2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Vassilev, Ivaylo, Rogers, Anne, Todorova, Elka, Kennedy, Anne and Roukova, Poli
Заглавие: The articulation of neoliberalism: narratives of experience of chronic illness management in Bulgaria and the UK
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Sociology of Health & Illness
Страници от-до: 1-16
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Sociology of Health & Illness
Място на публикуване (град, държава): UK
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 30
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Pumar-Méndez M……….. Todorova E...
Заглавие: Stakeholders in support systems for self-care for chronic illness: the gap between expectations and reality regarding their identity, roles and relationships
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Health Expectations
Страници от-до: 1-32
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Health Expectations
Място на публикуване (град, държава): UK
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 30
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Koetsenruijter J… Todorova E...
Заглавие: Social support and self-management capabilities in diabetes patients: An international observational study
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Patient Education Counseling
Страници от-до: 638-643
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Patient Education Counseling
Място на публикуване (град, държава): UK
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 30
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Тодорова, Е., Василев, И.
Заглавие: Разновидности на неолиберализма в управлението на хроничната болест в България и в Обединеното кралств
Наименование на сборник: Икономическа социология 4.0
Страници от-до: 127-136
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Място на провеждане: Тилбург, Нидерландия
Организатор: Tilburg University, Department of Social and Behavioral Sciences
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на жури за докторантска степенMember of PhD Committee
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 06
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: елка тодорова
Заглавие: социология на управлението
Издание (наименование,том/кн./бр.№): допълнено издание
Страници от-до: 1-119
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 7/2016
Наименование: Адаптация и валидизация на българска версия на въпросник heiQ
Ръководител: проф.Елка Тодорова
Колектив: ас.Велина Балканска
Описание: въпросник за влиянието на здравното обучение
Начало (година): 2016
Начало (месец): 07
Край (година): 1918
Край (месец): 12
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Социологически измерения на икономическата криза на предприятията
Автор/и: Силвия Василева Дацин
Доказателство: Катедра "Икономическа социология", УНСС
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Социално конструиране на пространства: отхвърляне и признаване
Автор/и: Диляна Георгиева Керанова
Доказателство: Югозападен университет „Неофит Рилски”- Благоевград,Философски факултет, Катедра „Социология”
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Accessing support and empowerment online
Автор/и: ...
Доказателство: www.blackwellpublishing.com/hex
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИ 7/2016
Наименование: АДАПТАЦИЯ И ВАЛИДИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКА ВЕРСИЯ НА ВЪПРОСНИК HEIQ (ВЪПРОСНИК ЗА ВЛИЯНИЕТО НА ЗДРАВНОТО ОБУЧЕНИЕ)
Ръководител: Елка Тодорова
Колектив: Велина Балканска
Описание: Адаптация и валидизация на българска версия на въпросник heiQ (въпросник за влиянието на здравното обучение)
Година на подаване: 2016
Месец на подаване: 03
Вх. №: НИ 7/2016
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: проф. д.с.н. Елка Тодорова
Заглавие: Social support and self-management capabilities in diabetes patients: An international observational study”
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Patient Education and Counseling
Страници от-до: 29-41
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): PEC
Място на публикуване (град, държава): ОК
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 30
Забележка: DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2015.10.029

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: проф. д.с.н. Елка Тодорова
Заглавие: • “Negotiating Diet in Networks: A Cross-European Study of the Experiences of Managing Type 2 Diabetes”
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Qualitative Health Research
Страници от-до: 318-326
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): QHR
Място на публикуване (град, държава): ОК
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 30
Забележка: doi:10.1177/1049732315610318

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: проф. д.с.н. Елка Тодорова
Заглавие: • “Social support and health in diabetes patients: an observational study in six European countries in an era of austerity”
Издание (наименование,том/кн./бр.№): PLOS ONE
Страници от-до: 1365-1371
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): PO
Място на публикуване (град, държава): NL
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 30
Забележка: DOI: 10.1371/journal.pone.0135079.

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: проф. д.с.н. Елка Тодорова
Заглавие: • “Voluntary Organizations and Community Groups as New Partners in Diabetes Self-management and Education: A Critical Interpretative Synthesis
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Diabetes Educator
Страници от-до: 177-179
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): DE
Място на публикуване (град, държава): ОК
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 30
Забележка: DOI: 10.1177/0145721715594026.

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: проф. д.с.н. Елка Тодорова
Заглавие: Meso level influences on long term condition self-management: stakeholder accounts of commonalities and differences across six European countries”,
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Public Health
Страници от-до: 1957-1959
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): BMC
Място на публикуване (град, държава): UK
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 30
Забележка: DOI 10.1186/s12889-015-1957-1

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: проф. д.с.н. Елка Тодорова
Заглавие: Dynamics and nature of support in the personal networks of people with type 2 diabetes living in Europe: qualitative analysis of network properties”
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Health Expectations DOI
Страници от-до: 302-306
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): HE
Място на публикуване (град, държава): ОК
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 30
Забележка: 10.1111/hex.12306

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: проф. д.с.н. Елка Тодорова
Заглавие: • “Diabetes self-management arrangements in Europe: a realist review to facilitate a project implemented in six countries”
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Health Services Research Vol. 14/Issue 1 page 453.
Страници от-до: 414-453
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): BMC
Място на публикуване (град, държава): ОК
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 30
Забележка: DOI 10.1186/1472-6963-14-453

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: проф. д.с.н. Елка Тодорова
Заглавие: Social support systems as determinants of self-management and quality of life of people with diabetes across Europe: study protocol for an observational study”
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Health and Quality of Life Outcomes Vol. 12/Issue 1 page 29
Страници от-до: 1-29
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): BMC
Място на публикуване (град, държава): ОК
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 30
Забележка: DOI 10.1186/1477-7525-12-29

2015 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : EU-WISE, Number: 279081
Наименование: Self-care Support for People with Long Term Conditions, Diabetes and Heart Disease: A Whole System Approach
Ръководител: проф.д.с.н. Елка Тодорова
Колектив: Поли Рукова, Велина Балканска, Йорданка Кателиева
Описание: 7-ма рамкова програма HEALTH
Начало (година): 2012
Начало (месец): 01
Край (година): 2016
Край (месец): 01
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с импакт фактор
Автор/и: Kennedy A, Rogers A, Vassilev I, Todorova E, Roukova P, Foss IG, Knutsen I, Portillo MC, Serrano-Gil M, Lionis C, Agelaki A, Koetsenruijter J, Wensing M
Година на публикуване: 2014
Заглавие: . Dynamics and nature of support in the personal networks of people with type 2 diabetes living in Europe: qualitative analysis of network properties
Име на списание/издателство: Health SR
Място на публикуване: Volume 14 Issue 1
Процент участие в съавторство: 30
Брой страници от-до: 10
Забележка:

2012 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Консултативни и експертни съвети, програмни и организационни комитети, редакционни колегии
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : 279081
Място на провеждане: Крит
Организатор: EU-WISE
Автор/и: проф.Е.Тодорова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 15
Дата на провеждане: 07.10.2012
Дата на публикуване: 11.11.2012
Наименование на научния форум: Second regional meeting WP4-5
Тема: Biographical Interviewing: the use of qualitative methods in heath research
Забележка:

2012 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Консултативни и експертни съвети, програмни и организационни комитети, редакционни колегии
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : 279081
Място на провеждане: Англия -Манчестър
Организатор: Университет Манчестър
Автор/и: проф.д.с.н.Елка Тодорова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 15
Дата на провеждане: 06.03.2012
Дата на публикуване: 11.03.2012
Наименование на научния форум: Proceedings WP 2 macro health policy in CDI
Тема: Emphasizing the main SMS policy changes in the Bulgarian health system
Забележка:

2012 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : НИД-16-17.11.2012
Място на провеждане: УНСС
Организатор: Катедра Икономическа социология
Автор/и: проф.Е.Тодорова, гл.ас.П. Рукова
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 12
Дата на провеждане: 16.11.2012
Дата на публикуване: 17.11.2012
Наименование на научния форум: Методи за изследване в социологията
Тема: Интервю в движение - нов качествен метод за оценка на дейността на хора с хронични заболявания
Забележка:

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : ОП- РЧР- 12137
Наименование: Управление на държавната политика за работа с хора с увреждания
Ръководител: проф. И. Нейков
Колектив: доц. Г. Шопов, проф. Е. Тодорова, Л. Елицина
Описание: създаване на модел за управление
Начало: 05.02.2012
Край: 05.12.2013
Забележка:

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : LLD-LDV-TOI-11-AT-0011
Наименование: NoBoMa
Ръководител: доц. Спартак Керемидчиев
Колектив: проф. Е. Тодорова, доц. Георги Шопов
Описание: подготовка на ръководство за грижа на възрастни съомбравено с практиката на ИЕ, СЕ и ЗЕ страни, членки на ЕС
Начало: 04.01.2012
Край: 04.01.2013
Забележка:

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : № 279081
Наименование: EU-WISE
Ръководител: проф.дсн. Елка Тодорова
Колектив: гл.ас. Поли Рукова, Велина Балканска, Михаела Мишева, Теодор Дечев
Описание: Изследване на самоуправление на болестта и живота на пациенти с диабет тип II
Начало: 03.01.2012
Край: 03.01.2015
Забележка: международен проект

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Е. Тодорова, П. Рукова, П. Балканска
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Здравната система в България – ефект върху самоуправлението на състоянието на пациенти с диабет“
Име на списание/издателство: В сп. Обща медицина, год.XV
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 33
Брой страници от-до: 14-21
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: проф.д.с.н.Елка Тодорова
Година на публикуване: 2013
Заглавие: An Introduction to Modern Sociology. Publishing Complex, UNWE
Име на списание/издателство: ИК УНСС
Място на публикуване: УНСС
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 200
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : 3
Място на провеждане: София
Организатор: БСА,
Автор/и: проф.д.с.н.Елка Тодорова, Велина Балканска
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 10
Дата на провеждане: 14.11.2013
Дата на публикуване: 25.12.2013
Наименование на научния форум: Конференция „Градът и селото – предизвикателствата на 21 век”,
Тема: „Биографични интервюта при болни от диабет тип 2 в града и селото“
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : 2
Място на провеждане: София
Организатор: Българо-американска комисия за образователен обмен, Фулбрайт,
Автор/и: проф.д.с.н.Елка Тодорова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 5
Дата на провеждане: 04.11.2013
Дата на публикуване: 04.12.2013
Наименование на научния форум: Научна конференция в чест на 20годишнината от създаването на Българо-американска комисия за образователен обмен, Фулбрайт
Тема: „ Висшето образование през 21 век“,
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : НИД /21.10.2013
Място на провеждане: УНСС
Организатор: ОИФ
Автор/и: проф.д.с.н.Елка Тодорова, Велина Балканска
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 12
Дата на провеждане: 21.10.2013
Дата на публикуване: 21.11.2013
Наименование на научния форум: Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България“
Тема: „Приложение на изследванията в практиката: теория за нормализационния процес“,
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : 279081
Наименование: EUWISE „Self-care Support for People with Long Term Conditions Diabetes & Heart Disease” Health-F3
Ръководител: проф.дсн. Елка Тодорова
Колектив: Поли Рукова, Велина Балканска, Маргарита Френкева
Описание: Анализ на състоянието на управление на болестта при хронично болни от диабет тип 2
Начало: 01.12.2011
Край: 01.12.2015
Забележка:

2013 Друго

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Консултативни и експертни съвети, програмни и организационни комитети, редакционни колегии
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: НОИ
Място на провеждане: София
Организатор: НОИ
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на НС
Дата на провеждане: 12.12.2013
Забележка: ежемесечно

