов, докторант Мариана Ганева
Описание: На национално ниво липсва задълбочено и обхватно проучване на търсенето на товарните превози и на факторите, които оказват влияние върху него. Именно това е и основната цел на изследването, което се предлага за финансиране от целевата субсидия по НИД
Начало (година): 2019
Начало (месец): 3
Край (година): 2021
Край (месец): 3
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Бенчмаркинг модел за оценка и анализ на качеството на висшето образование в Р България
Автор/и: Нина Иванова Гергова
Доказателство: Заповед на Р-378/30.05.2018 г. на Ректора на ВТУ „Тодор Каблешков“
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Определяне стойността на външните разходи вследствие на пътнотранспортни произшествия
Автор/и: Христо Пламенов Грозданов
Доказателство: Заповед №629/25.07.2018 г. на Ректора на УАСГ
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Бенчмаркинг модел за оценка и анализ на качеството на висшето образование в Р България
Автор/и: Нина Иванова Гергова
Доказателство: Заповед на Ректора на ВТУ „Тодор Каблешков“
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Review of ICT Tool for Management of Urban Transport in Sofia
Автор/и: Emil Petrov
Доказателство: Решение на РС на сп. „Научни трудове на УНСС“
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ДИНАМИКА НА ПОТОЦИТЕ ОТ ПРИРОДЕН ГАЗ В БЪЛГАРИЯ ПРЕВОЗЕНИ ЧРЕЗ ТРЪБОПРОВОДЕН ТРАНСПОРТ ЗА ПЕРИОДА 1998 – 2017 Г.
Автор/и: Мирослав Стефанов
Доказателство: Решение на РС на сп. „Икономически и социални алтернативи“
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НИ-5/2019
Наименование: Детерминанти на търсенето на товарни превози
Ръководител: проф. д-р Христина Лазарова Николова
Колектив: гл.ас. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Георги Димитров, докторант Вероника Гъркова, докторант Иван Господинов, докторант Мариана Ганева
Описание: На национално ниво липсва задълбочено и обхватно проучване на търсенето на товарните превози и на факторите, които оказват влияние върху него. Именно това е и основната цел на изследването, което се предлага за финансиране от целевата субсидия по НИД
Година на подаване: 2019
Месец на подаване: 3
Вх. №: НИ-5/2019
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Подготовка на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : ОПР 03/19
Наименование: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА И ЕКОЛОГИЧНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ В ГРАДСКА СРЕДА
Ръководител: проф. д-р Христина Лазарова Николова
Колектив: гл.ас. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Георги Димитров, гл. ас. д-р Даниел Йорданов, гл.ас. д-р Илия Гътовски, докторант Деница Михайлова, докторант Мариана Ганева, докторант Васил Христов
Описание: Основната цел на проекта е да предложи мерки за повишаването на енергийната и екологичната ефективност на градските транспортни системи в страната. С постигането на тази цел ще се допринесе за намаляване на разходите за транспорт на градското населен
Година на подаване: 2018
Месец на подаване: 9
Вх. №: ОПР 03/19
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Анализ и оценка на пътническата превозна дейност на железопътния транспорт
Автор/и: Ташко Минков
Доказателство: Протокол от КС
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НИ-5/2019
Наименование: Детерминанти на търсенето на товарни превози
Ръководител: проф. д-р Христина Лазарова Николова
Колектив: гл.ас. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Георги Димитров, докторант Вероника Гъркова, докторант Иван Господинов, докторант Мариана Ганева
Описание: На национално ниво липсва задълбочено и обхватно проучване на търсенето на товарните превози и на факторите, които оказват влияние върху него. Именно това е и основната цел на изследването, което се предлага за финансиране от целевата субсидия по НИД
Година на подаване: 2019
Месец на подаване: 3
Вх. №: НИ-5/2019
Забележка:

2020 Участие

НИД – дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 05.02.2020
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: Заповед на Зам.-ректор по НИД
Брой: 5
Забележка:

2020 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 11
Място на провеждане: Несебър
Организатор: УАСГ
Автор/и: Николова, Хр. и Цоневска, Д.
Процент участие в съавторство: 50
Страници от-до: 91-111
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Наименование на научния форум: XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Тема: Приложение на системите за управление и мониторинг на пътищата за повишаване на пътната безопасност
Забележка:

2020 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 11
Място на провеждане: Несебър
Организатор: УАСГ
Автор/и: Николова, Хр. и Гъркова, В.
Процент участие в съавторство: 50
Страници от-до: 78-90
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Наименование на научния форум: XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Тема: Перспективи за развитието на летище София като стратегически инфраструктурен обект
Забележка:

2020 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Съвета за сътрудничество с научната и академичната общност към Председателя на ДАБДП
Място на провеждане: Министерски съвет, София
Организатор: Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на съвета
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 1
Забележка:

2020 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Постоянна експертна комисия за мониторинг, анализ и оценка на дейността на фонд „Научни изследвания“ към МОН
Място на провеждане: МОН, София
Организатор: МОН
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на комисията
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 11
Забележка:

2020 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Секторен консултативен съвет „Транспорт“ към БСК
Място на провеждане: БСК, София
Организатор: Българска стопанска камара
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на съвета
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 10
Забележка:

2020 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Николова, Хр. и Цоневска, Д.
Заглавие: Приложение на системите за управление и мониторинг на пътищата за повишаване на пътната безопасност
Наименование на сборник: XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Страници от-до: 91-111
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УАСГ
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2020 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Николова, Хр. и Гъркова, В.
Заглавие: Перспективи за развитието на летище София като стратегически инфраструктурен обект
Наименование на сборник: XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Страници от-до: 78-90
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УАСГ
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2020 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Търсенето на товарни превозни услуги в контекста на съвременните тенденции за развитие на транспорта
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сп. „Механика, транспорт, комуникации“, т. 17, бр. 3/2019 г.
Страници от-до: III–20 – III–26
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВТУ „Тодор Каблешков“
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 1312-3823 (Print), ISSN 2367-6620 (Online)

2020 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Николова, Хр. и Димитров, Г.
Заглавие: Международен транспорт и спедиция: казуси и практикум
Издание (наименование,том/кн./бр.№): учебно помагало
Страници от-до: 1-182
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: ISBN978-619-232-234-2

2020 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Градска мобилност и интелигентни транспортни системи
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сп. „Механика, транспорт, комуникации“, т. 18, бр. 1/2020 г.
Страници от-до: стр. III-6 – III – 13.
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВТУ „Тодор Каблешков“
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2020 Проекти

НИД – дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : №5048545
Наименование: SCOPE – freight transport services connecting shipper and carrier operations
Ръководител: Centre for Research and Technology Hellas-Hellenic Institute of Transport
Колектив: Chamber of Commerce and Industry of Tirana Bulgarian Chamber of Commerce and Industry – BCCI Aristotle University of Thessaloniki – Department of Civil Engineering Professionals’ Chamber of Thessaloniki Regional Industrial Association – Smolyan Smoly
Описание: SCOPE aims to address existing inefficiencies (e.g. capacity utilization, fragmentation of activities, environmental sustainability) and improve the performance of the road freight transport system in the Balkan-Med region by providing a transnationa
Начало (година): 2019
Начало (месец): 12
Край (година): 2021
Край (месец): 5
Забележка:

2020 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-5/2019
Наименование: Детерминанти на търсенето на товарни превози
Ръководител: проф. д-р Христина Николова
Колектив: гл. ас. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Георги Димитров, докторант Иван Господинов, докторант Вероника Гъркова, докторант Мариана Ганева
Описание: Изследването на търсенето на товарни транспортни услуги е необходимо, за да може да се прогнозира обема на превозите и обема на съответната товарна превозна дейност, която се осъществява от транспортните и спедиторските компании. Следва да се има пре
Начало (година): 2019
Начало (месец): 4
Край (година): 2021
Край (месец): 12
Забележка:

2020 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Специфика и насоки за развитие на пазара на преноса на електрическа енергия в България
Автор/и: Римяна Петрова Вълканов
Доказателство: Заповед №427/18.02.2020 г. на Зам.-ректора по НИД на УНСС
Забележка:

2020 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: научна специалност 3.8. Икономика, Икономика и управление (икономика на транспорта)
Автор/и: Ташко Йорданов Монкив
Доказателство: Заповед №2489/12.11.2019 г. на Ректора на УНСС
Забележка:

2020 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ДИНАМИКА НА ПОТОЦИТЕ ОТ ПРИРОДЕН ГАЗ В БЪЛГАРИЯ ПРЕВОЗЕНИ ЧРЕЗ ТРЪБОПРОВОДЕН ТРАНСПОРТ ЗА ПЕРИОДА 1998 – 2017 Г.
Автор/и: Мирослав Стефанов
Доказателство: Рецензия за сп. „Икономически и социални алтернативи“
Забележка:

2020 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Насоки за развитие и внедряване на интелигентни мрежи в електроенергийната система на България
Автор/и: Мартин Медникаров
Доказателство: Заповед на Зам.-ректор по НИД №425/18.02.2020 г.
Забележка:

2020 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Анализ и оценка на пътническата превозна дейност на железопътния транспорт в България
Автор/и: гл.ас. д-р Ташко Минков
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2020 Друго

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: тенденции в развитието на сухопътния товарен транспорт на българиЯ
Автор/и: Георги Димитров
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Роля на данъчната и социално-осигурителната система за привличане на качествени преки чужди инвестиции в България
Автор/и: Росица Ивалинова Бакалова
Доказателство: Заповед № Р- 520/24.08.2020 г. на Ректора на ВТУ „Тодор Каблешков“
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Ride-Hailing & Mobile Application Technology
Автор/и: Arnob Roy, Harvard University
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.8. Икономика и управление (транспорт) в УНСС.
Автор/и: Мартин Медникаров
Доказателство: Заповед №425/18.02.2020 г. на Зам.-ректора по НИД на УНСС
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Конкурс за доцент в професионално направление 3.8. Икономика, по научна специалност „Икономика и управление (икономика и управление на енергетиката)“ в УНСС.
Автор/и: Владимир Зиновиев
Доказателство: Заповед №2545/23.10.2020 г. на Зам.-Ректора по НИД на УНСС
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Конкурс за доцент по научна специалност 3.8. Икономика, (Управление на качеството) във ВТУ „Тодор Каблешков
Автор/и: Нина Гергова
Доказателство: Заповед №Р-542/01.09.2020 г. на Ректора на ВТУ „Тодор Каблешков“.
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТНАТА ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ
Автор/и: Владимир Зиновиев
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: Христина Николова
Година на публикуване: 2021
Заглавие: ВЪНШНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА
Списание/издателство/издание: БТА
Място на публикуване (град, държава): София
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 1-3
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Подготовка на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : LC-GD-10-1-2020
Наименование: Engaging European Citizens for the Green Deal through Energy Democracy – ENERGIZE
Ръководител: Tilburg University
Колектив: Tilburg University, Vienna University of Economics and Business, Stockholm Environmental Institute, EEB, Tomorrows Cities Partnership (TCP), University of Bologna, Cittadinanzattiva APS, Royal Melbourne Institute of Technology, University of National
Описание: The overall aim of this project is to introduce novel and innovative deliberative processes to increase ownership over the European Green Deal
Година на подаване: 2021
Месец на подаване: 1
Вх. №: 101036570
Забележка:

2021 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Съвет за сътрудничество с научните и академичните среди към ДАБДП
Място на провеждане: ДАБДП
Организатор: Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на съвета
Година на провеждане: 2021
Месец на провеждане: 2
Забележка:

2021 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Работната група за подготовка на програма „Транспортна свързаност“
Място на провеждане: МТИТС
Организатор: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на работната група
Година на провеждане: 2021
Месец на провеждане: 3
Забележка:

2021 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Постоянна експертна комисия за мониторинг, анализ и оценка на дейността на фонд „Научни изследвания“ към МОН
Място на провеждане: МОН, София
Организатор: МОН
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на комисията
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 10
Забележка:

2021 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Секторен консултативен съвет „Транспорт“ към БСК
Място на провеждане: БСК, София
Организатор: Българска стопанска камара
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на съвета
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 10
Забележка:

2021 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : №5048545
Наименование: SCOPE – freight transport services connecting shipper and carrier operations
Ръководител: Centre for Research and Technology Hellas-Hellenic Institute of Transport
Колектив: Chamber of Commerce and Industry of Tirana Bulgarian Chamber of Commerce and Industry – BCCI Aristotle University of Thessaloniki – Department of Civil Engineering Professionals’ Chamber of Thessaloniki Regional Industrial Association – Smolyan Smoly
Описание: SCOPE aims to address existing inefficiencies (e.g. capacity utilization, fragmentation of activities, environmental sustainability) and improve the performance of the road freight transport system in the Balkan-Med region by providing a transnationa
Начало (година): 2019
Начало (месец): 4
Край (година): 2022
Край (месец): 5
Забележка:

2021 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-5/2019
Наименование: Детерминанти на търсенето на товарни превози
Ръководител: проф. д-р Христина Николова
Колектив: гл. ас. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Георги Димитров, докторант Иван Господинов, докторант Вероника Гъркова, докторант Дина Цоневска
Описание: Изследването на търсенето на товарни транспортни услуги е необходимо, за да може да се прогнозира обема на превозите и обема на съответната товарна превозна дейност, която се осъществява от транспортните и спедиторските компании. Следва да се има пре
Начало (година): 2019
Начало (месец): 4
Край (година): 2022
Край (месец): 12
Забележка:

2021 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : 826025
Наименование: Energy-SHIFTS Transport and Mobility
Ръководител: Marianne Ryghaug, University of Science and Technology
Колектив: Ryghaug, M., Subotički, I., von Wirth, T., Smeds, E., Scherrer, A., Foulds, C., Bertolini, L., Beyazit, E., Brand, R., Cohen-Blankshtain, G. Dijk, M., Freudendal-Pedersen, M., Gössling, S., Guzik, R., Kivimaa, P., Klöckner, C., Nikolova, C.L., Lis, A
Описание: “Energy Social sciences & Humanities Innovation Forum Targeting the SET-Plan” will contribute to a European Energy Union that places societal needs centrally, by further developing Europe’s leadership in using and applying energy-related Social Scien
Начало (година): 2019
Начало (месец): 8
Край (година): 2020
Край (месец): 9
Забележка:

2021 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Предизвикателства пред транспортния сектор през периода 2021 – 2027 г
Наименование на сборник: Юбилейна научна конференция „Транспортна свързаност 2020“, София, 29.10.2020 г., Сборник с доклади
Страници от-до: 12-23
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Christina Nikolova
Заглавие: Analysis of the business models that will be developed for the platform and its corresponding services implementation based on the needs and requirements of the users
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Shared freight transport services connecting shipper and carrier operations – SCOPE
Страници от-до: 1-29
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): БТПП
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Christina Nikolova
Заглавие: Shared freight transport services connecting shipper and carrier operations:State-of-the-art & Practice in Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Shared freight transport services connecting shipper and carrier operations – SCOPE
Страници от-до: 1-74
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): БТПП
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Marianne Ryghaug et al.
Заглавие: 100 Social Sciences and Humanities Research Questions for Transport and Mobility in Horizon Europe
Наименование на сборник: ENERGY SHIFTS: Social Sciences and Humanities Innovation Forum Targeting the Set-Plan, ENERGY SHIFTS Working group
Страници от-до: 1-28
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Horizon 2020 R&I
Място на публикуване (град, държава): Brussels
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 4
Забележка:

2021 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Регионални проекции и проблеми на развитието на пътната инфраструктура в България
Наименование на сборник: XIII Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие, гр. Несебър, 1-3 октомври 2020 г., Сборник с доклади
Страници от-до: 52-67
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УАСГ
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Въздействие на системите за планиране на интермодалните пътувания върху градския туризъм
Наименование на сборник: Юбилейна международна научна конференция „Туризмът – отвъд очакванията“, посветена на 100 години от основаването на УНСС и 30 години от създаването на катедра „Икономика на туризма“, 25-26 септември 2020 г., Сборник с доклади
Страници от-до: 411 – 420
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Градска мобилност и интелигентни транспортни системи
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сп. „Механика, транспорт, комуникации“, т. 18, бр. 1/2020 г.
Страници от-до: стр. III-6 – III – 13.
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВТУ „Тодор Каблешков“
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Друго

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2017 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Транспортно моделиране – практическо ръководство
Автор/и: инж. Асен Антов
Доказателство: рецензия
Забележка:

2017 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Социална ефективност и качество на градския пътнически транспорт
Автор/и: Светла Цветкова
Доказателство: рецензия
Забележка:

2017 Участие

НИД – дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка:

2017 Участие

НИД – дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 22.02.2017
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: заповед на Зам.-ректор по НИД
Брой: 4
Забележка:

2017 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Комисия за наблюдение и оценка на дейността на фонд „Научни изследвания“ при МОН
Място на провеждане: София
Организатор: МОН
Роля в проявата /доказателства за участие/: заповед на Министъра на образованието и науката РД09-1041/02.08.2016 г.
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 02
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Инструменти за насърчаването на публично-частните партньорства за реализиране на инфраструктурни проекти в транспортния отрасъл
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономика 21, бр. 2/2017 г.
Страници от-до: 48-72
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СА „Д.А. Ценов“
Място на публикуване (град, държава): Свищов
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Приложение на интелигентните транспортни системи за устойчиво развитие на транспорта
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, бр.1/2017 г.
Страници от-до: 38-75
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Възможности за стимулиране на инвестициите в железопътна инфраструктура на основата на публично-частното партньорство
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически изследвания, бр.2/2017 г.
Страници от-до: 34-72
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Икономически институт на БАН
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 9
Място на провеждане: Слънчев бряг
Организатор: УАСГ
Автор/и: Николова, Хр.
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 67-87
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 02
Наименование на научния форум: Национална конференция за транспортна инфраструктура с международно участие
Тема: Приложение на интелигентните транспортни системи за развитие на устойчива транспортна инфраструктура
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Възможности за насърчаване на публично-частните партньорства при реализиране на инфраструктурни проекти в транспортния сектор
Наименование на сборник: Мобилност за един свързан свят
Страници от-до: 134-154
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Проекти

НИД – дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : ДР-46/01.08.2016 г.
Наименование: Техническа помощ за подпомагане процеса на внедряване на интелигентните транспортни системи в автомобилния транспорт и интерфейси с останалите видове транспорт
Ръководител: инж. Тодор Анастасов
Колектив: инж. Тодор Анастасов, доц. Христина Николова, инж. Марта Клисурова
Описание: Анализи за подпомагане на внедряването на интелигентни транспортни системи в България
Начало (година): 2016
Начало (месец): 08
Край (година): 2016
Край (месец): 12
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Nikolova, C. and Klisurova, M.
Заглавие: ITS deployment in Bulgarian urban areas
Издание (наименование,том/кн./бр.№): EUROTRANSPORT Magazine, issue 6/2016
Страници от-до: 15-18
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Russel Publishing Ltd
Място на публикуване (град, държава): UK
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Финансови инструменти и бизнес-модели за внедряване на интелигентни транспортни системи
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически и социални алтернативи, бр.2/2017
Страници от-до: 5-21
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Въздушният транспорт в България – състояние и перспективи за развитие
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 04
Общ брой страници: 146
Страници от-до: 1-146
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 9
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Оценка на енергийната ефективност на транспорта в България в контекста на политиката за устойчиво развитие
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Общ брой страници: 175
Страници от-до: 5-175
Процент участие в съавторство: 71
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 8
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Транспортна политика
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Транспорт и застраховане
Страници от-до: 90-107
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 10
Забележка:

2017 Проекти

НИД – дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : № Д-5/13.10.2016 г.
Наименование: Разработване на интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.
Ръководител: ИНФРАКЕЪР АД
Колектив: доц. Нели Стойчева, проф. Емил Железов, проф. Тодор Размов, доц. Христина Николова
Описание: Разработване на транспортен анализ за развитието на въздушния транспорт и приложение на ИТС в България
Начало (година): 2015
Начало (месец): 12
Край (година): 2017
Край (месец): 02
Забележка: няма

Година: 2012 – Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД-НИ 1-21/2011

Наименование: „Стратегии за повишаване конкурентоспособността на транспортните предприятия в условията на криза“

Ръководител: доц. д-р Виолета Бакалова

Колектив: 11 човека

Описание: научно изследване

Начало: 07.03.2011

Край: 10.12.2013

Забележка:

Година: 2012 – Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2012 – Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : № ДО 02-289/15.12.2008

Наименование: „Устойчиво развитие и конкурентоспособност на българската икономика“

Ръководител: проф. д.ик.н. Румен Гечев

Колектив: 11 човека

Описание: научно изследване

Начало: 05.01.2009

Край: 30.05.2012

Забележка:

Година: 2011 – Проект / Програма

Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)

Номер : НИ-1-21/2011

Наименование: „Стратегии за повишаване конкурентоспособността на транспортните предприятия в условията на криза“

Ръководител: доц. д-р Виолета Бакалова

Колектив: 11 човека

Описание: научно изследване

Дата на подаване: 07.02.2011

Вх. №: НИ-1-21/2011

Забележка:

Година: 2011 – Проект / Програма

Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)

Номер : НП-6/2011

Наименование: „Транспортът в глобалната икономика“

Ръководител: доц. д-р Виолета Бакалова

Колектив: 7 човека

Описание: научна конференция

Дата на подаване: 07.02.2011

Вх. №: НП-6/2011

Забележка:

Година: 2011 – Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 – Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : НИД-НП 6/2011

Място на провеждане: УНСС

Организатор: катедра „Икономика на транспорта“

Автор/и: доц. д-р Христина Николова

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 8

Дата на провеждане: 12.05.2011

Дата на публикуване: 30.10.2011

Наименование на научния форум: Юбилейна научна конференция „Транспортът в глобалната икономика“

Тема: Социално измерение на устойчивото развитие на транспорта

Забележка:

Година: 2009 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Христина Николова

Година на публикуване: 2009

Заглавие: „Концептуална рамка на нов подход за определяне на инфраструкткурните такси в железопътния транспорт“

Име на списание/издателство: „Икономически алтернативи“

Място на публикуване: УНСС

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 110-124

Забележка:

Година: 2009 – Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2008 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Христина Николова

Година на публикуване: 2008

Заглавие: „Счетоводна и данъчна практика“

Име на списание/издателство: „Счетоводство плюс“

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 12-13

Забележка:

Година: 2008 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Христина Николова

Година на публикуване: 2008

Заглавие: „Определяне на командировъчните разходи при международни автомобилни превози“

Име на списание/издателство: „Счетоводство плюс“

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 6-8

Забележка:

Година: 2008 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Христина Николова

Година на публикуване: 2008

Заглавие: „Примери за определяне на командировъчните пари за водачи на МПС и стюардеси при международни автомобилни превози“

Име на списание/издателство: „Счетоводство плюс“

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 3-5

Забележка:

Година: 2008 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Христина Николова

Година на публикуване: 2008

Заглавие: „Разходи за пътуване и престой“

Име на списание/издателство: Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл“, библиотека „Български счетоводител“

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 34-42

Забележка:

Година: 2008 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Христина Николова

Година на публикуване: 2008

Заглавие: „Политика за устойчиво развитие на железопътния транспорт“

Име на списание/издателство: списание „Железопътен транспорт“

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 9-15

Забележка:

Година: 2008 – Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Христина Николова

Година на публикуване: 2008

Заглавие: „Усъвършенстване ценообразуването на железопътната инфраструктура“

Име на списание/издателство: Научни трудове, том 1

Място на публикуване: УНСС, София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 227-269

Забележка:

Година: 2008 – Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Nikolova, C.,

Година на публикуване: 2008

Заглавие: User Charges for the Railway Infrastructure in Bulgaria

Име на списание/издателство: Journal Transportation Reaearch Part A: Policy and Practice

Място на публикуване: Oxford: Elsevier, Vol 42/3

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 487-502

Забележка:

2024 Участие

НИД – дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка:

2024 Участие

НИД – дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 27.03.2024
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: Заповед на Зам.-ректора по НИД
Брой: 2
Забележка:

2024 Участие

НИД – дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 27.02.2024
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: Заповед на Ректора
Брой: 2
Забележка:

2024 Участие

НИД – дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 02.02.2024
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: Заповед на Ректора
Брой: 5
Забележка:

2024 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : Grant Agreement № 101069586
Място на провеждане: Porto, Portugal
Организатор: BOLSTER
Автор/и: Christina Nikolova
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 1-20
Година на провеждане: 2024
Месец на провеждане: 1
Година на публикуване: 2024
Месец на публикуване: 5
Наименование на научния форум: Mid-term conference BOLSTER
Тема: Ensuring justice in climate transition – Leaving noone behind in the EU
Забележка:

2024 Участие

НИД – дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НФ-2-2024
Място на провеждане: София
Организатор: Факултет „Икономика на инфраструктурата“
Роля в проявата /доказателства за участие/: Председател на организационния и член на програмния комитет
Година на провеждане: 2024
Месец на провеждане: 4
Наименование на научния форум: Дванадесета международна научна конференция за докторанти и студенти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“
Забележка:

2024 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Николова, Хр, Мутафчиева, В., Арнаудов, Б., Минков, Т., Йорданов, Д., Зиновиев, В., Гътовски, И., Димитров, Г.
Заглавие: Сборник с тестови въпроси за подготовка за държавен изпит на студентите от специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Учебно помагало
Страници от-до: 1-20
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2024
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 15
Забележка:

2024 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Финансови загуби на обществото от ПТП. Разходи ли са инвестициите в пътна безопасност?
Наименование на сборник: Девета годишна конференция по пътна безопасност, 19 – 20 септември 2023 г., гр. Пловдив.
Страници от-до: 1-15
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ББА „Пътна безопасност“
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2024 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНКА И ИНТЕРНАЛИЗИРАНЕ НА ВЪНШНИТЕ РАЗХОДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ЗАДРЪСТВАНИЯ
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. „Механика, транспорт, комуникации“, бр. 4/2023
Страници от-до: III-1 – III-9
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВТУ „Тодор Каблешков“
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online)

2024 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Christina Nikolova
Заглавие: IMPROVING FREIGHT EXCHANGE BUSINESS MODELS – CONSIDERATIONS AND RECOMMENDATIONS
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Yearbook of UNWE
Страници от-до: 31-53
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949;DOI: https://doi.org/10.37075/YB.2023.1.03

2024 Проекти

НИД – дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : КП-06-Н55/15 от 22.11.2021 г.
Наименование: КИТАЙСКАТА ИНИЦИАТИВА „ЕДИН ПОЯС – ЕДИН ПЪТ“ В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН: АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И РИСКОВЕТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
Ръководител: доц. д.ик.н. Георги Чанков
Колектив: колектив
Описание: Китайската инициатива „Един пояс – един път“ в Черноморския регион: анализ на възможностите и рисковете за България
Начало (година): 2022
Начало (месец): 3
Край (година): 2026
Край (месец): 3
Забележка:

2024 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : Grant Agreement № 101069586
Наименование: BOLSTER (Bridging Organizations and marginalized communities for Local Sustainability Transitions in EuRope)
Ръководител: Prof. Dr. Christina Nikolova
Колектив: prof. dr. Elka Vasileva, prof. dr. Daniela Ivanova, assoc. prof. dr. Alexander Stoyanov, assoc. prof. dr. Vladimir Zinoviev, PhD-student Nadya Parpulova
Описание: BOLSTER conceptualizes the principle of leaving no one behind by researching participatory governance models and transition guidelines based on climate justice. The project is far away from being a desk-research type of action. It involves establishi
Начало (година): 2022
Начало (месец): 9
Край (година): 2025
Край (месец): 9
Забележка:

2023 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ИНОВАЦИИТЕ В СУХОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ТЯХНОТО СТИМУЛИРАНЕ
Автор/и: Калина Атанасова Семова
Доказателство: Заповед №Р-123/20.02.2023 г. на Ректора на ВТУ „Тодор Каблешков“
Забележка:

2023 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Оптимизация на механизмите за дерегулация при сделките и преноса на електроенергия
Автор/и: Веселина Емилова Мирчева
Доказателство: Заповед №3185/25.11.2022 г. на Зам.-ректора по НИД и МС на УНСС
Забележка:

2023 Друго

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2023 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Икономически изследвания
Автор/и: Двойно сляпо анонимно рецензиране
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2023 Друго

НИД – дейност: Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: Христина Николова
Година на публикуване: 2022
Заглавие: Представяне на Научно-изследователски проект на тема: ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 ВЪРХУ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР И МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“
Списание/издателство/издание: БГ Наука, МОН
Място на публикуване (град, държава): София, България
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 1-6
Забележка: https://nauka.bg/intervyu-prof-hristina-nikolova-rakovoditel-katedra-ikonomika-transporta/

2023 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в чужбина (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: 14th International Conference on Environmental Science and Development (ICESD)
Място на провеждане: Xiamen, China
Организатор: Beijing University
Автор/и: Christina Nikolova
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2023
Месец на провеждане: 5
Тема: Internalization of External Environmental Costs of Transport as a Tool for Providing Sustainable Development
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в чужбина (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: 1st International Logistics Symposium
Място на провеждане: Edrine
Организатор: Trakya University, Turkey
Автор/и: Christina Nikolova
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2023
Месец на провеждане: 3
Тема: Еnergy transformation as a potential driver for transport recovery from the Covid – pandemic
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Тенденции и стратегии за възстановяване на икономическата и обществената система след пандемията от Covid-19
Място на провеждане: Стара Загора
Организатор: катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, УНСС
Автор/и: проф. д-р Христина Николова и д-р Дина Цоневска
Процент участие в съавторство: 50
Година на провеждане: 2023
Месец на провеждане: 3
Тема: Възможности за възстановяване и устойчиво развитие на транспортния сектор след пандемията от Ковид-19
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Тенденции и стратегии за възстановяване на икономическата и обществената система след пандемията от Covid-19
Място на провеждане: Стара Загора
Организатор: УНСС
Автор/и: проф. д-р Христина Николова и д-р Вероника Гъркова
Процент участие в съавторство: 50
Година на провеждане: 2023
Месец на провеждане: 3
Тема: Проблеми и тенденции на възстановяването на въздушния пътнически транспорт на европейско ниво след пандемията от Ковид-19
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: XV Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Място на провеждане: Несебър
Организатор: УАСГ
Автор/и: Христина Николова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2022
Месец на провеждане: 10
Тема: Външни разходи за пътна безопасност – икономически и социални аспекти и ефекти
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Мултидисциплинарен подход за осигуряване нормалното функциониране на здравните и обществени системи при пандемични вълни
Място на провеждане: Стара Загора
Организатор: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Автор/и: Христина Николова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2022
Месец на провеждане: 6
Тема: Оценка на въздействието на COVID пандемията върху устойчивостта в развитието на транспорта в България и мерки за възстановяване
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 2
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 24.10.2022
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: Заповед на Ректора
Брой: 4
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 02.02.2023
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: Заповед на Ректора
Брой: 2
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 3
Място на провеждане: Edrine
Организатор: Trakya University, Turkey
Роля в проявата /доказателства за участие/: Участник в научния комитет
Година на провеждане: 2023
Месец на провеждане: 3
Наименование на научния форум: 1st INTERNATIONAL LOGISTICS SYMPOSIUM EDIRNE
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : КП-06-ДК2/4
Място на провеждане: Стара Загора
Организатор: катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, УНСС
Роля в проявата /доказателства за участие/: Председател на организационния и програмния комитет
Година на провеждане: 2023
Месец на провеждане: 3
Наименование на научния форум: Международна научна конференция на тема: „Тенденции и стратегии за възстановяване на икономическата и обществената система след пандемията от Covid-19“
Забележка:

2023 Проекти

НИД – дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : КП-06-Н55/15 от 22.11.2021 г.
Наименование: Китайската инициатива „Един пояс – един път“ в Черноморския регион: анализ на възможностите и рисковете за България
Ръководител: доц. д.ик.н. Георги Чанков
Колектив: проф. д-р Христина Николова, проф. д-р Хубенова, доц. д-р Мариана Тиен, доц. д-р Паскал Желев, доц. д-р Елизабет Йонева
Описание: Китайската инициатива „Един пояс – един път“ в Черноморския регион: анализ на възможностите и рисковете за България
Начало (година): 2021
Начало (месец): 11
Край (година): 2024
Край (месец): 11
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Съвет за сътрудничество с научната и академичната общност към ДАБДП
Място на провеждане: София
Организатор: ДАБДП
Роля в проявата /доказателства за участие/: Заповед № 3-147/11.10.2019
Година на провеждане: 2022
Месец на провеждане: 10
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Комисия за иновации и кръгова икономика към Консултативния съвет за Европейската зелена сделка
Място на провеждане: София
Организатор: Министерски съвет
Роля в проявата /доказателства за участие/: Заповед № Р 128 от 05 юли 2022 г. от председателя на КСЕЗС
Година на провеждане: 2022
Месец на провеждане: 11
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Christina Nikolova
Заглавие: Internalization of External Environmental Costs of Transport as a Tool for Providing Sustainable Development
Издание (наименование,том/кн./бр.№): ICESD, E3S Web of Conferences
Страници от-до: 1-12
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): E3S Web of Conferences
Място на публикуване (град, държава): China
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Christina Nikolova
Заглавие: Еnergy transformation as a potential driver for transport recovery from the Covid – pandemic
Наименование на сборник: 1st International Logistics Symposium
Страници от-до: 1-12
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Trakya University, Turkey
Място на публикуване (град, държава): Edrine, Turkey
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Николова, Хр. и Цоневска, Д.
Заглавие: Възможности за възстановяване и устойчиво развитие на транспортния сектор след пандемията от Ковид-19
Наименование на сборник: Международна научна конференция на тема: „Тенденции и стратегии за възстановяване на икономическата и обществената система след пандемията от Covid-19
Страници от-до: 188-200
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Николова, Хр. и Гъркова, В.
Заглавие: Проблеми и тенденции на възстановяването на въздушния пътнически транспорт на европейско ниво след пандемията от Ковид-19
Наименование на сборник: Международна научна конференция на тема: „Тенденции и стратегии за възстановяване на икономическата и обществената система след пандемията от Covid-19
Страници от-до: 178-187
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: 123. Marianne Ryghaug, Ivana Subotički, Emilia Smeds, Timo von Wirth, Aline Scherrer, Chris Foulds, Rosie Robison, Luca Bertolini, Eda Beyazit İnce, Ralf Brand, Galit Cohen-Blankshtain, Marc Dijk, Marlene Freudendal Pedersen, Stephan Gössling, Robert
Заглавие: A Social Sciences and Humanities research agenda for transport and mobility in Europe: key themes and 100 research questions
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Transport Reviews,VOL. 43, NO. 4
Страници от-до: 755–779
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Routledge Taylor & Francis Group
Място на публикуване (град, държава): London
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 10
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Nikolova, C., Garkova, V
Заглавие: Impact Assessment of The Covid-19 Pandemic on Service Performance of Sofia Airport
Издание (наименование,том/кн./бр.№): European Journal of Sustainable Development
Страници от-до: 247-264
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): European center of Sustainable Development
Място на публикуване (град, държава): Rome, Italy
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 70
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Nikolova, C., Garkova, V
Заглавие: Evaluating the impacts of passengers‘ rights policy on the competitiveness of airlines and airport operators using the dynamic programming approach
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Ikonomicheski Izsledvania
Страници от-до: 94-114
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Института за икономически изследвания при БАН
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 70
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Външни разходи за пътна безопасност – икономически и социални аспекти
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Международни отношения, бр. 5-6
Страници от-до: 167-176
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИСМО
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николова, Хр., Минков, Т., Димитров, Г., Гъркова, В., Цоневска, Д., Господинов, И.
Заглавие: Детерминанти на търсенето на товарните превози.
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 10
Общ брой страници: 280
Страници от-до: 1-280
Процент участие в съавторство: 60
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 8
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Оценка на въздействието на COVID пандемията върху устойчивостта в развитието на транспорта в България и мерки за възстановяване
Наименование на сборник: Международна научна конференция „Мултидисциплинарен подход за осигуряване нормалното функциониране на здравните и обществени системи при пандемични вълни
Страници от-до: 7-20
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Пловдивско университетско издателство
Място на публикуване (град, държава): Пловдив
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 2738-7534 (Print) ISSN 2738-8018 (Online)

2023 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Енергийна трансформация в транспортния сектор – проблеми и проекции в контекста на възстановяването от пандемията от COVID-19
Наименование на сборник: Научна конференция на тема „ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА ЕВРОПА – СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ КОМПАС НА СВЕТА
Страници от-до: 1-20
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Christina Nikolova
Заглавие: Providing Sustainable Transport Infrastructure through Internalization of External Costs: A Case Study from South-Eastern European Countries
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Critical Infrastructure – Modern Approach and New Developments
Страници от-до: 1-20
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): IntechOpen
Място на публикуване (град, държава): London
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2023 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : Grant Agreement № 101069586
Наименование: BOLSTER (Bridging Organizations and marginalized communities for Local Sustainability Transitions in EuRope)
Ръководител: Prof. Dr. Christina Nikolova
Колектив: prof. dr. Elka Vasileva, prof. dr. Daniela Ivanova, assoc. prof. dr. Alexander Stoyanov, assoc. prof. dr. Vladimir Zinoviev, PhD-student Nadya Parpulova
Описание: BOLSTER conceptualizes the principle of leaving no one behind by researching participatory governance models and transition guidelines based on climate justice. The project is far away from being a desk-research type of action. It involves establishi
Начало (година): 2022
Начало (месец): 9
Край (година): 2025
Край (месец): 9
Забележка:

2023 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : КП-06-ДК2/4
Наименование: ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 ВЪРХУ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР И МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Ръководител: проф. д-р Христина Николова
Колектив: Христо Първанов Първанов Виолета Людмилова Мутафчиева Светла Драганова Цветкова Борислав Стефанов Арнаудов Ташко Йорданов Минков Даниел Стоянов Йорданов Илия Добромиров Гътовски Георги Георгиев Димитров Вероника Любомирова Гъркова Иван Василев Господ
Описание: През 2020 г. транспортният сектор беше изправен пред предизвикателството на ограничаването на свободата на движение и другите координирани ограничителни мерки, необходими за спасяването на човешки живот по време на пандемията от COVID-19. Тези мерки
Начало (година): 2021
Начало (месец): 3
Край (година): 2023
Край (месец): 3
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Съвет за сутрудничество с научната и академичната общност
Място на провеждане: София
Организатор: ДАБДП
Роля в проявата /доказателства за участие/: участник
Година на провеждане: 2022
Месец на провеждане: 10
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Съвет за сутрудничество с научната и академичната общност
Място на провеждане: София
Организатор: ДАБДП
Роля в проявата /доказателства за участие/: участник
Година на провеждане: 2022
Месец на провеждане: 10
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Съвет за сутрудничество с научната и академичната общност
Място на провеждане: София
Организатор: ДАБДП
Роля в проявата /доказателства за участие/: участник
Година на провеждане: 2022
Месец на провеждане: 10
Забележка:

2022 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Economic Aspects of Airport’s Security Systems (Behavioral Analysis)
Автор/и: Double blind peer review
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2022 Участие

НИД – дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 03.02.2022
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика ка инфраструктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: Заповед №98/21.01.2022
Брой: 4
Забележка:

2022 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : ТЕ019
Място на провеждане: Chengdu, China
Организатор: ICIT 2021
Автор/и: Christina Nikolova
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 1-12
Година на провеждане: 2021
Месец на провеждане: 12
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 6
Наименование на научния форум: The 9th International Conference on Information Technology: IoT and Smart City
Тема: Unified Approach for Assessing the Economic Efficiency of Investments in Transport Infrastructure Projects: a Methodological Framework
Забележка:

2022 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Christina Nikolova, Veronika Garkova
Заглавие: Evaluating the impacts of passengers‘ rights policy on the competitiveness of airlines and airport operators using the dynamic programming approach
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Studies Journal
Страници от-до: 94-117
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Bulgarian Academy of Sciences
Място на публикуване (град, държава): Sofia
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2022 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : КП-06-ДК2/4
Наименование: ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 ВЪРХУ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР И МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Ръководител: проф. д-р Христина Николова
Колектив: проф. д-р Виолета Мутафчиева, проф. д.ик.н. Христо Първанов, доц. д-р Борислав Арнаудов, доц. д-р Светла Цветкова, доц. д-р Даниел Йорданов, доц. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Илия Гътовски, гл.ас. д-р Георги Димитров, докторант Иван Господинов, докто
Описание: Основната цел на проекта е да предложи мерки за възстановяването на транспортния сектор в страната и за преодоляване на обществените и финансови последици и ограниченията, наложени от пандемията COVID-19. Постигането на тази цел ще допринесе за възст
Начало (година): 2021
Начало (месец): 3
Край (година): 2023
Край (месец): 3
Забележка:

2022 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-5/2019
Наименование: Детерминанти на търсенето на товарни превози
Ръководител: проф. д-р Христина Николова
Колектив: доц. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Георги Димитров, докторант Иван Господинов, докторант Вероника Гъркова, докторант Дина Цоневска
Описание: Изследването на търсенето на товарни транспортни услуги е необходимо, за да може да се прогнозира обема на превозите и обема на съответната товарна превозна дейност, която се осъществява от транспортните и спедиторските компании. Следва да се има пре
Начало (година): 2019
Начало (месец): 3
Край (година): 2022
Край (месец): 3
Забележка:

2022 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: CAN AUTOMOTIVE GIVE A BOOST TO THE BULGARIAN ECONOMY? A COMPREHENSIVE QUANTITATIVE AND MACROECONOMIC ANALYSIS
Автор/и: Double blind peer review
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2022 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: IMPACT OF TRANSPORT AND TECHNOLOGICAL INFRASTRUCTURE IN ATTRACTING FDI IN PAKISTAN
Автор/и: Double-blind peer review
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2022 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Използване и обработка на големи данни в транспорта – платформи и подходи
Автор/и: Любен Боянов
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2022 Друго

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2022 Друго

НИД – дейност: Подготовка на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 101069586
Наименование: BOLSTER -Bridging Organizations and marginalized communities for Local Sustainability Transitions in EuRope
Ръководител: Tilburg University
Колектив: Tilburg University (TiU) Royal Melbourne Institute of Technology Spain (RMIT-EU) University of Economics in Katowice (EUKAT) Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) CrowdHelix (CHX) University of National and World Economy (UNWE) University of R
Описание: BOLSTER will use the latest (action)-research methods and, while studying marginalized groups, regional institutions and transition plans and processes, it will design and promote novel transition guidelines and participatory governance models based
Година на подаване: 2021
Месец на подаване: 10
Вх. №: 101069586
Забележка:

2022 Друго

НИД – дейност: Подготовка на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 101069586
Наименование: BOLSTER -Bridging Organizations and marginalized communities for Local Sustainability Transitions in EuRope
Ръководител: Tilburg University
Колектив: Tilburg University (TiU) Royal Melbourne Institute of Technology Spain (RMIT-EU) University of Economics in Katowice (EUKAT) Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) CrowdHelix (CHX) University of National and World Economy (UNWE) University of R
Описание: BOLSTER will use the latest (action)-research methods and, while studying marginalized groups, regional institutions and transition plans and processes, it will design and promote novel transition guidelines and participatory governance models based
Година на подаване: 2021
Месец на подаване: 10
Вх. №: 101069586
Забележка:

2022 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова, Вероника Гъркова
Заглавие: Развитие на товарните превози по въздушен транспорт в България – тенденции и перспективи
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. „Икономически и социални алтернативи“, бр.3/2021 г.
Страници от-до: 18-36
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2022 Публикация

НИД – дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Christina Nikolova
Заглавие: Freight exchange platforms in Bulgaria and applicable business models. Publishing house of UNWE
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 7
Общ брой страници: 118
Страници от-до: 1-118
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 8
Забележка:

2022 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Търсене на товарни превози – фактори и подходи за изследване.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Научни трудове на УНСС, том 3/2021
Страници от-до: стр. 177 – 194
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: http://unwe-research-papers.org/uploads/ResearchPapers/RP_vol3_2021_No07_H Nikolova_Rcd.pdf

2022 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Перспективи за развитие и управление на железопътната инфраструктура в България.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сп. „Механика, транспорт, комуникации“, том 19, брой 1/2021 г.,
Страници от-до: стр. 0-1 – 0-13
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВТУ „Тодор Каблешков“
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: https://mtc-aj.com/article.2067.htm

2018 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 10
Място на провеждане: Несебър
Организатор: УАСГ
Автор/и: Христина Николова, Иван Кацаров
Процент участие в съавторство: 50
Страници от-до: 1-10
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Наименование на научния форум: X Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Тема: Очаквани икономически ефекти от реализацията на проект за стратегически транспортен коридор „Север-Юг“
Забележка:

2018 Участие

НИД – дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 2
Забележка:

2018 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 23
Място на провеждане: София
Организатор: ВТУ „Тодор Каблешков“
Автор/и: Христина Николова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 20-25
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Наименование на научния форум: Международна научна конференция “ТРАНСПОРТ 2017“
Тема: Внедряване на интелигентни транспортни системи във въздушния транспорт
Забележка:

2018 Участие

НИД – дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 02.02.2018
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфрсатруктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: Заповед на Ректора
Брой: 4
Забележка:

2018 Участие

НИД – дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: София
Организатор: Cosmopolis Centre for Urban Research, VUB, Brussels; УНСС, СУ „Климент Охридски“
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на организационния комитет
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 6
Наименование на научния форум: Международна научно-практическа конференция на тема „Нощният град: управление, разнообразие, мобилност“
Забележка:

2018 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Постоянна експертна комисия за наблюдение, анализ и оценка на дейността на Фонд „Научни изследвания“
Място на провеждане: София
Организатор: Министерство на образованието и науката
Роля в проявата /доказателства за участие/: заповед на Министъра на образованието № РД09-1041/02.08.2016 г.
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 11
Забележка:

2018 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Приложение на интелигентни транспортни системи във въздушния транспорт
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Механика, транспорт, комуникации
Страници от-до: 20-25
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВТУ „Тодор Каблешков“
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Транспорт и спедиция
Издание (наименование,том/кн./бр.№): 1
Страници от-до: 1-205
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Електронен учебник
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД – дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Интелигентни транспортни системи – политика и практика за внедряване
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 8
Общ брой страници: 248
Страници от-до: 1-248
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 16
Забележка:

2018 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Бенчмаркинг модел за оценка и анализ на качеството на висшето образование в Република България
Автор/и: Нина Гергова
Доказателство: Заповед № Р-313 на Ректора на ВТУ “ Тодор Каблешков“
Забележка:

2018 Друго

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2019 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 11
Място на провеждане: Несебър
Организатор: УАСГ
Автор/и: Христина Николова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 155-167
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Наименование на научния форум: XI Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Тема: Възможности и специфики при прилагането на ПЧП за реализиране на инфраструктурни проекти в транспортния сектор
Забележка:

2019 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 25
Място на провеждане: Copenhagen
Организатор: ERTICO
Автор/и: Христина Николова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 214-225
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 9
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Наименование на научния форум: 25 ITS World Cogress
Тема: Entrepreneurial environment for intelligent transport systems deployment
Забележка:

2019 Участие

НИД – дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-25/2018
Място на провеждане: София
Организатор: катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, УНСС
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на организационния комитет
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 11
Наименование на научния форум: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Забележка:

2019 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Секторен консултативен съвет „Транспорт“
Място на провеждане: София
Организатор: БСК
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на СКС
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 11
Забележка:

2019 Публикация

НИД – дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Христина Николова, Иван Кацаров, Ирена Сулай
Заглавие: Стратегически транспортни коридори – направление Юг – Севе
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп.Сп. „Транспортно строителство и инфраструктура“, 08.10. 2018 г.
Страници от-до: 12-22
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УАСГ
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 30
Забележка:

2019 Публикация

НИД – дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Транспорт и спедиция
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 6
Общ брой страници: 205
Страници от-до: 1-205
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 13
Забележка:

2019 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Kонцепцията за мобилността като услуга в контекста на политиката за устойчиво развитие на транспорта
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, бр.5/2018 г.
Страници от-до: 169-189
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Инфраструктурни такси във въздушния транспорт – проблеми и проекции
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Икономика 21, бр. 1/2019
Страници от-до: 169-189
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СА „Д.А. Ценов“
Място на публикуване (град, държава): Свищов
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Градска мобилност и интелигентни транспортни системи.
Наименование на сборник: Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“
Страници от-до: 132-141
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Възможности и специфики при прилагането на ПЧП за реализиране на инфраструктурни проекти в транспортния сектор
Наименование на сборник: XI Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Страници от-до: 155-167
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УАСГ
Място на публикуване (град, държава): гр. Несебър
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Christina Nikolova
Заглавие: Entrepreneurial environment for intelligent transport systems deployment
Наименование на сборник: 25th ITS World Congress
Страници от-до: 214-225
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ERTICO
Място на публикуване (град, държава): Copenhagen
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-5/2019
Наименование: Детерминанти на търсенето на товарни превози
Ръководител: проф. д-р Христина Лазарова Николова
Колектив: гл.ас. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Георги Димитров, докторант Вероника Гъркова, докторант Иван Господинов, докторант Мариана Ганева
Описание: На национално ниво липсва задълбочено и обхватно проучване на търсенето на товарните превози и на факторите, които оказват влияние върху него. Именно това е и основната цел на изследването, което се предлага за финансиране от целевата субсидия по НИД
Начало (година): 2019
Начало (месец): 3
Край (година): 2021
Край (месец): 3
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Бенчмаркинг модел за оценка и анализ на качеството на висшето образование в Р България
Автор/и: Нина Иванова Гергова
Доказателство: Заповед на Р-378/30.05.2018 г. на Ректора на ВТУ „Тодор Каблешков“
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Определяне стойността на външните разходи вследствие на пътнотранспортни произшествия
Автор/и: Христо Пламенов Грозданов
Доказателство: Заповед №629/25.07.2018 г. на Ректора на УАСГ
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Бенчмаркинг модел за оценка и анализ на качеството на висшето образование в Р България
Автор/и: Нина Иванова Гергова
Доказателство: Заповед на Ректора на ВТУ „Тодор Каблешков“
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Review of ICT Tool for Management of Urban Transport in Sofia
Автор/и: Emil Petrov
Доказателство: Решение на РС на сп. „Научни трудове на УНСС“
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ДИНАМИКА НА ПОТОЦИТЕ ОТ ПРИРОДЕН ГАЗ В БЪЛГАРИЯ ПРЕВОЗЕНИ ЧРЕЗ ТРЪБОПРОВОДЕН ТРАНСПОРТ ЗА ПЕРИОДА 1998 – 2017 Г.
Автор/и: Мирослав Стефанов
Доказателство: Решение на РС на сп. „Икономически и социални алтернативи“
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НИ-5/2019
Наименование: Детерминанти на търсенето на товарни превози
Ръководител: проф. д-р Христина Лазарова Николова
Колектив: гл.ас. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Георги Димитров, докторант Вероника Гъркова, докторант Иван Господинов, докторант Мариана Ганева
Описание: На национално ниво липсва задълбочено и обхватно проучване на търсенето на товарните превози и на факторите, които оказват влияние върху него. Именно това е и основната цел на изследването, което се предлага за финансиране от целевата субсидия по НИД
Година на подаване: 2019
Месец на подаване: 3
Вх. №: НИ-5/2019
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Подготовка на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : ОПР 03/19
Наименование: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА И ЕКОЛОГИЧНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ В ГРАДСКА СРЕДА
Ръководител: проф. д-р Христина Лазарова Николова
Колектив: гл.ас. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Георги Димитров, гл. ас. д-р Даниел Йорданов, гл.ас. д-р Илия Гътовски, докторант Деница Михайлова, докторант Мариана Ганева, докторант Васил Христов
Описание: Основната цел на проекта е да предложи мерки за повишаването на енергийната и екологичната ефективност на градските транспортни системи в страната. С постигането на тази цел ще се допринесе за намаляване на разходите за транспорт на градското населен
Година на подаване: 2018
Месец на подаване: 9
Вх. №: ОПР 03/19
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Анализ и оценка на пътническата превозна дейност на железопътния транспорт
Автор/и: Ташко Минков
Доказателство: Протокол от КС
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НИ-5/2019
Наименование: Детерминанти на търсенето на товарни превози
Ръководител: проф. д-р Христина Лазарова Николова
Колектив: гл.ас. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Георги Димитров, докторант Вероника Гъркова, докторант Иван Господинов, докторант Мариана Ганева
Описание: На национално ниво липсва задълбочено и обхватно проучване на търсенето на товарните превози и на факторите, които оказват влияние върху него. Именно това е и основната цел на изследването, което се предлага за финансиране от целевата субсидия по НИД
Година на подаване: 2019
Месец на подаване: 3
Вх. №: НИ-5/2019
Забележка:

2020 Участие

НИД – дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 05.02.2020
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: Заповед на Зам.-ректор по НИД
Брой: 5
Забележка:

2020 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 11
Място на провеждане: Несебър
Организатор: УАСГ
Автор/и: Николова, Хр. и Цоневска, Д.
Процент участие в съавторство: 50
Страници от-до: 91-111
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Наименование на научния форум: XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Тема: Приложение на системите за управление и мониторинг на пътищата за повишаване на пътната безопасност
Забележка:

2020 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 11
Място на провеждане: Несебър
Организатор: УАСГ
Автор/и: Николова, Хр. и Гъркова, В.
Процент участие в съавторство: 50
Страници от-до: 78-90
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Наименование на научния форум: XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Тема: Перспективи за развитието на летище София като стратегически инфраструктурен обект
Забележка:

2020 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Съвета за сътрудничество с научната и академичната общност към Председателя на ДАБДП
Място на провеждане: Министерски съвет, София
Организатор: Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на съвета
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 1
Забележка:

2020 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Постоянна експертна комисия за мониторинг, анализ и оценка на дейността на фонд „Научни изследвания“ към МОН
Място на провеждане: МОН, София
Организатор: МОН
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на комисията
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 11
Забележка:

2020 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Секторен консултативен съвет „Транспорт“ към БСК
Място на провеждане: БСК, София
Организатор: Българска стопанска камара
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на съвета
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 10
Забележка:

2020 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Николова, Хр. и Цоневска, Д.
Заглавие: Приложение на системите за управление и мониторинг на пътищата за повишаване на пътната безопасност
Наименование на сборник: XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Страници от-до: 91-111
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УАСГ
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2020 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Николова, Хр. и Гъркова, В.
Заглавие: Перспективи за развитието на летище София като стратегически инфраструктурен обект
Наименование на сборник: XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Страници от-до: 78-90
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УАСГ
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2020 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Търсенето на товарни превозни услуги в контекста на съвременните тенденции за развитие на транспорта
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сп. „Механика, транспорт, комуникации“, т. 17, бр. 3/2019 г.
Страници от-до: III–20 – III–26
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВТУ „Тодор Каблешков“
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 1312-3823 (Print), ISSN 2367-6620 (Online)

2020 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Николова, Хр. и Димитров, Г.
Заглавие: Международен транспорт и спедиция: казуси и практикум
Издание (наименование,том/кн./бр.№): учебно помагало
Страници от-до: 1-182
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: ISBN978-619-232-234-2

2020 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Градска мобилност и интелигентни транспортни системи
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сп. „Механика, транспорт, комуникации“, т. 18, бр. 1/2020 г.
Страници от-до: стр. III-6 – III – 13.
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВТУ „Тодор Каблешков“
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2020 Проекти

НИД – дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : №5048545
Наименование: SCOPE – freight transport services connecting shipper and carrier operations
Ръководител: Centre for Research and Technology Hellas-Hellenic Institute of Transport
Колектив: Chamber of Commerce and Industry of Tirana Bulgarian Chamber of Commerce and Industry – BCCI Aristotle University of Thessaloniki – Department of Civil Engineering Professionals’ Chamber of Thessaloniki Regional Industrial Association – Smolyan Smoly
Описание: SCOPE aims to address existing inefficiencies (e.g. capacity utilization, fragmentation of activities, environmental sustainability) and improve the performance of the road freight transport system in the Balkan-Med region by providing a transnationa
Начало (година): 2019
Начало (месец): 12
Край (година): 2021
Край (месец): 5
Забележка:

2020 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-5/2019
Наименование: Детерминанти на търсенето на товарни превози
Ръководител: проф. д-р Христина Николова
Колектив: гл. ас. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Георги Димитров, докторант Иван Господинов, докторант Вероника Гъркова, докторант Мариана Ганева
Описание: Изследването на търсенето на товарни транспортни услуги е необходимо, за да може да се прогнозира обема на превозите и обема на съответната товарна превозна дейност, която се осъществява от транспортните и спедиторските компании. Следва да се има пре
Начало (година): 2019
Начало (месец): 4
Край (година): 2021
Край (месец): 12
Забележка:

2020 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Специфика и насоки за развитие на пазара на преноса на електрическа енергия в България
Автор/и: Римяна Петрова Вълканов
Доказателство: Заповед №427/18.02.2020 г. на Зам.-ректора по НИД на УНСС
Забележка:

2020 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: научна специалност 3.8. Икономика, Икономика и управление (икономика на транспорта)
Автор/и: Ташко Йорданов Монкив
Доказателство: Заповед №2489/12.11.2019 г. на Ректора на УНСС
Забележка:

2020 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ДИНАМИКА НА ПОТОЦИТЕ ОТ ПРИРОДЕН ГАЗ В БЪЛГАРИЯ ПРЕВОЗЕНИ ЧРЕЗ ТРЪБОПРОВОДЕН ТРАНСПОРТ ЗА ПЕРИОДА 1998 – 2017 Г.
Автор/и: Мирослав Стефанов
Доказателство: Рецензия за сп. „Икономически и социални алтернативи“
Забележка:

2020 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Насоки за развитие и внедряване на интелигентни мрежи в електроенергийната система на България
Автор/и: Мартин Медникаров
Доказателство: Заповед на Зам.-ректор по НИД №425/18.02.2020 г.
Забележка:

2020 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Анализ и оценка на пътническата превозна дейност на железопътния транспорт в България
Автор/и: гл.ас. д-р Ташко Минков
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2020 Друго

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: тенденции в развитието на сухопътния товарен транспорт на българиЯ
Автор/и: Георги Димитров
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Роля на данъчната и социално-осигурителната система за привличане на качествени преки чужди инвестиции в България
Автор/и: Росица Ивалинова Бакалова
Доказателство: Заповед № Р- 520/24.08.2020 г. на Ректора на ВТУ „Тодор Каблешков“
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Ride-Hailing & Mobile Application Technology
Автор/и: Arnob Roy, Harvard University
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.8. Икономика и управление (транспорт) в УНСС.
Автор/и: Мартин Медникаров
Доказателство: Заповед №425/18.02.2020 г. на Зам.-ректора по НИД на УНСС
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Конкурс за доцент в професионално направление 3.8. Икономика, по научна специалност „Икономика и управление (икономика и управление на енергетиката)“ в УНСС.
Автор/и: Владимир Зиновиев
Доказателство: Заповед №2545/23.10.2020 г. на Зам.-Ректора по НИД на УНСС
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Конкурс за доцент по научна специалност 3.8. Икономика, (Управление на качеството) във ВТУ „Тодор Каблешков
Автор/и: Нина Гергова
Доказателство: Заповед №Р-542/01.09.2020 г. на Ректора на ВТУ „Тодор Каблешков“.
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТНАТА ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ
Автор/и: Владимир Зиновиев
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: Христина Николова
Година на публикуване: 2021
Заглавие: ВЪНШНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА
Списание/издателство/издание: БТА
Място на публикуване (град, държава): София
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 1-3
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Подготовка на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : LC-GD-10-1-2020
Наименование: Engaging European Citizens for the Green Deal through Energy Democracy – ENERGIZE
Ръководител: Tilburg University
Колектив: Tilburg University, Vienna University of Economics and Business, Stockholm Environmental Institute, EEB, Tomorrows Cities Partnership (TCP), University of Bologna, Cittadinanzattiva APS, Royal Melbourne Institute of Technology, University of National
Описание: The overall aim of this project is to introduce novel and innovative deliberative processes to increase ownership over the European Green Deal
Година на подаване: 2021
Месец на подаване: 1
Вх. №: 101036570
Забележка:

2021 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Съвет за сътрудничество с научните и академичните среди към ДАБДП
Място на провеждане: ДАБДП
Организатор: Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на съвета
Година на провеждане: 2021
Месец на провеждане: 2
Забележка:

2021 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Работната група за подготовка на програма „Транспортна свързаност“
Място на провеждане: МТИТС
Организатор: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на работната група
Година на провеждане: 2021
Месец на провеждане: 3
Забележка:

2021 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Постоянна експертна комисия за мониторинг, анализ и оценка на дейността на фонд „Научни изследвания“ към МОН
Място на провеждане: МОН, София
Организатор: МОН
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на комисията
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 10
Забележка:

2021 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Секторен консултативен съвет „Транспорт“ към БСК
Място на провеждане: БСК, София
Организатор: Българска стопанска камара
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на съвета
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 10
Забележка:

2021 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : №5048545
Наименование: SCOPE – freight transport services connecting shipper and carrier operations
Ръководител: Centre for Research and Technology Hellas-Hellenic Institute of Transport
Колектив: Chamber of Commerce and Industry of Tirana Bulgarian Chamber of Commerce and Industry – BCCI Aristotle University of Thessaloniki – Department of Civil Engineering Professionals’ Chamber of Thessaloniki Regional Industrial Association – Smolyan Smoly
Описание: SCOPE aims to address existing inefficiencies (e.g. capacity utilization, fragmentation of activities, environmental sustainability) and improve the performance of the road freight transport system in the Balkan-Med region by providing a transnationa
Начало (година): 2019
Начало (месец): 4
Край (година): 2022
Край (месец): 5
Забележка:

2021 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-5/2019
Наименование: Детерминанти на търсенето на товарни превози
Ръководител: проф. д-р Христина Николова
Колектив: гл. ас. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Георги Димитров, докторант Иван Господинов, докторант Вероника Гъркова, докторант Дина Цоневска
Описание: Изследването на търсенето на товарни транспортни услуги е необходимо, за да може да се прогнозира обема на превозите и обема на съответната товарна превозна дейност, която се осъществява от транспортните и спедиторските компании. Следва да се има пре
Начало (година): 2019
Начало (месец): 4
Край (година): 2022
Край (месец): 12
Забележка:

2021 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : 826025
Наименование: Energy-SHIFTS Transport and Mobility
Ръководител: Marianne Ryghaug, University of Science and Technology
Колектив: Ryghaug, M., Subotički, I., von Wirth, T., Smeds, E., Scherrer, A., Foulds, C., Bertolini, L., Beyazit, E., Brand, R., Cohen-Blankshtain, G. Dijk, M., Freudendal-Pedersen, M., Gössling, S., Guzik, R., Kivimaa, P., Klöckner, C., Nikolova, C.L., Lis, A
Описание: “Energy Social sciences & Humanities Innovation Forum Targeting the SET-Plan” will contribute to a European Energy Union that places societal needs centrally, by further developing Europe’s leadership in using and applying energy-related Social Scien
Начало (година): 2019
Начало (месец): 8
Край (година): 2020
Край (месец): 9
Забележка:

2021 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Предизвикателства пред транспортния сектор през периода 2021 – 2027 г
Наименование на сборник: Юбилейна научна конференция „Транспортна свързаност 2020“, София, 29.10.2020 г., Сборник с доклади
Страници от-до: 12-23
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Christina Nikolova
Заглавие: Analysis of the business models that will be developed for the platform and its corresponding services implementation based on the needs and requirements of the users
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Shared freight transport services connecting shipper and carrier operations – SCOPE
Страници от-до: 1-29
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): БТПП
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Christina Nikolova
Заглавие: Shared freight transport services connecting shipper and carrier operations:State-of-the-art & Practice in Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Shared freight transport services connecting shipper and carrier operations – SCOPE
Страници от-до: 1-74
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): БТПП
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Marianne Ryghaug et al.
Заглавие: 100 Social Sciences and Humanities Research Questions for Transport and Mobility in Horizon Europe
Наименование на сборник: ENERGY SHIFTS: Social Sciences and Humanities Innovation Forum Targeting the Set-Plan, ENERGY SHIFTS Working group
Страници от-до: 1-28
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Horizon 2020 R&I
Място на публикуване (град, държава): Brussels
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 4
Забележка:

2021 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Регионални проекции и проблеми на развитието на пътната инфраструктура в България
Наименование на сборник: XIII Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие, гр. Несебър, 1-3 октомври 2020 г., Сборник с доклади
Страници от-до: 52-67
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УАСГ
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Въздействие на системите за планиране на интермодалните пътувания върху градския туризъм
Наименование на сборник: Юбилейна международна научна конференция „Туризмът – отвъд очакванията“, посветена на 100 години от основаването на УНСС и 30 години от създаването на катедра „Икономика на туризма“, 25-26 септември 2020 г., Сборник с доклади
Страници от-до: 411 – 420
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Градска мобилност и интелигентни транспортни системи
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сп. „Механика, транспорт, комуникации“, т. 18, бр. 1/2020 г.
Страници от-до: стр. III-6 – III – 13.
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВТУ „Тодор Каблешков“
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Друго

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2017 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Транспортно моделиране – практическо ръководство
Автор/и: инж. Асен Антов
Доказателство: рецензия
Забележка:

2017 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Социална ефективност и качество на градския пътнически транспорт
Автор/и: Светла Цветкова
Доказателство: рецензия
Забележка:

2017 Участие

НИД – дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка:

2017 Участие

НИД – дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 22.02.2017
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: заповед на Зам.-ректор по НИД
Брой: 4
Забележка:

2017 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Комисия за наблюдение и оценка на дейността на фонд „Научни изследвания“ при МОН
Място на провеждане: София
Организатор: МОН
Роля в проявата /доказателства за участие/: заповед на Министъра на образованието и науката РД09-1041/02.08.2016 г.
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 02
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Инструменти за насърчаването на публично-частните партньорства за реализиране на инфраструктурни проекти в транспортния отрасъл
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономика 21, бр. 2/2017 г.
Страници от-до: 48-72
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СА „Д.А. Ценов“
Място на публикуване (град, държава): Свищов
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Приложение на интелигентните транспортни системи за устойчиво развитие на транспорта
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, бр.1/2017 г.
Страници от-до: 38-75
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Възможности за стимулиране на инвестициите в железопътна инфраструктура на основата на публично-частното партньорство
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически изследвания, бр.2/2017 г.
Страници от-до: 34-72
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Икономически институт на БАН
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 9
Място на провеждане: Слънчев бряг
Организатор: УАСГ
Автор/и: Николова, Хр.
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 67-87
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 02
Наименование на научния форум: Национална конференция за транспортна инфраструктура с международно участие
Тема: Приложение на интелигентните транспортни системи за развитие на устойчива транспортна инфраструктура
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Възможности за насърчаване на публично-частните партньорства при реализиране на инфраструктурни проекти в транспортния сектор
Наименование на сборник: Мобилност за един свързан свят
Страници от-до: 134-154
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Проекти

НИД – дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : ДР-46/01.08.2016 г.
Наименование: Техническа помощ за подпомагане процеса на внедряване на интелигентните транспортни системи в автомобилния транспорт и интерфейси с останалите видове транспорт
Ръководител: инж. Тодор Анастасов
Колектив: инж. Тодор Анастасов, доц. Христина Николова, инж. Марта Клисурова
Описание: Анализи за подпомагане на внедряването на интелигентни транспортни системи в България
Начало (година): 2016
Начало (месец): 08
Край (година): 2016
Край (месец): 12
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Nikolova, C. and Klisurova, M.
Заглавие: ITS deployment in Bulgarian urban areas
Издание (наименование,том/кн./бр.№): EUROTRANSPORT Magazine, issue 6/2016
Страници от-до: 15-18
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Russel Publishing Ltd
Място на публикуване (град, държава): UK
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Финансови инструменти и бизнес-модели за внедряване на интелигентни транспортни системи
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически и социални алтернативи, бр.2/2017
Страници от-до: 5-21
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Въздушният транспорт в България – състояние и перспективи за развитие
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 04
Общ брой страници: 146
Страници от-до: 1-146
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 9
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Оценка на енергийната ефективност на транспорта в България в контекста на политиката за устойчиво развитие
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Общ брой страници: 175
Страници от-до: 5-175
Процент участие в съавторство: 71
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 8
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Транспортна политика
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Транспорт и застраховане
Страници от-до: 90-107
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 10
Забележка:

2017 Проекти

НИД – дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : № Д-5/13.10.2016 г.
Наименование: Разработване на интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.
Ръководител: ИНФРАКЕЪР АД
Колектив: доц. Нели Стойчева, проф. Емил Железов, проф. Тодор Размов, доц. Христина Николова
Описание: Разработване на транспортен анализ за развитието на въздушния транспорт и приложение на ИТС в България
Начало (година): 2015
Начало (месец): 12
Край (година): 2017
Край (месец): 02
Забележка: няма

Година: 2012 – Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД-НИ 1-21/2011

Наименование: „Стратегии за повишаване конкурентоспособността на транспортните предприятия в условията на криза“

Ръководител: доц. д-р Виолета Бакалова

Колектив: 11 човека

Описание: научно изследване

Начало: 07.03.2011

Край: 10.12.2013

Забележка:

Година: 2012 – Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2012 – Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : № ДО 02-289/15.12.2008

Наименование: „Устойчиво развитие и конкурентоспособност на българската икономика“

Ръководител: проф. д.ик.н. Румен Гечев

Колектив: 11 човека

Описание: научно изследване

Начало: 05.01.2009

Край: 30.05.2012

Забележка:

Година: 2011 – Проект / Програма

Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)

Номер : НИ-1-21/2011

Наименование: „Стратегии за повишаване конкурентоспособността на транспортните предприятия в условията на криза“

Ръководител: доц. д-р Виолета Бакалова

Колектив: 11 човека

Описание: научно изследване

Дата на подаване: 07.02.2011

Вх. №: НИ-1-21/2011

Забележка:

Година: 2011 – Проект / Програма

Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)

Номер : НП-6/2011

Наименование: „Транспортът в глобалната икономика“

Ръководител: доц. д-р Виолета Бакалова

Колектив: 7 човека

Описание: научна конференция

Дата на подаване: 07.02.2011

Вх. №: НП-6/2011

Забележка:

Година: 2011 – Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 – Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : НИД-НП 6/2011

Място на провеждане: УНСС

Организатор: катедра „Икономика на транспорта“

Автор/и: доц. д-р Христина Николова

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 8

Дата на провеждане: 12.05.2011

Дата на публикуване: 30.10.2011

Наименование на научния форум: Юбилейна научна конференция „Транспортът в глобалната икономика“

Тема: Социално измерение на устойчивото развитие на транспорта

Забележка:

Година: 2009 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Христина Николова

Година на публикуване: 2009

Заглавие: „Концептуална рамка на нов подход за определяне на инфраструкткурните такси в железопътния транспорт“

Име на списание/издателство: „Икономически алтернативи“

Място на публикуване: УНСС

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 110-124

Забележка:

Година: 2009 – Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2008 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Христина Николова

Година на публикуване: 2008

Заглавие: „Счетоводна и данъчна практика“

Име на списание/издателство: „Счетоводство плюс“

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 12-13

Забележка:

Година: 2008 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Христина Николова

Година на публикуване: 2008

Заглавие: „Определяне на командировъчните разходи при международни автомобилни превози“

Име на списание/издателство: „Счетоводство плюс“

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 6-8

Забележка:

Година: 2008 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Христина Николова

Година на публикуване: 2008

Заглавие: „Примери за определяне на командировъчните пари за водачи на МПС и стюардеси при международни автомобилни превози“

Име на списание/издателство: „Счетоводство плюс“

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 3-5

Забележка:

Година: 2008 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Христина Николова

Година на публикуване: 2008

Заглавие: „Разходи за пътуване и престой“

Име на списание/издателство: Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл“, библиотека „Български счетоводител“

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 34-42

Забележка:

Година: 2008 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Христина Николова

Година на публикуване: 2008

Заглавие: „Политика за устойчиво развитие на железопътния транспорт“

Име на списание/издателство: списание „Железопътен транспорт“

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 9-15

Забележка:

Година: 2008 – Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Христина Николова

Година на публикуване: 2008

Заглавие: „Усъвършенстване ценообразуването на железопътната инфраструктура“

Име на списание/издателство: Научни трудове, том 1

Място на публикуване: УНСС, София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 227-269

Забележка:

Година: 2008 – Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Nikolova, C.,

Година на публикуване: 2008

Заглавие: User Charges for the Railway Infrastructure in Bulgaria

Име на списание/издателство: Journal Transportation Reaearch Part A: Policy and Practice

Място на публикуване: Oxford: Elsevier, Vol 42/3

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 487-502

Забележка:

СПИСЪК С ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ДОЦ. Д-Р ХРИСТИНА ЛАЗАРОВА НИКОЛОВА:

I.                   Доклади на научни конференции

 1. Иванова, Хр., Монополът, държавното регулиране и железниците, XI Научна конференция с международно участие “Транспортът на XXI век”, Сборник доклади, ноември 2001 г., гр. София.
 2. Иванова, Хр., Европейският опит и постижения в развитието на железопътния транспорт, XII Научна конференция с международно участие “Транспорт 2002”, Сборник доклади, ноември 2002г., гр. София.
 3. Иванова, Хр., Европейски модели за преструктуриране на железниците, XII Научна конференция с международно участие “Транспорт 2002”, ВТУ „Тодор Каблешков”, Сборник доклади, ноември 2002г., гр. София.
 4. Ivanova, Hr., Fiscal Harmonization of Bulgarian Transport Legislation: Precondition of Equal Competition, 10th International Symposium: Railways on the Edge of 3rd Millennium, Zilina, 24-26 May 2003, conference proceedings’ book.
 5. Ivanova, C., Procedures for admission of primary documents in the international freight transport, Международная научно-практическая конференция  “Страны мирового сообщества в условиях глобализации экономики”, Киров, Россия – 2004, сборник материалов.
 6. Николова, Хр., Актуални проблеми на пазарните структури в транспорта, Научна конференция за млади научни работници „Преструктуриране на българската икономика”, УНСС, 11 ноември 2005 г., сборник доклади.
 7. Николова, Хр., Възможности за измерване и интернализиране на външните разходи за транспорт при определяне на инфраструктурните такси, Международна научна конференция «Икономически политики за устойчиво развитие» (19-20.10.2007 г., УНСС), сборник доклади, стр. 233-239.
 8. Николова, Хр., Единен подход за определяне на инфраструктурните такси в транспорта, ХVII Международна научна конференция „ Транспорт 2007”, ВТУ „Тодор Каблешков” 16-17 ноември 2007г., сборник с доклади, стр. III-43 – III-48.
 9. Nikolova, C., Key issues of sustainable development of the railway transport in Bulgaria. Second International Railway Symposium IRSTurkey 2008, 15-17 октомври 2008, Istanbul, conference proceedings, стр.269-278.
 10. Nikolova, C. Institutional Framework for Sutainable Development of Railway and Road Transport in Bulgaria. Second International Conference “Sustainable Development and Competitiveness”, 25 – 26 September 2009, UNWE – Sofia, Bulgaria. Conference Book, pp. 77-93.
 11. Николова, Хр. Стратегия за устойчиво развитие на автомобилния и железопътния транспорт в България – възможности и перспективи. XIX Международна научна конференция „Транспорт” 2009, 6-7 ноември, 2009, София. Сборник с доклади, стр. III-16-III-20.
 12. Nikolova, C. Key issues in economic sustainability of road transport in Bulgaria. 51st Annual Transportation Research Forum, 11-13 March, 2010, Washington.
 13. Николова, Хр. Социални аспекти на устойчивото развитие на транспорта. Юбилейна научна конференция по повод 60-годишнината от създаването на катедра „Икономика на транспорта”, 12 май 2011 г., сборник с доклади.
 14. Nikolova, C.  Environmental Dimension оf Sustainable Transport Development. Third International Scientific Conference “Sustainable Development”, June 10-11 2011, Ravda.
 15. Nikolova, C. Macroeconomic Impacts and Economic Sustainability of Transport in the EU. Intelligent Transport Systems World Congress, Vienna, Austria, 22-26 October 2012, approved.

II.                Статии в научни списания

 1. Иванова, Хр., Таксите за шосейна и железопътна инфраструктура – елемент от фискалната хармонизация на българското транспортно законодателство с европейските правни норми, сп. “Железопътен транспорт”, бр.7-8/2003г.
 2. Иванова, Хр., Системата от пътни данъци и такси в автомобилния транспорт, сп. “Счетоводство плюс”, бр. 8/2003г.
 3. Иванова, Хр., Приходите от транспортна дейност, сп. “Счетоводство плюс”, бр. 11/2003 г.
 4. Иванова, Хр., Преструктуриране на транспортния отрасъл в България и алтернативи за приватизация и управление на инфраструктрните предприятия, сп. “Железопътен транспорт”, бр.2/2003 г.
 5. Иванова, Хр., Проблеми при счетоводното отчитане на международния транспорт, сп. “Счетоводство плюс”, бр.2/2004 г.
 6. Иванова, Хр., Данъчно третиране на пенсионните (рентни) застраховки, сп. “Счетоводство плюс”, бр.3, 4 и 5 /2004 г.
 7. Иванова, Хр., Пазарът на транспортна инфраструктура и необходимостта от държавно регулиране, сп. “Железопътен транспорт”, бр. 7-8/2004г.
 8. Иванова, Хр., Практически и методологични аспекти при определянето на себестойността на международните товарни превози, сп. “Железопътен транспорт”, бр. 9/2004г.
 9. Ненов, Н., Хр. Иванова, Управление на развитието на човешките ресурси в железопътния транспорт, сп. “Железопътен транспорт”, бр.1/2005г.
 10. Иванова, Хр., Данъчно третиране на даренията, сп. “Счетоводство плюс”, бр. 2 u 3/2005г.
 11. Николова, Хр., Пазарът на железопътната инфраструктура, сп. „Железопътен транспорт”, бр. 9/2005г.
 12. Николова, Хр., Лицензионните режими – инструмент на държавното регулиране в транспорта, сп. „Железопътен транспорт”, бр. 11-12/2005 г.
 13. Николова, Хр., Нормиране на разходите на гориво в автомобилния транспорт, сп. „Счетоводство плюс”, бр.3 /2006 г.
 14. Николова, Хр., Нормиране на разходите на смазочни материали и автомобилни гуми в автомобилния транспорт, сп. „Счетоводство плюс”, бр.5/ 2006 г.
 15. Николова, Хр., Определяне на инфраструктурните такси в транспорта, сп. „Железопътен транспорт”, бр.10/2006г., стр.14-19.
 16. Николова, Хр., Анализ на системата от инфраструктурни такси в железопътния транспорт, сп. „Железопътен транспорт”, бр. 2/2007г.
 17. Николова, Хр. Възможности за усъвършенстване на системата от инфраструктурни такси в железопътния транспорт, сп. „Железопътен транспорт” бр. 3/2007 г.
 18. Николова, Хр., Система от инфраструктурни такси в транспорта – проблеми и проекции, Младежки форум „Транспорт 2007”, СНТСТ, 30.11.2007г., публикуван в сп.”Железопътен транспорт”, бр.3/2008г.
 19. Николова, Хр., Командировките на шофьорите в автотранспорта, сп. „Счетоводство плюс”, бр.3  /2008г.
 20. Николова, Хр., Определяне на командировъчните разходи при международни автомобилни превози, сп. „Счетоводство плюс”, бр.4 /2008г.
 21. Николова Хр., Примери за определяне на командировъчните пари за водачи на МПС и стюардеси при международни автомобилни превози, сп. „Счетоводство плюс”, бр.5/2008г.
 22. Николова, Хр. Политика за устойчиво развитие на железопътния транспорт, сп. „Железопътен транспорт”, издателство „Агенция Груп Актис”, бр.11-12/2008 г.
 23. Николова, Хр. Състояние и перспективи за развитие на научните изследвания в областта на икономиката и търговската експлоатация на транспорта. Сп. „Инфраструктура и комуникации”, година 2/ януари 2011 г.

III.             Студии и монографии

 1. Иванова, Хр., Тодорова, Д., Източници за финансиране на транспортната фирма и оценка на възможностите за тяхното използване при пазарни условия, Сборник научни трудове, 1998 г., ВТУ “Тодор Каблешков”;
 2. Иванова, Хр., Един пример за определяне на себестойност на международните автомобилни превози, Обединена редакция за книги и периодика “Мисъл”, библиотека “Български счетоводител”, бр. 1 /2004 г.
 3. Nikolova, C., International Railway Transport in South-Eastern Europe – requirements and perspectives carriers face, сп. „Икономически алтернативи”, Бр.1ЕN/2008г.

–              Николова, Хр. Международен железопътен транспорт в Югоизточна Европа – изисквания и перспективи пред превозвачите. Международна научна конференция “Икономическото сътрудничество в югоизточна европа: проблеми и перспективи”, (26-27.10.2007 г., УНСС), сп. „Икономически алтернативи”, бр.2/2008г.

4. Николова, Хр., Усъвършенстване на ценообразуването на железопътната инфраструктура, Научни трудове, том 1, УНСС, 2008г.

5. Nikolova, C., User Charges for the Railway Infrastructure in Bulgaria, Journal Transportation Research Part A: Policy and Practice, doi: 10.1016/j.tra.2008.01.015, Oxford: Elsevier, Vol 42/3, 2008.

          6. Nikolova, C., G. Gusmag, J. Troegl (editors). Perspectives for Transportation on the River Danube, Fachhoschule Technikum Wien, 2008.

-              Nikolova, C. et al (editors). Business and Investment Location Bulgaria, Fachhoschule Technikum Wien, 2008.

7. Николова, Хр. Разходи за пътуване и престой. Обединена редакция за книги и периодика “Мисъл”, библиотека “Български счетоводител”, бр. 10 /2008 г.

8. Николова, Хр. Концептуална рамка на нов подход за определяне на инфраструктурните такси в железопътния транспорт, сп. „Икономически алтернативи”, бр.3/2009г

9. Николова, Хр. Транспортен пазар в България: състояние и перспективи за развитие, УИ „Стопанство”, С., 2010 г.

10. Nikolova, C. and Razmov, T. Sustainability Implications of Railway Infrastructure Charging and Cost Allocation: Case study – Bulgaria, International Journal of Sustainable Economy, Vol. 2, No 4/2010, pp. 400 – 418.

IV.             Учебници

 1. Nikolova, C., Railway Infrastructure Market in Europe. In: F. Columbus (ed.) Railway Transportation: Policies, Technology and Perspectives. New York, NOVA Publishers, 2009.
 2. Николова Хр. и Бакалова, В. Икономика на транспорта, УИ „Стопанство”, С., 2010 г.
 3. Николова, Хр. Организация на транспортната дейност и търговска експлоатация в транспорта, УИ „Стопанство”, С., 2010 г.
 4. Николова, Хр. Международен транспорт и спедиция. УИ „Стопанство”, С., 2011 г.
 5. Nikolova, C., Sustainable Transport System: European Policy and Appraisal . In: Tonsen, D. and Green, E. (eds.) Transport Policy. New York, NOVA Publishers, 2011.

