Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : № НИД 21.03 -1-35/2009 г.

Наименование: "Обучение чрез практика в мултикултурна среда”

Ръководител: доц. д-р В. Пиримова

Колектив: доц. д-р Йордан Близнаков, доц. д-р Блага Благоева, гл. ас. д-р Елена Симеонова, доц. д-р Андрей Нончев, ас. Михаела Мишева, ас. Димитър Дамянов, докторант Ангел Стефанов, Атанас Димитров - МУЦК, Исидора Димова, студенти: Александър Янев, Адреана Сто

Описание: Развитието и утвърждаването на УНСС като значим учебен и научноизследователски център налага необходимостта от адекватен отговор на потребностите на бизнеса и на високите изисквания на студентите, което е тясно свързано с навременна реакция от страна

Начало: 01.05.2009

Край: 30.11.2011

Забележка: 28.03.2012

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Вера Димитрова Пиримова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: "Икономическият растеж и конюнктурният цикъл в кейнсианските модели"

Име на списание/издателство: списание "Икономическа мисъл", бр. 5

Място на публикуване: България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: от 3 до 20

Забележка: 28.03.2012

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Вера Димитрова Пиримова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: "Transition from Transformational to Traditional Cyclic Recurrence in the Bulgarian Economy"

Име на списание/издателство: SSRN: Macroeconomics: Prices, Business Fluctuations & Cycles eJournal, Vol. 4, Issue 113, September 30, 2011,

Място на публикуване: SSRN

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 19

Забележка: 28.03.2012

Година: 2011 - Проява / Дейност

Работа с информационни източници

Забележка: 28.03.2012

Година: 2011 - Проява / Дейност

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: "Цикличност в икономиката"

Период на осъществяване /в години / : 3

Дата: 28.03.2012

Забележка: 28.03.2012

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Вера Димитрова Пиримова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Transition from Transformational to Traditional Cyclic Recurrence in the Bulgarian Economy

Име на списание/издателство: SSRN: Emerging Markets: Theory & Practice eJournal, Vol. 1, Issue 98, November 23, 2011

Място на публикуване: В интернет

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 19

Забележка: 28.03.2012

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Вера Димитрова Пиримова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Transition from Transformational to Traditional Cyclic Recurrence in the Bulgarian Economy

Име на списание/издателство: Economic Alternatives, Issue 2, 2011

Място на публикуване: България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 110-124

Забележка: 28.03.2012

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : № НИД 21.03 -1-35/2009 г.

Наименование: "Обучение чрез практика в мултикултурна среда”

Ръководител: доц. д-р Вера Пиримова

Колектив: доц. д-р Йордан Близнаков, доц. д-р Блага Благоева, гл. ас. д-р Елена Симеонова, доц. д-р Андрей Нончев, ас. Михаела Мишева, ас. Димитър Дамянов, докторант Ангел Стефанов, Атанас Димитров - МУЦК, Исидора Димова, студенти: Александър Янев, Адреана Сто

Описание: Трета глава: Мястото на УНСС в междукултурното образование и взаимодействие: т. 3.1. 1.) Предизвикателства на обучението в мултикултурна среда – международната мобилност по програма „Еразъм”, т.3.2. 2.) Мобилност по програма „Еразъм” в УНСС – възможн

Начало: 01.05.2009

Край: 30.11.2011

Забележка: 28.03.2012

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: доц.д-р В. Пиримова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Икономически растеж

Име на списание/издателство: УИ Стопанство

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 109-135

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: