Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Международна икономика и политика"
Ръководител катедра
Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"
Научни интереси: лингвокултурулогия, методика на чуждоезиковото обучение, лингвистични аспекти на междукултурното общуване, терминологични проблеми на превода на официални документи, художествен превод