1 НАУЧНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИ

Доц. д-р Щерьо Ножаров:
(УНСС)
Е защитил дисертационен труд на макроикономическа тематика през 2012г. в УНСС и  през 2013г. е назначен за преподавател в катедра „Икономикс“ – УНСС.
От 2014г. е назначен за член на Управителния съвет на Университетския научен център по устойчиво развитие при УНСС.
През 2021г. е избран за Научен секретар на катедра „Икономикс“ при УНСС и член на ръководството, както и за член на Общото събрание на УНСС.
През 2022г. е избран и назначен за доцент в УНСС.
Също така от 2022г. е избран за Зам. председател на SDSN-Bulgaria (УНСС е официално одобрен за национален координатор от ООН).
В началото на 2024г. е назначен за Главен секретар на УНСС по бюджет и финанси.
Професионални организации на учените:
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
През 2017г. е приет за член  на Съюза на учените в България – секция „Икономически науки“.
През 2018г. е избран от Общото събрание за Изпълнителен секретар и член на ръководството на секция „Икономически науки“ при Съюз на учените в България с мандат 2018-2022г.
През 2023г. е избран от Общото събрание за Зам.-председател и член на ръководството на секция „Икономически науки“ при Съюз на учените в България с мандат 2023-2027г. 
Други
През 2019г. е избран за национален Синдикален секретар в централното ръководство на национален Синдикат Висше Образование към КТ „ПОДКРЕПА“ до 2021г.
От 2019г. е редактор и научен секретар на списание „Индустриални отношения и обществено развитие“ с ISSN 2683-0167 [online] което е индексирано в НАЦИД с ID № 3480 и CEEOL.

От 2021г. е Икономически съветник в Българска стопанска камара (БСК).

От 2013г. е Адвокат и редовен член на Софийска адвокатска колегия (като специализира корпоративно и търговско право).

От 2021г. е Член на Попечителските съвет на УПФ и ППФ към Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД.


В периода 2003 – 2009г., доц. д-р Щерьо Ножаров е бил експертен представител на България в ООН (Комисия по устойчиво развитие към Икономическия и социален съвет на ООН и Секретариат на Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата).


Доц. д-р Щерьо Ножаров  е автор на научни публикации, които са  реферирани и индексирани в най-престижните световни информационни ресурси като SCOPUS (Elsevier) и Web of Science (core collection), където е и цитиран (вкл. и във високоиндексираните издания на престижната Taylor & Francis Group). Има Scopus h-index равен на 2.

Линк:

https://www.local2030.org/library/view/437

.

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789213633168

.

 • През 2019г., Европейската банка за възстановяване и развитие (European Bank for Reconstruction and Development-EBRD) цитира доц. д-р Щерьо Ножаров от УНСС в свой документ от месец декември 2019 г. със заглавие: Discussion Paper – Building an Effective Debt Enforcement Framework.
  Цитатът е на стр.9-под линия и на стр.52 от библиографската справка. Пълния текст на документа можете да изтеглите от следния линк на интернет страницата на EBRD:

www.ebrd.com/documents/ogc/debt-enforcement-in-europe-and-beyond-discussion-paper.pdf?blobnocache=true

.

 • През 2020г., доц. д-р Щерьо Ножаров от УНСС беше цитиран в монография на една от най-престижните световни аналитични организации – „RAND Corporation“ за която са работили нобелови лауреати по икономика като: Kenneth Arrow, Paul Samuelson, Oliver Williamson и други. Цитиращата публикация е качена в каталога на Библиотеката на Конгреса на САЩ.
Цитираща публикация:
Sargent, M., Marrone, J. V., Evans, A., Lilly, B., Nemeth, E., & Dalzell, S. (2020). Tracking and Disrupting the Illicit Antiquities Trade with Open Source Data. Rand Corporation. [ISBN/EAN: 9781977401489] DOI: https://doi.org/10.7249/RR2706
[Library of Congress Cataloging-in-Publication Data is available for this publication. ISBN: 978-1-9774-0148-9]
Цитат на стр.107 и 138;
.
 • ООН цитира през 2021г., доц. д-р Щерьо Ножаров от катедра „Икономикс“ на УНСС, като автор с индивидуален принос за създаването на:

United Nations, 2021, National institutional arrangements for SDG implementation: A five-year stocktaking, World Public Sector Report 2021, Division for Public Institutions and Digital Government, Department of Economic and Social Affairs, (DPADM), New York, April., ISBN:9789211232110 [eISBN:9789210057783]

Цитата е на стр. iv

линк:

https://publicadministration.un.org/Portals/1/WPSR2021_Full-Report_24Aug-Final.pdf

.

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210057783

.

 • Публикация на доц. д-р Щерьо Ножаров се изучава в магистърския курс на чуждестранен университет в топ 300 на световните университети:
  HSE University (National Research University Higher School of Economics) е на 298 място в последната класация на престижната QS world university rankings (2021).
  Магистърска програма: „Recovering the Humankind’s Past and Saving the Universal Heritage“.
  Един от двата научни източника на магистърския курс за академичната 2018/2019 е:
  Recommended Additional Bibliography:
  Shteryo Nozharov. (2015). Economic Dimension of Crimes against Cultural, Historical and Archaeological Heritage. Nauchni Trudove, (1), 125.
  Линк към програмата курса:

https://spb.hse.ru/en/humart/history/courses/420676089.html

.

Преподава дисциплините: Макроикономика, Икономическа политика, Икономическа политика и устойчиво развитие, Микроикономика, Основи на икономическата теория, Институционална икономика, Икономика и публичен сектор,  и др.

.

Със заповеди на министърът на образованието и науката е назначен:

 • от 2019г. до 2021г. за резервен член на Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.;
 • от 2020г. до 2021г. за член на Работна група 16 „Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания“ във връзка с Постановление №85 на Министерския съвет от 17.04.2007г. за координация по въпросите на Европейския съюз;
 • от 2021г. за член на работната група за създаването на проект на Национална карта за висшето образование в Република България;
 • От 2023г. е рез. член на на Комитета за наблюдение (КН) на Програма „Образование“ 2021 – 2027 (ПО) (Заповед № РД09-36 от 07.03.2023 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ПО)
 • От 2024г. е назначен за член на постоянната Комисия за осигуряване качеството на дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация като представител на потребителите на кадри (национално представените работодателски организации) със Заповед № РД-12-97/29.03.2024г. – на Председателя на НАОА

Взел е участие в заседание на Парламентарната комисия по образование и наука проведено на 7.2.2024г. относно публично обсъждане на законопроект за насърчаване на научните изследвания и иновациите , № 49-402-01-3, внесен от министерския съвет на 09.01.2024г.:

https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/3213/steno/7905

.

https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/3213/reports/17940

––––-


 • НАУЧНА И ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН:

             –Доктор по икономика („Политическа икономия”),

Заглавие на дисертационния труд: Макроикономическо регулиране на въглеродния интензитет(фокус на изследването: България, новите държави-членки на ЕС и икономиките в преход).

 • ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ:

Магистър по финанси (специализация: „Финансов мениджмънт“),

Заглавие на дипломната работа: „Финансови инструменти за регулирането на глобалните публични блага (по примера на Протокола от Киото)“

             -Магистър по право и правоспособен юрист

(придобита „юридическа правоспособност“ за процесуално представителство пред правораздавателните органи)

 • СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

Диплома за специалист по “Устойчиво развитие /стратегия, методологии, политики/”,  обучение проведено във Venice International University, Италия,

Стипендиант на италианското министерство на околната среда и териториите

(съвместна програма на REC, Venice International University, Italy и  Central European University, Унгария); обучението е пет модулно с изпит след всеки модул и заключителен изпит при завършването; Списание на Клуба на завършилите /виж стр.5 (последна)/

            –Диплома за „Специалист по въглеродни пазари“  издадена от  IETA (Международна асоциация за търговия с емисии),

Стипендиант на Европейска инвестиционна банка;

обучението е  проведено в Севиля, Испания (120 ч. обучение /лекции и упражнения/; заключителен изпит; Лектори от IETA, Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford, University of Alcala de Henares, European Investment Bank, Abengoa)

Сертификат за Вътрешен одитор по управление на качеството на околната среда /ИСО 14001/ издаден от LRQA  (обучението  вписано в International Register of Certificated Auditors /IRCA/, London, UK)

Диплома за едногодишна следдипломна квалификация по „Политология“, издадена от Съвет на Европа,Страсбург и НБУ (Българско училище за политика)

–  Сертификат (Provenance Research Training Program), издаден от European Shoah Legacy Institute (ESLI)

 • СЕРТИФИКАТИ /КРАТКОСРОЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ/:

Сертификат за специалист по публични инвестиционни проекти –  издаден от Florida Atlantic University-САЩ.  Обучението в университета е придружено и с едноседмичен стаж в публичните власти на Miami-Dade County, САЩ;

Стипендиант на World Learning-САЩ

Сертификат за обучител на обучители по „Зелени обществени поръчки –  издаден от Международен обучителен център (ITC/ILO) към ООН, Италия;

Сертификат за европейска правна уредба на обществените поръчки – издаден от Европейски институт по публична администрация, Маастрихт, Холандия;

Сертификат за Управление на обществени поръчки и мониторинг – издаден от Национален съвет по обществените поръчки, Унгария;

Сертификат за специалист по Търговия и околна среда – издаден от Световна търговска организация (WTO) в рамките на регионално обучение проведено в Будапеща, Унгария;
Стипендиант на Фонда за техническо сътрудничество на WTO;

Сертификат за обучение «Obtaining and transferring evidence in Criminal Matters between Member States in view of securing its admissibility”  проведено от European Judicial training Network;

– Сертификат за обучение «Противодействие на престъпленията срещу околната среда» – проведено от Германската фондация за международно сътрудничество (IRZ) и Прокуратура на Република България;

Сертификат за успешно завършена пролетна академия «Престъпления против културното, историческото и археологическото наследство» – проведена от Асоциация на прокурорите в България;

#Забележка: в посочените краткосрочни специализации не се включват няколкодневни посещения на чужди университети по линия на преподавателска мобилност или сертификати с неизвестен издател;