Научен секретар
Николинка Димитрова Игнатова

Гл.ас. д-р Николинка Димитрова Игнатова

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 216
Кабинет: 2130
Консултации: Онлайн консултации: Четвъртък 10.30 - 12.30 и от 14.00 - 16.00

2023 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николинка Димитрова Игнатова
Заглавие: Еластичност на търсенето на хранителни стоки в България
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, том 3
Страници от-до: 91-103
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николинка Димитрова Игнатова
Заглавие: Влияние на пандемията върху търговията с жилищни имоти
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Недвижими имоти § бизнес, VI, 3
Страници от-до: 171-183
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард Прима
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2023 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Николинка Игнатова
Заглавие: Търговията на дребно навлиза в метавселената
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове
Страници от-до: 18-20
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 25
Забележка:

2021 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Игнатова, Н.
Заглавие: Оценка на рентабилността в търговията
Наименование на сборник: Кръгла маса с международно участие „Търговията – научно знание и бизнес реалност“
Страници от-до: 536-543
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Академично издателство „Ценов“ – Свищов
Място на публикуване (град, държава): Свищов, РБългария
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:


2021 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Игнатова, Н.
Заглавие: Изследване на икономически показатели в сектор „ Търговия: ремонт на автомобили и мотоциклети"
Наименование на сборник: Сборник с доклади от шестнадесета международна научна конференция на младите учени: „Икономиката на България и Европейския съюз: Предизвикателството Ковид-19“
Страници от-до: 656-663
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Св. Григорий Богослов
Място на публикуване (град, държава): София, РБългария
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Игнатова, Н.
Заглавие: Изследване на влиянието на човешките ресурси върху печалбата в търговията
Наименование на сборник: Сборник с доклади от научна конференция „100 години УНСС – 100 години право в УНСС“
Страници от-до: 241-253
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, РБългария
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Игнатова, Н.
Заглавие: Основни тенденции в развитието на човешките ресурси в търговията
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, том 2
Страници от-до: 279-294
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, РБългария
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Игнатова, Н.
Заглавие: Изследване влиянието на човешките ресурси върху приходите в търговията
Издание (наименование,том/кн./бр.№): 2
Страници от-до: 32-45
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Икономически и социални алтернативи
Място на публикуване (град, държава): София, РБългария
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Проекти


НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG05M2OP001-2.013-0001
Наименование: „Студентски практики – фаза 2”
Ръководител: доц. д-р Росен Кирилов, водещ функционален експерт
Колектив: Росен Кирилов
Описание: Студентски практики
Начало (година): 2020
Начало (месец): 3
Край (година): 2023
Край (месец): 3
Забележка:

2020 Проекти


НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG05M2OP001-2.013-0001
Наименование: „Студентски практики – фаза 2”
Ръководител: доц. д-р Росен Кирилов, водещ функционален експерт
Колектив: Росен Кирилов
Описание: Студентски практики
Начало (година): 2020
Начало (месец): 3
Край (година): 2023
Край (месец): 3
Забележка:

2020 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Игнатова, Н.
Заглавие: Изследване на влиянието на човешките ресурси върху добавената стойност в сектор L "Операции с недвижими имоти"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Недвижими имоти§ Бизнес, том IV (3)
Страници от-до: 174-184
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард Прима
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2020 Участие


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС"
Място на провеждане: УНСС
Организатор: Юридически факултет на УНСС
Автор/и: Игнатова, Н.
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 11
Тема: Изследване на влиянието на човешките ресурси върху печалбата в търговията
Забележка:

2020 Участие


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Търговията в съвременния свят - тенденции и добри практики
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: Катедра "Икономика на търговията"
Автор/и: Игнатова, Н.
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 11
Тема: Основни тенденции в развитието на човешките ресурси в търговията
Забележка:

2019 Публикация


НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Игнатова, Н., Й.Йовкова
Заглавие: Съвременни подходи за финансиране на придобиването на достъпни и качествени жилища
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 12
Общ брой страници: 153
Страници от-до: 9-91, 96-105
Процент участие в съавторство: 57
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 5
Забележка:

2019 Публикация


НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Игнатова, Н.
Заглавие: Оценка и повишаване на конкурентоспособността на агенциите за недвижими имоти
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Аволон пъблишинг
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 9
Общ брой страници: 367
Страници от-до: 1-367
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 17
Забележка:

2019 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Игнатова, Н., Н. Гилина
Заглавие: Анализ на човешките ресурси в сектор F "Строителството" в България
Издание (наименование,том/кн./бр.№): СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ
Страници от-до: 154-163
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство "Наука и икономика", ИУ - Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна, Република България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2019 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Игнатова, Н.
Заглавие: Изследване на рентабилността на строителните компании за периода 2008-2015 г.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): бр.3
Страници от-до: 68-82
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Икономически и социални алтернативи
Място на публикуване (град, държава): София, РБългария
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2020 Участие


НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка: конференция на катедра "Недвижима собственост", състояла се на 15 май 2020 г. на тема "Недвижими имоти & бизнес"

2019 Участие


НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка: конференция на катедра "Недвижима собственост", състояла се на 15 май 2020 г. на тема "Недвижими имоти & бизнес"

2018 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Игнатова, Н.
Заглавие: Изследване на рентабилността на строителните компании за периода 2008-2015 г.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): бр.3
Страници от-до: 68-82
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Икономически и социални алтернативи
Място на публикуване (град, държава): София, РБългария
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация


НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Игнатова, Н.
Заглавие: Аспекти на анализ на активите на строителните компании в България за периода 2012 – 2015 г.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, том4
Страници от-до: 19- 46
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Научни трудове на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, РБългария
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация


НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Игнатова, Н. М.Гълъбов и колектив
Заглавие: Икономически анализ на фирмите за недвижими имоти в България
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс -УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, РБългария
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 1
Общ брой страници: 102
Страници от-до: 18-25, 69-77, 135-215
Процент участие в съавторство: 45
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 6
Забележка:

2018 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Игнатова, Н.
Заглавие: Повишаване на ефективността на предприятията за недвижими имоти в България
Наименование на сборник: СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, Сборник с доклади от 33-та международна научно-практическа конференция – ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра „Икономика и управление на строителството“
Страници от-до: 182-192
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИУ-Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна, РБългария
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Проекти


НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-7/2017
Наименование: ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО И КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА НА ТЪРГОВИЯТА В РБЪЛГАРИЯ
Ръководител: доц. д-р Иванка Андреева Николова
Колектив: Игнатова,Н., Б.Атанасов, Б. Кътев, И. Янакиева
Описание: Оценка на основни елементи от макроикономическата среда и анализ на сектор “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ G през периода 2008-2016 г. Анализ на човешките ресурси като основен носител на интелектуалния капитал и конкурентните предимств
Начало (година): 2017
Начало (месец): 2
Край (година): 2018
Край (месец): 12
Забележка:

2017 Участие


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 10-годишнината на катедра "Недвижима собственост"
Място на провеждане: УНСС - Голяма конферентна зала
Организатор: катедра "Недвижима собственост"
Автор/и: Николинка Димитрова Игнатова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 11
Тема: Аспекти на анализ на активите на строителните компании в България за периода 2012 -2015 г.
Забележка:

2017 Участие


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 10-годишнината на катедра "Недвижима собственост"
Място на провеждане: УНСС - Голяма конферентна зала
Организатор: катедра "Недвижима собственост"
Автор/и: Николинка Димитрова Игнатова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 11
Тема: Аспекти на анализ на активите на строителните компании в България за периода 2012 -2015 г.
Забележка:

2017 Проекти


НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : BG05M2OP001-2.002
Наименование: „Студентски практики – Фаза 1“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020
Ръководител: доц. д-р Росен Кирилов
Колектив: доц. д-р Росен Кирилов
Описание: Студентски практики
Начало (година): 2016
Начало (месец): 09
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка:

