На 12.09.2019г. бе подписан договор между УНСС и ЦРЧР за изпълнение на проект на тема „Изграждане на иновативна мрежа за споделяне на игрови подходи и добри практики при обучението по логистика и транспорт“, по KA203 „Сътрудничество на иновации и обмен на добри практики“, Стратегически партньорства в сферата на висшето образование.

Проектът отговаря на хоризонталните принципи на ЕС, чрез подкрепа на участниците за придобиване и развитие на основни умения и ключови компетенции, създаване на отворено образование и новаторски практики в цифровата ера, осигуряване на подкрепа на преподавателите, чрез устойчиви инвестиции, качество и ефективност на образованието, обучението и младежките системи. Проектът ще създаде социална и образователна стойност на европейското културно наследство. По време на изпълнението на дейностите по проекта се очаква да се насърчи интернационализацията и да се подпомогнат участниците от УНСС да развиват успешно Европейското образователно пространство. По време на проекта ще бъдат разработени симулационни игри, които да възпроизвеждат реални ситуации и бизнес проблеми, ще бъдат разработени edutainment методи, които ще бъдат включени в обучението по логистика и транспорт. През последните години моделът на gamification (геймификация), или игровизация, се превърна в една от водещите тематики в цял свят. При игровизацията обикновено се използват компютърни игри в приложно програмно осигуряване, с цел въвличане на студентите и повишаване на тяхната мотивация при усвояването на знания и повишаване на ефекта от обучението. В логистиката са приложими редица игрови методи и има възможност за симулации при снабдяването с различни запаси или при представянето на отделни системи, като JIT (точно на време). Основен принцип на игровизацията е да се осигури получаването на постоянна, измерима обратна връзка със студентите, възможност за повишаване на познанията им и бързо усвояване на всички функционални възможности на изучавания предмет при поетапно въвеждане в логистичните елементи. Една от основните идеи за реализирането на проекта е да се укрепят отношенията между висшите училища чрез създаване на широка икономическа и социална среда, като се изгради иновативна мрежа за споделяне на игрови подходи и добри практики в обучението по логистика и транспорт. По този начин проектът ще подпомогне за модернизацията, достъпността и интернационализацията на висшето образование, чрез въвеждане на иновативни подходи в обучението. Партньори по проекта са SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE-Romania и Heilbronn University HOCHSCHULE HEILBRONN, Fakultät Wirtschaft und Verkehr. Партньорските организации ще работят за преодоляване на пропуските и несъответствията в уменията чрез подкрепа на нови иновативни практики за разработване на учебните планове, които отговарят на нужди на съвременното обучение. Дейностите по проекта ще подпомогнат за по-доброто използване на отворени и онлайн платформи и мултидисциплинарно обучение и ще даде възможност за по-гъвкаво обучение, като се увеличи разнообразието от курсове и се развият дигиталните компетенции на преподавателите и студентите.

Project title: Building an innovative network for sharing of best educational practices, incl. Game approach, in the area of international logistics and transport

http://edugamenet.eu/