University of National and World Economy

Welcome to UNWE Blogs.

Гл.ас. д-р Щерьо Ножаров е съавтор на два доклада на ООН, като е цитиран в тях (съответно през 2018 и през 2021г.)

Той е Научен секретар на катедра “Икономикс” при УНСС и Секретар на секция “Икономически науки” (член на ръководството) при СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

Също така е Икономически съветник в Българска стопанска камара (БСК) от 2021г.

Автор е на самостоятелни научни публикации, които са  реферирани и индексирани в най-престижните световни научни информационни ресурси: SCOPUS (Elsevier) и Web of Science (core collection), където е и цитиран (вкл. и във високоиндексираните издания на престижната Taylor & Francis Group).  Има Scopus h-index равен на 1.

Съавтор е на публикации на ООН , ЕБВР и други международни авторитетни публични организации.

Негова публикация се изучава в магистърски курс на чуждестранен университет включен в топ 300 в класацията на световните университети.

Специализирал е в чужбина в САЩ и Италия като стипендиант на Европейската инвестиционна банка, Световна търговска организация и Програма за международно обучение – САЩ в дългосрочни специализации завършени с университетска диплома. Има многобройни сертификати от краткосрочни курсове.


Това е моят преподавателски блог. Тук можете да намерите информация за научноизследователската и преподавателската ми дейност.


МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ

1.МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ – 2021

ООН цитира през 2021г., гл.ас. д-р Щерьо Ножаров от катедра “Икономикс” на УНСС, като автор с индивидуален принос за създаването на:

United Nations, 2021, National institutional arrangements for SDG implementation: A five-year stocktaking, World Public Sector Report 2021, Division for Public Institutions and Digital Government, Department of Economic and Social Affairs, (DPADM), New York, April., ISBN:9789211232110 [eISBN:9789210057783] 

Цитата е на стр. iv

.

линк:

https://publicadministration.un.org/Portals/1/WPSR2021_Full-Report_24Aug-Final.pdf

.

————————————————————

2. МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ-2020

Д-р Щерьо Ножаров от УНСС беше цитиран в монография на една от най-престижните световни аналитични организации – “RAND Corporation” за която са работили нобелови лауреати по икономика като: Kenneth Arrow, Paul Samuelson, Oliver Williamson и други. Цитиращата публикация е качена в каталога на Библиотеката на Конгреса на САЩ.
Цитираща публикация:
Sargent, M., Marrone, J. V., Evans, A., Lilly, B., Nemeth, E., & Dalzell, S. (2020). Tracking and Disrupting the Illicit Antiquities Trade with Open Source Data. Rand Corporation. [ISBN/EAN: 9781977401489] DOI: https://doi.org/10.7249/RR2706
[Library of Congress Cataloging-in-Publication Data is available for this publication. ISBN: 978-1-9774-0148-9]
Цитат на стр.107 и 138;
.
—————————————————————————————–

3. МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ-2019

https://www.ebrd-restructuring.com/uploads/Enforcement%20Study%20discussion%20paper.pdf

.


4.МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ-2018

2018-1.

https://publicadministration.un.org/publications/content/PDFs/World%20Public%20Sector%20Report2018.pdf

unpan-2018

.


2018-2

 • Публикация на гл.ас. д-р Щерьо Ножаров се изучава в магистърския курс на чуждестранен университет в топ 300 на световните университети:
  HSE University (National Research University Higher School of Economics) е на 298 място в последната класация на престижната QS world university rankings (2021).
  Магистърска програма: “Recovering the Humankind’s Past and Saving the Universal Heritage”.
  Един от двата научни източника на магистърския курс за академичната 2018/2019 е:
  Recommended Additional Bibliography:
  Shteryo Nozharov. (2015). Economic Dimension of Crimes against Cultural, Historical and Archaeological Heritage. Nauchni Trudove, (1), 125.
  Линк към програмата курса:

https://spb.hse.ru/en/humart/history/courses/420676089.html

.—————————————-


——————————————————————————————————————–

АКАДЕМИЧНИ НОВИНИ

.

НОВИНИ-2021

2021-1

https://www.unwe.bg/bg/news/20606/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%be%d1%82-%d1%83%d0%bd%d1%81%d1%81-%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%be%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80.html?fbclid=IwAR2cvKUfnIs-2CZRTI_59sZrh1E0dQLgOsowPJn08knQqKZbnfHkOz5XEDg

.

2021-2

 • Класиране на 44-то място в топ 50 на научните автори от България за всички години (от 1997г. до сега) на международния индекс IDEAS-RePEc, който е спонсориран от изследователския отдел на Federal Reserve Bank of St. Louis-USA .(28-мо място за последните 10 години):

https://ideas.repec.org/top/top.bulgaria.html?fbclid=IwAR07c9JvcJqOwA9c9Oib4YTZytliUUOPfIRxdkKVQvT8PpEF7YFrKPVfWIo

.

 • Участие при обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. в Народно събрание

https://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/2881/reports/12719

.

НОВИНИ-2020

 • Гл.ас. д-р Щерьо Ножаров беше цитиран в едно от водещите издания на престижната публикационна група “Taylor & Francis group journals“, която е глобален лидер в областта на социалните и стопанските науки. Цитиращото издание е обозначено като водещо:  “A Leading Journal of Supply Chain Management” и е със Scopus CiteScore 2019-5.2; Авторите от цитиращата публикация са от Британски университети, като само единия от авторите има 183 цитата в SCOPUS (Batista, L).  Линк към цитиращата публикация:  

https://www.tandfonline.com/action/doSearch?AllField=Nozharov%2C+S

.

 • Гл.ас. д-р Щерьо Ножаров беше цитиран в Предложението на Главния прокурор на Република България (Вх.№ 027-00-4 / 13.10.2020г. по описа на Народно събрание) за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс [ цитат на стр.8, референция №9 от Приложението ]

Линк към текста:

https://legalworld.bg/storage/attachments/attachment-1160.pdf

.

НОВИНИ-2019

2019-1

 • Интердисциплинарни публикации (JEL: K14) на Гл.ас. д-р Щерьо Ножаров са цитирани в съдебни решения и са приети от Апелативен съд-Пловдив и потвърдено от Върховен касационен съд за формиращи научната доктрина в наказателното право. Решение №21 от 30.01. 2019 г. по внохд № 43 по описа за 2018 г. на Пловдивски апелативен съд, наказателна колегия потвърдено с Решение № 102 ОТ 26.06.2019 Г. по н.д. № 371/2019 Г., Н.К., І н. о. на Върховен касационен съд, където се казва: “Подобно становище е отразено и в правната доктрина /К. Манов. Престъпления против културното наследство – колизии и съотношения, 2012 г.; К. Манов. Наказателноправна защита на културното наследство в Република България, 2011 г.; също така Щерьо Ножаров. Методология за разследване на престъпления, свързани с културни ценности, 2015; Щерьо Ножаров. Специфика на престъпленията, свързани с недвижимото културно – историческо наследство, 2011 г./.

Линк към пълния текст на цитираното съдебно решение:

http://okrsud.haskovo.net/sprweb/006fce18/35270219.htm?fbclid=IwAR0SqQgI_zuVPg9-ZbR9J-4v9D5uwluVvCjeIZ5p_JprOL-nyrMoP2LKN3Y

.


НОВИНИ-2018

2018-1

.