2017 Проекти


НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-3/2014
Наименование: „Икономически анализ на фирмите за недвижими имоти“
Ръководител: Доц. д-р Марин Гълъбов
Колектив: Доц. д-р Марин Гълъбов, Доц. д-р Теодора Рупска, гл.ас. д-р Николинка Игнатова
Описание: Икономически анализ на фирмите за недвижими имоти
Начало (година): 2014
Начало (месец): 04
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка:

2017 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николинка Димитрова Игнатова
Заглавие: Жилищна политика в областите от Североизточна България за периода 2010-2014 г.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): „Икономически и социални алтернативи“, 2017, бр.1
Страници от-до: 70-80
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС-Издателски комплекс
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN (print): 1314-6556 ISSN (online): 2534-8965

2017 Проекти


НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : Николинка Димитрова Игнатова
Наименование: Аспекти на икономическия анализ на фирмите за недвижими имоти
Ръководител: доц. д-р Марин Гълъбов
Колектив: преподаватели
Описание: икономическия анализ на фирмите за недвижими имоти
Начало (година): 2014
Начало (месец): 0105
Край (година): 2017
Край (месец): 3103
Забележка:

2017 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Николинка Димитрова Игнатова
Заглавие: Източници на конкурентни предимства на жилищните имоти в Югоизточен район на България
Наименование на сборник: 31-та международна научно-практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост"
Страници от-до: 149-157
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): "Наука и икономика" ИУ Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Николинка Димитрова Игнатова
Заглавие: Икономическо поведение на строителните фирми за периода 2008 - 2014 г.
Наименование на сборник: Бизнесът в XXI век, Тенденции и предизвикатвелства
Страници от-до: 317-327
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация


НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Николинка Димитрова Игнатова
Заглавие: Основни ценообразуващи фактори
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Цени и ценообразуване
Страници от-до: 37-72
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация


НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Николинка Димитрова Игнатова
Заглавие: Териториално-устройствени аспекти на недвижимата собственост
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Недвижима собственост
Страници от-до: 97-123
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард Прима
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация


НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Николинка Димитрова Игнатова
Заглавие: Място и роля на сектора на недвижимата собственост в икономиката на страната
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Недвижима собственост
Страници от-до: 46-70
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард Прима
Място на публикуване (град, държава): Свищов, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация


НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Николинка Димитрова Игнатова
Заглавие: Жилищна политика в областите от Североизточна България за периода 2010-2014 г.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически и социални алтернативи
Страници от-до: 70-80
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николинка Димитрова Игнатова
Заглавие: Жилищна осигуреност на населението в Северозападен район на България за периода 2010 - 2014 г.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически и социални алтернативи
Страници от-до: 77-88
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация


НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николинка Димитрова Игнатова
Заглавие: Изследване на конкурентни предимства на жилищни имоти
Издание (наименование,том/кн./бр.№): електронно списание "Диалог"
Страници от-до: 59-83
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СА "Димитър Ценов", Свищов
Място на публикуване (град, държава): Свищов, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Участие


НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 2
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: Катедра "Икономикс", УНСС - София
Автор/и: Гл. ас. д-р Николинка Игнатова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 57-64
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 3
Наименование на научния форум: Национална конференция, Икономически предизвикателства: Растеж, дисбаланси, устойчиво развитие
Тема: Икономически растеж и пазар на недвижимите имоти в България за периода 2008-2014
Забележка: Издателски комплекс - УНСС, София

2015 Участие


НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: Икономически университет, Варна
Организатор: Катедра "икономика на строителството", ИУ - Варна
Автор/и: Гл. ас. д-р Николинка Игнатова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 143 - 155
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Наименование на научния форум: 30-та юбилейна международна научно-практическа конференция, Строително предприемачество и недвижима собственост
Тема: Тенденции на развитието на жилищните имоти в Югозападна България за периода 2010 - 2013
Забележка: Изд. "Наука и икономика", ИУ - Варна

2015 Участие


НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 3
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: Катедра "Регионално развитие", УНСС - София
Автор/и: Гл. ас. д-р Николинка Игнатова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 1-13
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 9
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 6
Наименование на научния форум: Международна научно-практическа конференция на тема: Развитие на регионите в ългария - харизонт 2020
Тема: Актуални проблеми на жилищния фонд в статистическите райони на България за периода 2010-2013
Забележка: под печат

2015 Публикация


НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Гл. ас. д-р Николинка Игнатова
Заглавие: Динамика на основните икономически показатели в сектор "Строителство" в България зя периода 2009-2013
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически и социални алтернативи, бр.3, 2015
Страници от-до: 128-142
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2014 Публикация


НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 01\2014
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: катедра "Недвижима собственост" при Бизнес факултет на УНСС
Автор/и: гл.ас. д-р Николинка Игнатова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 30-40
Дата на провеждане: 17.10.2014
Дата на публикуване: 17.10.2014
Наименование на научния форум: Управление на недвижимата собственост
Тема: Качеството на посредническите услуги при жилищните имоти
Забележка: под печат

2013 Публикация


НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 5
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: катедра "Икономика на търговията"
Автор/и: гл.ас. Николинка Игнатова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 80-85
Дата на провеждане: 11.04.2013
Дата на публикуване: 01.04.2013
Наименование на научния форум: Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдещи
Тема: "Съвременни проблеми на търговията с жилищни имоти в България за периода 2008/2011"
Забележка: Издателски комплекс, УНСС, сборник доклади

2013 Публикация


НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 4
Място на провеждане: Икономически унивирситет, Варна
Организатор: катедра Икономика на строителството, Икономически университет, Варна
Автор/и: гл.ас. Николинка Игнатова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 241-252
Дата на провеждане: 29.11.2013
Дата на публикуване: 30.11.2013
Наименование на научния форум: ХХVІІІ научна конференция с международно участие "Строително предприемачество и недвижима собственост"
Тема: Методика за оценка на текущата конкурентоспособност на агенциите за недвижими имоти
Забележка: изд. "Наука и икономика", Икономически университет, Варна, 2013

2013 Проект / Програма


НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИ 1-6/2011
Наименование: Влияние на световната икономическа криза върху пазара на недвижими имоти в България
Ръководител: доц. д-р Тихомир Петров Пелов
Колектив: Йорданка Христова Йовкова, доцент, доктор; Тихомир Петров Пелов, доцент, доктор; Георги Шинков Забунов, доцент, доктор; Василка Евтимова Стаменова, доцент, доктор; Стоян Костадинов Тагарев, доцент, доктор; Марин Иванов Гълъбов, доцент, доктор; Никол
Описание: Антикризисни мерки за развитие на пазара на жилищни имоти 197-198
Начало: 07.02.2011
Край: 07.02.2013
Забележка: Издателски комплекс, УНСС, отпечатано като монографиа

2013 Проект / Програма


НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИ 1-6/2011
Наименование: Влияние на световната икономическа криза върху пазара на недвижими имоти в България
Ръководител: доц. д-р Тихомир Петров Пелов
Колектив: Йорданка Христова Йовкова, доцент, доктор; Тихомир Петров Пелов, доцент, доктор; Георги Шинков Забунов, доцент, доктор; Василка Евтимова Стаменова, доцент, доктор; Стоян Костадинов Тагарев, доцент, доктор; Марин Иванов Гълъбов, доцент, доктор; Никол
Описание: Анализ на пазара на жилищни имоти в условията на криза, стр. 154-166.
Начало: 07.02.2011
Край: 07.02.2013
Забележка: Издателски комплекс, УНСС, отпечатано като монографиа

2012 Публикация


НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: УНСС, катедра Икономика на недвижимата собственост
Автор/и: гл.ас. Николинка Игнатова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 183-186
Дата на провеждане: 18.05.2012
Дата на публикуване: 18.05.2012
Наименование на научния форум: Управление на недвижимата собственост в контекста на икономиката на знанието
Тема: Оценка на конкурентоспособността на жилищните имоти от позицията на икономическото знание
Забележка: Докладите са отпечатани в изд. "АВАНГАРД ПРИМА"

2012 Публикация


НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 2
Място на провеждане: Икономически унивирситет, Варна
Организатор: катедра Икономика на строителството, Икономически университет, Варна
Автор/и: гл.ас. Николинка Игнатова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 223-235
Дата на провеждане: 30.11.2012
Дата на публикуване: 30.11.2012
Наименование на научния форум: Строително предприемачество и недвижима собственост
Тема: Основни тендинции на пазара на жилищни имоти
Забележка: изд. "Наука и икономика", Икономически университет, Варна, 2012

2012 Друго


НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2012 Друго


НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2013 Публикация


НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : НИ 1-6/2011
Наименование: Влияние на световната икономическа криза върху пазара на недвижими имоти в България
Ръководител: доц. д-р Тихомир Петров Пелов
Колектив: Йорданка Христова Йовкова, доцент, доктор; Тихомир Петров Пелов, доцент, доктор; Георги Шинков Забунов, доцент, доктор; Василка Евтимова Стаменова, доцент, доктор; Стоян Костадинов Тагарев, доцент, доктор; Марин Иванов Гълъбов, доцент, доктор; Никол
Описание: Методология за анализ на пазара на жилищни имоти, стр.43-51; Анализ на пазара на жилищни имоти в условията на криза, стр. 154-166; Антикризисни мерки за развитие на пазара на жилищни имоти, стр.197-198.
Начало: 07.02.2011
Край: 07.02.2013
Забележка: Издателски комплекс, УНСС, отпечатано като монографиа

Година: 2011 - Проект / ПрограмаПодготовка на университетски проекти (бр. проекти)


Номер : НИ 1-6/2011


Наименование: Влияние на световната икономическа криза върху пазара на недвижими имоти в България


Ръководител: доц. д-р Тихомир Петров Пелов


Колектив: Йорданка Христова Йовкова,доцент,доктор; Георги Шинков Забунов, доцент, доктор; Василка Евтимова Стаменова, доцент, доктор; Стоян Костадинов Тагарев, доцент, доктор; Марин Иванов Гълъбов, доцент, доктор; Николинка Димитрова Игнатова, главен асистент.


Описание: Научно изследователска тема


Дата на подаване: 07.02.2011


Вх. №: НИ 1-6/2010


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияПубликувана студия (глава от книга) (бр. студии)


Автор/и: гл.ас. Николинка Игнатова


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Основни документи, използвани в бизнеса с недвижими имоти.


Име на списание/издателство: Университетско издателство "Стопанство", УНСС София


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 231-267


Забележка: заглавие на сборник студии "Икономика и управление на недвижимата собственост"Година: 2011 - ПубликацияУчастие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : 01/2011


Място на провеждане: гр.Варна, България


Организатор: Икономически университет, Варна, катедра "Икономика и управление на строителството"


Автор/и: гл.ас. Николинка Игнатова


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 205-214


Дата на провеждане: 25.11.2011


Дата на публикуване: 25.11.2011


Наименование на научния форум: 26-та научна конференция с международно участие на тема: "Строително предприемачество и недвижима собственост"


Тема: "Фактори, влияещи на пазара на недвижими имоти за периода 2005/2010 г."


Забележка: Сборник с доклади от 26-та научна конференция с международно участиеГодина: 2011 - ДругоРабота с информационни източници


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПубликувана студия (глава от книга) (бр. студии)


Автор/и: гл.ас. Николинка Игнатова


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Икономика и управление на недвижимата собственост


Име на списание/издателство: Университетско издателство "Стопанство", УНСС София


Място на публикуване: УНСС, София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 304-348


Забележка: тема на студията - Основни документи, използвани в бизнеса на недвижими имотиГодина: 2010 - ПубликацияПубликувана студия (глава от книга) (бр. студии)


Автор/и: гл.ас. Николинка Игнатова


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Икономика на предприятието


Име на списание/издателство: Университетско издателство "Стопанство", УНСС София


Място на публикуване: УНСС, София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 41


Забележка: заглавие на глава Цени и ценообразуване в предприятиетоГодина: 2010 - ДругоРабота с информационни източници


Забележка: