Декан
Бизнес факултет
Научни интереси: управление на човешките ресурси, компетентности и компетентностен подход при обучението на персонала, енергийна ефективност, фирмени иновации и инвестиции, икономика на предприятието