Научноизследователска дейност

2021 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НФ-14-2022
Наименование: Complementary Currency Systems Bridging Communities
Ръководител: гл. ас. д-р Росица Борисова Тончева
Колектив: Проф. д.ик. Николай Неновски, УНСС; Доц. д-р Пресияна Ненкова, УНСС; Доц. д-р Петър Чобанов, УНСС; Доц. Д-р Радостин Вазов, ВУЗФ; Доц. д-р Гергана Михайлова, УНСС; Гл. ас. д-р Дияна Митева; Гл. ас. д-р Росица Тончева; гл. ас. д- р Петър Стоянов –УНСС
Описание: Международен конгрес на Асоциация на допълнителните валути (RAMICS)
Начало (година): 2022
Начало (месец): 10
Край (година): 2022
Край (месец): 10
Забележка:

2021 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Росица Борисова Тончева
Заглавие: Интереси и роли на заинтересованите страни за участие в съвременна бартерна система в българска община
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, бр. 2/2021
Страници от-до: 139-168
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД – дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Росица Борисова Тончева
Заглавие: Съвременна бартерна система в България (с частни небанкови пари)
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Университетско издателство
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 01
Общ брой страници: 189
Страници от-до: 1-189
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 12
Забележка:

2020 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-19/2019
Наименование: Общински модел на самоподдържаща се съвременна бартерна система
Ръководител: гл. ас. д-р Росица Борисова Тончева
Колектив: гл. ас. д-р Росица Борисова Тончева; докторант Димитър Желязков Събев
Описание: Създаване на модел на самоподдържаща се съвременна бартерна система, приложим за български общини с участието на специфична форма на ЧНП, наречени „фискални пари“
Начало (година): 2019
Начало (месец): 04
Край (година): 2020
Край (месец): 12
Забележка:

2019 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: Hida-Takayama, Japan
Организатор: RAMICS
Автор/и: Rossitsa Toncheva, Dimitar Sabev
Процент участие в съавторство: 50
Страници от-до: 678-695
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 09
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 09
Наименование на научния форум: Going Digital? New Possibilities of Digital-Community Currency Systems
Тема: Designing of a contemporary barter exchange system in Bulgaria
Забележка:

2019 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: КРЪГОВА ИКОНОМИКА И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: Финансово-Счетоводен факултет
Автор/и: гл. ас. д-р Росица Борисова Тончева
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 11
Тема: Необходимост от правно регулиране на дигиталната трансформация в областта на финансите
Забележка:

2019 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в чужбина (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Going Digital? New Possibilities of Digital-Community Currency Systems
Място на провеждане: Hida-Takayama, Japan
Организатор: RAMICS
Автор/и: Rossitsa Toncheva, Dimitar Sabev
Процент участие в съавторство: 50
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 09
Тема: Designing of a contemporary barter exchange system in Bulgaria
Забележка: Going Digital? New Possibilities of Digital-Community Currency Systems

2019 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ – 19/2019
Наименование: ОБЩИНСКИ МОДЕЛ НА САМОПОДДЪРЖАЩА СЕ СЪВРЕМЕННА БАРТЕРНА СИСТЕМА
Ръководител: гл. ас. д-р Росица Борисова Тончева
Колектив: гл. ас. д-р Росица Борисова Тончева; докторант Димитър Желязков Събев
Описание: Създаване на модел на самоподдържаща се съвременна бартерна система, приложим за български общини и основан на фискални пари
Начало (година): 2019
Начало (месец): 04
Край (година): 2021
Край (месец): 12
Забележка:

2019 Проекти

НИД – дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG05M2OP001-1.002-0002-C02
Наименование: Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)
Ръководител: проф. д.ик.н. Стати Василев Статев
Колектив: колектив
Описание: Разработване на стратегии за дигитализация в областта на финансите; Разработване на структура на услугите за дигитализация на бизнес процеси
Начало (година): 2019
Начало (месец): 01
Край (година): 2019
Край (месец): 10
Забележка:

2018 Участие

НИД – дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-11/2018
Място на провеждане: София
Организатор: Катедра Финанси
Роля в проявата /доказателства за участие/: Участие в програмен/организационен комитет на конференция
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 10
Наименование на научния форум: „НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МЯСТОТО НА БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ“
Забележка:

2018 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Rossitsa Borisova Toncheva, Alexander Archinkov
Заглавие: New Aspects of Prudential Regulations for Bulgarian Banks Entering the Banking Union
Наименование на сборник: „НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МЯСТОТО НА БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ“
Страници от-до: –
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2018 Проекти

НИД – дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НП-11/2018
Наименование: „НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МЯСТОТО НА БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ“
Ръководител: доц. д-р Петър Пандушев Чобанов
Колектив: проф. дин Николай Неновски
Описание: Международна научна конференция
Начало (година): 2018
Начало (месец): 10
Край (година): 2018
Край (месец): 10
Забележка:

2017 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в чужбина (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: 4th International Conference on Social and Complementary Currencies. “Money, Consciousness and Values for Social Changе”
Място на провеждане: Barcelona, Spain
Организатор: 4th International Conference on Social and Complementary Currencies
Автор/и: Chief Assist. Prof. Rositsa Toncheva, PhD
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 05
Тема: Contemporary Barter Exchange Systems Recover Natural Income Distribution
Забележка:

2017 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Международна научнопрактическа конференция „Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа“
Място на провеждане: гр. Свищов, България
Организатор: Катедра „Финанси и кредит“, СА „Д.А.Ценов“, гр. Свищов
Автор/и: гл. ас. д-р Росица Тончева
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 04
Тема: Инвестиции – данъци – потребителско търсене: порочен кръг на бедността или основа за икономически растеж
Забележка:

2017 Друго

НИД – дейност: Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: гл. ас. д-р Росица Тончева
Година на публикуване: 2017
Заглавие: Системни докторантски провали
Списание/издателство/издание: УНИВЕРСИТЕТСКА ПЕЧАТНИЦА НА УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 1-25
Забележка: Помагало за написване на дисертация за придобиване на научно-образователна степен „доктор“

2017 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Chief Assist. Prof. Rositsa Toncheva, PhD
Заглавие: Contemporary Barter Exchange Systems Recover Natural Income Distribution
Наименование на сборник: 4th International Conference on Social and Complementary Currencies. “Money, Consciousness and Values for Social Changе”
Страници от-до: 00
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): 4th International Conference on Social and Complementary Currencies
Място на публикуване (град, държава): Barcelona, Spain
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: гл. ас. д-р Росица Тончева
Заглавие: Инвестиции – данъци – потребителско търсене: порочен кръг на бедността или основа за икономически растеж
Наименование на сборник: Международна научнопрактическа конференция „Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа“
Страници от-до: 110-117
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Катедра „Финанси и кредит“, СА „Д.А.Ценов“, гр. Свищов
Място на публикуване (град, държава): гр. Свищов, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2014 Публикация

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: С редколегия
Номер : 2
Място на провеждане: ОУБ на УНСС, гр. Равда
Организатор: КАТЕДРА ФИНАНСИ – УНСС
Автор/и: ГЛ. АС. Д-Р РОСИЦА ТОНЧЕВА
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 34-37
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 21.05.2014
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 25.05.2014
Наименование на научния форум: Демараж или забавен каданс за икономиката и финансите? /по примера на ЕС и България/
Тема: Бартерната система в триизмерен модел на разпределението
Забележка: Сборник доклади и дискусии от 5-та Международна научна конференция

2014 Публикация

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: С редколегия
Номер : 1
Място на провеждане: УНСС
Организатор: УНСС
Автор/и: ГЛ. АС. Д-Р РОСИЦА ТОНЧЕВА
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 153-166
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 24.04.2014
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 24.04.2014
Наименование на научния форум: „Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса“
Тема: „Бартерни пари – актуално предизвикателство пред теорията, бизнеса и държавното управление“
Забележка: Сборник доклади и дискусии от 6-та национална научна конференция с международно участие за докторанти

2014 Публикация

НИД – дейност: Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Дисертация
Вид издание:
Работно наименование: ПРОПАРИЧНОСТ НА СЪВРЕМЕННИЯ БАРТЕР
Период на осъществяване /в години / : 1
Дата (дд.мм.гггг): 11.07.2014
Забележка:

2015 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 2-2/2015
Наименование: Позициониране на съвременна бартерна система в България /от обективна необходимост към обективна възможност/
Ръководител: гл.ас.д-р Росица Борисова Тончева
Колектив: гл.ас.д-р Росица Борисова Тончева
Описание: Анализите на съвременния бартер се базират върху системно-структурния фундамент (развит от парите) и показват благоприятно възприемане на техния образ. Съвременните бартерни системи напълно съответстват на комплекса от актуални обществено – икономиче
Начало (година): 2015
Начало (месец): 04
Край (година): 2016
Край (месец): 12
Забележка:

2015 Участие

НИД – дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-10/2015
Място на провеждане: УОБ – Равда
Организатор: Катедра „Финанси“ на УНСС
Роля в проявата /доказателства за участие/: Участие в програмен/организационен комитет на конференция
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 05
Наименование на научния форум: Международен научна конференция на тема: „СЛЕДКРИЗИСНИЯТ ФИНАНСОВ СВЯТ – СТАГНАЦИЯ ИЛИ РАДИКАЛНА ПРОМЯНА“
Забележка:

2015 Участие

НИД – дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-12/2015
Място на провеждане: УНСС-София
Организатор: Център за обучение и изследвания по парична история, теория и политика към УНСС
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на Организационен комитет и член на Научен съвет
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 10
Наименование на научния форум: Международна научна конференция на тема:ПАРИЧНИ ПОЛИТИКИ НА БАЛКАНИТЕ. БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОТО И ЕВРОЗОНАТА В БАЛКАНСКИЯ РЕГИОН“
Забележка:

2015 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: гл. ас. д-р Росица Тончева
Заглавие: Ценностна предпоставеност за участие в съвременна бартерна система в България
Наименование на сборник: „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПЪТЯ НА РЕФОРМИТЕ” – ЕДИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ
Страници от-до: 474-481
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС, София
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Chief Assist. Prof. Rositsa Toncheva, PhD
Заглавие: Implementation of a modern Barter exchange system in Bulgaria: from an objective necessity to an objective performance
Наименование на сборник: Social Currencies in Social and solidarity economies: innovations in developement
Страници от-до: 00
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): 3rd International Conference on Social and Complementary Currencies
Място на публикуване (град, държава): Salvador, Brazil
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: http://socialcurrency.sciencesconf.org/

Leave a Reply