Научни интереси: Проблеми на прехода към пазарна икономика; икономическият растеж и макроикономическата политика - теоретични модели и реални проявления на процеса на растежа; факторна и структурна обусловеност на растежа; преструктуриране и трансформация на собствеността в преходна икономика, динамични характеристики и конюнктурни особености, изисквания и възможности за стабилизиране на растежа; отвореност, ефективност и конкурентоспособност на икономиката