7 МЕЖДУНАРОДНА АКТИВНОСТ

M


І.МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ

1.МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ – 2022

Доц. д-р Щерьо Ножаров, преподавател в УНСС, беше цитиран в монография на Routledge (най-големият глобален академичен издател в областта на хуманитарните и социалните науки) което е част от глобалната Taylor & Francis Group. (Цитатите са на стр.35, 58)
Цитиращата публикация е:
Citroni, G., Spigno, I., & Tanzarella, P. (2022). The Right to Political Participation: A Study of the Judgments of the European and Inter-American Courts of Human Rights (1st ed.). Routledge.
Цитиращата публикация анализира: Правото на политическо участие – проучване на решенията на европейските и американските съдилища по правата на човека, като в нея е използван модел, създаден от д-р Ножаров за икономически анализ на съдебните решения.

–––––––––––––––-

2.МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ – 2021

2021-1

ООН цитира през 2021г., доц. д-р Щерьо Ножаров от катедра „Икономикс“ на УНСС, като автор с индивидуален принос за създаването на:

United Nations, 2021, National institutional arrangements for SDG implementation: A five-year stocktaking, World Public Sector Report 2021, Division for Public Institutions and Digital Government, Department of Economic and Social Affairs, (DPADM), New York, April., ISBN:9789211232110 [eISBN:9789210057783]  DOI: 10.18356/9789210057783

Цитата е на стр. iv

.

линк:

https://publicadministration.un.org/Portals/1/WPSR2021_Full-Report_24Aug-Final.pdf

https://doi.org/10.18356/9789210057783

.

2021-2

ООН покани доц. д-р Щерьо Ножаров да изнесе доклад на 4.11.2021г. пред Икономическата комисия на ООН за ЕВропа на тема: въвеждане на кръговата икономика във вътрешноводния транспорт. Поканата на ООН се базира на интерес към публикациите на д-р Щерьо Ножаров по тематиката, част от които ще влязат като отправна точка в хармонизирирането на правилата свързани с управлението на отпадъците от речни плавателни съдове и речни пристанищни съоръжения. Участието на д-р Щерьо Ножаров е вписано в официални документи на ООН: List of participants (стр.10), Report of the Working Party on Inland Water Transport on its sixty-fifth session (стр. 13, т.72): 

.

https://www.unwe.bg/bg/news/21761/%d0%bd%d0%b0%d1%88-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%b2-%d0%be%d0%be%d0%bd.html

.

https://unece.org/sites/default/files/2021-11/65thsession%20SC3_LoP.pdf

.

https://unece.org/sites/default/files/2021-12/ECE-TRANS-SC.3-215e.pdf

.

––––––––––––––––––––

3. МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ-2020

Д-р Щерьо Ножаров от УНСС беше цитиран в монография на една от най-престижните световни аналитични организации – „RAND Corporation“ за която са работили нобелови лауреати по икономика като: Kenneth Arrow, Paul Samuelson, Oliver Williamson и други. Цитиращата публикация е качена в каталога на Библиотеката на Конгреса на САЩ.
Цитираща публикация:
Sargent, M., Marrone, J. V., Evans, A., Lilly, B., Nemeth, E., & Dalzell, S. (2020). Tracking and Disrupting the Illicit Antiquities Trade with Open Source Data. Rand Corporation. [ISBN/EAN: 9781977401489] DOI: https://doi.org/10.7249/RR2706
[Library of Congress Cataloging-in-Publication Data is available for this publication. ISBN: 978-1-9774-0148-9]
Цитат на стр.107 и 138;
.

.

4.МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ-2019

www.ebrd.com/documents/ogc/debt-enforcement-in-europe-and-beyond-discussion-paper.pdf?blobnocache=true

.

https://www.ebrd.com/Search.html?srch-term-user=shteryo+nozharov&srch-term=shteryo%2520nozharov&srch-pg=srch&srch-type=all&sort=relevant&pg=1

.

5.МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ-2018

2018-1

Линк към документа на ООН:

https://doi.org/10.18356/6aa6d28a-en

https://publicadministration.un.org/publications/content/PDFs/World%20Public%20Sector%20Report2018.pdf

unpan-2018

.

2018-2

 • Публикация на доц. д-р Щерьо Ножаров се изучава в магистърския курс на чуждестранен университет в топ 300 на световните университети:
  HSE University (National Research University Higher School of Economics) е на 298 място в последната класация на престижната QS world university rankings (2021).
  Магистърска програма: „Recovering the Humankind’s Past and Saving the Universal Heritage“.
  Един от двата научни източника на магистърския курс за академичната 2018/2019 е:
  Recommended Additional Bibliography:
  Shteryo Nozharov. (2015). Economic Dimension of Crimes against Cultural, Historical and Archaeological Heritage. Nauchni Trudove, (1), 125.
  Линк към програмата курса:

https://spb.hse.ru/en/humart/history/courses/420676089.html

.

6.МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ-2014

 • Публикация качена на интернет-страницата на институция на ООН [The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)] цитира публикация на д-р Щерьо Ножаров. Цитиращата публикация е: European Council on Refugees and Exiles (2014), Right to Justice: Quality Legal Assistance for Unaccompanied Children-Comparative Report, July 2014, p.83. Цитатът е на стр.83 (Реф. 296, под линия). Цитираната публикация е: Ножаров Щ.,“Бежанско право /Наръчник за служебни адвокати, предоставящи правна помощ на лица, търсещи закрила с отказ в хода на съдебното производство/“, Държавна агенция за бежанците /с подкрепата на Европейски бежански фонд-ЕС и Асоциация „Форум/, 2012, стр.1-217; (JEL: K37)

Линк към цитиращата публикация:

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=type&publisher=ECRE&type=THEMREPORT&skip=0&querysi=%22Right+to+Justice%3A+Quality+Legal+Assistance+for+Unaccompanied+Children+-+Comparative+Report%22&searchin=fulltext&sort=date

.


ІІ.МЕЖДУНАРОДНИ ПОКАНИ ЗА ПОЧЕТНИ ЛЕКТОРСКИ ПОЗИЦИИ

 • EUROPEAN SHOAH LEGACY INSTITUTE – PROVENANCE RESEARCH TRAINING PROGRAM (WORKSHOP IN ZAGREB, CROATIA, MARCH 10-15, 2013)

http://www.mdc.hr/UserFiles/File/skupovi/prtpzagrebsched_final.pdf

854826.Provenance_Research_Training_Program_Zagreb-Report_list-of-attendees_final_07052013_bb

.


ІІІ.УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМИ НА  ООН

Доц. д-р Щерьо Ножаров е заемал различни националнопредставителни позиции като: Национален представител за EnviCrimeNet/Europol (2010-2013); Заместник-председател на националната Междуведомствена комисия по изменение на климата (2006-2009); Национален представител за Конвенцията на ООН за изменение на климата /UNFCCC/ (2003-2009); Национален координатор по Устойчиво развитие и Национален представител в Комисията на ООН по устойчиво развитие /UN CSD/ (2003-2009); Национален координатор за Host Country Committee на Световна банка (2007-2009); Национално контактно лице за Зелени обществени поръчки за Европейска комисия (2008-2009); Национално контактно лице за Световна търговска организация по отношение на „Търговия и околна среда“ (2003-2005) съм представлявал България в редица международни форуми, които имат и научен панел. Някой от по-важните от тях са:

un

Участие във форуми на Рамковата конвенция на Организацията на Обединените Нации по изменение на климата /РКООНИК/ и Протокола от Киото

UNFCCC: shteryo_nozharov

https://unfccc.int/gcse?q=nozharov

.

UNFCCC/SB/2009/MISC.1-

http://unfccc.int/resource/docs/2009/sb/eng/misc01.pdf

позоваване на стр.7

.

UNFCCC/SB/2009/INF.5-

http://unfccc.int/resource/docs/2009/sb/eng/inf05.pdf

позоваване на стр.8

.

UNFCCC/CP/2008/INF.1-

http://unfccc.int/resource/docs/2008/cop14/eng/inf01p01.pdf

позоваване на стр.13

.

UNFCCC/SB/2008/MISC.1-

http://unfccc.int/resource/docs/2008/sb/eng/misc01.pdf

позоваване на стр.6

.

UNFCCC/SB/2008/INF.3-

http://unfccc.int/resource/docs/2008/sb/eng/inf03.pdf

позоваване на стр.6

.

UNFCCC/SB/2008/INF.4-

http://unfccc.int/resource/docs/2008/sb/eng/inf04.pdf

позоваване на стр.5

.

UNFCCC/CP/2007/MISC.1

http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/misc01p01.pdf

позоваване на стр.15

.

UNFCCC/SB/2004/INF.1-

http://unfccc.int/resource/docs/2004/sb/inf01.pdf

позоваване на стр.5

.

UNFCCC/CP/2003/INF.1-

http://unfccc.int/resource/docs/cop9/inf01.pdf

позоваване на стр.8

.


Участия в комисии на ООН:

Участия в работата на Комисията по устойчиво развитие на ООН:

http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1629&str=nozharov

.


Референции в документи на ООН:

 • Документ на ООН, Доклад за състоянието на националната политика на България по устойчиво развитие – Пълен доклад, 2010г., стр.26

https://sustainabledevelopment.un.org/dsd_aofw_ni/ni_pdfs/NationalReports/bulgaria/FULL_REPORT.pdf

позоваване на стр.26

.

 • Документ на ООН, Доклад за състоянието на Националната стратегия  на България по устойчиво развитие, 2007, стр.1

https://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/bulgaria/2007nsdsprofile_Bulgaria.pdf

позоваване на стр.1

.

 • Документ на ООН, Доклад за състоянието на националната политика на България по устойчиво развитие-част Енергетика, 2007г., стр.1

https://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/bulgaria/energy.pdf

позоваване на стр.1

.

 • Документ на ООН, Доклад за състоянието на националната политика на България по устойчиво развитие-част Състояние на въздуха и атмосферата, 2007г., стр.1

https://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/bulgaria/atmosphere.pdf

позоваване на стр.1

.

 • Документ на ООН, Списък на Националните координатори по устойчиво развитие за ООН, 2007г., стр.19

https://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/focalPoint_List.pdf

позоваване на стр.19

.

 • Документ на ООН, Доклад за състоянието на националната политика на България по устойчиво развитие, 2003г., стр.8

https://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/bulgaria/2003indicators_bulgaria.pdf

позоваване на стр.8 (3)

.


ІV. ПОЗОВАВАНЕ В ДОКУМЕНТИ НА СВЕТОВНА БАНКА

 • Документ на Световна банка, Report No. 60078-ECA,  Solid Waste Management in Bulgaria, Croatia, Poland, and Romania, A cross-country analysis of sector challenges towards EU harmonization, Април 2011 , стр.48

http://documents.worldbank.org/curated/en/240901468233089624/pdf/600780ESW0WHIT0and0candidates0FINAL.pdf

позоваване на стр.48

.

 • Документ на Световна банка, Report No: ICR00001004, IMPLEMENTATION COMPLETION AND RESULTS REPORT (TF-50706 BUL)ON A GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY GRANT IN THE AMOUNT OF US$ 7.5 MILLION TO THE REPUBLIC OF BULGARIA  FOR A WETLANDS RESTORATION AND POLLUTION REDUCTION PROJECT, 23 Юни, 2009, стр.40,

https://iwlearn.net/resolveuid/f716f883-c70f-4177-b3ba-982d52a5be02

позоваване на стр.40

.


V. ПОЗОВАВАНЕ В ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

 • Документ на ГД Околна среда, Европейска комисия,  Implementation of the EU Green Public Procurement (GPP) Policy, Юни 2009, стр.3

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/1st_newsletter.pdf

позоваване на стр.3

.

Nozharov-UNFCC

.


VІ. ОТЛИЧИЯ

линк

.