5 НАУЧНИ ДЕЙНОСТИ

http://ucsd.unwe.bg/

.

  • Член на ръководството и Зам.-председател на секция „Икономически науки“ при Съюз на учените в България

.

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2497

.

https://sdsn.bg/bg/team/

.

  • Със заповеди на министърът на образованието и науката е назначен: от 2019г. до 2021г. за резервен член на Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.; от 2020г. до 2021г. за член на Работна група 16 „Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания“ във връзка с Постановление №85 на Министерския съвет от 17.04.2007г. за координация по въпросите на Европейския съюз; от 2021г. за член на работната група за създаването на проект на Национална карта за висшето образование в Република България; От 2023г. е рез. член на на Комитета за наблюдение (КН) на Програма „Образование“ 2021 – 2027 (ПО) (Заповед № РД09-36 от 07.03.2023 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ПО)
  • Със заповед на министъра на финансите е назначен: през 2021г. за член на работната група за финансова грамотност във връзка с изпълнение на Националната стратегия за финансова грамотност на Република България, и член на работната група за въвеждане на финансов механизъм за компенсиране на индиректните разходи за емисии на парникови газове в цената на електроенергията за индустриалните отрасли и подотрасли изложени на значителен риск от изтичане на въглерод;
  • Със заповед на министъра на икономиката е назначен: през 2021г. за член на работната група към Национален икономически съвет за подпомагане на дейността на националната контактна точка за прилагане на насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение в България.
  • Със заповед на министъра на труда и социалната политика е назначен: През 2022г. за член на междуведомствена работна група към министъра на труда и социалната политика за разработване на стратегически документ в областта на доходите; През 2022г. за член на Консултативен съвет по корпоративна социална отговорност към министъра на труда и социалната политика за разработване и провеждане на национално ниво на политиката в областта на корпоративната социална отговорност; през 2023г. за член на междуведомствена работна група към министъра на труда и социалната политика за транспониране в българското законодателство на Директива 2022/2041 относно адекватните минимални работни заплати в ЕС,
  • От 2021г. е член на следните комисии към Национален съвет за тристранно сътрудничество (НСТС): Комисия по осигурителни отношения, Комисия по доходи и жизнено равнище, Комисия по бюджетна политика.

.