Указания /Requirements/

Уважаеми колеги, при желание да ви бъда научен ръководител на дипломната работа,
моля да имате предвид следните няколко изисквания:

А. Ако вече сте работили по темата, към която сте се насочили, е добре да представите:

 1. Кратко резюме, съдържащо основната теза, цел и задачи на бъдещата работа.
 2. Списък с литературните източници, които  сте проучили.
 3. Предварителен план за работа.

Б. Ако не сте направили избор на проблема, който ще изследвате:

 1. Запознайте се с примерните ТЕМИ.
 2. Изберете научен или научно-практически проблем с предмет от финансовата сфера.
 3. Направете предварително проучване в научната литература относно развитието на проблема.
 4. Съставете списък с въпроси, към които проявявате интерес.
 5. Съставете списък с литературни източници, които са Ви направили впечатление.
 6. Подгответе предварително Завление по образец на Катедра Финанси, без да попълвате темата.

Само след като сте преминали през точки от 1 до 6, свържете се за среща чрез електронна поща: [email protected]

Може да ползвате и указанията на WikiHow

Препоръчителна литература:

 • Еко, Умберто.  Как се пише дипломна работа: Хуманитарни дисциплини.София: Труд, 2013 .
  ISBN 978-954-398-323-0
 • Лулански, Пано. Магистърска дипломна работа : Разработване и защита. София: Стопанство, 2005.  ISBN 954-494-634-9
 • Мавродиева, Иванка и Йовка Тишева. От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти. София: БГ Учебник, 2016.
  ISBN 978-619-187-015-8
 • Христов, Петър. Ръководство за разработване на дипломни работи. Варна: ВСУ „Черноризец Храбър“, 2007.  ISBN 978-954-715-338-7
 • Цветкова, Милена. Наука със стил : Писане на дипломен проект. София: Enthusiast, 2013.  ISBN 978-619-164-036-2
 • Великов, Никола. Размисли върху характера и технологията на научно-творческата работа. София : Център за еврообразование и наука, 2014. ISBN 978-954-9439-28-1
 • Тончева, Росица Борисова. Системни докторантски провали. Докторантски курс по методология и методика на научните изследвания, 2017.   ISBN 978-954-644-998-6
Първоначален вариант на готовата дипломна работа (хартиено копие)
следва да бъде предоставен най-рано 3 седмици преди крайния срок за предаване в катедрата.
Необходимо е да се предвиди време за две редакции.

Необходими са поне 4 срещи с цел:
1) Уточняване на темата. Провежда се след като студентът е оформил писмено своята идея и я е изпратил предварително.
2) Обсъждане на конкретни въпроси от съдържанието на разработката. Провежда се повреме на часовете, обявени за КОНСУЛТАЦИИ и допълнителните ДАТИ И ЧАСОВЕ за работа с дипломанти.
3) Обсъждане на първи работен вариант на дипломната работа.  Провежда се след като студентът е представил работен вариант на хартиен носител поне 5 работни дни предварително.
4) Подписване на готовата разработка след отразяване на бележките. Дипломната работа трябва да е оформена според изискванията на Катедра Финанси, обявени на таблото пред Катедрата.

ОФОРМЯНЕТО на дипломните работи става съгласно изискванията на УНСС, които може да видите ТУК.

Приятна работа и успешна защита,
Р. Тончева

По отношение на последните изисквания за цитиране на литературни източници, може да прилагате на сп. Икономически и социални алтернативи.