Заместник-ректор
по учебната дейност
Научни интереси: управление на бизнес организации; вземане на управленски решения; управление на операциите; предприемачески риск; управление на риска; управление на конфликти; управление на проекти