Заместник-декан по научноизследователската дейност
Юридически факултет
Научен секретар
Катедра "Наказателноправни науки"
Пресиян Марчев Марков

Доц. д-р Пресиян Марчев Марков

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 410
Кабинет: 4063
Консултации: Онлайн консултации: Понеделник: 10:30ч.- 11:30ч. и вторник от 10:30ч.- 11:30ч.

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП 1/2017
Място на провеждане: София, УНСС
Организатор: Финансово-счетоводен факултет - УНСС
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на организационен комитет
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 05
Наименование на научния форум: Първа международна научно-практическа конференция „Дигитални измами и киберсигурност”
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП 20/2016
Място на провеждане: София
Организатор: ЮФ на УНСС
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на организационния комитет
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 10
Наименование на научния форум: Право и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Марков, Пр.
Заглавие: Причини за намаляване на наказателните дела за престъпления против собствеността през последните 10 години
Наименование на сборник: Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката
Страници от-до: стр. 174-181
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Митрева, П. и Пр. Марков
Заглавие: Обратно действие на по-благоприятния закон при защита на стопанските отношения чрез бланкетни наказателноправни норми
Наименование на сборник: Право и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба
Страници от-до: стр. 341- 349
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Марков, Пр.
Заглавие: Някои аспекти на безстопанствеността по чл. 219 НК
Наименование на сборник: Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в РБ и Европа. Сборник с доклади, т. 2
Страници от-до: стр. 262-264
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Марков, Пр.
Заглавие: Тенденции при делата за престъпления против собствеността и превантивната роля на съдилищата
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС - Том 2/2020
Страници от-до: стр. 67-82
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Митрева, П. и Пр. Марков
Заглавие: Валутното престъпление като пример за косвеното влияние на правото на ЕС върху националното наказателно законодателство
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Бизнес и право, бр. 2 от 2018 г.
Страници от-до: стр. 57-70
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Митрева, П и Пр. Марков
Заглавие: Обратно действие на по-благоприятния закон при защита на обществените отношения чрез бланкетни наказателноправни норми
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. „Общество и право“, бр. 1 от 2018 г.
Страници от-до: стр. 11-20
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Съюз на юристите в България
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2018 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НП-17-2018
Място на провеждане: София, УНСС, Голяма и малка конферентни зали
Организатор: Юридически факултет - УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на организационния комитет
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 10
Наименование на научния форум: „ТРАДИЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СФЕРАТА НА ИКОНОМИКАТА”, организирана по повод 50-годишнината от приемането на Наказателния кодекс
Забележка: 24.10.2018

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Пресиян Марков
Заглавие: Функции на различните видове диспозиции на наказателноправните норми на Особената част на НК в наказателноправната защита на бизнеса
Наименование на сборник: Върховенството на закона - предпоствака за развитие на бизнеса и за икономически растеж
Страници от-до: 364-366
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Пресиян Марков
Заглавие: О целях наказания и их достижении
Наименование на сборник: Научные труды Северо-западного института управления РАНХиГС
Страници от-до: 255-261
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): РАНХиГС
Място на публикуване (град, държава): Санкт-Петербург, Русия
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Пресиян Марков
Заглавие: Участие на лице от женски пол в принудата при изнасилване в контекста на правото но ЕС
Наименование на сборник: Актуални проблеми на действащото законодателство в контекста на правото на ЕС
Страници от-до: 161-165
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВСУ "Челноризец Храбър"
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : GAVAS 2012/104632
Наименование: "Професионалнят стрес: най-голямото предизвикателство за достойните условия на труд"
Ръководител: Радостина Якимова
Колектив: Илия Кузманов - представител на УС на СФСМВР участващ в управлението на проекта и Ивелина Ковачева - асистент по проекта
Описание: Oсновната цел на проекта бе да се популяризират националните и международни практики за достоен труд, да се разработи система за намаляване на професионалния стрес сред служителите в МВР и да се изготви механизъм за провеждане на социален триалог по
Начало: 01.01.2013
Край: 31.12.2014
Забележка: Изготвен анализ на ефекта от проекта върху участниците в него и идентифициране на дейностите, които са оказали пряко въздействие върху техния професионален и личен живот. Изготвен профил на участниците и аргументиране на теми за бъдещи обучения. Тр

