Петър Илков Пешев

Гл.ас. д-р Петър Илков Пешев

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 631
Кабинет: 4022
Консултации: Вторник(онлайн след предварителна уговорка/12:30-14:30);Четвъртък(онлайн след предварителна уговрока/10:00-12:00);

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Peter Peshev, Statty Stattev, Kristina Stefanova, Meglena Lazarova
Заглавие: Financial Wealth Inequality drivers in a small EU member country: An example from Bulgaria during the period 2005-2017
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Research Institue, Bulgarian Academy of Science
Страници от-до: 38-65
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Economic Research Institue, Bulgarian Academy of Science
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 33
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Vera Pirimova, Petar Peshev
Заглавие: Beta and Sigma – Convergence of Productivity of NUTS 2 Regions in the (EU) Member States from the CEE Region
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Alternatives
Страници от-до: 79-90
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): UNWE
Място на публикуване (град, държава): Sofia
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Kristina Stefanova, Petar Peshev
Заглавие: BETA AND SIGMA CONVERGENCE OF CEE COUNTRIES TO THE EURO AREA WITH RESPECT TO THE EMPLOYMENT STRUCTURE OF ECONOMIC SECTORS
Наименование на сборник: Economic and Social Development - 66th International Scientific Conference on Economic and Social Development (Book of Proceedings)
Страници от-до: 87-95
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Varazdin Development and Entrepreneurship Agency and University North in cooperation with Faculty of Management University of Warsaw Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat Polytechnic of Medimurje in Cakov
Място на публикуване (град, държава): Rabat, Morocco
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Petar Peshev
Заглавие: ANALYSING CFD RETAIL INVESTORS' PERFORMANCE IN A POST MIFID II ENVIRONMENT.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Studies . 2021, Vol. 30 Issue 4,
Страници от-до: 53-73
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Economic research institute, Bulgarian Academy of science
Място на публикуване (град, държава): Bulgaria, Sofia
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2023 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Petar Peshev
Заглавие: ESTIMATION OF THE VALUE, DISTRIBUTION AND CONCENTRATION OF WEALTH IN BULGARIA, 1995-2020
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Studies/Икономически изследвания/, 32/3
Страници от-до: 104-129
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Economic research institute, Bulgarian Academy of Science
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2023 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Petar Peshev, Kristina Stefanova, Ivan Bozhikin, Radostina Stamenova, Ivanina Mancheva
Заглавие: Is income inequality in Bulgaria underestimated in survey data?
Издание (наименование,том/кн./бр.№): 67/3
Страници от-до: 301-326
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Economic research institute, Bulgarian Academy of Science
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2022
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 20
Забележка:

2016 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-26/2014
Наименование: АНАЛИЗ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014 и 2015 г.
Ръководител: ПРОФ. Д.ИК.Н. СТАТИ СТАТЕВ
Колектив: проф. д.ик.н. Стати Статев; доц. д-р Стела Ралева; ас. д-р Петър Пешев; Милен Колев - НСИ, и др.
Описание: Извършване на цялостен анализ на реалната икономика и финансо-вата система на България, изследване на тяхната динамика и структури, оценяване на въздействащите върху тях фактори и съществуващите между тях взаимовръзки, и формулиране на конкретни прог
Начало (година): 2014
Начало (месец): 10
Край (година): 2016
Край (месец): 10
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Петър Пешев
Заглавие: ЛИХВЕНИЯТ СПРЕД–ИНДИКАТОР ЗА НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА БАНКОВА СИСТЕМА
Наименование на сборник: ИКОНОМИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ: НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И ГЛОБАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ, ТОМ 4
Страници от-до: 161-169
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство "Наука и икономика", ИУ-Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: https://www.researchgate.net/publication/284162181_LIHVENIAT_SPRED-INDIKATOR_ZA_NEDOSTATCITE_NA_BLGARSKATA_BANKOVA_SISTEMA

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Петър Пешев
Заглавие: АНАЛИЗ НА ПРОПОРЦИОНАЛНОТО ОБЛАГАНЕ НА КОРПОРАТИВНИТЕ ДОХОДИ И ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ
Наименование на сборник: Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие
Страници от-до: 247-252
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: https://www.researchgate.net/publication/284162186_ANALIZ_NA_PROPORCIONALNOTO_OBLAGANE_NA_KORPORATIVNITE_DOHODI_I_DOHODITE_NA_FIZICESKITE_LICA_V_BLGARIA

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Petar Peshev
Заглавие: Неравенството в разпределението на богатството в България през последното десетилетие: Динамика и особености
Наименование на сборник: Юбилейна научна конференция на тема: РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА – 25 ГОДИНИ МЕЖДУ ОЧАКВАНИЯТА И РЕАЛНОСТИТЕ
Страници от-до: 51-57
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): D.A. Tsenov Academy of Economic Press
Място на публикуване (град, държава): Svishtov, Bulgaria
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: https://www.researchgate.net/publication/284487862_Neravenstvoto_v_razpredelenieto_na_bogatstvoto_v_Blgaria_prez_poslednoto_desetiletie_Dinamika_i_osobenosti

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Petar Peshev
Заглавие: Analysis of the Wealth Inequality Dynamics in Bulgaria: Different Approach
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic alternatives, issue 4
Страници от-до: 29-33
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): UNWE
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: http://www.unwe.bg/uploads/Alternatives/3-Peshev.pdf

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Petar Peshev
Заглавие: Determinants Of Interest Rate Spreads in Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Discussion papers series, DP/99/2015
Страници от-до: 1-49
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Bulgarian National Bank
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/discussion_2015_99_en.pdf

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Petar Peshev
Заглавие: Modelling the demand and supply of loans in Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic thought journal, issue 5
Страници от-до: 70-85
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Bulgarian academy of science
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: English text