Примерни теми /Master thesis/

 • Темите, представени тук са насочващи и повечето от тях вече са разработвани.
 • Изберете подходяща тема, която е според Вашите интереси и работа, и Ви е по мярка.
 • Областите, по които работя в момента са:
  • съвременни бартерни системи,
  • корпоративни финанси,
  • управление на холдинговите структури
  • философия на финансите,
  •  финансови аспекти на избрани въпроси за споделената икономика,
  • паричен механизъм на солидарните системи за размяна и др.

Примерни Теми:

 • Анализ на финансовото управление на холдингова структура (по избор)
 • Методологически проблеми при анализ и оценка на финансовото състояние/управление
 • Съвременни аспекти на анализа на финансовото състояние
 • Интегрирани системи за анализ на финансовото състояние
 • Институционален подход за анализ на финансовата дейност на търговско дружество
 • Връзки и зависимости при модела на ДюПон (разработена)
 • Приложимост на метода  Z-score в условията на България. (разработена)
 • Изследване на противоречието между ликвидност и възвръщаемост. (разработена)
 • Измерване на производителността в търговските дружества с финансови показатели
 • Приложение на теорията за жизнения цикъл при анализ и оценка на инвестиционен проект
 • Финансови предизвикателства пред стартиращи предприятия
 • Финансови ограничения в развитието на … (избран обект)
 • Влияние на финансовата грамостност върху /избран показател …/
 • Нестандартизирани (неформални) финансови инструменти;
 • Микрофинансиране [в условия на криза];
 • Групово финансиране [в условия на криза].
 • Финансови компоненти на (индекса на ) икономическата (не) свобода.
 • Парични въпроси, свързани с икономиката на избрана балканска страна.
 • Бизнес и финансов модел на избрана локална валута /Система за взаимно погасяване на дългове – complementary, community or barter currency/
 • Финансова организация на избрана локална валута /complementary, community or barter currency/.
 • Философия на частните валути
 • Културни аспекти на бартерните пари.*
 • Социални аспекти на бартерните пари.
 • Институционални аспекти на бартерните пари.
 • Функционални аспекти на бартерните пари.
 • Сравнителна характеристика на концепциите за анализ на финансовото състояние. **
 • Влияние на алтернативните парични системи/комплементарните валути/микро-кредитирането, микро-финансирането върху равнището на потребление/жизнения стандарт. (Посочени са различни варианти на темата. Избира се един от тях.)
 • Поведенчески аспекти в корпоративните финанси (с фокус към избран проблем).
 • Социални пари и корпоративни финанси

Дискусионни Въпроси от област Корпоративни финанси,
подходящи за магистърски тези:

 • Защо в корпоративните финанси приоритетно се изследва въпросът за настоящата, а не за бъдещата стойност на парите?
 • Кой е истинският собственик в корпорацията (институционален подход)?
 • Доколко значим е агентският проблем в корпоративните финанси?
 • Лихвата поощрява или наказва?
 • Съществува ли конфликт между академичните и практическите аспекти в корпоративните финанси? Възможно ли е да се възприеме прагматичен подход и каква би била ползата от това?
 • Кои са социалните аспекти на корпорацията?
 • Имат ли нужда съвременните пари от функцията “съхраняване на стойността”?
 • Противопоставят ли се фундаменталният и техническият подход в корпоративните финанси?
 • Каква е разликата между интересите на “Shareholders” и на “Stakeholders”?

вж. Shared Value Projects Attractiveness for Corporations in Industrial Comparison 

* „Бартерни пари – актуално предизвикателство пред теорията, бизнеса и държавното управление“, Сборник доклади и дискусии от 6-та национална научна конференция с международно участие за докторанти на Тема: „Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса“. 24 април 2014 г. УНСС, т.6/2014, сс. 153-166.

** “Принципи на методологията за анализ на финансовото състояние на търговските дружества чрез финансови съотношения”, Сборник Доклади и дискусии от Седма международна научна конференция на младите научни работници „Икономиката на България – пътят на еврото”. София, УНСС, 18.10.2011