2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: С редколегия
Номер : 1
Място на провеждане: Slovak Republic
Организатор: Fakulta riadenia a informatiky & EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina
Автор/и: Alexandrova, M.
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 29-33
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 03.12.2012
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 24.01.2013
Наименование на научния форум: The 1st Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2012)
Тема: IT Outsourcing Risks: Empirical Evidence from Bulgarian Service Providers
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Alexandrova, M.
Година на публикуване: 2012
Заглавие: IT outsourcing partnerships: Empirical research on key success factors in Bulgarian organizations
Списание/издателство/издание: Journal of Contemporary Management Issues
Място на публикуване (град, държава): Faculty of Economics, Split, Croatia
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 31-50
Забележка:

2013 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG051PO001-3.2.03-0001
Наименование: Управление за ефективно професионално образование
Ръководител: Емилияна Димитрова
Колектив: Експертен съвет към МОМН
Описание: Разработване на система за ефективно управление на професионалното образование в Р.България
Начало (дд.мм.гггг): 15.10.2012
Край (дд.мм.гггг): 15.10.2014
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: Alexandrova, M.
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Work-family balance: Gender differences and social support
Списание/издателство/издание: KSI Transactions on Knowledge Society
Място на публикуване (град, държава): Sofia
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 29-35
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: Alexandrova, M., D.Staneva, G.Petkov
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Local and Global Measures for Success and Reconstructive Determination of the Optimal Number of Partners in European Educational Projects
Списание/издателство/издание: Economic Alternatives, 2014, no.1
Място на публикуване (град, държава): Sofia
Процент участие в съавторство: 33
Страници от-до: 63-76
Забележка:

2014 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG051PO001-3.1.07-0053
Наименование: Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда
Ръководител: доц. д-р Цветана Стоянова
Колектив: доц. д-р Матилда Александрова, гл.ас. д-р Катя Кирилова, гл.ас. д-р Даниел Йорданов
Описание: Разработване и въвеждане на нови учебни програми в направление "Администрация и управление".
Начало (дд.мм.гггг): 28.02.2013
Край (дд.мм.гггг): 28.02.2015
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Александрова, М.
Заглавие: Икономика, базирана на знанието: движещи сили и индикатори
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Ел.сп. „Диалог“, бр.3
Страници от-до: с.19-36
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СА "Д.А.Ценов"
Място на публикуване (град, държава): Свищов
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Alexandrova, M.
Заглавие: Effects of Regional Determinants on New Businesses Formation: The Case of Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): International Journal of Economic Theory and Application, vol.2 (4)
Страници от-до: pp.33-39
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): American Association for Science and Technology (AASCIT)
Място на публикуване (град, държава): USA (New Castle, Delaware)
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Alexandrova, M., D. Staneva, G. Petkov
Заглавие: Quality assessment criteria and their role in the development of a successful educational project
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Periodica Polytechnica: Social and Management Sciences, 2015, vol.23 (2)
Страници от-до: pp.84-97
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Budapest University of Technology and Economics
Място на публикуване (град, държава): Budapest
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 33
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Александрова, М.
Заглавие: Аутсорсинг на високотехнологични услуги в България – ползи, рискове, перспективи
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Изд. „Авангард Прима“
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 2
Общ брой страници: 214
Страници от-до: стр.1-214
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 13
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ-1-9/2014
Наименование: Управление на проектно портфолио: възможности за трансфер на добри практики в български организации
Ръководител: проф. д-р Матилда Александрова
Колектив: доц. д-р Ирена Славова, гл.ас. д-р Ангел Марчев, ас. д-р Лиляна Станкова, докторант Светлана Бояджиева, докторант Мария Янкова, докторант Деница Калчева
Описание: Проектът е насочен към формулиране на практически възможности за трансфер на добри практики за управление на проектно портфолио в български организации.
Начало (година): 2014
Начало (месец): 5
Край (година): 2016
Край (месец): 12
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Alexandrova, M.
Заглавие: Risk factors in IT outsourcing partnerships: Vendors’ perspective
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Global Business Review, vol.16 (5)
Страници от-до: pp.747-759
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Sage
Място на публикуване (град, държава): Delhi
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-3/2007

Наименование: Аутсорсинг на високотехнологични услуги в България – ползи, рискове, перспективи

Ръководител: доц. д-р Матилда Александрова

Колектив: доц. д-р Матилда Александрова, доц. д-р Светла Бонева, доц д-р Марияна Кузманова, гл.ас. д-р Ангел Марчев, докт. Лиляна Иванова

Описание: Научно изследване на партньорствата при осъществяване на аутсорсинг-проекти в областта на високотехнологичните услуги в България

Начало: 30.05.2007

Край: 30.09.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-39/2009

Наименование: Интегрирана информационна система за управление на университетски научно-изследователски проекти в УНСС

Ръководител: доц. д-р Емил Денчев

Колектив: доц. д-р Емил Денчев, доц. д-р Матилда Александрова, доц. д-р Желязко Желязков, д-р Стефка Георгиева

Описание: Проектиране и разработка на информационна система за управление на изследователски проекти в УНСС

Начало: 20.06.2009

Край: 20.02.2012

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Alexandrova, M.

Година на публикуване: 2011

Заглавие: IT outsourcing partnerships in Bulgaria: strategic orientation

Име на списание/издателство: Scientific Annals of the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, Economic Sciences Section, Vol.LVIII

Място на публикуване: Romania

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: pp.555-569

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : Секция 4, Доклад 2

Място на провеждане: УНСС, София

Организатор: Катедра "Стопанска логистика", УНСС

Автор/и: Александрова, М.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 212-221

Дата на провеждане: 18.11.2011

Дата на публикуване: 18.11.2011

Наименование на научния форум: Осма юбилейна международна конференция “Логистиката в променящия се свят (теория, практика, обучение)“

Тема: Рискове при внедряване на ERP-системи в български стопански организации

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : Секция 3, Доклад 16

Място на провеждане: УНСС, София

Организатор: Катедра "Статистика и иконометрия", УНСС

Автор/и: Александрова, М.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 8

Дата на провеждане: 24.11.2011

Дата на публикуване: 24.06.2012

Наименование на научния форум: Юбилейна научна конференция 60 години Катедра "Статистика"

Тема: Концепцията SIX SIGMA: потенциал и приложение в български бизнес организации

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Yordanova, D. M. Alexandrova

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Gender Effects on Risk-taking Entrepreneurs: Evidence from Bulgaria

Име на списание/издателство: Internatinal Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, N3

Място на публикуване: Emerald Publ.

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 112-135

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Александрова, М., Св. Бонева

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Изследване на аутсорсинга на високотехнологични услуги в България (на примера на организации - доставчици)

Име на списание/издателство: Висшето икономическо образование - изследване, обучение, иновации

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 268-278

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-3/2007

Наименование: Аутсорсинг на високотехнологични услуги в България - ползи, рискове, перспективи

Ръководител: доц. д-р Матилда Александрова

Колектив: гл.ас. д-р Светла Бонева, ас. Ангел Марчев, докт. Лиляна Иванова

Описание: Изследване на българската стопанска практика в областта на аутсорсинга на високотехнологични услуги.

Начало: 07.04.2007

Край: 15.12.2010

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-39/2009

Наименование: Интегрирана информационна система за управление на университетски научноизследователски проекти в УНСС

Ръководител: доц. д-р Емил Денчев

Колектив: доц. д-р Матилда Александрова, доц. д-р Желязко Желязков, д-р Стефка Георгиева

Описание: Проектиране и внедряване на информационна система за управление на университетски научноизследователски проекти в УНСС

Начало: 10.04.2009

Край: 20.12.2011

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: