План за работа

Методическо разпределение на часовете по Корпоративни финанси:

Първа Седмица: Въвеждане в дисциплината „Корпоративни финанси“

 • Тема 1 и Тема 2 – Лекция
 • Указания за работа. Предмет и метод на обучение.
 • Проверка на компетентността /анкета за определяне на входящо равнище/.
 • Връзка с изучаваните до сега дисциплини (вкл. Основи на финансите)

Седмица 2: Финансови понятия и категории. Настояща и бъдеща стойност – Лекция.

 • Определяне границите на „Корпоративните финанси“. Финанси и Корпорация.
 • Същност на явленията и значение на понятията Пари, Доход, Печалба, Норма на дохода (рентабилност и възвръщаемост).
 • Лихва, лихвени проценти и математически калкулации, свързана с тях.
 • Капитал и балансов подход за отчитане на капитала.
 • Кръгооборот на паричните средства.
 • Приходи, разходи, парични потоци.

Седмица 3:

 • Първа част. Решаване на задачи от темата „Настояща и бъдеща стойност“.
 • Втора част. Инвестиции във финансови активи – Лекция
  • Същност, характеристика, видове финансови активи.
  • Доходи и цена на финансови активи

Седмица 4:

 • Първа част. Решаване на задачи от темата „Инвестиции във финансови активи“.
 • Втора част. Риск и възвръщаемост – Лекция

Седмица 5:

 • Първа част. Решаване на задачи от темата „Риск и възвръщаемост“.
 • Втора част. Анализ на финансови данни – Лекция

Седмица 6: Риск и възвръщаемост – Упражнение

 • Първа част. Решаване на задачи от темата „Анализ на финансови данни“.
 • Втора част. Подготовка за междинен изпит

Седмица 7: 20 (за поток 175)/22 (за поток 170) Март – Междинен изпит в Тестови център

Седмица 8:

 • Първа част. Инвестиции в реални активи – лекция.
 • Втора част. Инвестиции в реални активи – упражнение.

Седмица 9: САМО ЗА ПОТОК 170

 • Първа част. Обобщение на темите относно инвестиционните решения.
 • Втора част. Контролно

Поток 170: Седмица 10, 11, 12, 13, 14, 15 – Проф. д.р Димитър Ненков

Поток 175: Седмица 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 – Проф. д.р Димитър Ненков