3 НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ-ИКОНОМИКА

I. ИНДЕКСИРАНИ ПУБЛИКАЦИИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРОФИЛ В  ELSEVIER-Scopus

Scopus Author ID: 57205543090

https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?origin=searchauthorlookup&src=al&edit=&poppUp=&basicTab=&affiliationTab=&advancedTab=&st1=Nozharov&st2=Shteryo&institute=&orcidId=&authSubject=LFSC&_authSubject=on&authSubject=HLSC&_authSubject=on&authSubject=PHSC&_authSubject=on&authSubject=SOSC&_authSubject=on&s=AUTHLASTNAME%28Nozharov%29+AND+AUTHFIRST%28Shteryo%29&sdt=al&sot=al&searchId=e0c4fdb3e9d3bd3304d0ce0414be0ad4&exactSearch=off&sid=e0c4fdb3e9d3bd3304d0ce0414be0ad4II. МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

2.1. ИНДЕКСИРАНИ МОНОГРАФИИ на английски език

Nozharov, S. (2023). Social costs of circular economy in European Union. Prof. Marin Drinov Publishing House of BAS. ISBN (online): 978-619-245-3

Индексирана в CEEOL: https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=1197803

Издадена от Българска академия на науките (БАН).

.

2.2. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

Ножаров, Щ. (2021). Корпоративна социална отговорност: учебно-методическо помагало. Издателски комплекс – УНСС, ISBN – 978-619-232-489-6

.

III. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПУБЛИКАЦИИ 

1. НОВА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ИКОНОМИКА

2. ИКОНОМИКС НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

3. ИКОНОМИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА и ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА


1. НОВА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ИКОНОМИКА


Статии в научни списания:

–––––––

статия

 • Nozharov, S. (2019), Hybrid threats as an exogenous economic shock, Economic Archive (4), p.21-29

Текст

Публикацията е цитирана от:

Чех М. М. (2020). Глобальні гібридні загрози: економічний вимір, Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення, Львівський торговельно-економічний університет, с.169  [ISBN 978-617-602-273-2]

цитатът е на стр.169

линк към цитиращата публикация:

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovo_Doslidna_Chastyna/Docs/2020_VIKL._ZBIRNIK.pdf

––––––––––––––––

Статия

 • Nozharov, Shteryo. (2018). The institutional economics of collective waste recovery systems: An empirical investigation. Ikonomicheski Izsledvania Volume 27, Issue 5, Pages 172-180

Text (SCOPUS)

Публикацията е цитирана от:

Alvaro Augusto Dossa, Andrew Gough, Luciano Batista & Kathleen Mortimer (2020) Diffusion of circular economy practices in the UK wheat food supply chain, International Journal of Logistics Research and Applications, DOI: 10.1080/13675567.2020.1837759

цитатът е на стр.15 и 19 

–––––––––––––––––––

Статия

 • Nozharov, S. S. (2018). Transaction Costs in Collective Waste Recovery Systems in the EU. Economic Archive, (1), 18-30.

Text

Публикацията е цитирана от:

Alvaro Augusto Dossa, Andrew Gough, Luciano Batista & Kathleen Mortimer (2020) Diffusion of circular economy practices in the UK wheat food supply chain, International Journal of Logistics Research and Applications, DOI: 10.1080/13675567.2020.1837759

цитатът е на стр.2 и 19 

––––––––––––––––––

статия

 • Чобанова Р. и Ножаров Щ. (2018). Икономически проблеми и решения в научните конференции в България. сп.Икономическа мисъл. 63 (5), 117-134

текст-2018-ст3

––––––––––––––––

Статия

Nozharov, Shtеryo. (2017). Efficiency of Public Administration Management in Cultural Heritage Protection. Economic Alternatives Journal, Issue 2, (307-316)

Text-2

Публикацията е цитирана от:

 1. Nguyễn Kim Phước. (2018)  .ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI TỈNH LONG AN: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SEM .Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 58(1), 84-98 .  ISSN:1859-3453

( Nguyễn Kim Phước. (2018) .Assessing the effectiveness of public administration in Long An province: An application of the SEM model. Journal of Science – Ho Chi Minh City Open University. 58(1) . 84-98 )

