Управление на холдинговите структури,магистри, на български език (Holding Companies, Master, in Bg)

АНОТАЦИЯ

Дисциплината „Управление на холдингови структури” се чете пред студентите от специалност „Финансов мениджмънт”, като надгражда познанията им по Корпоративни финанси, Управление, Право, Счетоводство, Контрол и ги свързва в практически полезен инструмент при тяхната професионална реализация като съвременни мениджъри.

Описание на съдържанието на дисциплината:

Растежът и развитието на компаниите се поставя като първостепенна цел на корпоративното управление. Началото на 21-ви век се характеризира с окрупняване на финансовия и индустриалния капитал. В съответствие с антимонополните регулации, обединяването става на капиталов принцип, при запазване на икономическата и правна самостоятелност на компаниите, участващи в структурата на холдинга.
Поради спецификата на мащаба, при управлението на финансите на компаниите се обособяват
нови аспекти на корпоративните принципи, които надграждат познатите правила използвани от корпоративните финанси.

Специално внимание се отделя на вътрегруповите интереси и структури, фундаменталния анализ, управлението на паричните фондове и потоци, функционалната способност и риска.

Цел на дисциплината е теоретичното и практическо запознаване със същността, общите принципи и инструментариума за изграждане и управление на холдингови групи.

Учебният материал е разделен на 13 теми, всяка от които се допълва с разработване на въпроси и практически казуси за самостоятелна подготовка.

 

Език на преподаване: Български

Изпит: курсова работа

Авторски Материали:

Други :

Leave a Reply