Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Управление и администрация"
Заместник-ръководител катедра
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Красимир Маринов
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Увеличаване на печалбата чрез избор на клиенти в директния маркетинг
Име на списание/издателство: Икономически и социални алтернативи
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 54-62
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание:
Автор/и: Красимир Маринов
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Премахване на продукти от номенклатурата на фирмата. Защо, кога и как настъпва краят на продукта?
Име на списание/издателство: Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 160
Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Красимир Маринов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Директен маркетинг: Концепции и творчески решения

Име на списание/издателство: УИ „Стопанство”

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 0-250

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД21.03-26/2009

Наименование: Въздействие на ТВ-рекламата върху вниманието, паметта и преработката на информацията при зрителите

Ръководител: проф. д-р Боян Дуранкев

Колектив: Колектив на Катедра Маркетинг и стратегическо планиране

Описание: Въздействие на ТВ-рекламата върху вниманието, паметта и преработката на информацията при зрителите

Начало: 15.04.2009

Край: 15.04.2011

Забележка: Университетски проект

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-13/2009

Наименование: Диференциацията в марковите имиджи, позициониране и сегментация в категориите на бързооборотните потребителски продукти

Ръководител: доц. д-р Галина Младенова

Колектив: Доцент д-р П. Иванов, Д-р Г. Киранчев, Д-р Кр. Маринов, Докторант Елена Найденова, Докторант Евгени Генчев, 20 студента от специалност „Маркетинг”

Описание: Целта на изследването е да установи, дали е налице маркова диференциация в имиджите, позиционирането и сегментация, такава, каквато постулира ортодоксалния маркетинг като типично състояние на марките и пазарите или диференциацията е по-скоро изключен

Начало: 15.07.2009

Край: 20.11.2011

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: гл.ас. д-р Красимир Маринов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: "Продуктова политика", в

Име на списание/издателство: УИ "Стопанство"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 269-299

Забележка: глава в „Ключ към маркетинга”; 2 прераб. и доп. издание; съст. и науч.ред. проф. д-р Б.Дуранкев

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 10

Място на провеждане: Русе

Организатор: Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените

Автор/и: гл.ас. д-р Красимир Маринов

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 150-160

Дата на провеждане: 28.10.2011

Дата на публикуване: 28.10.2011

Наименование на научния форум: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените

Тема: Премахването на продукти от номенклатурата на фирмата: Причини да се прави и причини да се пренебрегва

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 11

Място на провеждане: УНСС - София

Организатор: Катедра "Статистика", УНСС

Автор/и: гл.ас. д-р Красимир Маринов

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 220-230

Дата на провеждане: 24.11.2011

Дата на публикуване: 24.11.2011

Наименование на научния форум: Статистика, информационни технологии и комуникации

Тема: Типология на стимулите за премахване на продукти във фирмата

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: гл.ас. д-р Красимир Маринов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: За печалбата от лоялните клиенти

Име на списание/издателство: Икономически алтернативи

Място на публикуване: УНСС - София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 95-106

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Nish, Republic of Serbia

Организатор: University of Nish, Faculty of Economics

Автор/и: Krasimir Marinov

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 603-612

Дата на провеждане: 14.10.2010

Дата на публикуване: 14.10.2010

Наименование на научния форум: International scientific conference “The challenges of economic science and practice in the 21st century”

Тема: Approaches For Determining Customer Value

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-13/2009

Наименование: Диференциацията в марковите имиджи, позициониране и сегментация в категориите на бързооборотните потребителски продукти

Ръководител: доц. д-р Галина Младенова

Колектив: доц. д-р Галина Младенова

Описание: Диференциацията в марковите имиджи, позициониране и сегментация в категориите на бързооборотните потребителски продукти

Начало: 15.04.2009

Край: 15.04.2011

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-26/2009

Наименование: Въздействие на ТВ-рекламата върху вниманието, паметта и преработката на информацията при зрителите

Ръководител: проф. д-р Боян Дуранкев

Колектив: проф. д-р Боян Дуранкев

Описание: Въздействие на ТВ-рекламата върху вниманието, паметта и преработката на информацията при зрителите

Начало: 15.04.2009

Край: 15.04.2011

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2-2010

Място на провеждане: София

Организатор: УНСС, Катедра Маркетинг и стратегическо планиране

Автор/и: Красимир Маринов

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 08.04.2010

Дата на публикуване: 08.04.2010

Наименование на научния форум: Управление, ефективност и интеграция - в търсене на решения

Тема: Конкуренция и продуктова стратегия

Забележка: Юбилейна научна конференция по случай 90 години от рождението на акад. Евгени Матеев

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: УНСС - София

Организатор: катедра "МИО и бизнес"

Автор/и: Красимир Маринов

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 08.10.2010

Дата на публикуване: 08.10.2010

Наименование на научния форум: Международна научна конференция „Три години членство на България в ЕС: Успехи и предизвикателства”

Тема: Разработване на нови услуги

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Б.Дуранкев, Кр.Маринов, Т.Нецева и колектив

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Ключ към маркетинга (глава "Продуктова политика")

Име на списание/издателство: УИ "Стопанство"

Място на публикуване: УНСС - София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 1-40

Забележка: Материалът е изготвен през 2010 г. и е предаден в УИ "Стопанство"