Основи на бизнес анализа

Untitled

Бизнес анализът е неизменно средство и мощен инструмент за перманентен мониторинг на средата, в която работи фирмата и на процесите, които протичат в тази среда. Голямата динамика на бизнес средата предполага системното й изучаване и идентифициране, както на негативните тенденции, които могат да повлияят на дейността на фирмата под формата на кризисни фактори, така и на положителните сигнали, от които фирмата трябва да се възползва в максимална степен и при съобразяване с времевия фактор, за да има възможност да постигне растеж и да повиши конкурентните си предимства. В големите фирми има изградени специални отдели, чиято функция е да извършва бизнес анализи на всеки 3-6-12 месеца и да проследява изменението на ключови показатели (индикатори) по различни функционални направления (финанси, човешки ресурси, иновации, инвестиции, маркетинг, дистрибуция и продажби и т.н.).

По-долу можете да откриете основни материали, свързани с обучението в курса „Основи на бизнес анализа“.

Презентации и основни материали

Презентации, по основни теми от дисциплината „Основи на бизнес анализа“ може да получите и използвате чрез сканиране на следните QR кодове.

За целта е необходимо да използвате камерата на мобилните си телефони или таблети или да инсталирате някой от следните примерни QR скенери. Разбира се, може да използвате и всякакви други варианти на QR скенери, които са налични в App Store (За операционна система IOs) и Google Play (За операционна система Android).

Материалите са систематизирани по теми, като под всеки QR код е записано наименованието на темата, който кодът представя.

appstore-banner

google play banner

Кратък курс по Основи на бизнес анализа Fund.of.Business.Analysis

Оценяване

КО = 0,6.ПИ+0,4.РЗ

където:

КО – крайна оценка по дисциплината

ПИ – оценка от писмен изпит (Тест)

РЗ – оценка от разработване на индивидуални (групови) задания (разработване на курсова работа по дисциплината)

Крайната оценка е по шестобалната система. Минимална оценка за успешно приключване на обучението е Среден (3).

QR-Кодове-ОБА-2019

или на следните линкове в https://www.slideshare.net/

Тема 1 – https://www.slideshare.net/DimitarBlagoev1/tema-1-introduction-in-business-analyse-2019

Тема 2 – https://www.slideshare.net/DimitarBlagoev1/tema-2-definition-and-characteristics-of-business-environment-2019

Тема 3 – https://www.slideshare.net/DimitarBlagoev1/tema-3-analysis-of-external-environment-2019

Тема 4 – https://www.slideshare.net/DimitarBlagoev1/tema-4-sectoral-analysis-2019

Тема 5 – https://www.slideshare.net/DimitarBlagoev1/tema-5-analysis-of-internal-environment-2019

Тема 6 – https://www.slideshare.net/DimitarBlagoev1/tema-6-functional-analysis-i-part-2019

Тема 7 – https://www.slideshare.net/DimitarBlagoev1/tema-7-functional-analysis-ii-part-2019

Тема 8 – https://www.slideshare.net/DimitarBlagoev1/tema-8-functional-analysis-iii-part-2019

Тема 9 – https://www.slideshare.net/DimitarBlagoev1/tema-9-swot-analysis-2019