2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Blagoev, D., D.Kopeva, N.Shterev, Z.Yordanova, V.Bojilova
Заглавие: Starat-up for sustainable growth in Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Trakia Journal of Sciences, Volume 13, Supplement 1, 2015
Страници от-до: pp.318-323
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Trakia University
Място на публикуване (град, държава): Stara Zagora
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 20
Забележка: no

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Копева, Д., Н. Щерев, Д. Благоев
Заглавие: Бизнес мотивационен профил: сравнение между нагласи на бизнеса, администрацията и младите хора
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Бизнес управление бр.4/2015
Страници от-до: стр. 25-48
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): С.А. "Д.А.Ценов"
Място на публикуване (град, държава): Свищов
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 33
Забележка: не

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Blagoev, D., Z. Yordanova
Заглавие: Company Innovative Leadership Model
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Journal of Economic Alternatives, Issue 2/2015
Страници от-до: pp. 5-16
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): UNWE
Място на публикуване (град, държава): Sofia
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: no

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 - 7/2009

Наименование: ИНДУСТРИАЛНА ДИНАМИКА В УСЛОВИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕРГРАЦИЯ

Ръководител: доц.д-р Диана Копева

Колектив: доц.Диана Копева, доц.Николай Щерев, гл.ас.Димитър Благоев

Описание: Анализ на състоянието на преработвателната промишленост в страната за период 2000-2009г. вкл.

Начало: 01.04.2009

Край: 12.12.2011

Забележка: Междукатедрен изследователски проект

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : ИНИ-ДМУ02/24 от 29.12.2009г

Наименование: Структурни промени на Хранително вкусовата промишленост на България след 1991г.

Ръководител: доц.д-р Николай Христов Шерев

Колектив: гл.ас. Димитър Благоев, гл.ас. Зорница Стоянова, ас.Добромир Гътовски, ас.Христина Харизанова

Описание: Проучване на динамиката на изменение на производството на храни в България

Начало: 29.12.2009

Край: 29.12.2012

Забележка: проект по МОН - млади учени

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 - 1/2010

Наименование: ВЛИЯНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА ВЪРХУ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЕКСПОРТНООРИЕНТИРАНИ ИНДУСТРИАЛНИ ФИРМИ

Ръководител: проф.д.ик.н. Йосиф Илиев

Колектив: катедра "Индустриален бизнес"

Описание: Изследване на промяната на конкурентоспособността на експортно ориентираните индустриални фирми

Начало: 01.04.2010

Край: 10.12.2011

Забележка: Междукатедрен университетски проект

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НИ 23/2011

Наименование: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО СПЕЦИАЛНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В СПЕЦИАЛНОСТИ БИЗНЕС ИКОНОМИКА И ИКОНОМИКА НА ИНДУСТРИЯТА

Ръководител: проф. д.ик.н. Йосиф Илиев

Колектив: катедра "Индустриален бизнес"

Описание: Анализ на състоянието на системата за оценяване на студентите от двете специалности на катедрата

Начало: 01.04.2011

Край: 10.12.2012

Забележка: Катедрен университетски проект

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в международна програма

Наименование: Програма COST Акция ISO701

Доказателство за участие /номинация/: Член на група по индустриална динамика по Програма COST

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-54/2009

Наименование: Изучаване на добри иновационни практики и разработване на комплект казуси по иновации

Ръководител: Димитър Благоев

Колектив: Димитър Благоев

Описание: Проучване, описание и анализи на добри иновационни практики на водещи европейски, световни и национални компании в областта на иновациите.

Начало: 11.05.2009

Край: 20.11.2011

Забележка: Индивидуален проект

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: гр. Охрид, Р.Македония

Организатор: ICEIRD

Автор/и: Димитър Благоев, Диана Копева, Николай Щерев

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 05.05.2011

Дата на публикуване: 05.05.2011

Наименование на научния форум: From Entrepreneurial Learning to Innovations and Regional Development

Тема: Comparison of Industrial Dynamics in Bulgaria, Romania, Greece and Turkey

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 02

Място на провеждане: гр. Неум, Р. Босна и Херцеговина

Организатор: QUALITY 2011

Автор/и: Димитър Благоев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 01.06.2011

Дата на публикуване: 01.06.2011

Наименование на научния форум: 7th Research/Expert Conference with International Participations ”QUALITY 2011“

Тема: Measuring of innovation activities in Bulgarian industry and reaching the parameters of the strategy 2020 of EU

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 03

Място на провеждане: гр. Трявна

Организатор: ОПИУИ

Автор/и: Димитър Благоев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 8

Дата на провеждане: 15.04.2011

Дата на публикуване: 15.04.2011

Наименование на научния форум: Международна научна конференция „Управление на проекти”

Тема: Оценка на иновационни проекти на базата на индекс за иновативност

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 04

Място на провеждане: Zurich, Switzerland

Организатор: EAAE

Автор/и: Dimitar Blagoev, Diana Kopeva, Nikolay Shterev

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 6

Дата на провеждане: 30.08.2011

Дата на публикуване: 30.08.2011

Наименование на научния форум: EAAE 2011 Congress “Change and Uncertainty”

Тема: Comparison of Industrial Dynamics of Food and Beverage Industry in Bulgaria, Romania and Greece

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 05

Място на провеждане: гр. Созопол, България

Организатор: ТУ-София

Автор/и: Димитър Благоев, Диана Копева, Николай Щерев

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 19.06.2011

Дата на публикуване: 19.06.2011

Наименование на научния форум: IX Международна конференция „Мениджмънт и инженеринг’11”

Тема: Регионална индустриална динамика: на примера на България, Румъния, Гърция и Турция

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 06

Място на провеждане: Seville, Spain

Организатор: CONCORD

Автор/и: Dimitar Blagoev, Diana Kopeva, Nikolay Shterev

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 6

Дата на провеждане: 06.10.2011

Дата на публикуване: 06.10.2011

Наименование на научния форум: The dynamics of Europe's industrial structure and the growth of innovative firms

Тема: Industrial Dynamics at National Level as a Factor for Sustainable Industrial Growth in EU

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 07

Място на провеждане: гр. Свищов, България

Организатор: С.А. "Д.А.Ценов"

Автор/и: Димитър Благоев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 09.11.2011

Дата на публикуване: 09.11.2011

Наименование на научния форум: Международна юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж”

Тема: Иновации и добри иновационни практики в предприятия от българската икономика

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Димитър Благоев

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Влияние на икономическата криза върху фармацевтичния сектор на българската индустрия

Име на списание/издателство: Управление и устойчиво развитие/Издателство на ЛТУ

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 7, от стр.77 до стр.83

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Dimitar Blagoev, Diana Kopeva, Nikolay Shterev

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Food Industry growth and trade with BRIC’s countries

Име на списание/издателство: Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 10 (3)

Място на публикуване: Warsaw, Poland

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 10

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Dimitar Blagoev, Diana Kopeva, Nikolay Shterev

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Regional Aspects of Food and Beverage Industry’s Dynamic in Bulgaria

Име на списание/издателство: TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES

Място на публикуване: Stara Zagora, Bulgaria

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 10

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Dimitar Blagoev, Diana Kopeva, Nikolay Shterev

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Industrial Growth, Investment Behavior and Innovation in Bulgaria

Име на списание/издателство: Journal of Regional and Business Studies, Vol.3, No1

Място на публикуване: Kaposvar University, Hungary

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 15, pp. 683-697

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 - 7/2009

Наименование: ИНДУСТРИАЛНА ДИНАМИКА В УСЛОВИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕРГРАЦИЯ

Ръководител: доц.д-р Диана Копева

Колектив: доц.Диана Копева, доц.Николай Щерев, гл.ас.Димитър Благоев

Описание: Aнализ на състоянието на преработвателната промишленост в страната за период 2000-2009г. вкл.

Начало: 01.04.2009

Край: 12.12.2011

Забележка: Mеждукатедрен изследователски проект

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : ИНИ-ДМУ02/24 от 29.12.2009г

Наименование: Структурни промени на Хранително вкусовата промишленост на България след 1991г.

Ръководител: доц.д-р Николай Христов Шерев

Колектив: гл.ас. Димитър Благоев, гл.ас. Зорница Стоянова, ас.Добромир Гътовски, ас.Христина Харизанова

Описание: Проучване на динамиката на изменение на поризводството на храни в България.

Начало: 29.12.2009

Край: 29.12.2012

Забележка: проект по МОН - млади учени

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 - 1/2010

Наименование: Влияние на кризата върху конкурентоспособността на експортно ориентираните индустриални фирми

Ръководител: проф.д.ик.н. Йосиф Илиев Илиев

Колектив: катедра Индустриален бизнес

Описание: Проучване на кризата и ефектите от нейното влияние върху експортно ориентирани фирми

Начало: 30.03.2010

Край: 18.12.2010

Забележка: Колективен изследователски проект

Година: 2010 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Нови Сад, Р.Сърбия

Организатор: ICEIRD

Автор/и: Диана Копива, Димитър Благоев, Николай Щерев

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 9 стр., от 419 - до 427 вкл

Дата на провеждане: 27.05.2010

Дата на публикуване: 14.05.2010

Наименование на научния форум: Entreprenewrship beyond crisis - channelling changes to advantage

Тема: Basic Determinants of Bulgarian Industrial Growth after the EU Accession Bulgaria

Забележка: Съвместен доклад на англ.език

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: Созопол

Организатор: ТУ-София

Автор/и: Диана Копева, Димитър Благоев, Николай Щерев

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 14 стр.; от 537 - до 550 вкл

Дата на провеждане: 17.06-2010

Дата на публикуване: 01.06.2010

Наименование на научния форум: Мениджмънт и инженеринг 2010

Тема: Влияние на иновационния, клъстерния и пазарния подходи върху индустриалната динамика след присъединяване на България към ЕС

Забележка: Съвместен доклад

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Диана Копева, Димитър Благоев, Николай Щерев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Basic Determinants Of Bulgarian Industrial Growth After The Eu Accession Bulgaria

Име на списание/издателство: ACTA TECHNICA CORVINIENSIS - Bulletin of Engineering, Fascicule 4 [October-December] 2010

Място на публикуване: Румъния

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 8 стр.; от 83 - до 90 вкл

Забележка: Съвместна статия на англ.език

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Диана Копева, Димитър Благоев, Николай Щерев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Factor Limitations on Industrial Dynamics in Bulgaria in Conditions of European Integration

Име на списание/издателство: Economic Alternatives Journal, 2EN/2010

Място на публикуване: София, УИ Стопанство

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 20 стр.; от 19 до 39 вкл.

Забележка: Съвместна статия на англ.език

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Диана Копева, Димитър Благоев, Николай Щерев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Факторни ограничения на индустриалната динамика в България в условията на европейска интеграция

Име на списание/издателство: Икономически алтернативи, бр.6/2010

Място на публикуване: София, УИ Стопанство

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 23 стр; от 24 - до 45 вкл.

Забележка: Съвместна статия

Година: 2010 - Проект / Програма

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : 145326

Наименование: Lifelong learning in Europe: appropriate skills for sustaining better jobs

Ръководител: д-р Стефан Щепекесер

Колектив: доц. д-р Диана Копева, доц. д-р Николай Щерев, гл.ас. д-р Димитър Благоев

Описание: Целта на проекта е да създаде нови знания на микро ниво за влиянието на различните форми на обучение през целия живот, включващи както работници , така и работодатели, влияние върху доходите, производителността на труда, степен на иновативност.

Дата на подаване: 31.01.2011

Вх. №: SSH.2011.1.1-145326

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в национална програма

Наименование: Програма COST Акция ISO701

Доказателство за участие /номинация/: Член на група за индустриална динамика по Програма COST

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Димитър Благоев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Разработване на компетентностни модели и профили на управленските кадри в българските индустриални организации.

Име на списание/издателство: Икономически алтернативи, бр.1/2010

Място на публикуване: София, УИ Стопанство

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 18 стр; от 122 - до 139 вкл.

Забележка: Самостоятелна статия

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : НИД 21.03 НП-7/2009

Място на провеждане: УНСС, София

Организатор: Кат. "Човешки ресурси и социална защита"

Автор/и: Николай Щерев, Димитър Благоев

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 13 стр., от 189 - до 201 вкл

Дата на провеждане: 04.12.2009

Дата на публикуване: 10.12.2010

Наименование на научния форум: Научно-практическа конференция

Тема: Социални последствия от процесите на преструктуриране и технологични промени в организациите

Забележка: Доклад в съавторство

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-54/2009

Наименование: Изучаване на добри иновационни практики и разработване на комплект казуси по иновации

Ръководител: Димитър Благоев

Колектив: Димитър Благоев

Описание: Проучване, описание и анализи на добри иновационни практики на водещи европейски, световни и национални компании в областта на иновациите.

Начало: 11.05.2009

Край: 20.11.2011

Забележка: Индивидуален проект

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 - 25/2009

Наименование: Антикризисно управление на индустриалните фирми

Ръководител: проф. д.ик.н. Йосиф Илиев Илиев

Колектив: катедра Индустриален бизнес

Описание: Приложно изследване на влиянието на кризата върху индустриални представители

Начало: Март 2009

Край: 09.12.2010

Забележка: Университетски изследователски проект