Заместник-декан по учебната работа
Общоикономически факултет
Заместник-ръководител катедра
Катедра "Икономикс"
Николай Николаев Величков

Доц. д-р Николай Николаев Величков

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 631
Кабинет: 4022
Консултации: Вторник: 11:30 - 13:30; Сряда: 12:15 - 14:15

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Nikolay Velichkov / Николай Величков
Заглавие: Fiscal Spending Multiplier In Selected European Union Countries
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Research Papers of UNWE, Issue 5 / Научни трудове на УНСС, том 5
Страници от-до: 127-139
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): UNWE Publishing Complex / Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria / София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Николай Величков
Заглавие: Съвкупно търсене и макроикономическа динамика в ЕС: сравнителен анализ на старите и новите страни членки
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически и социални алтернативи, бр. 3
Страници от-до: 62-72
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 3
Място на провеждане: УНСС-София
Организатор: УНСС - проект BG051PO001-3.06.0032
Автор/и: Николай Величков
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 8
Дата на провеждане: 24.04.2014
Дата на публикуване: 25.06.2014
Наименование на научния форум: Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса
Тема: Нелинейни ефекти на фискалната политика
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: Варна
Организатор: Териториална организация на научно-техническите съюзи-Варна, Икономически университет-Варна, Варненски свободен университет и Институт за икономически изследвания-Българска академия на науките
Автор/и: Николай Величков
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 277-280
Дата на провеждане: 03.10.2013
Дата на публикуване: 05.10.2013
Наименование на научния форум: "Инвестиции в бъдещето-2013"/"Investments in the future-2013"
Тема: Новият макроикономически консенсус през призмата на избора фискална-монетарна стабилизационна политика
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: София
Организатор: ОИФ-УНСС
Автор/и: Николай Величков
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 9
Дата на провеждане: 31.10.2013
Дата на публикуване: 01.03.2013
Наименование на научния форум: Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България
Тема: ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА В СТРАНИТЕ ОТ ЕС В УСЛОВИЯТА НА ПОСЛЕДНАТА СВЕТОВНА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: София
Организатор: ОИФ-УНСС
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на орг. комитет
Дата на провеждане: 31.10.2013
Наименование на научния форум: Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ 1-2-2013
Наименование: "Ефективност на правителството като фактор за конкурентоспособността на България"
Ръководител: доц. д-р Мария Марикина
Колектив: колектив
Описание: теоретико-емпиричен анализ
Начало: 07.03.2013
Край: 12.12.2015
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД № 9-11 от 2011 г.
Наименование: Перспективи на макроикономическата политика на България за преодоляване на икономическата криза
Ръководител: доц.д-р Венелина Трифонова
Колектив: колектив
Описание: анализ
Начало: 07.03.2011
Край: 12.12.2013
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: гр. Варна
Организатор: ВСУ "Черноризец Храбър"
Автор/и: Николай Величков
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 6
Дата на провеждане: 10.05.2013
Дата на публикуване: 10.08.2013
Наименование на научния форум: "Политически и икономически трансформации в 21 век"
Тема: Стабилизационна роля на фискалната политика - теоретични алтернативи
Забележка:

2012 Проект / Програма


НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД № 9-11 от 2011 г.
Наименование: Перспективи на макроикономическата политика на България за преодоляване на икономическата криза
Ръководител: доц.д-р Венелина Трифонова
Колектив: колектив
Описание: Емпиричен анализ
Начало: 07.03.2011
Край: 07.03.2013
Забележка:

2012 Публикация


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 2
Място на провеждане: гр. Варна
Организатор: ИУ - Варна
Автор/и: ас. Н. Величков
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 11
Дата на провеждане: 10.05.2012
Дата на публикуване: 03.09.2012
Наименование на научния форум: Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката
Тема: Стабилизационни ефекти на фискалните дискреции в България
Забележка:

Година: 2011 - ДругоРабота с информационни източници


Забележка:Година: 2011 - Проект / ПрограмаУчастие в университетски проект (бр. проекти)


Номер : НИД № 9-11 от 2011 г.


Наименование: Перспективи на макроикономическата политика на България за преодоляване на икономическата криза


Ръководител: доц.д-р Венелина Трифонова


Колектив: колектив


Описание: Проучване на излязлата литература по въпроса


Начало: 07.03.2011


Край: 07.03.2013


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПубликувана студия (глава от книга) (бр. студии)


Автор/и: ас. Николай Величков


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Банкова система и паричен пазар


Име на списание/издателство: УИ Стопанство


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 150-164


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПубликувана студия (глава от книга) (бр. студии)


Автор/и: ас. Николай Величков


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Общо равновесие на стоковия и паричния пазар


Име на списание/издателство: УИ Стопанство


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 179-188


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПубликувана студия (глава от книга) (бр. студии)


Автор/и: ас. Николай Величков


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Валутен пазар


Име на списание/издателство: УИ Стопанство


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 206-215


Забележка:Година: 2010 - ДругоРабота с информационни източници


Забележка: