Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на национален проект (бр. проекти)

Номер : МОН № ДО 02 – 289/2008г

Наименование: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Ръководител: проф.д.ик.н. Румен Гечев

Колектив: проф.Р.Гечев, проф.Б.Дуранкиев, доц.Р. Брусарски, доц.Л.Йотова, доц.Ек.Сотирова, доц.И.Иванова, гл.ас.Ат.Атанасов, гл.ас.Ив.Беев, докторант Щ.Ножаров, докторант Цв.Пенев

Описание: интердисциплинарен анализ на взаимозависимостта между устойчивото развитие и конкурентоспособността на българската икономика. Основен критерии за оценка: стратегията и изискванията на ЕС

Начало: 14.12.2008

Край: 30.06.2012

Забележка: предвижда се изследването да бъде публикувано от издателство "Стопанство" при УНСС

Година: 2011 - Друго

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: мпроф.д.ик.н. Румен Гечев

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Natural Resources and Economic Growth

Име на списание/издателство: Economics 21

Място на публикуване: съвместно издание УНСС, СА "Д.Ценов" р варненски икономически университет

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 5-30

Забележка: на английски език

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 364

Място на провеждане: Колумбийски университет, Ню Йорк, САЩ

Организатор: Earth Institute, Columbia University

Автор/и: Rumen Gechev

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 47-56

Дата на провеждане: 25.05.2011

Дата на публикуване: 30.04.2012

Наименование на научния форум: Sustainable development

Тема: Economic Policy for Sustainable Development and its Impact on the Market Competitiveness

Забележка: Докладът ще бъде публикувам през април 2012

Година: 2010 - Друго

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 17

Място на провеждане: Брюксел

Организатор: ЕК

Автор/и: проф.д.ик.н. Румен Гечев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 7-10

Дата на провеждане: 24.04.2010

Дата на публикуване: 24.04.2010

Наименование на научния форум: Кръгла маса

Тема: Индустриалната политика на ЕС

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на национален проект (бр. проекти)

Номер : МОН ДО 02-289/2008

Наименование: Устойчиво развитие и конкурентоспособност на българската икономика

Ръководител: проф.д.ик.н. Румен Гечев

Колектив: 11 души от катедрите: Икономикс, Финанси, Маркетинг и стратегическо планиране, Икономика на транспорта

Описание: Изследнаве и сравнителен анализ на степента на изпълнение на програмата на ЕС за Устойчиво развитие и как това се отразява на конкурентоспособността на българската икономика на националния и международния пазар

Начало: 16.12.2008

Край: 16.12.2011

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 05.05.2010

Място на провеждане: УНСС

Университет: УНСС

Факултет: ОИФ

Катедра: Икономикс

Доказателство: протоколи

Забележка:

Брой: 8

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: проф.д.ик.н. Румен Гечев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Устойчиво развитие и конкурентоспособност

Име на списание/издателство: Годишник на УНСС

Място на публикуване: УНСС

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 68-94

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)

Автор/и: проф.д.ик.н. Румен Гечев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: A Low Flat-Rate Tax is Inadequate in Conditions of Crisis

Име на списание/издателство: Journal of Economic Alternatives (English Edition)

Място на публикуване: УНСС

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 142-151

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 007

Място на провеждане: Кембридж, Масачузетс, САЩ

Организатор: Харвардски университет

Автор/и: проф.д.ик.н. Румен Гечев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 33-44

Дата на провеждане: 10.05.2010

Дата на публикуване: 10.05.2010

Наименование на научния форум: International Scientifik Conference

Тема: Sustainable development and Economic Competitiveness of the European Union

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: Алмати, Казахстан

Организатор: Казахтански икономически университет

Автор/и: Румен Гечев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 1-10

Дата на провеждане: 21.05.2010

Дата на публикуване: 21.05.2010

Наименование на научния форум: Международен научен симпозиум

Тема: Екологосъобразен икономически растеж и пазарна конкурентоспособност

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 23.04.2010

Място на провеждане: София

Университет: УНСС

Факултет: ОИФ

Катедра: Икономикс

Доказателство: протокол

Забележка:

Брой: 4