2022 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-7/2020
Наименование: Проучване и анализ на електронното управление и дигиталните административни услуги в Република България
Ръководител: доц. Катя Кирилова
Колектив: доц. Александър Найденов, доц. Пламен Милев, Явор Табов
Описание: Целта на научния проект е, на база на изследване на състоянието и тенденциите в развитието на електронното управление и дигиталните административни услуги, да се създаде модел от ключови индикатори за развитие на този вид системи и услуги в България
Начало (година): 2020
Начало (месец): 4
Край (година): 2022
Край (месец): 12
Забележка: -

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Plamen Milev
Заглавие: Opportunities for development of dynamic web interfaces in an information system for research projects
Издание (наименование,том/кн./бр.№): SHS Web of Conferences Journal – Book Series, Vol. 120
Страници от-до: 02009
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): EDP Sciences
Място на публикуване (град, държава): France
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 8
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Plamen Milev
Заглавие: Application of data analytics for research of digital administrative services in Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): SHS Web of Conferences Journal – Book Series, Vol. 120
Страници от-до: 02008
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): EDP Sciences
Място на публикуване (град, държава): France
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 8
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Plamen Milev
Заглавие: Opportunities for presentation of tag cloud in public information systems
Наименование на сборник: International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE 2019)
Страници от-до: 229-234
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): UNWE under the auspices of IFIP
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Plamen Milev
Заглавие: Conceptual approach for application of data science in web analytics
Наименование на сборник: International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE 2019)
Страници от-до: 223-228
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): UNWE under the auspices of IFIP
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2020 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-2/2019
Наименование: Интегриран модел за административно обслужване в местната администрация на изпълнителната власт
Ръководител: доц. д-р Татяна Даскалова
Колектив: доц. д-р Катя Кирилова, доц. д-р Пламен Милев, Петя Павлова, Явор Табов, Лилия Лакова
Описание: Основната цел на изследването е въз основа на анализ и оценка на съществуващата теория и практика в областта на административното обслужване в местната администрация в България да се предложи интегриран модел за повишаване на неговата ефективност и е
Начало (година): 2019
Начало (месец): 1
Край (година): 2021
Край (месец): 12
Забележка: -

2019 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: гл.ас. д-р Пламен Христов Милев
Заглавие: Модели за проектиране на информационни системи за уеб публикации
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард Прима
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Общ брой страници: 180
Страници от-до: -
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 11
Забележка: -

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: гл.ас. д-р Пламен Христов Милев
Заглавие: Guidelines for data model selection and use in web applications for data analysis
Наименование на сборник: International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE 2018)
Страници от-до: 5
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: гл.ас. д-р Пламен Христов Милев
Заглавие: Technological approaches for presentation of data analysis in web applications
Наименование на сборник: International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE 2018)
Страници от-до: 5
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG05M20P001-2.002-0001
Наименование: Студентски практики – Фаза I
Ръководител: доц. д-р Росен Кирилов
Колектив: гл.ас. д-р Пламен Милев, Десислава Стоянова, Николай Джалев, Райна Михова, Антоанелла Христова и др.
Описание: Проектът цели да подпомогне успешното реализиране на студентите на пазара на труда след завършването им, както и да oкаже подкрепа на висшите училища и работодателите за създаване на трайни партньорства
Начало (година): 2016
Начало (месец): 9
Край (година): 2018
Край (месец): 9
Забележка: -

2018 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: гл.ас. д-р Пламен Христов Милев
Заглавие: Възможности за извършване на интернет мониторинг в публични организации
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически и социални алтернативи, бр. 2
Страници от-до: 58-69
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2017 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: гл.ас. д-р Пламен Христов Милев, Явор Табов
Заглавие: Възможности за извличане на информация от неструктурирани данни
Наименование на сборник: Национална научна конференция Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област
Страници от-до: 275-282
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: -

2017 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: гл.ас. д-р Пламен Христов Милев
Заглавие: System architecture of software for media monitoring
Наименование на сборник: International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE 2017)
Страници от-до: 5
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2017 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: гл.ас. д-р Пламен Христов Милев
Заглавие: Conceptual Approach for Development of Web Scraping Application for Tracking Information
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Alternatives, 2017, Issue 3
Страници от-до: 475-485
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2017 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: гл.ас. д-р Пламен Христов Милев
Заглавие: ОЦЕНКА НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ИНДЕКСИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ОНЛАЙН ПУБЛИКАЦИИ
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. "Бизнес управление", бр. 1
Страници от-до: 60-79
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Стопанска академия "Д. А. Ценов"
Място на публикуване (град, държава): Свищов
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2016 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: гл.ас. д-р Пламен Христов Милев
Заглавие: Components for assessment and rating of online discussion sites
Наименование на сборник: International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE 2016)
Страници от-до: 6
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2016 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: гл.ас. д-р Пламен Христов Милев
Заглавие: Features of web platforms for implementation of message boards
Наименование на сборник: International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE 2016)
Страници от-до: 5
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2016 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: гл.ас. д-р Пламен Христов Милев
Заглавие: Модел на данни за управление процесите на системи за медиамониторинг
Наименование на сборник: ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТА НА "ХОРИЗОНТ 2020"
Страници от-до: 219-224
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Стопанска академия "Д. А. Ценов"
Място на публикуване (град, държава): Свищов
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2016 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: гл.ас. д-р Пламен Христов Милев
Заглавие: Възможности за изграждане на системи за извличане на данни от коментари към новини
Наименование на сборник: ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТА НА "ХОРИЗОНТ 2020"
Страници от-до: 209-213
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Стопанска академия "Д. А. Ценов"
Място на публикуване (град, държава): Свищов
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -


2015 Проекти


НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ-1-6-2013
Наименование: Невробиологичен анализ на пазарната сила на марките (брандовете)
Ръководител: доц. д-р Христо Катранджиев
Колектив: доц. д-р Християн Танушев, гл.ас. д-р Катя Кирилова, гл.ас. д-р Пламен Милев
Описание: Основната цел на научния проект е на база на експериментално изследване да разработи нова методология за оценка на пазарната сила на брандовете, която е базирана на промените в мозъчната дейност на потребителите
Начало (година): 2013
Начало (месец): 1
Край (година): 2015
Край (месец): 12
Забележка: -

2015 Публикация


НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Пламен Христов Милев
Заглавие: TECHNOLOGICAL ISSUES OF STORING DYNAMIC DATA IN A RELATIONAL DATABASE ON RESEARCH PROJECTS
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Trakia Journal of Sciences, Vol. 13, Suppl. 1
Страници от-до: 22-25
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Тракийски университет
Място на публикуване (град, държава): Стара Загора
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2015 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: гл.ас. д-р Пламен Христов Милев
Заглавие: Challenges in determining the similarity of online publications
Наименование на сборник: International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE 2015)
Страници от-до: 5
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2015 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: гл.ас. д-р Пламен Христов Милев
Заглавие: Opportunities for extracting web content in a structured way
Наименование на сборник: International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE 2015)
Страници от-до: 4
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2014 Публикация


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 7
Място на провеждане: София
Организатор: УНСС
Автор/и: гл.ас. д-р Пламен Христов Милев
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 4
Дата на провеждане: 24.10.2014
Дата на публикуване: 24.10.2014
Наименование на научния форум: 4rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE 2014)
Тема: Advantages of using server-side applications for implementing media monitoring solutions
Забележка: -

2014 Публикация


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 6
Място на провеждане: София
Организатор: УНСС
Автор/и: гл.ас. д-р Пламен Христов Милев
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 5
Дата на провеждане: 24.10.2014
Дата на публикуване: 24.10.2014
Наименование на научния форум: 4rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE 2014)
Тема: Technological approaches for researching content of web forums
Забележка: -

2014 Проект / Програма


НИД - дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : BG161PO003-1.1.06-0022-C0001
Наименование: Иновативна технология за тематично индексиране на форуми в Българското интернет пространство
Ръководител: доц. д-р Любен Боянов, гл.ас. д-р Пламен Милев
Колектив: доц. д-р Димитър Тодоров, гл. ас. Владимир Димитров, Тони Атанасов, Явор Табов, Йордан Христов, Ясмина Витанова, Габриела Костадинова, Стефан Маринов
Описание: С реализирането на проекта се осъществява възможността за бързи, точни справки и анализи на Българското интернет форум пространство по дадени теми и проблеми
Начало: 24.09.2012
Край: 24.09.2014
Забележка: -

2014 Проект / Програма


НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : BG051PO001-3.1.09-0024
Наименование: С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС
Ръководител: проф. д-р Валентин Гоев
Колектив: проф. д-р Валентин Гоев, проф. д-р Боян Дуранкев, проф. д-р Георги Мишев, проф. д.ик.н. Станка Тонкова, доц. д-р Росен Кирилов, доц. д-р Венелин Бошнаков, доц. д-р Ваня Лазарова, гл.ас. д-р Пламен Милев, гл.ас. д-р Дорина Кабакчиева, Албена Стефанова
Описание: Този проект има за основна цел да се разработи система за кариерното развитие на преподавателите с идеята тази система да стане основата за академичното развитие на преподавателите
Начало: 23.04.2013
Край: 23.12.2014
Забележка: -

2013 Публикация


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 5
Място на провеждане: София
Организатор: УНСС
Автор/и: ас. д-р Пламен Христов Милев
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 5
Дата на провеждане: 06.12.2013
Дата на публикуване: 06.12.2013
Наименование на научния форум: 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE 2013)
Тема: Method of storing dynamic data in a relational database on system for scientific research at UNWE
Забележка: -

2013 Публикация


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 4
Място на провеждане: София
Организатор: УНСС
Автор/и: ас. д-р Пламен Христов Милев
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 5
Дата на провеждане: 06.12.2013
Дата на публикуване: 06.12.2013
Наименование на научния форум: 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE 2013)
Тема: Technological features and current state of project "Student practices" at UNWE
Забележка: -

2013 Публикация


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 3
Място на провеждане: София
Организатор: УНСС
Автор/и: ас. д-р Пламен Христов Милев
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 7
Дата на провеждане: 03.10.2013
Дата на публикуване: 03.10.2013
Наименование на научния форум: СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ НА СТАТИСТИКАТА И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИ
Тема: БАЗИТЕ ДАННИ КАТО ФАКТОР ЗА ВЗЕМАНЕ НА АДЕКВАТНИ УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ В МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Забележка: -

2013 Проект / Програма


НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИ-1-2/2012
Наименование: Проектиране и реализация на разширение във функционалността и обхвата на информационната система за НИД на УНСС
Ръководител: доц. д-р Ваня Лазарова
Колектив: доц. д-р Росен Кирилов, ас. д-р Пламен Милев, ас. д-р Наталия Футекова
Описание: В резултат от изпълнение дейностите по проекта се реализират разширения в уеб базираната информационна система за НИД на УНСС по отношение автоматизиране дейностите по отчитане на научни проекти
Начало: 01.04.2012
Край: 10.12.2013
Забележка: -

2013 Проект / Програма


НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИ-1-4/2011
Наименование: Изследване на възможностите и проектиране на общинска компютърна информационна система с модул за ранно предупреждаване
Ръководител: доц. д-р Росен Кирилов
Колектив: проф. д-р Димитър Велев, гл. ас. д-р Катя Страхилова, ас. д-р Пламен Милев
Описание: Проектът е насочен към проектирането на общинска компютърна информационна система с модул за ранно предупреждаване
Начало: 01.04.2011
Край: 10.12.2013
Забележка: -

2013 Публикация


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 2
Място на провеждане: София
Организатор: Международно Висше Бизнес Училище
Автор/и: ас. д-р Пламен Христов Милев
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 4
Дата на провеждане: 14.06.2013
Дата на публикуване: 14.06.2013
Наименование на научния форум: СЪВРЕМЕННИЯТ МОДЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МЯСТОТО НА БЪЛГАРИЯ В НЕГО
Тема: ПЛАТФОРМЕНИ ОСОБЕНОСТИ НА ФОРУМИТЕ В БЪЛГАРСКОТО ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВО
Забележка: -

2013 Публикация


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 1
Място на провеждане: София
Организатор: Международно Висше Бизнес Училище
Автор/и: ас. д-р Пламен Христов Милев
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 6
Дата на провеждане: 14.06.2013
Дата на публикуване: 14.06.2013
Наименование на научния форум: СЪВРЕМЕННИЯТ МОДЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МЯСТОТО НА БЪЛГАРИЯ В НЕГО
Тема: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОЦЕНКА НА ОБХВАНАТИТЕ ОТ БАЗИ ДАННИ ДЕЙНОСТИ В МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Забележка: -