Личността в обществото

Print pagePDF pageEmail page

Какви са най-важните уроци, които Ви дава социологията?

Катя: Първи урок – каквото горе, това и долу. Това е принцип на древното учение Херметизъм, аз го научих от социологията. Втори – дуализъм на човешката природа. Е. Дюркем казва, че човек носи егоизъм и алтруизъм. Задачата е да ги балансираме, за да живеем добре.  Трети  – как. Науката, за разлика от Неуката, дава отговори на въпроса как се постига работещо познание.

Стефани: Един от най-важните уроци, на които социологията ме учи е това как функционира обществото и индивида като личност. Този урок е изключително важен за ежедневието и развитието на всеки човек.


Студент VS Преподавател говорят за личността в обществото

Интервю на Толя Стоянова с доц. д-р Катя Михайлова, преподавател в катедра “Икономическа социология” и Стефани Панайотова, студент по социология в УНСС.  „Вестник на УНСС“, Октомври 2018


Защо решихте да се занимавате със социология
?

Катя: Първата ми любов са медиите. Проумях, че те са лъскава опаковка, започнах да търся опакованото и се сприятелих със социологията. Тя ми показва системата на обществото, от която медиите са част, обществените отношения, принципи и модели, чрез които постигаме целите си.

Стефани: Социологията е интересна наука, която включва много различни дисциплини. Като започнем от икономиката и стигнем до психологията.

Социологията е дисциплина, която е тясно свързана с личността. Какви са най-важните уроци, които Ви дава тя в живота?

Катя: Първи урок – каквото горе, това и долу. Това е принцип на древното учение Херметизъм, аз го научих от социологията. Втори – дуализъм на човешката природа. Е. Дюркем казва, че човек носи егоизъм и алтруизъм. Задачата е да ги балансираме, за да живеем добре.  Трети  – как. Науката, за разлика от Неуката, дава отговори на въпроса как се постига работещо познание.

Стефани: Един от най-важните уроци, на които социологията ме учи е това как функционира обществото и индивида като личност. Този урок е изключително важен за ежедневието и развитието на всеки човек.

Живеем в динамична среда и непрекъснато се сблъскваме с промени. Как най-лесно и бързо личността може да се адаптира към тях?

Катя: Има промени, които носят тъга. Трябва да си дадем време, да бъдем търпеливи към себе си, да вярваме, че промяната е най-доброто решение за нас. Има и такива, които ни радват. Често в радостта си грешим. Добре е да внимаваме, да не изпадаме в опиянение, да благодарим и да продължим по радостния път.

Стефани: От личен опит бих казала, че човек може да се адаптира само с желание и хъс. Няма лесно или бързо. Аз работя по 8-10 часа и в същото време ходя и на университет. Ежедневието ми е много забързано. Сутрин започвам с работа. Следобед прекосявам цяла София, за да отида на лекции, а по-късно отново отивам на работа. В началото е много трудно, но човек свиква рано или късно. Всичко е въпрос на желание. (more…)

Оптимистична теория за нашия народ

Print pagePDF pageEmail page

Курсът по “Икономическа социология” през зимния семестър на 2018-2019 завърши. Разделихме се с шестици, повече петици, имаше и четворки и тройки. Някои и на поправка останаха.

Видеото представя моите студенти в този курс. Не го харесвам това “моите”, но са си мои – 60 учебни часа мислихме заедно, четохме, учихме, смяхме се, тъгувахме, очаквахме. И аз съм си тяхна – че мога ли да не съм, щом дори и днес, след изпита, продължавам да получавам в писма усмивките им, най-хубавите им думи и пожелания.

За мен лекциите по “Икономическа социология” бяха радост. Научих се да се усмихвам :), да “пиша имейли”, да разчитам на предпоследния момент. В мисловната ми карта влязоха дуализма на човешката природа, органичната солидарност, трудът като източник на обществено богатство, социалните отношения и класи, икономиката в обществото, обществената промяна…

Имам нова идея. Да напиша учебник по Социология на успеха. Започнах вече. И име измислих. АЗ УСПЯХ! Искам да успявате! Да споделяте успехите си! Радват ме успехите! Дават ми сила за живот.

Становище за дисертация “Манипулация и авторитет”

Print pagePDF pageEmail page

Автор на дисертационния труд: Надежда Стоянова Стоянова

Тема на дисертационния труд: „Манипулация и авторитет (Манипулативното влияние на авторитета в процеса на комуникация)“

Основание за представяне на становището: участие в състава на научното жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед № 38-652/07.11.2018 на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“


Какво означава „емпирично социално изследване“? Не става ли дума за емпирично социологическо изследване?Можем ли да разчитаме на социално изследване с извадка от 151 лица, в което първичната информация се регистрира чрез онлайн анкета? 


