Списък с публикации/ Publication list

TITLE CITED BY YEAR
Beta and Sigma – Convergence of Productivity of NUTS 2 Regions in the (EU) Member States from the CEE Region P Peshev, V Pirimova Economic Alternatives, pp. 79-90 1 2020
Modeling the Distribution of Household Bank Deposits in Bulgaria P Peshev Nauchni trudove, 231-240 2019
Моделиране на разпределението на банковите депозити на домакинствата в България П Пешев Научни трудове на УНСС 5, 231-240 2019
ТЪРГОВСКО БАНКИРАНЕ В УСЛОВИЯ НА ОТРИЦАТЕЛНИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ И ЯПОНИЗАЦИЯ НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА П Пешев НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: ДЪРЖАВАТА И … 2019
Financial Wealth Inequality drivers in a small EU member country: An example from Bulgaria during the period 2005-2017 P Peshev, S Stattev, K Stefanova, M Lazarova Economic Studies journal, 41-72 2019
Сравнителни Предимства И Конкурентоспособност На Българския Износ В Пиримова, П Пешев Economic Archive, 3-33 1 2018
Comparative Advantages And Competitiveness Of Bulgarian Exports V Pirimova, P Peshev Tsenov Publishing House 2018
Negative Nominal Interest Rates on Loans: The Newly-Established Normal Practice? P Peshev, I Beev Economic alternatives journal, 149-158 8 2016
РОЛЯ НА ПРИЛОЖНАТА ИКОНОМИКА В ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НОВА ГОЛЯМА ДЕПРЕСИЯ П Пешев Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово … 2016
ЗА ВРЪЗКАТА „ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ–ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ “ И Беев, П Пешев АИ“ Ценов“ 2016
Банкиране с отрицателни лихви в България и еврозоната: реалност и перспективи П Пешев Бизнесът в 21 в. (тенденции и предизвикателства), 390-400 2016
Българската икономика в светлината на предстоящо членство в еврозоната П Пешев Икономически предизвикателства: Миграция, глобализация, устойчивост, политики 2016
Getting paid to borrow: is this the new normal? P Peshev Икономическата (не)свобода, VII международна научна конференция … 2016
За връзката „Правно регулиране–икономически отношения “ I Beev, P Peshev Електронно списание» Диалог «, 38-57 2016
АНАЛИЗ НА ПРОПОРЦИОНАЛНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ В БЪЛГАРИЯ П Пешев, И Беев списание Диалог, ISSN: 1311-9206 3, 69-79 2016
Public-Private Partnership: Current Status and Prospects for Development I Beev, P Peshev Economic Alternatives Journal 3 2 2016
АНАЛИЗ НА ПРОПОРЦИОНАЛНОТО ОБЛАГАНЕ НА КОРПОРАТИВНИТЕ ДОХОДИ И ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ П Пешев ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: РАСТЕЖ, ДИСБАЛАНСИ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, 247-252 2015
Неравенството в разпределението на богатството в България през последното десетилетие: Динамика и особености П Пешев Юбилейна научна конференция на тема: РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА … 2015
Determinants of Interest Rate Spreads in Bulgaria P Peshev DISCUSSION PAPERS OF BULGARIAN NATIONAL BANK 99 (DP/99/2015), 49 8 2015
ЛИХВЕНИЯТ СПРЕД–ИНДИКАТОР ЗА НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА БАНКОВА СИСТЕМА П Пешев ИКОНОМИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ: НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И ГЛОБАЛНИ … 2015
Моделиране на търсенето и предлагането на кредити в България P Peshev Икономическа мисъл, 52-69 2 2015
Modelling the Demand and Supply of Loans in Bulgaria P Peshev Economic Thought Journal 5, 70-85 2 2015
Analysis of the Wealth Inequality Dynamics in Bulgaria: Different Approach P Peshev Economic Alternatives Journal, 29-34 5 2015
Credit Dynamics in CEE P Peshev Economic Thought Journal, Bulgarian Academy of Sciences 1 2014
Фактори на кредитна динамика извън еврозоната (Factors of Credit Dynamics Outside the Eurozone) P Peshev Bulgarian National Bank Discussion series, DP/95/2014 2014
Credit dynamics in Central and Eastern Europe (Bulgarian) P Peshev Economic Thought journal, 37-58 2014
Кредитна динамика в Централна и Източна Европа P Peshev Икономическа мисъл, 37-58 2014
Credit dynamics in Central and Eastern Europe P Peshev Икономическа мисъл, 59-79 2014
Bank lending dynamics in Bulgaria P Peshev Economic alternatives 2014 (2), 20-29 2 2014
Фактори на кредитната динамика извън еврозоната П Пешев БНБ, Дискусионни материали, http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents … 2014
ФИСКАЛНА КОНСОЛИДАЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ П Пешев Докторантско Есе, наградено с първо място в конкурса за стипендианти на БНБ … 2012
Does Bulgaria face a currency devaluation? – a brief comparison between Bulgaria, Estonia, Latvia and Lithuania BT Brokerage, P Peshev https://www.researchgate.net/publication … 2010
АНАЛИЗ НА ПРОПОРЦИОНАЛНОТО ОБЛАГАНЕ НА КОРПОРАТИВНИТЕ ДОХОДИ И ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ К ФИЗИЧЕСКИТЕ
КРЕДИТИРАНЕ НА НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ АВТОРЕФЕРАТ ПИ Пешев
ЕСЕ НА ТЕМА:[ФИСКАЛНА КОНСОЛИДАЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ] ПИ Пешев
Economic Archive OF COMPETITIVENESS
КРЕДИТНА ДИНАМИКА В ЦИЕ П Пешев
Annual contents of “Economic Thought” H Bachev, I Beleva, V Tzanov, B Bogdanova, E Evgeniev, M Mihaleva, … Structure 1, 17
comparison between Bulgaria, Estonia, Latvia and Lithuania BT Brokerage, P Peshev