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с импакт фактор
Автор/и: Kousolis, D. Patelarau, E. Khea, S., Foss Ch., Todorova, E. et al
Година на публикуване: 2014
Заглавие: DIABETES SELF-MANAGEMENT ARRANGEMENTS IN EUROPE
Име на списание/издателство: BMC Health Services Research
Място на публикуване: GB
Процент участие в съавторство: 30
Брой страници от-до: 453-456
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: Koetsenruijter J, van Lieshout J, Vassilev I, Portillo MC, Serrano M, Knutsen IAR, Roukova P, Lionis C, Todorova E, Foss C, Rogers A, Wensing M.
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Social support systems as determinants of self-management and quality of life of people with diabetes across Europe: study protocol for an observational study
Име на списание/издателство: Health and Quality of Life Outcomes 2014
Място на публикуване: BioMed Central
Процент участие в съавторство: 30
Брой страници от-до: 10
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с импакт фактор
Автор/и: Kennedy A, Rogers A, Vassilev I, Todorova E, Roukova P, Foss IG, Knutsen I, Portillo MC, Serrano-Gil M, Lionis C, Agelaki A, Koetsenruijter J, Wensing M
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Dynamics and nature of support in the personal networks of people with type 2 diabetes living in Europe: qualitative analysis of network properties
Име на списание/издателство: Health SR
Място на публикуване: Volume 14 Issue 1
Процент участие в съавторство: 30
Брой страници от-до: 10
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Тодорова, Е. и Балканска,
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Използване на теория за нормализационния процес в социология на здравето и болестта
Име на списание/издателство: Сб. Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства, София, Издателски комплекс УНСС
Място на публикуване: УНСС
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 244-251
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Статия
Вид издание: В научен форум
Автор/и: проф.д.с.н. Елка Тодорова, Евелина Балканска
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Социален анализ на качеството на живот и жизнен стил на хронично болни с диабет тип 2: резултати от крос-културно изследване в шест страни-членки на ЕС
Име на списание/издателство: Сборник- Сб. Научни доклади от седмия национален конгрес по психология, София,
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 1316-1327
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: проф.д.с.н. Елка Тодорова
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Българският преход и дестабилизация на конституционализма
Име на списание/издателство: Научни трудове, том.3 , 2014, УИ- Стопанство
Място на публикуване: УНСС
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 103-127
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : BG51PO001-3.1.07-0059
Наименование: Актуализиране на УП в ОКС Бакалавър за ПН "Икономика"- ОП "Човешки ресурси"
Ръководител: доц.д-р Марчо Марков
Колектив: национален
Описание: Учебна дисциплина за новообразувана специалност, отговаряща на съвременните потребности на пазара на труда
Начало: 10.05.2014
Край: 12.06.2014
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : BG051РО001 -3.3.07-0002
Наименование: СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ
Ръководител: доц. д-р Росен Кирилов
Колектив: национален
Описание: МОН Европейски социален фонд Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. (2013-2014 г.)
Начало: 15.09.2013
Край: 12.11.2014
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : BG051PO001-3.3.06 – 0032
Наименование: Обучение на докторанти иноватори, визионери, таргет –анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения
Ръководител: проф. д- ик. н. Станка Тонкова
Колектив: национален
Описание: схема BG051PO001-3.3.06 „ Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” /2007-2013/- 2014
Начало: 15.09.2013
Край: 12.11.2014
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : EU-WISE-279081
Наименование: EUWISE „Self-care Support for People with Long Term Conditions Diabetes & Heart Disease” Health-F3
Ръководител: проф.дсн. Елка Тодорова
Колектив: Поли Рукова, Велина Балканска, Маргарита Френкева
Описание: Анализ на състоянието на управление на болестта при хронично болни от диабет тип 2
Начало: 01.12.2011
Край: 01.12.2015
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Подготовка на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : PH-262015
Наименование: EU-LINK
Ръководител: М. Венсинг- Нидерландия
Колектив: COTON, RUN, UNAV, UOS, UKL-HD, PT
Описание: Подорряване на условията на хронично болни с информационни технологии и познание на социалните мрежи за индивидуална подкрепа при самоуправление на болестта
Дата на подаване: 24.02.2015
Вх. №: PH-262015
Забележка:

Година: 2012 - Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 05.2011

Място на провеждане: аудитория 5020

Университет: УНСС

Факултет: Общоикономически

Катедра: Икономическа социология

Доказателство: протокол

Забележка:

Брой: 1

Година: 2012 - Друго

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: ССИ

Място на провеждане: София. ул. Кап.Тодор Ночев 33

Организатор: ССИ

Роля в проявата /доказателства за участие/: Председател на Консултативен съвет

Дата на провеждане: 10.12.2011

Забележка: заседанията се провеждат всеки месец

Година: 2012 - Друго

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: НОИ

Място на провеждане: Централата на НОИ - София. бул. Стамболийски

Организатор: НОИ

Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на Надзорен съвет

Дата на провеждане: 15.12.2011

Забележка: заседанията се провеждат всеки месец

Година: 2012 - Друго

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Рецензия на дисертация на Анета Соколова

Автор/и: Елка Николаева Тодорова

Доказателство: публикуване в Интернет на 25.06.2011

Забележка: ИИОЗ-БАН

Година: 2012 - Друго

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Становище за защита на докторска дисертация на Теменуга Ракаджийска

Автор/и: Елка Николаева Тодорова

Доказателство: публикуване на становището в Интернет

Забележка: УНСС - ноември 2011

Година: 2012 - Друго

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Елка Николаева Тодорова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Координация и екипност- двете страни на управленския процес

Име на списание/издателство: Междуинституционална координация и работа в екип

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 25

Забележка: сборник

Година: 2012 - Друго

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НП-7/2010. 21.03

Наименование: Междуинституционална координация и работа в екип

Ръководител: Елка Николаева Тодорова

Колектив: Т.Дечев, Д.Левтерова, Д.Димитров, А.Петров, Р.Стаматов

Описание: Изследване на органите на взаимодействие, измеренията на координация и равнището на екипност в работата на публичните институции в Р.България

Начало: 21.03.2010

Край: 21.03.2011

Забележка: издаване на сборник с доклади от конференцията, проведена през 2010

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: НС на НОИ

Място на провеждане: НОИ

Организатор: НОИ

Роля в проявата /доказателства за участие/: Представител на НП работодателска организация

Дата на провеждане: 21.03.2011

Забележка: Заседанията се провеждат всеки месец

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: КС на ССИ

Място на провеждане: ССИ

Организатор: ССИ

Роля в проявата /доказателства за участие/: Съпредседател

Дата на провеждане: 22.03.2011

Забележка: веднъж на три месеца

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: проф.д.с.н. Елка Тодорова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Координация и екипност: Двете страни на съвременния управленски процес

Име на списание/издателство: УИ "Стопанство"

Място на публикуване: Сборник

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 20

Забележка: Съставител и научен редактор на сборника

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: проф.д.с.н. Елка Тодорова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Паралели между социалната чувствителност към неравенство и субективната оценка за качествен живот и лично щастие

Име на списание/издателство: БАН

Място на публикуване: БАН

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 20

Забележка: под печат

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: проф.д.с.н. Елка Тодорова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Социалните проблеми и социална наука

Име на списание/издателство: сп. Панорама на труда

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 15

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: проф.д.с.н. Елка Тодорова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: В търсене на обяснения за негативните социалнопсихични явления

Име на списание/издателство: За тъмните сили в човешката психика

Място на публикуване: София КОТА

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 20

Забележка: под редакция на проф.д.с.н. Минчо Драганов

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : FLARE ERA-AGE 2

Място на провеждане: Варна

Организатор: FLARE

Автор/и: проф.д.с.н.Елка Тодорова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 15

Дата на провеждане: 15.09.2010

Дата на публикуване: 10.01.2011

Наименование на научния форум: Summer School

Тема: Challenges Facing the Eastern European Researchers and the New Member States and Bulgarian Future Ageing Research Priorities

Забележка: изнесен на английски език

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: УНСС

Организатор: к-ра Политология

Автор/и: проф.д.с.н.Елка Тодорова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 11

Дата на провеждане: 22.10.2010

Дата на публикуване: 28.03.2011

Наименование на научния форум: Унверситетското образование по политически науки и отношенията между бизнеса и политиката в България

Тема: Остаряването като проблем на страните в преход

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 3

Място на провеждане: УНСС

Организатор: к-ра Икономическа социология; к-ра Журналистика и др.

Автор/и: проф.д.с.н.Елко Тодорова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 26.11.2010

Дата на публикуване: 05.03.2011

Наименование на научния форум: АФОН

Тема: Отражението на мграцията върху човешкия ресурс

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : HEALTH.2011.3.3-2

Наименование: EU-WISE

Ръководител: Professor Anne Rogers

Колектив: проф.Елка Тодорова, н-с.д-р Поли Рукова, Ивайло Русев и др.

Описание: Self-care Support for People with Long Term Conditions, Diabetes and Heart Disease: A Whole System Approach

Дата на подаване: 10.02.2011

Вх. №: HEALTH.2011.3.3-2

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 НП-7/2010

Наименование: Междуинституционална координация и екипност в България: проблеми и перспективи

Ръководител: проф. д.с.н. Елка Тодорова

Колектив: доц.д-р Димитър Димитров, д-р Теодор Дечев и др.

Описание: Научна конференция с национален характер и издаване на сборник от конференцията

Начало: 25.05.2010

Край: 31.03.2011

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : FP7-SSH-2012-2, Activity 9.7

Наименование: CHARTRIND

Ръководител: Елка Николаева Тодорова

Колектив: Теодор Дечев, Михаела Мишева

Описание: Tools for charting Prospects of Individualization in European Societies

Дата на подаване: 02.02.2012

Вх. №: 02.02.2012

Забележка: Координатор School for Advanced Social Studies, Slovenia

Година: 2011 - Друго

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : 279081

Наименование: EU-WISE

Ръководител: Елка Николаева Тодорова

Колектив: Поли Рукова, Теодор Дечев, Християн Грива, Михаела Мишева

Описание: 7 Рамкова Програма - 4 години - Социологическо изследване, социологически анализ и здравно приложение на системно-цялостния подход в обгрижването на хронично болни от диабет и сърдечни заболявания

Дата на подаване: 16.08.2011

Вх. №: 279081

Забележка: Координатор Manchester University

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 НП-7/2010

Наименование: Междуинституционална координация и екипност в България: проблеми и перспективи

Ръководител: проф.Елка Тодорова

Колектив: доц.д-р Димитър Димитров, д-р Теодор Дечев и др.

Описание: Научна конференция с национален характер

Начало: 25.05.2010

Край: 31.03.2011

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : REP 10-01

Наименование: Изследване на причините за изоставяне на деца и настаняването им в институции в България

Ръководител: Дочо Михайлов

Колектив: проф.д.с.н. Елка Тодорова, Весела Банова и др.

Описание: Разработване на методика за качествени изследвания със социалн агенти, участващи във взимането на решения за изоставените деца

Дата на подаване: 08.09.2010

Вх. №: 03/2010

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: НС на НОИ

Място на провеждане: НОИ

Организатор: НОИ

Роля в проявата /доказателства за участие/: Представител на НП работодателска организация

Дата на провеждане: 21.10.2010

Забележка: Заседанията се провеждат всеки месец

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: КС на ССИ

Място на провеждане: ССИ

Организатор: ССИ

Роля в проявата /доказателства за участие/: Съпредседател

Дата на провеждане: 22.10.2010

Забележка: Веднъж на три месеца

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : FLARE ERA-AGE 2

Място на провеждане: Варна

Организатор: FLARE

Автор/и: проф.д.с.н.Елка Тодорова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 15

Дата на провеждане: 15.09.2010

Дата на публикуване: 10.01.2011

Наименование на научния форум: Summer School

Тема: Challenges Facing the Eastem European Researchers and the New Member States and Bulgarian Future Ageing Research Priorities

Забележка: изнесен на английски език

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 02/2010

Място на провеждане: България, София, УНСС

Организатор: к-ра Политология

Автор/и: проф.д.с.н. Елка Тодорова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 11

Дата на провеждане: 22.10.2010

Дата на публикуване: 28.03.2011

Наименование на научния форум: Университетското образование по политически науки и отношенията между бизнеса и политиката в България

Тема: Остаряванета като проблем на страните в преход

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 03/2010

Място на провеждане: България, София, УНСС

Организатор: к-ра Икономическа социология, к-ра Журналистика и др.

Автор/и: проф.д.с.н.Елка Тодорова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 26.11.2010

Дата на публикуване: 05.03.2011

Наименование на научния форум: АФОН

Тема: Отражението на миграцията върху човешкия ресурс

Забележка: