Тодорка Димова Кинева

Доц. д-р Тодорка Димова Кинева

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 444
Кабинет: 2106
Консултации: Понеделник - 12.30-14.30 ч. Четвъртък - 12.30-13.30 ч.; 17.30-18.30 ч.

2020 Друго

НИД - дейност: Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: Тодорка Кинева
Година на публикуване: 2020
Заглавие: Учебна практика на студенти от специалностите „Социология” и „Икономическа социология и психология” в УНСС
Списание/издателство/издание: Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 1-54
Забележка: Учебно помагало

2020 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : ИНИ – КП-06-Н35/14
Наименование: Икономически, геополитически и социални рискове в развитието на съвременна България.
Ръководител: проф. д.н. Ивайло Христов Христов
Колектив: Проф. д. н. Ивайло Христов, проф. д.с.н. Георги Найденов, гл.ас. д-р Тодорка Кинева и др.
Описание: Икономически, геополитически и социални рискове в развитието на съвременна България
Начало (година): 2019
Начало (месец): 12
Край (година): 2021
Край (месец): 12
Забележка:

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 33rd EBES Conference
Място на провеждане: Madrid, Spain, Online
Организатор: Eurasia Business and Economics Society
Автор/и: Todorka Kineva
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 645-652
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 10
Наименование на научния форум: 33rd EBES Conference
Тема: The Working Bulgarian Woman – Present and Future
Забележка: 33rd EBES Conference Proceedings, Volume 1

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Пета национална научна конференция по политическа икономия „Политическата икономия и бъдещето на световната икономика”
Място на провеждане: УНСС, София, България - онлайн
Организатор: Катедра „Политическа икономия”, УНСС
Автор/и: Тодорка Кинева
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 11
Тема: Пандемията Ковид-19 – опасности и възможности
Забележка:

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Шеста научна конференция „Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики“
Място на провеждане: УНСС, София, Онлайн
Организатор: Катедра „Икономикс”, УНСС
Автор/и: Тодорка Кинева
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 11
Тема: Социални политики в условия на Ковид-19 – сравнителна перспектива
Забележка:

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Национална дискусия на тема "Социално-икономическите проблеми на България в условията на пандемичната криза с „Ковид-19“
Място на провеждане: София, България
Организатор: Съюз на икономистите в България и секция "Социология“ на Съюза на учените в България
Автор/и: Тодорка Кинева
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 12
Тема: Въздействия на Ковид-19 – социологически анализ
Забележка: https://bgeconomist.bg/социално-икономически-проблеми-в-усл/

2019 Участие


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Научна конференция Европейско социално изследване за България (ESS-ERIC)
Място на провеждане: София, България
Организатор: Българска социологическа асоциация, Университет за национално и световно стопанство, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, Агенция за социални изследвания, Съюз на икономистите в България, Национален статистически институт
Автор/и: Тодорка Кинева
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 05
Тема: Колизията „семейство-работа” – съвременни проекции
Забележка:

2019 Участие


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в чужбина (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: 3rd International Scientific Conference – EMAN 2019
Място на провеждане: Slovenia
Организатор: EMAN
Автор/и: Kineva,Todorka
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 03
Тема: Collision "family-work" – modern projections
Забележка:


2019 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Тодорка Кинева
Заглавие: Подкрепа и конфликтност между родителите в съвременното бългаарско семейство
Наименование на сборник: Науката в полза на обществото.
Страници от-до: 252-261
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов”
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:


2019 Проекти


НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : БФПBG05M9OP001-3.017-0001-C01
Наименование: Противодействие на дискриминацията на пазара на труда
Ръководител: проф. д.с.н. Анна Мантарова - ръководител на национално представително социологическо проучване на дискриминацията на пазара на труда
Колектив: проф. д.с.н. Анна Мантарова и гл.ас. Тодорка Кинева (Експерт-социолог в национално представително социологическо проучване на дискриминацията на пазара на труда)
Описание: ЕСИ "Дискриминацията на пазара на труда"
Начало (година): 2019
Начало (месец): 03
Край (година): 2019
Край (месец): 07
Забележка:

2019 Друго


НИД - дейност: Подготовка на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : КП-06-ПН-35/12
Наименование: Икономически, геополитически и социални рискове в развитието на съвременна България
Ръководител: Проф. д. н. Ивайло Христов
Колектив: Проф. д. н. Ивайло Христов, проф. д.с.н. Георги Найденов, гл.ас. д-р Тодорка Кинева и др.
Описание: Икономически, геополитически и социални рискове в развитието на съвременна България
Година на подаване: 2019
Месец на подаване: 12
Вх. №: КП-06-ПН-35/12
Забележка:

2018 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Рецензия на юбилеен сборник „Антропология на изток от рая”, сборник, посветен на 25 години от създаването на департамент „Антропология” в Нов български университет и на 60-годишния юбилей на проф. д-р Пламен Бочков.
Автор/и: Тодорка Кинева
Доказателство: В: сп. Политика и сигурност. Година II, бр. 3, 2018, с. 114-116.
Забележка:

2018 Публикация


НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Elka Todorova, Todorka Kineva, Vasil Bosev
Заглавие: Adaptation and Evaluation of the Bulgarian Version of Health Education Impact Questionnaire (HEIQ-BG) for the Evaluation of Self-Management Education Interventions
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Yearbook of UNWE, 2018
Страници от-до: p.157-170
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 33
Забележка:

2018 Проекти


НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-7/2016
Наименование: Адаптация и валидизация на българска версия на въпросник heiQ
Ръководител: проф. д.с.н. Елка Тодорова
Колектив: проф. д.с.н. Елка Тодорова, гл.ас. д-р Тодорка Кинева
Описание: Въпросник за влиянието на здравното обучение
Начало (година): 2016
Начало (месец): 07
Край (година): 2018
Край (месец): 12
Забележка:

2018 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Тодорка Кинева
Заглавие: Професионална реализация на възпитаниците на катедра "Икономическа социология"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове, Том 1/2018
Страници от-до: 139-152
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Участие


НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-5/2018
Място на провеждане: София
Организатор: Общоикономически факултет, УНСС
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на Организационен комитет
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 10
Наименование на научния форум: СЪВРЕМЕННА ДИНАМИКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ТЕОРИИ
Забележка:

2018 Участие


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Научна конференция "Науката в полза на обществото"
Място на провеждане: Българска академия на науките
Организатор: Секция „Публични политики и социални промени” при Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Автор/и: Тодорка Кинева
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 01
Тема: Подкрепа и конфликтност между родителите в съвременното българско семейство
Забележка:

2017 Проекти


НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-7/2016
Наименование: Адаптация и валидизация на българска версия на въпросник heiQ
Ръководител: проф. д.с.н. Елка Тодорова
Колектив: проф. д.с.н. Елка Тодорова, ас. д-р Тодорка Кинева
Описание: Въпросник за влиянието на здравното обучение
Начало (година): 2016
Начало (месец): 07
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка:


2017 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Тодорка Кинева
Заглавие: Родителството – конфликтна зона в българското общество
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сп. Проблеми на постмодерността, Том VII, брой 2
Страници от-до: 161-171
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Катедра "Социология", ЮЗУ "Неофит Рилски"
Място на публикуване (град, държава): Благоевград, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: http://ppm.swu.bg/volume-collection/volume-7-2.aspx

2017 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Тодорка Кинева
Заглавие: Предизвикателства пред родителството днес
Издание (наименование,том/кн./бр.№): SocioBrains – International Scientific Refereed Online Journal, ISSUE 37
Страници от-до: 99-107
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Veselina Nikolaeva Ilieva
Място на публикуване (град, държава): Белокопитово, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: http://sociobrains.com/bg/top/issues/Issue 37, September 2017/

2017 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Тодорка Кинева
Заглавие: The bulgarian woman – hundred years role repertoire
Издание (наименование,том/кн./бр.№): SocioBrains – International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor, ISSUE 30
Страници от-до: 54-66
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Veselina Nikolaeva Ilieva
Място на публикуване (град, държава): Белокопитово, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: http://sociobrains.com/bg/top/issues/issue-30,-february-2017-1/

2017 Участие


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Юбилейна научна конференция „Как живеем заедно: общности, институции, мрежи“
Място на провеждане: София, България
Организатор: Катедра "Социология", СУ "Св. Климент Охридски"
Автор/и: Тодорка Кинева
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 03
Тема: Предизвикателства пред родителството днес
Забележка:

2017 Участие


НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НП-8/2017
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: Катедра „Икономическа социология“ в УНСС и Българска социологическа асоциация
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на Организационен съвет
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 11
Наименование на научния форум: "Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология“
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Тодорка Кинева
Заглавие: Щастието - мит или реалност за възрастните хора в България
Наименование на сборник: Възрастните хора като ресурс в развитието
Страници от-до: 401-412
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Славена
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Друго


НИД - дейност: Подготовка на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : Н 05/47
Наименование: Социално-икономически рискове в развитието на съвременна България
Ръководител: доц. д-р Андрей Нончев
Колектив: проф. д.с.н. Георги Найденов, доц. д-р Ина Димитрова, доц. д-р Калоян Харалампиев, гл.ас. д-р Георги Петрунов, гл.ас. д-р Щерьо Ножаров, ас. д-р Тодорка Кинева, д-р Мариета Христова
Описание: Проект за научно изследване
Година на подаване: 2016
Месец на подаване: 09
Вх. №: Н 05/47 от 7.09.16
Забележка:

2016 Участие


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Международна конференция "Дигитализация и социални последици в глобализиращия се свят"
Място на провеждане: Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград
Организатор: Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград
Автор/и: Тодорка Кинева
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 09
Тема: Родителството като конфликтна зона в българското общество
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Тодорка Кинева
Заглавие: 40 години катедра „Икономическа социология” в УНСС
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Проблеми на постмодерността,Том VI, брой 2
Страници от-до: 164-167
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Катедра Социология при Философски факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград - България
Място на публикуване (град, държава): Благоевград, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Тодорка Кинева
Заглавие: Кризата в българския бизнес – през погледа на работодателите
Наименование на сборник: Икономическа социология 4.0
Страници от-до: 196-204
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Тодорка Кинева
Заглавие: Щастието - мит или реалност за възрастните хора в България
Наименование на сборник: Възрастните хора като ресурс в развитието
Страници от-до: 401-412
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Славена
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Друго


НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2015 Публикация


НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Тодорка Кинева
Година на публикуване: 2015
Заглавие: Role conflicts – essence and practical projections
Списание/издателство/издание: Advances in Bulgarian science ‘2014, National Centre for Information and Documentation
Място на публикуване (град, държава): София, България
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 41-47
Забележка:

2015 Публикация


НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Тодорка Кинева
Година на публикуване: 2015
Заглавие: Политическа ориентация на жените в България
Списание/издателство/издание: Сборник от конференция „Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство в България, Европа и Света. Между умереното и радикалното в политиката. Между полюсите на мултикултурализма и национализма”
Място на публикуване (град, държава): София, България
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 217-223
Забележка:

2015 Публикация


НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Тодорка Кинева
Заглавие: Съвременната българка и колизията „семейство-работа”
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове, том 2-3/2015, част втора
Страници от-до: 213-248
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Участие


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Научна конференция с международно участие "Възрастните хора като ресурс в развитието"
Място на провеждане: София, България
Организатор: Център за демографски изследвания и обучение, Россотрудничество, Руски културно-информационен център-София, Фондация "Човещина"
Автор/и: Тодорка Кинева
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 09
Тема: Щастието – мит или реалност за възрастните хора в България
Забележка:

2015 Участие


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Юбилейна научна конференция "Икономическа социология 4.0"
Място на провеждане: София
Организатор: Катедра "Икономическа социология"
Автор/и: Тодорка Кинева
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Тема: Кризата в българския бизнес - през погледа на работодателите
Забележка:

2015 Участие


НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-3/2015
Място на провеждане: София, България
Организатор: Катедра "Икономическа социология"
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на Организационен комитет
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Наименование на научния форум: "Икономическа социология 4.0"
Забележка:

2014 Друго


НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2014 Проява / Дейност


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В интернет
Номер : 0
Място на провеждане: София
Организатор: ИИОЗ при БАН – секция “Общности и идентичности”; БСА - ИК "Социология на селото и аграрна социология"; СУБ - секция "Социологически науки; Център за демографски изследвания и обучение; Институт „ОМДА”
Автор/и: Тодорка Кинева
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 14
Дата на провеждане: 03.12.2014
Дата на публикуване: 30.04.2015
Наименование на научния форум: Градът и селото: необходимото равновесие в модерния свят
Тема: Специфики при съвместяване на семейни и професионални отношения при жените от града
Забележка: http://issk-bas.org/2014/10/16/

2014 Проява / Дейност


НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НП-18/2014
Място на провеждане: София, УНСС
Организатор: Катедри "Икономическа социология" и "Политология"
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на организационен съвет
Дата на провеждане: 27.11.2014
Наименование на научния форум: Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство: в България, Европа и Света
Забележка: http://www.academic-forum.eu/konferencia2014/pokana.php

2014 Публикация


НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Тодорка Кинева
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Репродуктивни нагласи и поведение - модели в съвременното българско общество
Име на списание/издателство: Сп. Понеделник, бр. 9/10, София, 2014, ISSN 0861-6620
Място на публикуване: София, България
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 109-124
Забележка: http://www.ponedelnik.bg/