Цитатите са на страници: 97

Линк към публикацията:

http://tckh.ou.edu.vn/vi?page=1

http://tckh.ou.edu.vn/vi/downloadfile?idbaiviet=708

2. Statement of the Association of Art Museum Directors concerning the Proposed Extension of the Memorandum of Understanding between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Bulgaria concerning the Imposition of Import Restrictions on Categories of Archaeological and Ecclesiastical Ethnological Material of the Republic of Bulgaria,  Meeting of the Cultural Property Advisory Committee, USA, July 31 2018

Цитатите са на стр.6, 9, 10

https://culturalpropertynews.org/wp-content/uploads/2018/07/AAMD-Comment-Bulgaria-Request-for-MOU-2018.pdf

https://eca.state.gov/highlight/cultural-property-advisory-committee-meeting-july-31-august-2

–––––––––––––

Статия

 • Nozharov Sht. (2014). Model of Effective Management of Bulgarian Public Administration Managing EU Funds, Economic Alternatives Journal, Issue 4, (64-77)

Text-en-r1

Публикацията е цитирана в Web_of_Science

Bileišis, M. (Ed.), Kovac, P. (Ed.), Bileišis, M., Stasiukynas, A., Smalskys, V., Domeikienė, J., … Tomova, T. (2017). Public Administration Reforms in Eastern European Union Member States.: Post-Accession Convergence and Divergence. Mykolas Romeris University.  (цитат на стр. 468)

https://mruni.pure.elsevier.com/en/publications/public-administration-reforms-in-eastern-european-union-member-st

http://ebooks.mruni.eu/product/public-administration-reforms-in-eastern-european-union-member-states-postaccession-convergence-divergence

–––––––––––––

Доклади от научни конференции:

––––––––––––-

доклад

 • Ножаров Щ., „Транзакционните разходи при обществените поръчки в България“, Сборник с доклади: VII-ма Международна научна конференция – Икономическата (не)свобода, Издателски комплекс-УНСС, 2017, стр.209-215, ISBN 978-954-644-932-0

текст-2017-д1

–––––––––––––––––––

Доклад

 • Nozharov, Sht. (2016). Social costs of the inefficient management of the EU funds for Bulgaria, Kiel und Hamburg: ZBW – Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, pp.1-12

Text-en-r6-1

Text-en-r6-2

Публикацията е цитирана в Web_of_Science

–––––

Доклад

 • Nozharov, Sht. (2016). Institutional failures and transaction costs of Bulgarian „private research institutes“. Kiel und Hamburg : ZBW – Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. pp.1-11

Text-en-r4-1

Text-en-r4-2

–––––––––––––––––––-

.


2. ИКОНОМИКС НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

–––––––––––––––––––

Статия

 • Nozharov, S., & Koralova–Nozharova, P. (2018). Transaction Costs and Institutional Change of Trade Litigations in Bulgaria. Nauchni trudove, (3), 123-133.

текст-2018-ст2

––––––––––––-

Студия

 • Ножаров Щ., „Икономически измерения на престъпленията срещу културно-историческото и археологическо наследство“, Научни трудове на УНСС, том 1, София, Издателски комплекс-УНСС, 2015 г., с.125-168. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3747523 

текст-2015-Стд-1

текст-2015-Стд-2

Публикацията е цитирана от:

 • Публикацията е цитирана в монография на една от най-престижните световни аналитични организации – „RAND Corporation“ за която са работили нобелови лауреати по икономика като: Kenneth Arrow, Paul Samuelson, Oliver Williamson и други. Цитиращата публикация е качена в каталога на Библиотеката на Конгреса на САЩ. Цитираща публикация: Sargent, M., Marrone, J. V., Evans, A., Lilly, B., Nemeth, E., & Dalzell, S. (2020). Tracking and Disrupting the Illicit Antiquities Trade with Open Source Data. Rand Corporation. [ISBN/EAN: 9781977401489] DOI: https://doi.org/10.7249/RR2706 [Library of Congress Cataloging-in-Publication Data is available for this publication. ISBN: 978-1-9774-0148-9]
            Цитат на стр.107 и 138;

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2706.html?fbclid=IwAR3RoKw8gEgw0_aAk2OP0DyGujR-0i1mDlnO4tFXMbtxGLvbySXO_uCKV-k

.

––––––––––––––––––––

доклад

 • Nozharov Sht. (2015). Economic growth and the reform of the judicial system of Bulgaria in the period 2000-2015 (vision for a new measurement model) , IDEAS Working Paper Series from RePEc N72919, Federal Reserve Bank of St Louis, USA

Text-2015-en-id

Публикацията е индексирана в ProQuest

Цитати:

 • През 2019г., Европейската банка за възстановяване и развитие (European Bank for Reconstruction and Development-EBRD) цитира публикацията в свой документ от месец декември 2019 г. със заглавие: Discussion Paper – Building an Effective Debt Enforcement Framework.
  Цитатът е на стр.9-под линия и на стр.52 от библиографската справка. Линк към цитат:

https://www.ebrd.com/Search.html?srch-term-user=shteryo+nozharov&srch-term=shteryo%2520nozharov&srch-pg=srch&srch-type=all&sort=relevant&pg=1

.

Други цитати на публикацията:

 • Qiong Jiang (2019). On the Reform of the Judicial Protection System of Intellectual Property in China. Proceedings: 2019 7th International Education, Economics, Social Science, Arts, Sports and Management Engineering Conference (IEESASM 2019), [ISBN: 978-1-989348-38-3], p.1033-1036; DOI: 10.23977/ieesasm.2019.219

Референция №5

http://166.62.7.99/conference/article/artId/4217.html

http://166.62.7.99/conferences/LNEMSS/IEESASM%202019/19IEESASM219.pdf

.


3. ИКОНОМИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА и ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

–––––––––––––

Глави от колективни монографии:

–––––––––––––

Глава от колективна монография

 • Ножаров Щ., „Критичен анализ и оценка на политиката за повишаване на енергийната ефективност на транспорта през периода 2014-2020г.”, Оценка на енергийната ефективност на транспорта в контекста на политиката за устойчиво развитие, Издателски комплекс-УНСС, София, 2016г., глава Пета, стр.28-37, ISBN 978-954-644-860-6

 текст-2016-Г1

––––––––––––––––––

Глава от колективна монография

 • Ножаров Щ., „Ефективност в регулирането на въглеродния интензитет в България”, Устойчиво развитие и конкурентноспособност на българската икономика, Издателски комплекс-УНСС, 2012г., глава Седма, стр.244-280, ISBN 978-954-644-329-8

текст-2012-Г

––––––––––––––––––-

Глава от колективна монография

 • Ножаров Щ.,  „Икономически аспекти на националната политика по изменение на климата“, Устойчиво развитие и многообразие в България, БАН, ИКОПИС, 2010г., стр.43-48, ISBN:978-954-91905-3-3

резюметекст

––––––––––––––––––

Научни студии

––––––––––––––––––

студия

 • Nikolova, N., & Nozharov, S. (2020). Shadow economy and populism – risk and uncertainty factors for establishing low-carbon economy of Balkan countries (case study for Bulgaria). Ikonomicheski Izsledvania, 29(3), 121-144.

текст-2020-ст-ск-1

––––––––––––––––––

Доклади от научни конференции:

––––––––––––––––––

 • Nozharov, S. and Koralova-Nozharova P. (2024). Economic aspects of tourism sector climate transformation: the case of Bulgaria. Collection of articles-presented at the Annual scientific conference 2023 on December 5th, 2023: Economic development and policies: realities and prospects national and European challenges of the transition to green economy. Sofia: Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, pp.389-398, ISBN 978-619-245-407-4

текст-2024-д-2

.

 • Коралова-Ножарова П. и Ножаров, Щ. (2024). Иновационната политика на българските пристанищни оператори:фактор за повишаване на конкурентоспособността им, Сборник: Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките, Издателски комплекс на УНСС, стр. 22-30, ISBN: 978-619-232-785-9

текст-2024-д-1

.

 • Ножаров Щ., Коралова-Ножарова П. (2021). Планът за възстановяване и устойчивост на Република България – смяна на приоритетите в транспортния сектор. Сборник с доклади: Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през ХХИ век-тенденции и предизвикателства. Академично издателство „Ценов“ – Свищов, Том 2, стр.651-658

текст-2021-д-1

.

доклад

 • Nozharov, S. and Koralova-Nozharova, P. (2020). Circular economy as an opportunity for the development of inland waterway transport (the case of Danube river), Economic Development and Policies: Realities and Prospects – Proceedings of Scientific Papers (Economic Research Institute at BAS), p.682-689. [ISBN 978-619-245-039-7]

text-2020-cp-1a

.

Публикацията е цитирана в Scopus:

Kirova A. (2020). Looking at New Economic Parameters in National, Regional, European and Global Context, Economic Studies journal, 29 (5), p. 3-27

––––––––––––––––––

доклад

 • Ножаров Щ. (2020). Понятие за „неопределеност“ при реализиране на българската национална политика по изменение на климата, Сборник с доклади: Пета научна конференция „Икономически предизвикателства: държавата и пазарът“, Издателски комплекс-УНСС, стр.64-71; [ISBN 978-619-232-333-2]

текст-2020-д2

–––––––––––––––––-

доклад

 • Ножаров, Щ. (2020). Предизвикателства пред реформата на данъчното облагане в България. В: Ударната вълна и информационния взрив и предефинирането на финансите. София: Издателски комплекс-УНСС, с.76-81 [ISBN 978-619-232-270-0]

текст-2020-д1

––––––––––––––––––

доклад

Nozharov, S. (2019). “Identification of the barriers to the circular economy – The case of the furniture industry”, Digitalisation and Circular Economy: Forestry and Forestry Based Industry Implications – Proceedings of Scientific Papers, 12th WoodEMA Annual International Scientific Conference, pp. 111-116. Code 152212

текст-2019-д-нк

––––––––––––––––––

доклад

 • Ножаров, Щ. (2018). Икономическа политика в контекста на липсата на икономическа политика. В: ЕС-изместеният център и новата периферия. София: Издателски комплекс-УНСС, с.129-134 [ISBN 978-619-232-143-7]

текст-2018-дх

.

Публикацията е цитирана от:

Христозов Я. (2020). Корпоративният дълг на предприятията от сектор „операции с недвижими имоти“, сп.Недвижими имоти и бизнес, 4 (1), стр.62, 66;

.

––––––––––––––––

доклад

 • Nozharov Sht. and Koralova P. (2017). Failures of the national policy for sustainable development of Bulgaria – economic dimensions. (Conference Paper) Economic and social development of Slovakia – School of Economics and Management of Public Administration in Bratislava, pp.193-205, ISBN 978-80-896

текст-2017-дх

––––––––––––––––

доклад

 • Ножаров Щ., „Екзогенноста като предизвикателство пред съвременната икономическа теория“, Сборник с доклади: Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия., Издателство „Наука и икономика“, Икономически университет – Варна, 2017г., стр.108-117, ISBN 978-954-21-0951-8

текст-2017-д2

.

Публикацията е цитирана от:

Beev, I., & Hristozov, Y. (2020). Welfare and Basic Income: Theoretical Implication in The Slemrod/Work-Leisure Model, Graphical Interpretation. Finance, Accounting and Business Analysis (FABA), 2(1), 35-41.

.

––––––––––––––––

доклад

 • Ножаров Щ., „Деформации в цикличността – времето на икономическия пост-аутизъм“, Сборник с доклади: Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009г., Издателство „Наука и икономика“, Икономически университет – Варна, 2016г., стр.166-177, ISBN 978-954-21-0909-9

текст-2016-д2

––––––––––––––––

доклад

 • Ножаров Щ., „Възможности за провеждане на икономическа политика за устойчиво развитие на България“, Следкризисния финансов свят – стагнация или радикална промяна, Издателски комплекс – УНСС, 2016, 313-319, ISBN 978-954-644-821-7

текст-2016-д1

–––––––––––––––-

доклад

 • Ножаров Щ., „Възможности за устойчив икономически растеж чрез използване на класически инструменти на макроикономическото регулиране“, Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения, Издателство „Наука и икономика“-Икономически университет Варна, 2015г., том I, стр.301-308, ISBN 978-954-21-0833-7

текст-2015-д1

–––––––––––––––-

доклад

 • Ножаров Щ., „Политическата икономия и преходът към “Зелена” икономика”, Политическа икономия и икономическа теория, Издателски комплекс-УНСС, 2014г., стр.177-188, ISBN 978-954-644-583-4
 .
Публикацията е индексирана в ProQuest:
––––––––––––––––––-
доклад
 • Ножаров Щ., „Структурните кризи и глобалните публични блага (връзки, зависимости, икономически ефекти)”, Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България, Издателски комплекс-УНСС, 2014г., стр.130-138, ISBN 978-954-644-580-3

текст-2014-д2

––––––––––––––––––-

доклад

 • Ножаров Щ., „Възможности за прилагане на екофискални инструменти в условията на финансова криза„, Икономиката на България и ЕС-съвременни предизвикателства и подходи, Сборник с доклади-УНСС, 2014г., стр.210-218, ISBN:978-954-8590-29-7

текст-2014-д1