Научни проекти

Участия в проекти:

  • научно-изследователски проект: „Проблеми и предизвикателства на съвременното дългово и фискално управление на Република България“
  • научно- изследователски проект: „Анализ на макроикономическото и финансово състояние на България през 2014 г. и 2015 г.“
  • международен проект „Функциониране на локалните производствени системи в условията на икономическа криза (Сравнителен анализ и бенчмаркинг в ЕС и извън него“ (FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050 FOLPSEC)
  • научно-изследователски проект: „Ефективност на правителството като фактор за конкурентоспособността на България“
  • академичен наставник в проект „Студентски практики“ на МОН, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“
  • научно-изследователски проект: „Перспективи на макроикономическата политика на България за преодоляване на икономическата криза“
  • изследователски проект „International Economic Comparison“ по съвместна програма на Икономическия университет във Виена, Икономическия университет в Букурещ, Икономическия университет в Констанца и Университета за национално и световно стопанство
  • научно-изследователски проект: „Методически насоки за повишаване на качеството на обучението по икономическа теория в УНСС“
  • научно-изследователски проект: „Глобализацията и формирането на съвременната икономическа теория“