2012 Публикация


НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Монография
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: Владимирова К., кол,
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Прогнозиране и стратегическо планиране
Списание/издателство/издание: ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Процент участие в съавторство: 20
Страници от-до: 148-171, 447-466
Забележка: глава 7 (без точка 1), глава 18

2012 Проекти


НИД - дейност: Участие в национална програма
Вид проява: в България
Наименование: Аз мога, ОП Развитие на човешките ресурси
Доказателство за участие /номинация/: документ за участие в обучението по "Бизнес планиране"
Забележка:

2012 Проекти


НИД - дейност: Подготовка на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG051PO001-3.1.07-0053
Наименование: Разработване и въвеждане на актуализирани програми в ОКС "бакалавър", направление "Администрация и управление"
Ръководител: доц. д-р Цветана Стоянова
Колектив: доц. д-р Цветана Стоянова, доц. д-р Матилда Александрова и др.
Описание: актуализиране на учебни програми в съответствие с изискванията на бизнеса
Дата на подаване (дд.мм.гггг): 28.06.2012
Вх. №: BG051PO001-3.1.07-0053
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Bankova, Yovka
Заглавие: SUSTAINABLE COMPETITIVENESS OF BALKAN COUNTRIES
Наименование на сборник: Knowledge based sustainable economic development
Страници от-до: 81-86
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Association of Economists and Managers of the Balkans
Място на публикуване (град, държава): Belgrade, Serbia
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: I Slavova, Y Bankova
Заглавие: National Cluster Policy In Bulgaria: Nature And Main Characteristics
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Izvestiya, issue 2
Страници от-до: 185-200
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Varna University of Economics
Място на публикуване (град, държава): Varna, Bulgaria
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2015 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Yovka Bankova
Заглавие: Industrial Clusters an Incentive for a Competitive Regional Development. A Case study of Selected Bulgarian Industrial Clusters
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Trakia Journal of Sciences, Vol 13, Supplement 1, 2015
Страници от-до: 54-59
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Trakia University
Място на публикуване (град, държава): Stara Zagora, Bulgaria
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2015 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Йовка Банкова
Заглавие: Предизвикателства пред управлението и бъдещото развитие на клъстерите в България
Наименование на сборник: Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление
Страници от-до: 325-331
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс -УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2015 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Yovka Bankova
Заглавие: Critical Success Factors of National Competitiveness
Наименование на сборник: Challanges in Business and Economics: Growth, Competitiveness and Innovations
Страници от-до: 113-125
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): University of Nis, Faculty of Economics
Място на публикуване (град, държава): Nis, Serbia
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2015 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Irena Slavova, Yovka Bankova
Заглавие: Corporate Social Responsibility in Business and Management University Education: The Relavancy to the Business Practices in Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): European Journal of Business and Economics, Vol.10, Issue2/2015
Страници от-до: 57-64
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Central Bohemia University
Място на публикуване (град, държава): Praha, Czech Republic
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2015 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Йовка Банкова
Заглавие: Фирмена стратегия vs. фирмена гъвкавост
Наименование на сборник: Mеждународна юбилейна научно-практическа конференция „Европейски практики и национални рефлексии в планирането”, том II
Страници от-до: 160-167
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Академично издателство "Ценов"
Място на публикуване (град, държава): гр. Свищов, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2015 Проекти


НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-21/2015
Наименование: Развитие на клъстерните инициативи в България: състояние, предпоставки и предизвикателства
Ръководител: доц. д-р Ирена Славова
Колектив: гл.ас. д-р Йовка Банкова, гл.ас. д-р Христо Иванов, докторант Деница Калчева
Описание: изследване на клъстерни инициативи в България
Начало (година): 2015
Начало (месец): 04
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка:

2014 Публикация


НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Монография
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Ирена Славова, Йовка Банкова, Христо Иванов, Сабрина Калинкова, Любомир Цолов
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Корпоративната социална отговорност в България - част от европейските социални практики
Списание/издателство/издание: ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Процент участие в съавторство: 30
Страници от-до: 32-40; 41-72; 96-115; 150-160; 189-209;243-244; 266-268
Забележка: изследване резултати от научно-изследователски проект

2014 Публикация


НИД - дейност: Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: Ирена Славова, Йовка Банкова
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Планиране и прогнозиране
Списание/издателство/издание: Център за дистанционно обучение
Място на публикуване (град, държава): София
Процент участие в съавторство: 20
Страници от-до: 20-39;68-76;38-59
Забележка:

Година: 2011 - Проект / ПрограмаУчастие в университетски проект (бр. проекти)


Номер : НИ1-9/2011


Наименование: Корпоративната социална отговорност в България - част от европейския социален модел, основан на устойчиво развитие


Ръководител: доц. д-р Ирена Славова


Колектив: доц. д-р Ирена Славова, гл.ас. д-р Йовка Банкова, ас. Христо Иванов, студент Сабрина Калинкова, студент Любомир Цолов


Описание: Проектът има за цел анализ на средата за осъществяване, прилагане на социално-отговорни практики в България, както и изследване на развитието на социалната отговорност, осъществявана от бизнеса в България.


Начало: 01.04.2011г.


Край: 10.12.2013г.


Забележка:Година: 2011 - Проект / ПрограмаУчастие в международна програма


Наименование: CEEPUS


Доказателство за участие /номинация/: CEEPUS scholarship: CII-HU-0003-06-1011-M-45998


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : ISBN 978-86-6139-040-1


Място на провеждане: Икономически факултет на университета в гр. Ниш, Сърбия


Организатор: Икономически факултет на университета в гр. Ниш, Сърбия


Автор/и: Йовка Банкова


Процент участие в съавторство: 0


Брой страници от-до: 223-232


Дата на провеждане: 14.10.2011


Дата на публикуване: 01.02.2012


Наименование на научния форум: Problems Of Competitiveness Of Contemporary Economies


Тема: Bulgarian Clusters Under Development: Political Framework and Results


Забележка:Година: 2011 - Проект / ПрограмаУчастие в международен проект (бр. проекти)


Номер : LLP-2009-LEO-MP-02


Наименование: TrainFrame


Ръководител: Андрей Стойчев, Национален учебен център


Колектив: участниците са от следните страни: BG, BE, TR, RO, DE, PL


Описание: Създаване на рамка за обучение/учене на база компетенции за използване на практика в обучителни институции


Начало: август 2009г.


Край: юли 2011


Забележка: подпрограма Леонардо да Винчи - Трансфер на иновации , програма на ЕС „Учене през целия живот”Година: 2011 - ДругоРабота с информационни източници


Забележка:Година: 2010 - ДругоРабота с информационни източници


Забележка:Година: 2010 - Проект / ПрограмаУчастие в международен проект (бр. проекти)


Номер : LLP-2009-LEO-MP-02


Наименование: TrainFrame


Ръководител: Андрей Стойчев, Национален учебен център


Колектив: BG, BE, TR, RO, DE, PL


Описание: Създаване на рамка за обучение/учене на база компетенции за използване на практика в обучителни институции


Начало: август 2009г.


Край: юли 2011г.


Забележка: подпрограма Леонардо да Винчи - Трансфер на иновации , програма на ЕС „Учене през целия живот”Година: 2010 - Проект / ПрограмаУчастие в международен проект (бр. проекти)


Номер : UK/09/LLP-LdV/TOI-163_250, подпрограма Леонардо да Винчи - Трансфер на иновации, програма на ЕС „Учене през целия живот”


Наименование: INGOT


Ръководител: Jan Linch, The Learning Machine LTD, UK


Колектив: UK, BG, CZ, RO, ES


Описание: Създаване на модел за сертифициране с международни степени в областта на свободните технологии


Начало: октомври 2009г.


Край: октомври 2011г.


Забележка: участие в разработването на въпросници за проучване в страните, участници в проекта; разработването на "Бизнес модел за прилагане на сертифицирането по INGOT" - за страните: България, Чехия, Испания и Румъния