2018-2

 • Гл.ас. д-р Щерьо Ножаров от УНСС и съдия Теодора Стамболова от Върховен касационен съд са определени за преподаватели в Националния институт на правосъдието по дисциплината “Особености на престъпленията срещу интелектуалната собственост по чл.173 от Наказателния кодекс (ПЛАГИАТСТВО) и чл.174 от Наказателния кодекс (НАТРАПЕНО СЪАВТОРСТВО) при посегателства срещу произведения на науката.”  Обучението е предназначено за съдии, прокурори и следователи. С групата от първите 40 магистрати обучението стартира от 1-15 октомври 2018г. Интернет-страница на обучението със списъка с участващи магистрати на линк: http://www.nij.bg/Courses/Course.aspx?lang=bg-BG&pageid=494&ID=2228

Линк: (лекции на обучението). (упражнения)

.

2018-3

 • Гл.ас. д-р Щерьо Ножаров е определен преподавател в Националния институт на правосъдието по дисциплината “Влияние на принципа на “академичната автономия” при оспорване по съдебен ред на актовете на органите по ЗРАСРБ” . Повече информация за обучението на интернет-страницата на Националния институт на правосъдието: http://www.nij.bg/News/News.aspx?lang=bg-BG&pageID=0&newsID=1285

Линк: (лекции на обучението)

.


НОВИНИ-2017

2017-1

 • Върховния касационен съд на Република България цитира гл.ас. д-р Щерьо Ножаров в Годишния доклад за дейността му през 2017г. (на стр.54)  за изнесената от него лекция пред пълния състав на Наказателната колегия на ВКС.

Линк към документа:

http://www.vks.bg/analizi-i-dokladi/vks-godishen-doklad-2017.pdf

Цитата е на стр.54

.

2017-2

 • Върховния касационен съд на Република България цитира интердисциплинарна научна публикация (JEL: K14) на гл.ас. д-р Щерьо Ножаров като формираща научната доктрина прилагана в правото (Решение № 240 от 06.12.2017 г. по н. д. № 790/2017 Г., Н. К., ІІ н.о. на Върховен касационен съд): “Предвид непосредствения обекта на закрила с нормата на чл.278 ал.6 от НК – обществените отношения, свързани с реда на управление в различни области и неговия конкретен обект, който са обществените отношения, свързани с опазването и закрилата на културното наследство на РБ, паричната стойност на предмета на престъплението (археологическия обект) няма никакво значение за определяне наличието или липсата на обществена опасност на деянието. В този смисъл “Ножаров, Щ. Престъпления срещу културно-историческото наследство. Особености на съставомерността (първа част). Общество и право, бр.2/2015 г.

Линк към пълния текст на решението на Върховен касационен съд:

http://domino.vks.bg/bcap/scc/webdata.nsf/Keywords/0CE786361D78ABB7C22581EE0030A71A

.


НОВИНИ-2014

 • Публикация качена на интернет-страницата на институция на ООН [The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)] цитира публикация на д-р Щерьо Ножаров. Цитиращата публикация е: European Council on Refugees and Exiles (2014), Right to Justice: Quality Legal Assistance for Unaccompanied Children-Comparative Report, July 2014, p.83. Цитатът е на стр.83 (Реф. 296, под линия). Цитираната публикация е: Ножаров Щ.,“Бежанско право /Наръчник за служебни адвокати, предоставящи правна помощ на лица, търсещи закрила с отказ в хода на съдебното производство/“, Държавна агенция за бежанците /с подкрепата на Европейски бежански фонд-ЕС и Асоциация „Форум/, 2012, стр.1-217; (JEL: K37)

Линк към цитиращата публикация:

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=type&publisher=ECRE&type=THEMREPORT&skip=0&querysi=%22Right+to+Justice%3A+Quality+Legal+Assistance+for+Unaccompanied+Children+-+Comparative+Report%22&searchin=fulltext&sort=date

.


2.МЕДИЙНИ ИЗЯВИ в национални медии:

2021

 • Bloomberg TV Bulgaria, “Инфлацията ще стопи част от натиска върху бюджета от вдигането на пенсиите”, д-р Щерьо Ножаров, преподавател в УНСС – предаването “Светът е бизнес” с водещ Ивайло Лаков (16.09.2021г.)

https://www.bloombergtv.bg/a/9-bulgaria/97941-shteryo-nozharov-inflatsiyata-shte-stopi-natiska-varhu-byudzheta-ot-vdiganeto-na-pensiite

.

 • Българско Национално Радио, “Актуализацията на бюджета поставя под въпрос модела на пенсионно-осигурителната система”, д-р Щерьо Ножаров, преподавател в УНСС и икономически съветник в БСК (програма Христо Ботев) с водещ Александър Райчев (10.9.2021г.)

https://bnr.bg/post/101524816?fbclid=IwAR0bnWEqiSQfJeBpadIIyVtgsTJbCOnQnzKK9-OocX09k7qAmVuU2xrBf-Y

.

 • NOVA нюз, “Ще съживи ли икономиката увеличението на доходите”, Ваня Григорова от КТ Подкрепа и Щерьо Ножаров от БСК и преподавател в УНСС – в предаването Социална мрежа (7.9.2021г.)

https://nova.bg/news/view/2021/09/07/339001/%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5/?fbclid=IwAR2w4I-7pdSuz7VeEIhbjw8gucn-2kUxr_6vOjQJSrxqdmtJFXww7mYPd3A

.

Bulgaria ON AIR, Колко важна е актуализацията на бюджета за бизнеса и домакинството?, Коментар на Ваня Григорова и Щерьо Ножаров (13.08.2021г.)

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/235983-kolko-vazhna-e-aktualizatsiyata-na-byudzheta-za-biznesa-i-domakinstvoto?fbclid=IwAR3o8hTcHPau3LRPF1K5ZQjg5j4-8fNjtVkre6isaLzgInMloOovhwLuFz4

.

 • Bloomberg TV Bulgaria, “Губим 13% от парите, ако Планът за възстановяване не е одобрен до септември”, д-р Щерьо Ножаров, преподавател в УНСС – предаването “Светът е бизнес” с водещ Ивайло Лаков (7.08.2021г.)

https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/96607-gubim-13-ot-parite-ako-planat-za-vazstanovyavane-ne-e-odobren-do-septemvri?fbclid=IwAR03y0GXyiYHJu-xIO7stz8xqRE6tkZDe5q8YVWU4eJKRWcnUaK_2Z8w6yQ

.

 • БНТ1: “Как ще се отрази преизчисляването на пенсиите? Коментар на Лидия Шулева и Щерьо Ножаров” в предаването: Денят започва с водещ: Христина Христова (27.7.2021г.)

https://bntnews.bg/news/kak-shte-se-otrazi-preizchislyavaneto-na-pensiite-komentar-na-lidiya-shuleva-i-shteryo-nozharov-1163702news.html?fbclid=IwAR0quL4RXkpwknP5RocAPmIIsOrDV8FkN7uOva-H28Oi_aEVTyz05JF3_vM

.

 • ТВ ЕВРОПА, “Съвременната просвета и инвестициите в образованието”, гл.ас. д-р Щерьо Ножаров-преподавател в УНСС в предаването Business Daily с водещ Димитър Вучев (24.05.2021г.)

https://www.tvevropa.com/2021/05/savremennata-prosveta-i-investitsiite-v-obrazovanie/?fbclid=IwAR1iO5ZmtlFm1waCEdzWUYWNC5Z8sPHdEGuF-Gj0QoxYlAav4kUpnS2j7Ps

.

 • Българско Национално Радио (Програма Христо Ботев), “Фискални или монетарни са рисковете пред българската икономика”, д-р Щерьо Ножаров-преподавател в УНСС, с водещ Александър Райчев, (23.4.2021).

https://bnr.bg/post/101457829?fbclid=IwAR3wIWPIgAjuskiiFT7cIhBVA8t-y-5EoLIu1G1NZXLiABme1aQkyO9poNo

.

 • Bloomberg TV Bulgaria, “БВП на България трябва спешно да се преструктурира”, д-р Щерьо Ножаров, преподавател в УНСС – предаването “Клуб Investor” с водещ Ивайло Лаков (20.02.2021г.)

https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/89370-shteryu-nozharov-turizmat-nyama-sashtestveno-badeshte-kakto-v-balgariya-taka-i-v-globalen-mashtab?fbclid=IwAR01xh55aeTBCYCvyyseAURSHSTtK59OU68Eyui-eKEYaEhaKuKMpXKqoJM

.

 • Bloomberg TV Bulgaria, “Успешна е тази реформа в съдебната система, която води до по-висок икономически растеж”, д-р Щерьо Ножаров – УНСС в предаването “Светът е бизнес” с водещ Ивайло Лаков (4.01.2021г.)

https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/87108-uspeshna-e-tazi-reforma-v-sadebnata-sistema-koyato-vodi-do-po-visok-ikonomicheski-rastezh

.

2020

 • Bloomberg TV (Bulgaria). 7в 7. Tема на седмицата: Вторият локдаун и българската икономика. 4.12.2020.
  Темата коментират:
  д-р Щерьо Ножаров, икономист и преподавател; Васил Велев, АИКБ; Цветан Симеонов, председател на управителния съвет на БТПП; Мартин Заимов, финансист, съосновател на “Генератор” и Чавдар Христов, КНСБ.

https://www.bloombergtv.bg/a/9-bulgaria/85548-tema-na-sedmitsata-vtoriyat-lokdaun-i-balgarskata-ikonomika

.

https://www.tvevropa.com/2020/12/pogled-kam-ikonomikata-na-badeshteto/?fbclid=IwAR0UUgLzhARLfcis5e1ZzDsEAeS5ITDncQdvwW-Q2O1LMbHgHyZc2gJg0qg

.

 • Българско Национално Радио, “България има нужда от агресивна промяна на икономическата политика”, (Програма Христо Ботев) с водещ Александър Райчев, (4.12.2020).

https://bnr.bg/hristobotev/post/101384060?fbclid=IwAR0U2gIehih1NEk3G2XoQ_dUl1jIoel7_MzOTl9AnVPIXVg3nQQBaDYPoa0

.

 • Bloomberg TV Bulgaria, “Икономист: Бюджет 2021 налива вода в пясъка”, предаването “Светът е бизнес” с водещ Ивайло Лаков (26.11.2020г.)

https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/85528-ikonomist-byudzhet-2021-naliva-voda-v-pyasaka

.

 • ТВ ЕВРОПА, Успя ли реформата във висшето образование?; предаването Business Daily с водещ Димитър Вучев (22.10.2020г.)

https://www.vbox7.com/play:6c2c018c00?fbclid=IwAR30zUCsL3RgrTVZGaO79dJSYjIqrAMArnAwIVzho6IvqAhOUJfvLSnK9ig#

.

https://www.bloombergtv.bg/a/20-klub-investor/83239-ikonomist-balgariya-promenya-fiskalnata-si-politika?fbclid=IwAR2EqrBqmdkM2P7y3prnIXApdNGkNEupc9vq5b_wn-xrKDXVtsJMvnt4HS8

.

https://bnr.bg/hristobotev/post/101343929/spad-obrazovanie

.

https://www.bloombergtv.bg/a/20-klub-investor/81088-izsledvane-namalyavaneto-na-sivata-ikonomika-sviva-i-vaglerodniya-otpechatak

.

https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/80269-ikonomist-balgariya-mozhe-da-bade-10-15-g-v-erm-ii?fbclid=IwAR2Pb3sv2A4HzqtOLt5v7kqXv4u3ITM-5Rn8Ry9r7UXrhXLSoHYpkbZWpzw

.

https://www.tvevropa.com/2020/07/shte-ima-li-zelena-sdelka-v-evropa-sled-koronakrizata/

.

https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/78507-ikonomist-balgariya-shte-vleze-skoro-chakalnyata-na-evrozonata-no-shte-ostane-dalgo-tam

.

Висшето образованието и науката в България

https://www.vbox7.com/play:24215b7737&start=2

.

https://www.bnr.bg/hristobotev/post/101269761

.

https://www.bloombergtv.bg/svetat-e-biznes/2020-04-28/ikonomist-chaka-ni-retsesiya-s-dvoyno-dano

.

https://www.bloombergtv.bg/svetat-e-biznes/2020-03-17/covid-19-sriv-na-ikonomikata-no-i-katalizator

.

https://www.bloombergtv.bg/klub-investor/2020-02-15/zashto-balgariya-se-okaza-prichina-za-reformi-na-etsb

.

https://www.bnr.bg/hristobotev/post/101224023

.

https://www.tvevropa.com/2020/01/kak-raboti-kragovata-ikonomika-po-sveta/

.

https://www.bnr.bg/hristobotev/post/101211504?fbclid=IwAR1BKKfil-ObOcF2ICGpzj4IEESDns0pujgrBEITr-nhpr9H0EpiwXtmzbQ

.

2019

Ще има ли мащабна реформа на висшето образование?

Линк: https://www.youtube.com/watch?v=ktFK5ThSu2M

.Линк:

.https://www.youtube.com/watch?v=N10MpBrtl_k

.

bnr

http://bnr.bg/hristobotev/post/101119040

.

2018

http://bnr.bg/hristobotev/post/100942144

.

blomberg bg

http://www.bloombergtv.bg/biznes-start/2018-01-18/viziyata-na-balgariya-za-ikonomichesko-razvitie-e-dramatichno-ostaryala

.

.

bnr

http://bnr.bg/post/100931504

.

?????????????????????????????????????????????????????????

линк към предаването: Business Daily

.


.

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ:

2021

 • Investor.bg, “Щерьо Ножаров: За сега инфлацията е под контрол”, (17.9.2021г.)

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/shterio-nojarov-zasega-inflaciiata-v-bylgariia-e-pod-kontrol-335765/

.

 • в.”СЕГА”, “Застигна ни отложеното поскъпване на живота”, д-р Щерьо Ножаров, преподавател в УНСС и икономически съветник в БСК (12.09.2021г.)

https://www.segabg.com/category-observer/zastigna-ni-otlozhenoto-poskupvane-na-zhivota

.

 • в.”СЕГА”, “2 млрд. лв. губим заради неефективната администрация”, д-р Щерьо Ножаров, преподавател в УНСС и икономически съветник в БСК (5.08.2021г.)

https://www.segabg.com/category-observer/2-mlrd-lv-gubim-zaradi-neefektivnata-administraciya?fbclid=IwAR0C7M61G46SqfS1jhJijHMePGeR_hV3e_n-NsiUPL-ki_UEQ7Tpi3SmNeo

.

 • На корицата на пилотния 1-ви брой за България на авторитетното световно топ-икономическо списание “Bloomberg Businessweek”: Bloomberg Businessweek bg, “Пост-COVID съживяване” с автор д-р Щерьо Ножаров-УНСС, стр. 28-31

.

 • Investor.bg, “Икономист: Възстановяването на българската икономика ще бъде бавно”, (23.4.2021г.)

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/ikonomist-vyzstanoviavaneto-na-bylgarskata-ikonomika-shte-byde-bavno-326621/?fbclid=IwAR0K4ndrrRxez9YDLFtMESgBqXNoRfQsfaGQrzbhaUBGQ-MST-sd34YnqKU

.

 • БТА, “Устойчивост на управлението на отпадъците на територията на Столична община”, д-р Щерьо Ножаров-преподавател в УНСС (9.03.2021г.)

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2374571

.

 • INVESTOR.bg, “Щерю Ножаров, Реформите през 2021 г. трябва да са насочени към икономиката”, (5.01.2021)

https://www.investor.bg/bloomberg-tv/461/a/shteriu-nojarov-reformite-prez-2021-g-triabva-da-sa-nasocheni-kym-ikonomikata-319174/

.

2020

 • в.СЕГА. “Погрешно е да се вдигат чиновнически заплати при липсващо е-управление”, д-р Щерьо Ножаров (интервю с Мила Кисьова), 16.12.2020г.

https://segabg.com/category-observer/pogreshno-e-da-se-vdigat-chinovnicheski-zaplati-pri-lipsvashto-e-upravlenie?fbclid=IwAR2SkiGMGF-hd9WOBGyJV-ITij-k9O3bw0flCj52yUTlmsNCnF0Lv6k3JKc

.

 • INVESTOR.bg, “Щ. Ножаров: Очакванията на правителството за икономиката са твърде оптимистични”, (26.11.2020г.)

https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/sht-nojarov-ochakvaniiata-na-pravitelstvoto-za-ikonomikata-sa-tvyrde-optimistichni-316810/

.

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/promenite-v-zakona-za-publichnite-finansi-otvariat-vratata-i-za-strukturen-deficit-313594/?fbclid=IwAR1JQUhBjKKV1CHXBDWqcMGITacWbEs1pYFr_iuoeCxDg5dufYupb9Xk9cY

.

https://www.economic.bg/bg/a/view/one-step-away-from-the-euro-120870

.

https://legalworld.bg/a-zashto-reformata-v-obrazovanieto-da-ne-byde-osnovata-na-proekta-za-nova-konstituciia-ili-pri-izmenenieto-na-dejstvashtata

.

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/s-namaliavaneto-na-sivata-ikonomika-bylgariia-shte-svie-vyglerodniia-si-otpechatyk-310268/

.

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/bylgariia-moje-da-prestoi-10-15-godini-v-erm-ii-308923/?fbclid=IwAR2wzgczjGcXFa0HMxlFknIhRr0AIxyF4XAxMj3h1vhfqM7_dvPZXwa_vSs

.

https://www.investor.bg/bylgariia/5/a/ikonomist-bylgariia-moje-da-zasedne-zadylgo-vreme-v-erm-ii-306233/

.

https://www.investor.bg/ad-hoc/502/a/prognoza-ochertava-se-recesiia-s-dvoino-dyno-303337/

.

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/shteriu-nojarov-neka-vidim-i-vyzmojnostite-ot-krizata-300598/?fbclid=IwAR2bNQZvngrHOpRle6-KQvGfg_Jz4CLA2-QqWuOaq0ktGM8U0G8UiuQKyus

.

https://www.investor.bg/bloomberg-tv/461/a/kak-bylgariia-stana-prichina-za-reformi-v-evrozonata-298728/

.

https://www.manager.bg/biznes/ikonomist-svett-preminava-km-digitalna-niskovglerodna-krgova-ikonomika-blgariya-vse-oshche-ne

.

https://www.manager.bg/finansi/18-may-denyat-na-danchnata-svoboda-v-blgariya?fbclid=IwAR0xUEcBQLgZ1wgztKgTHU8IJumH5WsQc8SynqgCbOx-hnvoHrz3Zh0qmYY

.

https://www.24chasa.bg/novini/article/7453925?fbclid=IwAR1-_rp_n8JUR2bhFgXQ-7AgQhNYCKvn2kaMhVfSEe1OsDPCgg6cOrj_07c

.

https://www.dnevnik.bg/analizi/2019/06/09/3921344_naukata_-_pet_trabanta_za_edin_rols-rois/

.


2014

http://bnr.bg/post/100486196/godishno-ot-balgaria-iztichat-mejdu-30-i-500-milina-evro-ot-kontrabanda-i-prestaplenia-s-kulturni-cennosti

.


4. Отличия

линк