  1. Информация за дисертанта

Надежда Стоянова Стоянова е редовен докторант във Факултет по журналистика и масови комуникации на СУ „Св. Климент Охридски“. Разработва дисертационния си проект под научното ръководство на проф. д-р Венцислав Бондиков. Нямам лични впечатления от дисертанта. Запознанството ми с него започва през представените за защита дисертация и автореферат.

  1. Обща характеристика на представения дисертационен труд

Първият принос на представения дисертационен труд, който авторът извежда на стр. 285 от дисертацията и стр. 31 от автореферата е „систематизиране, разширяване и допълване на съществуващото знание за понятието авторитет“. Формулировката на приноса отразява както качествата на дисертацията и постигнатото научно ниво от докторанта, така и стъпките, които авторът е пропуснал да направи дотук или му предстои да пристъпи, ако продължи с научно-изследователска работа.

Дисертацията, вярна на своята тема, представлява подготовка, предпоставка за научна дефиниция на основното понятие авторитет. В това се състои и първия принос на работата, както и авторът сам го определя. В общ обем от 308 страници (без приложението), разпределени в логична и балансирана структура, Надежда Стоянова представя в историческа последователност, анализира и синтезира огромно множество от определения и дефиниции за авторитет – задача, с която български научен труд преди настоящия не ми е известно да се е захващал. Впечатляващ е времевият хоризонт на изследването – от древеноизточното познание до днес. Дисциплинарният обхват, в които се търси познание също не е малък – авторът работи в широкото поле на обществените науки. Списъкът на използваната литература далеч надхвърля семплото очакване от 100-150 източника. (more…)

Становище за дисертация „Документални източници и символна визуализация на масонството“

Print pagePDF pageEmail page

 

Автор на дисертационния труд: Владимир Любомиров Левчев

Основание за представяне на становището: участие в състава на научното жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед № 555/05.10.2018 на Ректора на УНИБИТ.


Бих искала да отбележа, че прецизното дефиниране на основните методически елементи е жизненоважно за изследването. Толкова е важно, колкото поставянето на основните колони при градежа на Соломоновия Храм.


  1. Информация за дисертанта

Владимир Любомиров Левчев е докторант на самостоятелна подготовка в Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ). Видно от представената творческа автобиография, докторантът има дълга университетска преподавателска практика – от 2007 до сега чете лекционни курсове по литература и творческо писане в Американски университет в Благоевград.  Владимир Левчев е и фигура в съвременната българска литература – автор е на 14 стихосбирки, три романа, разкази, есета, превежда англо- и рускоезична литературна класика.

  1. Обща характеристика на представения дисертационен труд

На стр. 19 от дисертационния труд авторът коректно цитира текст от основен документален източник на масонството: „Адам, нашият пръв Родител, създаден по образа на Бог, Великия Архитект на Вселената, трябва да е имал Свободните Науки и специално Геометрията, записани в Сърцето му; защото винаги от Грехопадението насам ние откриваме тези Принципи в Сърцата на неговите Чада…“. Проявих любопитство и първото нещо, което потърсих по-нататък в текста бе как и доколко принципите на науката са въплътени в предложеното дисертационно изследване. (more…)

Рецензия за дисертация „Управление на кризи и конфликти във финансовата сфера чрез комуникационно моделиране“

Print pagePDF pageEmail page

Автор на дисертационния труд:  Стоян Петров Инджев

Основание за представяне на рецензията: Участие в състава на научното жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед № 554 / 05.10.2018 на Ректора на УниБИТ.


Научният анализ се различава от други видове анализи именно по  разработената си методическа платформа и нейното последователно и логично изпълнение.

Същата бележка съм отправяла и към други дисертации, разработени в рамките на докторантура на самостоятелна подготовка. Адмирирам желанието на колегите докторанти на самостоятелна подготовка да свържат полето на своята практическа дейност с науката. От тази връзка печелят еднакво и науката, и бизнеса. И бих искала да обърна внимание, че влизането в науката става по определени правила, че правенето на наука изисква една по-строга методическа и методологична дисциплина. Ако ние, занимаващите се с наука се опитаме да влезнем в територията на бизнеса, дали бизнеса и особено финансово-банковия, няма да постави пред нас своите железни правила и претенции?


  1. Информация за дисертанта

Стоян Петров Инджев е докторант на самостоятелна подготовка в докторска програма „Бизнес и административно обществени комуникации и технологии“ в Университет по библиотекознание и информационни технолигии. Представеният дисертационен труд е в професонилано направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки“.

Извън академичното поле Стоян Инджев е защитил професионалната си позиция и статус като банков мениджър от висок клас. Според представената автобиография, след 2008 г. до сега докторантът заема високи мениджърски позиции във водещи банки в България. Този професионален опит му позволява да наблюдава отвътре кризисните процеси, които изследва в дисертацията си. Дори повече – дава му възможност собствено да преживее и осмисли трите български банкови кризи, върху които е фокусиран дисертационния труд и на тази база да предложи модели за тяхното комуникационно овладяване.

  1. Обща характеристика на представения дисертационен труд

Докторант Стоян Инджев представя дисертационен труд на тема „Управление на кризи и конфликти във финансовата сфера чрез комуникационно моделиране“. Изследването е разработено под научното ръководство на проф. д.н. Николай Палашев и доц. д-р Христина Богова. То е в общ обем от 155 стандартни страници. Няма приложения. Включва списък на цитираната и използвана литература.

Дисертационното изследване е структурирано в стандартна за жанра композиционна и логическа структура. Разгърнати са три глави, увод и заключение.

Научните изследвания най-често чрез увода въвеждат читателя в методиката на изследването. Тук би следвало да бъде дефинирана методическата инфраструктура на изследването чрез определяне на обект, предмет, цел, задачи, методи и хипотези. Подходът, който използва Стоян Инджев при изграждане на увода е по-различен. Той предпочита да въведе читателя в двете сфери, в които разполага изследването си – банковата и комуникационната. Авторът e използвал правото си на свое творческо решение, въпреки че, по принцип научните жанрове имат строги изисквания. (more…)

Становище за дисертация “Манипулацията в информационната среда”

Print pagePDF pageEmail page

Автор на дисертационния труд: Соня Пламенова Цанкова

Основание за представяне на становището: участие в състава на научното жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед № 232/07.06.2018 на Ректора на УНИБИТ.


Да погледнеш произведението си още веднъж през предписанията на колегите (особено тези за преструктуриране и съкращаване) днес се оказва много трудно и почти неизпълнимо начинание. Разкъсано доверие, пречупена поколенческа приемственост, срутена научна общност и още ред основателни причини има за това. Но науката е колективна дейност. Не е по силите на един. И затова е добре да си говорим и още по-добре е да се слушаме и разбираме.


1. Информация за дисертанта

Дисертантът завършва докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ в Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ) в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки”. Има магистърска степен по „Електронни медии“ и е бакалавър по педагогика с изучаване на психология. Както се вижда от представената автобиография, Соня Пламенова Цанкова има вече разнообразен професионален опит в полето на медиите и комуникациите. Бих искала да поздравя дисертанта за участието като доброволец в няколко значими съвременни проекта за социална помощ и подкрепа.

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд

Соня Цанкова представя за защита труд със заглавие „Манипулацията в информационната среда“ в обем от 394 страници, структуриран в четири глави, увод и заключение. За написването на труда авторът е използвал 497 литературни източника. Сами по себе си тези обеми на обработена литература и произведена нова са впечатляващи. Веднага възниква въпроса какво съдържание представят те.

Съдържанието на труда е строго подчинено на избраната вечно актуална тематика. Представлява литературен обзор по проблема манипулация в информационна среда. Авторът се спира на въпроса що е то манипулация, какви са граничните й понятия и полета на приложение. Прави систематизация на голям обем техники за манипулиране, употребявани в съвременната медийна информационна среда.

(more…)

Рецензия за дисертация „Деструктивни влияния при организацията на информацията и формирането на обществените нагласи“

Print pagePDF pageEmail page

Автор на дисертационния труд: Ива Николова Николова Тема на дисертационния труд: „Деструктивни влияния при организацията на информацията и формирането на обществените нагласи“

Основание за представяне на рецензията: Участие в състава на научното жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед № 190/04.05.2018 на Ректора на УниБИТ.


Друг проблем, който дисертацията поставя е кризата на идентичността на медиите. Днес говорим за една голяма криза, кризата на неолибералния модел. Разглеждаме я в социологическа, икономическа, политическа, аксиологическа и т.н. перспектива. Оказва се, обаче, че и медиите – традиционни и нови, са в криза. И това не е криза на оцеляването, а криза на идентичността. Крайно време е за нова, адекватна на обществения модел, дефиниция на медия, защото медията отдавна вече показа характера си на корпоративен, пазарен субект.


1. Информация за дисертанта

Ива Николова Николова е докторант на самостоятелна подготовка в докторска програма „Бизнес и административно обществени комуникации и технологии“ в Университет по библиотекознание и информационни технолигии. Представеният дисертационен труд е в професионалано направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки“. Извън академичното поле Ива Николова е защитила своята позиция и статус в българското медийно и литературно поле. Тя е активен и известен, доказал своята компетентност, вещина и талант журналист и поет.

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд

Докторант Ива Николова представя дисертационен труд на тема „Деструктивни влияния при организацията на информацията и формирането на обществените нагласи“. Изследването е разработено под научното ръководство на проф. д.ик.н. Стоян Денчев. То е в общ обем от 288 стандартни страници. Няма приложения. Включва списък на цитираната и използвана литература от над 140 източника.

Тук бих искала да отбележа следното: първо – броят на използваните теоретични и информационни източници надхвърля посочените в списъка в края на дисертационния труд, доколкото в бележки под линия са посочени и други използвани от автора произведения; второ – авторът използва пълната палитра на българското теоретично наследство в областта, което считам за първо достойнство на дисертацията.

(more…)

Становище за дисертация “Приложения на публичната дипломация при терористични кризи след 9/11“

Print pagePDF pageEmail page

Автор на дисертационния труд: Калин Цветанов Калинов Тема на дисертационния труд: „Приложения на публичната дипломация при терористични кризи след 9/11“

Основание за представяне на становището: участие в състава на научното жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед № РД 38-4 / 05.01.2018 на Ректора на СУ.


Интердисциплинарността се получава в припокриването на методологиите и методите на различни научни дисциплини в рамките на дадено изследване


1. Информация за дисертанта

Дисертантът се е обучавал по докторска програма в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика, Кризисен пъблик рилейшънс), в СУ „Св. Климент Охриски“ – ФЖМК. Обучението е осъществено в редовна форма под научното ръководство на проф. д-р Чавдар Христов. Дисертантът е завършил магистърска програма „Международни отношения и многостранна дипломация“ в Бирмингамски университет. Калин Калинов е основател на и продуцент в продуцентска къща „Ка Бо Ал“ ООД. В пероиода на докторантурата си е и преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация при СУ „Св. Климент Охридски“.

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд

В резултат от три годишното си обучение в ОНС „Доктор“ Калин Калинов представя дисертационен труд на тема „Приложения на публичната дипломация при терористични кризи след 9/11“.

Актуалността и дисертабилността на избраната изследователска тема са безспорни – живеем днес в обединена Европа, раздирана от терористични атаки, в която търсенето и намирането на антитерористични решения е жизнена необходимост. Тъкмо това прави Калин Калинов – търси и предлага съвременни модели за превенция и овладяване на терористичните атентати и кризи.

(more…)

Рецензия на дисертационен труд „Комуникационни техники и технологии при печатните и електронни медии“

Print pagePDF pageEmail page

Автор на дисертационния труд: Мариана Атанасова Атанасова

Основание за представяне на рецензията: участие в състава на научното жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед № 51/ 26.02.2018 на Ректора на УниБИТ.


“Прави впечатление решението на автора да търси отговори на своите изследователски въпроси в три езикови и културни полета – мислещото на английски западно поле, неговият географски „опонент“ – руски говорящото източно поле, и разбира се, полето на българската научно-методическа мисъл и достижения в медийните и комуникационни изследвания.”


1. Информация за дисертанта

Мариана Атанасова е редовен докторант към катедра „Комуникации и информиране“, УниБИТ. Обучавала се е по докторска програма „Книгознание, библиотекознание и библиогафия“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки“. В периода на своето обучение Мариана Атанасова води лекционен курс по „Комуникационно насилие“ и семинарни занятия по „Основи на обществената комуникация“. Тя е пряко ангажирана с вътрешно катедрената координация, участва активно в организацията на научни форуми и други учебно образователни дейности на катедрата.

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд

В резултат от три годишното си обучение в ОНС „Доктор“ Мариана Атанасова представя дисертационен труд на тема „Комуникационни техники и технологии при печатните и електронни медии“. Изследването е разработено под научното ръководство на проф. д.н. Николай Палашев.

Комуникационните техники и технологии при печатните и електронни медии са една от „евъргрийн“ темите в науките, изучаващи обществената и по-точно медийната комуникация. Историята показва, че изследователският интерес към тях се възобновява след навлизането на всяко ново технологично комуникационно средство. Днес живеем във време на нови информационни и комуникационни технологии и средства за свързване на хората, традиционното комуникационно пространство се дигитализира, става дигитално комуникационно пространство. Тази трансформация естествено буди въпроси и събира изследователски вълнения. В този ред представеният дисертационен труд представлява едно завършено научно търсене на отговори на въпросите:

(more…)

Консюмеризъм

Print pagePDF pageEmail page

Откъс от глава “Консюмеризъм” в учебник по “Потребителско поведение” – съставител и редактор проф. Симеон Желев 


Михайлова, Катя. Консюмеризъм. В: Желев, С. (съст. и ред.) Потребителско поведение. С., Издателски комплекс УНСС, 2018, с. 437-460.


Дали консюмеризъм има общо с аристократизъм и снобизъм; феминизъм и сексизъм; капитализъм и социализъм; либерализъм и протекционизъм, хедонизъм и егоизъм, алтруизъм. А може би с тероризъм или пък с туризъм? В българския и другите европейски езици съществува сегмент от думи, наречен „изми” и съставен от думи с наставка –изъм. Характерно за този езиков сегмент е, че думите в него имат силата да определят ценностите и мисленето, решенията и поведението на хората в даден период от време – година, век, епоха, и по същество да моделират човека и обществения ред, в който той живее. Няма да е пресилено и ако определим „измите” като своеобразен цивилизационен ключ, доколкото всяка цивилизация се самоопределя чрез „измите”, които самата тя създава, развива, разпространява.

Предвид тази си способност не просто да въздействат върху ежедневните граждански и потребителски избори на хората, но и да предопределят въздействието на други фактори върху тях, ако „измите” бяха пазарен сегмент, несъмнено всеки професионален маркетолог би насочил усилията си именно към него. За социолозите, философите, културолозите, икономистите, за пиарите и журналистите „измите” са не просто важни, а основополагащи. През 2015 г. седем от най-търсените думи в онлайн речника Merriam Webster са от същия езиков сегмент – социализъм, фашизъм, расизъм, феминизъм, комунизъм, капитализъм и тероризъм[1]. Регистрирани са милиони търсения на тези думи. Възможно е част от търсенията да са случайни попадения. Това, обаче, не намалява рейтинга им, а тъкмо напротив – увеличава обхвата на разпространението им, т.е. възможността за по-висок рейтинг в бъдещ момент.

Очевидно „измите” са обект не само на професионален, а и на масов интерес. Обяснение за този интерес е фактът, че с тях се обозначават идеологиите, т.е. системите от ценности, идеи и възгледи, които формират индивидуалното и колективно съзнание в определен период от време и в определено географско пространство. Хората, живеещи в съответното време и пространство възприемат властващите в същото време-пространство „изми” до степен, че „измите” създават макрорамката на индивидуалния им алгоритъм за осмисляне на света в неговата статика и динамика. Превръщат се в нещо като мисловна карта за извършване на избор – граждански, политически, потребителски и всякакъв друг. Маркират  дори и вземането на ежедневни решения за управление на себе си, семейството, общността. Отразяват се дори в отговора на въпросите: кой съм аз, кои сме ние, кои са другите, чуждите, т.е. повлияват дори върху социалната идентификация на личността.

В началото на 60-те г. на ХХ в. се повдига тезата за край на идеологиите[2], а след 90-те за край на историята и последния човек[3]. Историята, обаче, до днес не е свършила. По-скоро човекът е отхвърлил едни и родил нови доктрини и идеологии, нови „изми”.  Човешкото общество във всяка фаза от развитието си и във всяка своя географска локация ражда съоветни на себе си идеологии и идеологически конструкти, които отразяват потребностите му, начините и средствата за тяхното задоволяване, целите и политиките, ценостите му. И, ако приемем, че консюмеризмът е водеща идеология на съвременното консуматорско западно- или източноевропейско, американско или друго географски определено общество, то тук ще бъдат потърсени отговори на следните въпроси:

  • Що е то консюмеризъм? Какви са водещите му ценности, принципи, цели?
  • Каква е почвата за неговото зараждане и развитие?
  • Как се отразява върху хората,общностите, обществата?

(more…)