V.                Публикации по дисертацията:

 1. Ivanova, C. Transport Infrastructure Costs: basis for working out an Infrastructure accountant system, 11th International Railway Symposium, Zel 2004, May 26-28 2004, Conference book.
 2. Николова, Хр. Пристанищните такси – интегрален елемент на системата от инфраструктурни такси и системата за управление и финансиране на пристанищата, XV Научна конференция с международно участие “Транспорт 2005”, Сборник доклади, 10-11 ноември 2005г., гр. София.
 3. Николова, Хр. Актуални проблеми на управлението на летищната инфраструктура в България, сп. „Икономически алтернативи”, бр.1/ 2006 г.
 4. Николова, Хр. Инфраструктурни данъци и такси в автомобилния транспорт, сп. „Счетоводство плюс”, бр. 9/2006 г.
 5. Николова, Хр. Оценка на разходите и приходите при определяне на инфраструктурните такси, сп. „Железопътен транспорт”, бр. 1/2007г.

2024 Участие

НИД – дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка:

2024 Участие

НИД – дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 27.03.2024
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: Заповед на Зам.-ректора по НИД
Брой: 2
Забележка:

2024 Участие

НИД – дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 27.02.2024
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: Заповед на Ректора
Брой: 2
Забележка:

2024 Участие

НИД – дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 02.02.2024
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: Заповед на Ректора
Брой: 5
Забележка:

2024 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : Grant Agreement № 101069586
Място на провеждане: Porto, Portugal
Организатор: BOLSTER
Автор/и: Christina Nikolova
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 1-20
Година на провеждане: 2024
Месец на провеждане: 1
Година на публикуване: 2024
Месец на публикуване: 5
Наименование на научния форум: Mid-term conference BOLSTER
Тема: Ensuring justice in climate transition – Leaving noone behind in the EU
Забележка:

2024 Участие

НИД – дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НФ-2-2024
Място на провеждане: София
Организатор: Факултет „Икономика на инфраструктурата“
Роля в проявата /доказателства за участие/: Председател на организационния и член на програмния комитет
Година на провеждане: 2024
Месец на провеждане: 4
Наименование на научния форум: Дванадесета международна научна конференция за докторанти и студенти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“
Забележка:

2024 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Николова, Хр, Мутафчиева, В., Арнаудов, Б., Минков, Т., Йорданов, Д., Зиновиев, В., Гътовски, И., Димитров, Г.
Заглавие: Сборник с тестови въпроси за подготовка за държавен изпит на студентите от специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Учебно помагало
Страници от-до: 1-20
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2024
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 15
Забележка:

2024 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Финансови загуби на обществото от ПТП. Разходи ли са инвестициите в пътна безопасност?
Наименование на сборник: Девета годишна конференция по пътна безопасност, 19 – 20 септември 2023 г., гр. Пловдив.
Страници от-до: 1-15
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ББА „Пътна безопасност“
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2024 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНКА И ИНТЕРНАЛИЗИРАНЕ НА ВЪНШНИТЕ РАЗХОДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ЗАДРЪСТВАНИЯ
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. „Механика, транспорт, комуникации“, бр. 4/2023
Страници от-до: III-1 – III-9
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВТУ „Тодор Каблешков“
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online)

2024 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Christina Nikolova
Заглавие: IMPROVING FREIGHT EXCHANGE BUSINESS MODELS – CONSIDERATIONS AND RECOMMENDATIONS
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Yearbook of UNWE
Страници от-до: 31-53
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949;DOI: https://doi.org/10.37075/YB.2023.1.03

2024 Проекти

НИД – дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : КП-06-Н55/15 от 22.11.2021 г.
Наименование: КИТАЙСКАТА ИНИЦИАТИВА „ЕДИН ПОЯС – ЕДИН ПЪТ“ В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН: АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И РИСКОВЕТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
Ръководител: доц. д.ик.н. Георги Чанков
Колектив: колектив
Описание: Китайската инициатива „Един пояс – един път“ в Черноморския регион: анализ на възможностите и рисковете за България
Начало (година): 2022
Начало (месец): 3
Край (година): 2026
Край (месец): 3
Забележка:

2024 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : Grant Agreement № 101069586
Наименование: BOLSTER (Bridging Organizations and marginalized communities for Local Sustainability Transitions in EuRope)
Ръководител: Prof. Dr. Christina Nikolova
Колектив: prof. dr. Elka Vasileva, prof. dr. Daniela Ivanova, assoc. prof. dr. Alexander Stoyanov, assoc. prof. dr. Vladimir Zinoviev, PhD-student Nadya Parpulova
Описание: BOLSTER conceptualizes the principle of leaving no one behind by researching participatory governance models and transition guidelines based on climate justice. The project is far away from being a desk-research type of action. It involves establishi
Начало (година): 2022
Начало (месец): 9
Край (година): 2025
Край (месец): 9
Забележка:

2023 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ИНОВАЦИИТЕ В СУХОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ТЯХНОТО СТИМУЛИРАНЕ
Автор/и: Калина Атанасова Семова
Доказателство: Заповед №Р-123/20.02.2023 г. на Ректора на ВТУ „Тодор Каблешков“
Забележка:

2023 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Оптимизация на механизмите за дерегулация при сделките и преноса на електроенергия
Автор/и: Веселина Емилова Мирчева
Доказателство: Заповед №3185/25.11.2022 г. на Зам.-ректора по НИД и МС на УНСС
Забележка:

2023 Друго

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2023 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Икономически изследвания
Автор/и: Двойно сляпо анонимно рецензиране
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2023 Друго

НИД – дейност: Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: Христина Николова
Година на публикуване: 2022
Заглавие: Представяне на Научно-изследователски проект на тема: ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 ВЪРХУ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР И МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“
Списание/издателство/издание: БГ Наука, МОН
Място на публикуване (град, държава): София, България
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 1-6
Забележка: https://nauka.bg/intervyu-prof-hristina-nikolova-rakovoditel-katedra-ikonomika-transporta/

2023 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в чужбина (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: 14th International Conference on Environmental Science and Development (ICESD)
Място на провеждане: Xiamen, China
Организатор: Beijing University
Автор/и: Christina Nikolova
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2023
Месец на провеждане: 5
Тема: Internalization of External Environmental Costs of Transport as a Tool for Providing Sustainable Development
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в чужбина (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: 1st International Logistics Symposium
Място на провеждане: Edrine
Организатор: Trakya University, Turkey
Автор/и: Christina Nikolova
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2023
Месец на провеждане: 3
Тема: Еnergy transformation as a potential driver for transport recovery from the Covid – pandemic
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Тенденции и стратегии за възстановяване на икономическата и обществената система след пандемията от Covid-19
Място на провеждане: Стара Загора
Организатор: катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, УНСС
Автор/и: проф. д-р Христина Николова и д-р Дина Цоневска
Процент участие в съавторство: 50
Година на провеждане: 2023
Месец на провеждане: 3
Тема: Възможности за възстановяване и устойчиво развитие на транспортния сектор след пандемията от Ковид-19
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Тенденции и стратегии за възстановяване на икономическата и обществената система след пандемията от Covid-19
Място на провеждане: Стара Загора
Организатор: УНСС
Автор/и: проф. д-р Христина Николова и д-р Вероника Гъркова
Процент участие в съавторство: 50
Година на провеждане: 2023
Месец на провеждане: 3
Тема: Проблеми и тенденции на възстановяването на въздушния пътнически транспорт на европейско ниво след пандемията от Ковид-19
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: XV Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Място на провеждане: Несебър
Организатор: УАСГ
Автор/и: Христина Николова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2022
Месец на провеждане: 10
Тема: Външни разходи за пътна безопасност – икономически и социални аспекти и ефекти
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Мултидисциплинарен подход за осигуряване нормалното функциониране на здравните и обществени системи при пандемични вълни
Място на провеждане: Стара Загора
Организатор: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Автор/и: Христина Николова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2022
Месец на провеждане: 6
Тема: Оценка на въздействието на COVID пандемията върху устойчивостта в развитието на транспорта в България и мерки за възстановяване
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 2
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 24.10.2022
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: Заповед на Ректора
Брой: 4
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 02.02.2023
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: Заповед на Ректора
Брой: 2
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 3
Място на провеждане: Edrine
Организатор: Trakya University, Turkey
Роля в проявата /доказателства за участие/: Участник в научния комитет
Година на провеждане: 2023
Месец на провеждане: 3
Наименование на научния форум: 1st INTERNATIONAL LOGISTICS SYMPOSIUM EDIRNE
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : КП-06-ДК2/4
Място на провеждане: Стара Загора
Организатор: катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, УНСС
Роля в проявата /доказателства за участие/: Председател на организационния и програмния комитет
Година на провеждане: 2023
Месец на провеждане: 3
Наименование на научния форум: Международна научна конференция на тема: „Тенденции и стратегии за възстановяване на икономическата и обществената система след пандемията от Covid-19“
Забележка:

2023 Проекти

НИД – дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : КП-06-Н55/15 от 22.11.2021 г.
Наименование: Китайската инициатива „Един пояс – един път“ в Черноморския регион: анализ на възможностите и рисковете за България
Ръководител: доц. д.ик.н. Георги Чанков
Колектив: проф. д-р Христина Николова, проф. д-р Хубенова, доц. д-р Мариана Тиен, доц. д-р Паскал Желев, доц. д-р Елизабет Йонева
Описание: Китайската инициатива „Един пояс – един път“ в Черноморския регион: анализ на възможностите и рисковете за България
Начало (година): 2021
Начало (месец): 11
Край (година): 2024
Край (месец): 11
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Съвет за сътрудничество с научната и академичната общност към ДАБДП
Място на провеждане: София
Организатор: ДАБДП
Роля в проявата /доказателства за участие/: Заповед № 3-147/11.10.2019
Година на провеждане: 2022
Месец на провеждане: 10
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Комисия за иновации и кръгова икономика към Консултативния съвет за Европейската зелена сделка
Място на провеждане: София
Организатор: Министерски съвет
Роля в проявата /доказателства за участие/: Заповед № Р 128 от 05 юли 2022 г. от председателя на КСЕЗС
Година на провеждане: 2022
Месец на провеждане: 11
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Christina Nikolova
Заглавие: Internalization of External Environmental Costs of Transport as a Tool for Providing Sustainable Development
Издание (наименование,том/кн./бр.№): ICESD, E3S Web of Conferences
Страници от-до: 1-12
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): E3S Web of Conferences
Място на публикуване (град, държава): China
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Christina Nikolova
Заглавие: Еnergy transformation as a potential driver for transport recovery from the Covid – pandemic
Наименование на сборник: 1st International Logistics Symposium
Страници от-до: 1-12
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Trakya University, Turkey
Място на публикуване (град, държава): Edrine, Turkey
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Николова, Хр. и Цоневска, Д.
Заглавие: Възможности за възстановяване и устойчиво развитие на транспортния сектор след пандемията от Ковид-19
Наименование на сборник: Международна научна конференция на тема: „Тенденции и стратегии за възстановяване на икономическата и обществената система след пандемията от Covid-19
Страници от-до: 188-200
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Николова, Хр. и Гъркова, В.
Заглавие: Проблеми и тенденции на възстановяването на въздушния пътнически транспорт на европейско ниво след пандемията от Ковид-19
Наименование на сборник: Международна научна конференция на тема: „Тенденции и стратегии за възстановяване на икономическата и обществената система след пандемията от Covid-19
Страници от-до: 178-187
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: 123. Marianne Ryghaug, Ivana Subotički, Emilia Smeds, Timo von Wirth, Aline Scherrer, Chris Foulds, Rosie Robison, Luca Bertolini, Eda Beyazit İnce, Ralf Brand, Galit Cohen-Blankshtain, Marc Dijk, Marlene Freudendal Pedersen, Stephan Gössling, Robert
Заглавие: A Social Sciences and Humanities research agenda for transport and mobility in Europe: key themes and 100 research questions
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Transport Reviews,VOL. 43, NO. 4
Страници от-до: 755–779
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Routledge Taylor & Francis Group
Място на публикуване (град, държава): London
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 10
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Nikolova, C., Garkova, V
Заглавие: Impact Assessment of The Covid-19 Pandemic on Service Performance of Sofia Airport
Издание (наименование,том/кн./бр.№): European Journal of Sustainable Development
Страници от-до: 247-264
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): European center of Sustainable Development
Място на публикуване (град, държава): Rome, Italy
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 70
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Nikolova, C., Garkova, V
Заглавие: Evaluating the impacts of passengers‘ rights policy on the competitiveness of airlines and airport operators using the dynamic programming approach
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Ikonomicheski Izsledvania
Страници от-до: 94-114
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Института за икономически изследвания при БАН
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 70
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Външни разходи за пътна безопасност – икономически и социални аспекти
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Международни отношения, бр. 5-6
Страници от-до: 167-176
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИСМО
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николова, Хр., Минков, Т., Димитров, Г., Гъркова, В., Цоневска, Д., Господинов, И.
Заглавие: Детерминанти на търсенето на товарните превози.
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 10
Общ брой страници: 280
Страници от-до: 1-280
Процент участие в съавторство: 60
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 8
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Оценка на въздействието на COVID пандемията върху устойчивостта в развитието на транспорта в България и мерки за възстановяване
Наименование на сборник: Международна научна конференция „Мултидисциплинарен подход за осигуряване нормалното функциониране на здравните и обществени системи при пандемични вълни
Страници от-до: 7-20
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Пловдивско университетско издателство
Място на публикуване (град, държава): Пловдив
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 2738-7534 (Print) ISSN 2738-8018 (Online)

2023 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Енергийна трансформация в транспортния сектор – проблеми и проекции в контекста на възстановяването от пандемията от COVID-19
Наименование на сборник: Научна конференция на тема „ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА ЕВРОПА – СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ КОМПАС НА СВЕТА
Страници от-до: 1-20
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2023 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Christina Nikolova
Заглавие: Providing Sustainable Transport Infrastructure through Internalization of External Costs: A Case Study from South-Eastern European Countries
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Critical Infrastructure – Modern Approach and New Developments
Страници от-до: 1-20
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): IntechOpen
Място на публикуване (град, държава): London
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2023 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : Grant Agreement № 101069586
Наименование: BOLSTER (Bridging Organizations and marginalized communities for Local Sustainability Transitions in EuRope)
Ръководител: Prof. Dr. Christina Nikolova
Колектив: prof. dr. Elka Vasileva, prof. dr. Daniela Ivanova, assoc. prof. dr. Alexander Stoyanov, assoc. prof. dr. Vladimir Zinoviev, PhD-student Nadya Parpulova
Описание: BOLSTER conceptualizes the principle of leaving no one behind by researching participatory governance models and transition guidelines based on climate justice. The project is far away from being a desk-research type of action. It involves establishi
Начало (година): 2022
Начало (месец): 9
Край (година): 2025
Край (месец): 9
Забележка:

2023 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : КП-06-ДК2/4
Наименование: ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 ВЪРХУ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР И МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Ръководител: проф. д-р Христина Николова
Колектив: Христо Първанов Първанов Виолета Людмилова Мутафчиева Светла Драганова Цветкова Борислав Стефанов Арнаудов Ташко Йорданов Минков Даниел Стоянов Йорданов Илия Добромиров Гътовски Георги Георгиев Димитров Вероника Любомирова Гъркова Иван Василев Господ
Описание: През 2020 г. транспортният сектор беше изправен пред предизвикателството на ограничаването на свободата на движение и другите координирани ограничителни мерки, необходими за спасяването на човешки живот по време на пандемията от COVID-19. Тези мерки
Начало (година): 2021
Начало (месец): 3
Край (година): 2023
Край (месец): 3
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Съвет за сутрудничество с научната и академичната общност
Място на провеждане: София
Организатор: ДАБДП
Роля в проявата /доказателства за участие/: участник
Година на провеждане: 2022
Месец на провеждане: 10
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Съвет за сутрудничество с научната и академичната общност
Място на провеждане: София
Организатор: ДАБДП
Роля в проявата /доказателства за участие/: участник
Година на провеждане: 2022
Месец на провеждане: 10
Забележка:

2023 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Съвет за сутрудничество с научната и академичната общност
Място на провеждане: София
Организатор: ДАБДП
Роля в проявата /доказателства за участие/: участник
Година на провеждане: 2022
Месец на провеждане: 10
Забележка:

2022 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Economic Aspects of Airport’s Security Systems (Behavioral Analysis)
Автор/и: Double blind peer review
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2022 Участие

НИД – дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 03.02.2022
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика ка инфраструктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: Заповед №98/21.01.2022
Брой: 4
Забележка:

2022 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : ТЕ019
Място на провеждане: Chengdu, China
Организатор: ICIT 2021
Автор/и: Christina Nikolova
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 1-12
Година на провеждане: 2021
Месец на провеждане: 12
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 6
Наименование на научния форум: The 9th International Conference on Information Technology: IoT and Smart City
Тема: Unified Approach for Assessing the Economic Efficiency of Investments in Transport Infrastructure Projects: a Methodological Framework
Забележка:

2022 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Christina Nikolova, Veronika Garkova
Заглавие: Evaluating the impacts of passengers‘ rights policy on the competitiveness of airlines and airport operators using the dynamic programming approach
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Studies Journal
Страници от-до: 94-117
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Bulgarian Academy of Sciences
Място на публикуване (град, държава): Sofia
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2022 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : КП-06-ДК2/4
Наименование: ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 ВЪРХУ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР И МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Ръководител: проф. д-р Христина Николова
Колектив: проф. д-р Виолета Мутафчиева, проф. д.ик.н. Христо Първанов, доц. д-р Борислав Арнаудов, доц. д-р Светла Цветкова, доц. д-р Даниел Йорданов, доц. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Илия Гътовски, гл.ас. д-р Георги Димитров, докторант Иван Господинов, докто
Описание: Основната цел на проекта е да предложи мерки за възстановяването на транспортния сектор в страната и за преодоляване на обществените и финансови последици и ограниченията, наложени от пандемията COVID-19. Постигането на тази цел ще допринесе за възст
Начало (година): 2021
Начало (месец): 3
Край (година): 2023
Край (месец): 3
Забележка:

2022 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-5/2019
Наименование: Детерминанти на търсенето на товарни превози
Ръководител: проф. д-р Христина Николова
Колектив: доц. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Георги Димитров, докторант Иван Господинов, докторант Вероника Гъркова, докторант Дина Цоневска
Описание: Изследването на търсенето на товарни транспортни услуги е необходимо, за да може да се прогнозира обема на превозите и обема на съответната товарна превозна дейност, която се осъществява от транспортните и спедиторските компании. Следва да се има пре
Начало (година): 2019
Начало (месец): 3
Край (година): 2022
Край (месец): 3
Забележка:

2022 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: CAN AUTOMOTIVE GIVE A BOOST TO THE BULGARIAN ECONOMY? A COMPREHENSIVE QUANTITATIVE AND MACROECONOMIC ANALYSIS
Автор/и: Double blind peer review
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2022 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: IMPACT OF TRANSPORT AND TECHNOLOGICAL INFRASTRUCTURE IN ATTRACTING FDI IN PAKISTAN
Автор/и: Double-blind peer review
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2022 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Използване и обработка на големи данни в транспорта – платформи и подходи
Автор/и: Любен Боянов
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2022 Друго

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2022 Друго

НИД – дейност: Подготовка на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 101069586
Наименование: BOLSTER -Bridging Organizations and marginalized communities for Local Sustainability Transitions in EuRope
Ръководител: Tilburg University
Колектив: Tilburg University (TiU) Royal Melbourne Institute of Technology Spain (RMIT-EU) University of Economics in Katowice (EUKAT) Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) CrowdHelix (CHX) University of National and World Economy (UNWE) University of R
Описание: BOLSTER will use the latest (action)-research methods and, while studying marginalized groups, regional institutions and transition plans and processes, it will design and promote novel transition guidelines and participatory governance models based
Година на подаване: 2021
Месец на подаване: 10
Вх. №: 101069586
Забележка:

2022 Друго

НИД – дейност: Подготовка на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 101069586
Наименование: BOLSTER -Bridging Organizations and marginalized communities for Local Sustainability Transitions in EuRope
Ръководител: Tilburg University
Колектив: Tilburg University (TiU) Royal Melbourne Institute of Technology Spain (RMIT-EU) University of Economics in Katowice (EUKAT) Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) CrowdHelix (CHX) University of National and World Economy (UNWE) University of R
Описание: BOLSTER will use the latest (action)-research methods and, while studying marginalized groups, regional institutions and transition plans and processes, it will design and promote novel transition guidelines and participatory governance models based
Година на подаване: 2021
Месец на подаване: 10
Вх. №: 101069586
Забележка:

2022 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова, Вероника Гъркова
Заглавие: Развитие на товарните превози по въздушен транспорт в България – тенденции и перспективи
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. „Икономически и социални алтернативи“, бр.3/2021 г.
Страници от-до: 18-36
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2022 Публикация

НИД – дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Christina Nikolova
Заглавие: Freight exchange platforms in Bulgaria and applicable business models. Publishing house of UNWE
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 7
Общ брой страници: 118
Страници от-до: 1-118
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 8
Забележка:

2022 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Търсене на товарни превози – фактори и подходи за изследване.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Научни трудове на УНСС, том 3/2021
Страници от-до: стр. 177 – 194
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: http://unwe-research-papers.org/uploads/ResearchPapers/RP_vol3_2021_No07_H Nikolova_Rcd.pdf

2022 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Перспективи за развитие и управление на железопътната инфраструктура в България.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сп. „Механика, транспорт, комуникации“, том 19, брой 1/2021 г.,
Страници от-до: стр. 0-1 – 0-13
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВТУ „Тодор Каблешков“
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: https://mtc-aj.com/article.2067.htm

2018 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 10
Място на провеждане: Несебър
Организатор: УАСГ
Автор/и: Христина Николова, Иван Кацаров
Процент участие в съавторство: 50
Страници от-до: 1-10
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Наименование на научния форум: X Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Тема: Очаквани икономически ефекти от реализацията на проект за стратегически транспортен коридор „Север-Юг“
Забележка:

2018 Участие

НИД – дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 2
Забележка:

2018 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 23
Място на провеждане: София
Организатор: ВТУ „Тодор Каблешков“
Автор/и: Христина Николова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 20-25
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Наименование на научния форум: Международна научна конференция “ТРАНСПОРТ 2017“
Тема: Внедряване на интелигентни транспортни системи във въздушния транспорт
Забележка:

2018 Участие

НИД – дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 02.02.2018
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфрсатруктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: Заповед на Ректора
Брой: 4
Забележка:

2018 Участие

НИД – дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: София
Организатор: Cosmopolis Centre for Urban Research, VUB, Brussels; УНСС, СУ „Климент Охридски“
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на организационния комитет
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 6
Наименование на научния форум: Международна научно-практическа конференция на тема „Нощният град: управление, разнообразие, мобилност“
Забележка:

2018 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Постоянна експертна комисия за наблюдение, анализ и оценка на дейността на Фонд „Научни изследвания“
Място на провеждане: София
Организатор: Министерство на образованието и науката
Роля в проявата /доказателства за участие/: заповед на Министъра на образованието № РД09-1041/02.08.2016 г.
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 11
Забележка:

2018 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Приложение на интелигентни транспортни системи във въздушния транспорт
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Механика, транспорт, комуникации
Страници от-до: 20-25
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВТУ „Тодор Каблешков“
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Транспорт и спедиция
Издание (наименование,том/кн./бр.№): 1
Страници от-до: 1-205
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Електронен учебник
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД – дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Интелигентни транспортни системи – политика и практика за внедряване
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 8
Общ брой страници: 248
Страници от-до: 1-248
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 16
Забележка:

2018 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Бенчмаркинг модел за оценка и анализ на качеството на висшето образование в Република България
Автор/и: Нина Гергова
Доказателство: Заповед № Р-313 на Ректора на ВТУ “ Тодор Каблешков“
Забележка:

2018 Друго

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2019 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 11
Място на провеждане: Несебър
Организатор: УАСГ
Автор/и: Христина Николова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 155-167
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Наименование на научния форум: XI Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Тема: Възможности и специфики при прилагането на ПЧП за реализиране на инфраструктурни проекти в транспортния сектор
Забележка:

2019 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 25
Място на провеждане: Copenhagen
Организатор: ERTICO
Автор/и: Христина Николова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 214-225
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 9
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Наименование на научния форум: 25 ITS World Cogress
Тема: Entrepreneurial environment for intelligent transport systems deployment
Забележка:

2019 Участие

НИД – дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-25/2018
Място на провеждане: София
Организатор: катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, УНСС
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на организационния комитет
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 11
Наименование на научния форум: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Забележка:

2019 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Секторен консултативен съвет „Транспорт“
Място на провеждане: София
Организатор: БСК
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на СКС
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 11
Забележка:

2019 Публикация

НИД – дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Христина Николова, Иван Кацаров, Ирена Сулай
Заглавие: Стратегически транспортни коридори – направление Юг – Севе
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп.Сп. „Транспортно строителство и инфраструктура“, 08.10. 2018 г.
Страници от-до: 12-22
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УАСГ
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 30
Забележка:

2019 Публикация

НИД – дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Транспорт и спедиция
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 6
Общ брой страници: 205
Страници от-до: 1-205
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 13
Забележка:

2019 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Kонцепцията за мобилността като услуга в контекста на политиката за устойчиво развитие на транспорта
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, бр.5/2018 г.
Страници от-до: 169-189
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Инфраструктурни такси във въздушния транспорт – проблеми и проекции
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Икономика 21, бр. 1/2019
Страници от-до: 169-189
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СА „Д.А. Ценов“
Място на публикуване (град, държава): Свищов
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Градска мобилност и интелигентни транспортни системи.
Наименование на сборник: Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“
Страници от-до: 132-141
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Възможности и специфики при прилагането на ПЧП за реализиране на инфраструктурни проекти в транспортния сектор
Наименование на сборник: XI Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Страници от-до: 155-167
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УАСГ
Място на публикуване (град, държава): гр. Несебър
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Christina Nikolova
Заглавие: Entrepreneurial environment for intelligent transport systems deployment
Наименование на сборник: 25th ITS World Congress
Страници от-до: 214-225
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ERTICO
Място на публикуване (град, държава): Copenhagen
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-5/2019
Наименование: Детерминанти на търсенето на товарни превози
Ръководител: проф. д-р Христина Лазарова Николова
Колектив: гл.ас. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Георги Димитров, докторант Вероника Гъркова, докторант Иван Господинов, докторант Мариана Ганева
Описание: На национално ниво липсва задълбочено и обхватно проучване на търсенето на товарните превози и на факторите, които оказват влияние върху него. Именно това е и основната цел на изследването, което се предлага за финансиране от целевата субсидия по НИД
Начало (година): 2019
Начало (месец): 3
Край (година): 2021
Край (месец): 3
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Бенчмаркинг модел за оценка и анализ на качеството на висшето образование в Р България
Автор/и: Нина Иванова Гергова
Доказателство: Заповед на Р-378/30.05.2018 г. на Ректора на ВТУ „Тодор Каблешков“
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Определяне стойността на външните разходи вследствие на пътнотранспортни произшествия
Автор/и: Христо Пламенов Грозданов
Доказателство: Заповед №629/25.07.2018 г. на Ректора на УАСГ
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Бенчмаркинг модел за оценка и анализ на качеството на висшето образование в Р България
Автор/и: Нина Иванова Гергова
Доказателство: Заповед на Ректора на ВТУ „Тодор Каблешков“
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Review of ICT Tool for Management of Urban Transport in Sofia
Автор/и: Emil Petrov
Доказателство: Решение на РС на сп. „Научни трудове на УНСС“
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ДИНАМИКА НА ПОТОЦИТЕ ОТ ПРИРОДЕН ГАЗ В БЪЛГАРИЯ ПРЕВОЗЕНИ ЧРЕЗ ТРЪБОПРОВОДЕН ТРАНСПОРТ ЗА ПЕРИОДА 1998 – 2017 Г.
Автор/и: Мирослав Стефанов
Доказателство: Решение на РС на сп. „Икономически и социални алтернативи“
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НИ-5/2019
Наименование: Детерминанти на търсенето на товарни превози
Ръководител: проф. д-р Христина Лазарова Николова
Колектив: гл.ас. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Георги Димитров, докторант Вероника Гъркова, докторант Иван Господинов, докторант Мариана Ганева
Описание: На национално ниво липсва задълбочено и обхватно проучване на търсенето на товарните превози и на факторите, които оказват влияние върху него. Именно това е и основната цел на изследването, което се предлага за финансиране от целевата субсидия по НИД
Година на подаване: 2019
Месец на подаване: 3
Вх. №: НИ-5/2019
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Подготовка на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : ОПР 03/19
Наименование: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА И ЕКОЛОГИЧНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ В ГРАДСКА СРЕДА
Ръководител: проф. д-р Христина Лазарова Николова
Колектив: гл.ас. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Георги Димитров, гл. ас. д-р Даниел Йорданов, гл.ас. д-р Илия Гътовски, докторант Деница Михайлова, докторант Мариана Ганева, докторант Васил Христов
Описание: Основната цел на проекта е да предложи мерки за повишаването на енергийната и екологичната ефективност на градските транспортни системи в страната. С постигането на тази цел ще се допринесе за намаляване на разходите за транспорт на градското населен
Година на подаване: 2018
Месец на подаване: 9
Вх. №: ОПР 03/19
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Анализ и оценка на пътническата превозна дейност на железопътния транспорт
Автор/и: Ташко Минков
Доказателство: Протокол от КС
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НИ-5/2019
Наименование: Детерминанти на търсенето на товарни превози
Ръководител: проф. д-р Христина Лазарова Николова
Колектив: гл.ас. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Георги Димитров, докторант Вероника Гъркова, докторант Иван Господинов, докторант Мариана Ганева
Описание: На национално ниво липсва задълбочено и обхватно проучване на търсенето на товарните превози и на факторите, които оказват влияние върху него. Именно това е и основната цел на изследването, което се предлага за финансиране от целевата субсидия по НИД
Година на подаване: 2019
Месец на подаване: 3
Вх. №: НИ-5/2019
Забележка:

2020 Участие

НИД – дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 05.02.2020
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: Заповед на Зам.-ректор по НИД
Брой: 5
Забележка:

2020 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 11
Място на провеждане: Несебър
Организатор: УАСГ
Автор/и: Николова, Хр. и Цоневска, Д.
Процент участие в съавторство: 50
Страници от-до: 91-111
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Наименование на научния форум: XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Тема: Приложение на системите за управление и мониторинг на пътищата за повишаване на пътната безопасност
Забележка:

2020 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 11
Място на провеждане: Несебър
Организатор: УАСГ
Автор/и: Николова, Хр. и Гъркова, В.
Процент участие в съавторство: 50
Страници от-до: 78-90
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Наименование на научния форум: XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Тема: Перспективи за развитието на летище София като стратегически инфраструктурен обект
Забележка:

2020 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Съвета за сътрудничество с научната и академичната общност към Председателя на ДАБДП
Място на провеждане: Министерски съвет, София
Организатор: Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на съвета
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 1
Забележка:

2020 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Постоянна експертна комисия за мониторинг, анализ и оценка на дейността на фонд „Научни изследвания“ към МОН
Място на провеждане: МОН, София
Организатор: МОН
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на комисията
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 11
Забележка:

2020 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Секторен консултативен съвет „Транспорт“ към БСК
Място на провеждане: БСК, София
Организатор: Българска стопанска камара
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на съвета
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 10
Забележка:

2020 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Николова, Хр. и Цоневска, Д.
Заглавие: Приложение на системите за управление и мониторинг на пътищата за повишаване на пътната безопасност
Наименование на сборник: XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Страници от-до: 91-111
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УАСГ
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2020 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Николова, Хр. и Гъркова, В.
Заглавие: Перспективи за развитието на летище София като стратегически инфраструктурен обект
Наименование на сборник: XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие
Страници от-до: 78-90
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УАСГ
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2020 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Търсенето на товарни превозни услуги в контекста на съвременните тенденции за развитие на транспорта
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сп. „Механика, транспорт, комуникации“, т. 17, бр. 3/2019 г.
Страници от-до: III–20 – III–26
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВТУ „Тодор Каблешков“
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 1312-3823 (Print), ISSN 2367-6620 (Online)

2020 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Николова, Хр. и Димитров, Г.
Заглавие: Международен транспорт и спедиция: казуси и практикум
Издание (наименование,том/кн./бр.№): учебно помагало
Страници от-до: 1-182
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: ISBN978-619-232-234-2

2020 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Градска мобилност и интелигентни транспортни системи
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сп. „Механика, транспорт, комуникации“, т. 18, бр. 1/2020 г.
Страници от-до: стр. III-6 – III – 13.
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВТУ „Тодор Каблешков“
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2020 Проекти

НИД – дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : №5048545
Наименование: SCOPE – freight transport services connecting shipper and carrier operations
Ръководител: Centre for Research and Technology Hellas-Hellenic Institute of Transport
Колектив: Chamber of Commerce and Industry of Tirana Bulgarian Chamber of Commerce and Industry – BCCI Aristotle University of Thessaloniki – Department of Civil Engineering Professionals’ Chamber of Thessaloniki Regional Industrial Association – Smolyan Smoly
Описание: SCOPE aims to address existing inefficiencies (e.g. capacity utilization, fragmentation of activities, environmental sustainability) and improve the performance of the road freight transport system in the Balkan-Med region by providing a transnationa
Начало (година): 2019
Начало (месец): 12
Край (година): 2021
Край (месец): 5
Забележка:

2020 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-5/2019
Наименование: Детерминанти на търсенето на товарни превози
Ръководител: проф. д-р Христина Николова
Колектив: гл. ас. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Георги Димитров, докторант Иван Господинов, докторант Вероника Гъркова, докторант Мариана Ганева
Описание: Изследването на търсенето на товарни транспортни услуги е необходимо, за да може да се прогнозира обема на превозите и обема на съответната товарна превозна дейност, която се осъществява от транспортните и спедиторските компании. Следва да се има пре
Начало (година): 2019
Начало (месец): 4
Край (година): 2021
Край (месец): 12
Забележка:

2020 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Специфика и насоки за развитие на пазара на преноса на електрическа енергия в България
Автор/и: Римяна Петрова Вълканов
Доказателство: Заповед №427/18.02.2020 г. на Зам.-ректора по НИД на УНСС
Забележка:

2020 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: научна специалност 3.8. Икономика, Икономика и управление (икономика на транспорта)
Автор/и: Ташко Йорданов Монкив
Доказателство: Заповед №2489/12.11.2019 г. на Ректора на УНСС
Забележка:

2020 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ДИНАМИКА НА ПОТОЦИТЕ ОТ ПРИРОДЕН ГАЗ В БЪЛГАРИЯ ПРЕВОЗЕНИ ЧРЕЗ ТРЪБОПРОВОДЕН ТРАНСПОРТ ЗА ПЕРИОДА 1998 – 2017 Г.
Автор/и: Мирослав Стефанов
Доказателство: Рецензия за сп. „Икономически и социални алтернативи“
Забележка:

2020 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Насоки за развитие и внедряване на интелигентни мрежи в електроенергийната система на България
Автор/и: Мартин Медникаров
Доказателство: Заповед на Зам.-ректор по НИД №425/18.02.2020 г.
Забележка:

2020 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Анализ и оценка на пътническата превозна дейност на железопътния транспорт в България
Автор/и: гл.ас. д-р Ташко Минков
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2020 Друго

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: тенденции в развитието на сухопътния товарен транспорт на българиЯ
Автор/и: Георги Димитров
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Роля на данъчната и социално-осигурителната система за привличане на качествени преки чужди инвестиции в България
Автор/и: Росица Ивалинова Бакалова
Доказателство: Заповед № Р- 520/24.08.2020 г. на Ректора на ВТУ „Тодор Каблешков“
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Ride-Hailing & Mobile Application Technology
Автор/и: Arnob Roy, Harvard University
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.8. Икономика и управление (транспорт) в УНСС.
Автор/и: Мартин Медникаров
Доказателство: Заповед №425/18.02.2020 г. на Зам.-ректора по НИД на УНСС
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Конкурс за доцент в професионално направление 3.8. Икономика, по научна специалност „Икономика и управление (икономика и управление на енергетиката)“ в УНСС.
Автор/и: Владимир Зиновиев
Доказателство: Заповед №2545/23.10.2020 г. на Зам.-Ректора по НИД на УНСС
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Конкурс за доцент по научна специалност 3.8. Икономика, (Управление на качеството) във ВТУ „Тодор Каблешков
Автор/и: Нина Гергова
Доказателство: Заповед №Р-542/01.09.2020 г. на Ректора на ВТУ „Тодор Каблешков“.
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТНАТА ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ
Автор/и: Владимир Зиновиев
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: Христина Николова
Година на публикуване: 2021
Заглавие: ВЪНШНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА
Списание/издателство/издание: БТА
Място на публикуване (град, държава): София
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 1-3
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2021 Друго

НИД – дейност: Подготовка на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : LC-GD-10-1-2020
Наименование: Engaging European Citizens for the Green Deal through Energy Democracy – ENERGIZE
Ръководител: Tilburg University
Колектив: Tilburg University, Vienna University of Economics and Business, Stockholm Environmental Institute, EEB, Tomorrows Cities Partnership (TCP), University of Bologna, Cittadinanzattiva APS, Royal Melbourne Institute of Technology, University of National
Описание: The overall aim of this project is to introduce novel and innovative deliberative processes to increase ownership over the European Green Deal
Година на подаване: 2021
Месец на подаване: 1
Вх. №: 101036570
Забележка:

2021 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Съвет за сътрудничество с научните и академичните среди към ДАБДП
Място на провеждане: ДАБДП
Организатор: Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на съвета
Година на провеждане: 2021
Месец на провеждане: 2
Забележка:

2021 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Работната група за подготовка на програма „Транспортна свързаност“
Място на провеждане: МТИТС
Организатор: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на работната група
Година на провеждане: 2021
Месец на провеждане: 3
Забележка:

2021 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Постоянна експертна комисия за мониторинг, анализ и оценка на дейността на фонд „Научни изследвания“ към МОН
Място на провеждане: МОН, София
Организатор: МОН
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на комисията
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 10
Забележка:

2021 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Секторен консултативен съвет „Транспорт“ към БСК
Място на провеждане: БСК, София
Организатор: Българска стопанска камара
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на съвета
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 10
Забележка:

2021 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : №5048545
Наименование: SCOPE – freight transport services connecting shipper and carrier operations
Ръководител: Centre for Research and Technology Hellas-Hellenic Institute of Transport
Колектив: Chamber of Commerce and Industry of Tirana Bulgarian Chamber of Commerce and Industry – BCCI Aristotle University of Thessaloniki – Department of Civil Engineering Professionals’ Chamber of Thessaloniki Regional Industrial Association – Smolyan Smoly
Описание: SCOPE aims to address existing inefficiencies (e.g. capacity utilization, fragmentation of activities, environmental sustainability) and improve the performance of the road freight transport system in the Balkan-Med region by providing a transnationa
Начало (година): 2019
Начало (месец): 4
Край (година): 2022
Край (месец): 5
Забележка:

2021 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-5/2019
Наименование: Детерминанти на търсенето на товарни превози
Ръководител: проф. д-р Христина Николова
Колектив: гл. ас. д-р Ташко Минков, гл.ас. д-р Георги Димитров, докторант Иван Господинов, докторант Вероника Гъркова, докторант Дина Цоневска
Описание: Изследването на търсенето на товарни транспортни услуги е необходимо, за да може да се прогнозира обема на превозите и обема на съответната товарна превозна дейност, която се осъществява от транспортните и спедиторските компании. Следва да се има пре
Начало (година): 2019
Начало (месец): 4
Край (година): 2022
Край (месец): 12
Забележка:

2021 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : 826025
Наименование: Energy-SHIFTS Transport and Mobility
Ръководител: Marianne Ryghaug, University of Science and Technology
Колектив: Ryghaug, M., Subotički, I., von Wirth, T., Smeds, E., Scherrer, A., Foulds, C., Bertolini, L., Beyazit, E., Brand, R., Cohen-Blankshtain, G. Dijk, M., Freudendal-Pedersen, M., Gössling, S., Guzik, R., Kivimaa, P., Klöckner, C., Nikolova, C.L., Lis, A
Описание: “Energy Social sciences & Humanities Innovation Forum Targeting the SET-Plan” will contribute to a European Energy Union that places societal needs centrally, by further developing Europe’s leadership in using and applying energy-related Social Scien
Начало (година): 2019
Начало (месец): 8
Край (година): 2020
Край (месец): 9
Забележка:

2021 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Предизвикателства пред транспортния сектор през периода 2021 – 2027 г
Наименование на сборник: Юбилейна научна конференция „Транспортна свързаност 2020“, София, 29.10.2020 г., Сборник с доклади
Страници от-до: 12-23
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Christina Nikolova
Заглавие: Analysis of the business models that will be developed for the platform and its corresponding services implementation based on the needs and requirements of the users
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Shared freight transport services connecting shipper and carrier operations – SCOPE
Страници от-до: 1-29
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): БТПП
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Christina Nikolova
Заглавие: Shared freight transport services connecting shipper and carrier operations:State-of-the-art & Practice in Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Shared freight transport services connecting shipper and carrier operations – SCOPE
Страници от-до: 1-74
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): БТПП
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Marianne Ryghaug et al.
Заглавие: 100 Social Sciences and Humanities Research Questions for Transport and Mobility in Horizon Europe
Наименование на сборник: ENERGY SHIFTS: Social Sciences and Humanities Innovation Forum Targeting the Set-Plan, ENERGY SHIFTS Working group
Страници от-до: 1-28
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Horizon 2020 R&I
Място на публикуване (град, държава): Brussels
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 4
Забележка:

2021 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Регионални проекции и проблеми на развитието на пътната инфраструктура в България
Наименование на сборник: XIII Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие, гр. Несебър, 1-3 октомври 2020 г., Сборник с доклади
Страници от-до: 52-67
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УАСГ
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Въздействие на системите за планиране на интермодалните пътувания върху градския туризъм
Наименование на сборник: Юбилейна международна научна конференция „Туризмът – отвъд очакванията“, посветена на 100 години от основаването на УНСС и 30 години от създаването на катедра „Икономика на туризма“, 25-26 септември 2020 г., Сборник с доклади
Страници от-до: 411 – 420
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Христина Николова
Заглавие: Градска мобилност и интелигентни транспортни системи
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сп. „Механика, транспорт, комуникации“, т. 18, бр. 1/2020 г.
Страници от-до: стр. III-6 – III – 13.
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВТУ „Тодор Каблешков“
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Друго

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2017 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Транспортно моделиране – практическо ръководство
Автор/и: инж. Асен Антов
Доказателство: рецензия
Забележка:

2017 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Социална ефективност и качество на градския пътнически транспорт
Автор/и: Светла Цветкова
Доказателство: рецензия
Забележка:

2017 Участие

НИД – дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка:

2017 Участие

НИД – дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 22.02.2017
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Икономика на транспорта и енергетиката
Доказателство: заповед на Зам.-ректор по НИД
Брой: 4
Забележка:

2017 Участие

НИД – дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Комисия за наблюдение и оценка на дейността на фонд „Научни изследвания“ при МОН
Място на провеждане: София
Организатор: МОН
Роля в проявата /доказателства за участие/: заповед на Министъра на образованието и науката РД09-1041/02.08.2016 г.
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 02
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Инструменти за насърчаването на публично-частните партньорства за реализиране на инфраструктурни проекти в транспортния отрасъл
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономика 21, бр. 2/2017 г.
Страници от-до: 48-72
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СА „Д.А. Ценов“
Място на публикуване (град, държава): Свищов
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Приложение на интелигентните транспортни системи за устойчиво развитие на транспорта
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, бр.1/2017 г.
Страници от-до: 38-75
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Възможности за стимулиране на инвестициите в железопътна инфраструктура на основата на публично-частното партньорство
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически изследвания, бр.2/2017 г.
Страници от-до: 34-72
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Икономически институт на БАН
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 9
Място на провеждане: Слънчев бряг
Организатор: УАСГ
Автор/и: Николова, Хр.
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 67-87
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 02
Наименование на научния форум: Национална конференция за транспортна инфраструктура с международно участие
Тема: Приложение на интелигентните транспортни системи за развитие на устойчива транспортна инфраструктура
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Възможности за насърчаване на публично-частните партньорства при реализиране на инфраструктурни проекти в транспортния сектор
Наименование на сборник: Мобилност за един свързан свят
Страници от-до: 134-154
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Проекти

НИД – дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : ДР-46/01.08.2016 г.
Наименование: Техническа помощ за подпомагане процеса на внедряване на интелигентните транспортни системи в автомобилния транспорт и интерфейси с останалите видове транспорт
Ръководител: инж. Тодор Анастасов
Колектив: инж. Тодор Анастасов, доц. Христина Николова, инж. Марта Клисурова
Описание: Анализи за подпомагане на внедряването на интелигентни транспортни системи в България
Начало (година): 2016
Начало (месец): 08
Край (година): 2016
Край (месец): 12
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Nikolova, C. and Klisurova, M.
Заглавие: ITS deployment in Bulgarian urban areas
Издание (наименование,том/кн./бр.№): EUROTRANSPORT Magazine, issue 6/2016
Страници от-до: 15-18
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Russel Publishing Ltd
Място на публикуване (град, държава): UK
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Финансови инструменти и бизнес-модели за внедряване на интелигентни транспортни системи
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически и социални алтернативи, бр.2/2017
Страници от-до: 5-21
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Въздушният транспорт в България – състояние и перспективи за развитие
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 04
Общ брой страници: 146
Страници от-до: 1-146
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 9
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Оценка на енергийната ефективност на транспорта в България в контекста на политиката за устойчиво развитие
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Общ брой страници: 175
Страници от-до: 5-175
Процент участие в съавторство: 71
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 8
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Николова, Хр.
Заглавие: Транспортна политика
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Транспорт и застраховане
Страници от-до: 90-107
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 10
Забележка:

2017 Проекти

НИД – дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : № Д-5/13.10.2016 г.
Наименование: Разработване на интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.
Ръководител: ИНФРАКЕЪР АД
Колектив: доц. Нели Стойчева, проф. Емил Железов, проф. Тодор Размов, доц. Христина Николова
Описание: Разработване на транспортен анализ за развитието на въздушния транспорт и приложение на ИТС в България
Начало (година): 2015
Начало (месец): 12
Край (година): 2017
Край (месец): 02
Забележка: няма

Година: 2012 – Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД-НИ 1-21/2011

Наименование: „Стратегии за повишаване конкурентоспособността на транспортните предприятия в условията на криза“

Ръководител: доц. д-р Виолета Бакалова

Колектив: 11 човека

Описание: научно изследване

Начало: 07.03.2011

Край: 10.12.2013

Забележка:

Година: 2012 – Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2012 – Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : № ДО 02-289/15.12.2008

Наименование: „Устойчиво развитие и конкурентоспособност на българската икономика“

Ръководител: проф. д.ик.н. Румен Гечев

Колектив: 11 човека

Описание: научно изследване

Начало: 05.01.2009

Край: 30.05.2012

Забележка:

Година: 2011 – Проект / Програма

Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)

Номер : НИ-1-21/2011

Наименование: „Стратегии за повишаване конкурентоспособността на транспортните предприятия в условията на криза“

Ръководител: доц. д-р Виолета Бакалова

Колектив: 11 човека

Описание: научно изследване

Дата на подаване: 07.02.2011

Вх. №: НИ-1-21/2011

Забележка:

Година: 2011 – Проект / Програма

Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)

Номер : НП-6/2011

Наименование: „Транспортът в глобалната икономика“

Ръководител: доц. д-р Виолета Бакалова

Колектив: 7 човека

Описание: научна конференция

Дата на подаване: 07.02.2011

Вх. №: НП-6/2011

Забележка:

Година: 2011 – Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 – Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : НИД-НП 6/2011

Място на провеждане: УНСС

Организатор: катедра „Икономика на транспорта“

Автор/и: доц. д-р Христина Николова

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 8

Дата на провеждане: 12.05.2011

Дата на публикуване: 30.10.2011

Наименование на научния форум: Юбилейна научна конференция „Транспортът в глобалната икономика“

Тема: Социално измерение на устойчивото развитие на транспорта

Забележка:

Година: 2009 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Христина Николова

Година на публикуване: 2009

Заглавие: „Концептуална рамка на нов подход за определяне на инфраструкткурните такси в железопътния транспорт“

Име на списание/издателство: „Икономически алтернативи“

Място на публикуване: УНСС

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 110-124

Забележка:

Година: 2009 – Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2008 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Христина Николова

Година на публикуване: 2008

Заглавие: „Счетоводна и данъчна практика“

Име на списание/издателство: „Счетоводство плюс“

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 12-13

Забележка:

Година: 2008 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Христина Николова

Година на публикуване: 2008

Заглавие: „Определяне на командировъчните разходи при международни автомобилни превози“

Име на списание/издателство: „Счетоводство плюс“

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 6-8

Забележка:

Година: 2008 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Христина Николова

Година на публикуване: 2008

Заглавие: „Примери за определяне на командировъчните пари за водачи на МПС и стюардеси при международни автомобилни превози“

Име на списание/издателство: „Счетоводство плюс“

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 3-5

Забележка:

Година: 2008 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Христина Николова

Година на публикуване: 2008

Заглавие: „Разходи за пътуване и престой“

Име на списание/издателство: Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл“, библиотека „Български счетоводител“

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 34-42

Забележка:

Година: 2008 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Христина Николова

Година на публикуване: 2008

Заглавие: „Политика за устойчиво развитие на железопътния транспорт“

Име на списание/издателство: списание „Железопътен транспорт“

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 9-15

Забележка:

Година: 2008 – Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Христина Николова

Година на публикуване: 2008

Заглавие: „Усъвършенстване ценообразуването на железопътната инфраструктура“

Име на списание/издателство: Научни трудове, том 1

Място на публикуване: УНСС, София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 227-269

Забележка:

Година: 2008 – Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Nikolova, C.,

Година на публикуване: 2008

Заглавие: User Charges for the Railway Infrastructure in Bulgaria

Име на списание/издателство: Journal Transportation Reaearch Part A: Policy and Practice

Място на публикуване: Oxford: Elsevier, Vol 42/3

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 487-502

Забележка:

Leave a Reply