2015 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : НП-12-2014 г.
Наименование: Университетска научна конференция на тема: "Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в РБ и Европа"
Ръководител: доц. д-р Мирослав Димитров
Колектив: доц. д-р Гергана Боянова, д-р Илонка Горанова, д-р Пресиян Марков
Описание: Конференция с участие на всички юридически факултети в страната
Начало: 21.11.2014
Край: 21.11.2014
Забележка: изнесен и публикуван научен доклад на тема "Някои аспекти на безстопанствеността по чл. 219 НК"

2015 Проект / Програма

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : НП-12-2014 г.
Наименование: Университетска научна конференция на тема: "Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в РБ и Европа"
Ръководител: доц. д-р Мирослав Димитров
Колектив: доц. д-р Гергана Боянова, д-р Илонка Горанова, д-р Пресиян Марков
Описание: Конференция с участие на всички юридически факултети в страната
Дата на подаване: 20.03.2014
Вх. №: НП-12-2014 г.
Забележка: няма

2015 Друго

НИД - дейност: Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Работно наименование: Принципи на наказателното право
Период на осъществяване /в години / : 5
Дата: 29.04.2015
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : VS/2012/0243-SI2.626370
Наименование: Социалният диалог: най-важния инструмент за социално отговорни реформи в сектор „Сигурност”
Ръководител: Радостина Якимова
Колектив: Синдикална федерация на служителите в МВР /TUFEMI/ – водеща организация; Полицейски синдикат на Сърбия /Police union of Serbia/; Холандски полицейски синдикат /ACP Politie Vakbond/
Описание: Основната цел на проекта е да разшири знанията и компетенциите за провеждане на социален диалог и да развие умения за активно и равнопоставено участие в процеса на вземане на решения касаещи реформите в сектор „Сигурност”.
Начало: 08.10.2012
Край: 10.10.2013
Забележка: Участие като външен експерт с изготвяне и изнасяне на два устни доклада за световните практики за социален диалог и внедряването им унас при същаствуващата нормативна уредба

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Пресиян Марков
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Конкуренция на състави на престъпления
Име на списание/издателство: Научни трудове на ИДП на БАН
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 162-180
Забележка: няма

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Дисертация
Вид издание:
Работно наименование: Проблеми на наказателноправната квалификация на престъплението
Период на осъществяване /в години / : 4
Дата: 18.02.2014
Забележка: дисертацията е защитена

2013 Друго

НИД - дейност: Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Дисертация
Вид издание:
Работно наименование: Проблеми на наказателноправната квалификация на престъплението
Период на осъществяване /в години / : 4
Дата: 18.12.2013
Забележка: няма

Година: 2012 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Проблеми на наказателноправната квалификация на престъплението

Период на осъществяване /в години / : 4

Дата: 28.11.2012

Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Пресиян Марков

Година на публикуване: 2012

Заглавие: За обема на помилването

Име на списание/издателство: Юридическо списание на НБУ

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 12

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Пресиян Марков

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Квалификация на престъпната дейност при конкуренция между съставно престъпление и съвкупност от престъпления

Име на списание/издателство: AUREA Златни правила

Място на публикуване: УНСС

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 160-172

Забележка: бр. 3 от 2010 г.

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Пресиян Марков и др.

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Основи на правото

Име на списание/издателство: УНСС

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 7

Брой страници от-до: 49-54

Забележка: учебно помагало

Година: 2010 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Наказателноправна квалификация на престъплението

Период на осъществяване /в години / : 2012

Дата: 20.09.2010

Забележка: част от труда е предствен на конференции